3 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11

3 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

M. Malş'ın Türk kadını dün cemi- yetin dışındaydı,bugün.. “Revue de Lausanne,, 18 Tem- | Muz 1934. d Muhammedin son nefesine ka- | iri kadmlar lehine olarak sarfet:| "ği teveccühle dolu sözlerden mu-, ği dema bu sütunlarda bahsetmiş! * kadının vaziyeti kanuniyesini pasıl mahsüs bir derecede ıslah ey| İğini işaretlemiştim. “Kur'an i P 4, âyet 8, 12, 14 ve bap 5, âyet » Fakat o vakit de söylemiş ol- yn veçhile Mukaddes Kitabın üfessirlerinin iştiraki sayesinde u, Eamberin “Feminist,, niyetleri *uflara kurban edilmişti. İ ka Eski idare tarzı altında, Türk Mnın vaziyetini biliyorsunuz. “dın, denilebilir ki cemiyet ha» | “nde idi. Hareme kapanmıştı. Bay şeye hatta (o çocuklarının | Ivesine bile iştirak etmiyordu. ty Yüzü peçeli olarak sokağa çık» Ii p zaman asla erkeklerle beraber in binemezdi. Ne tiyatro sah ; ke de, re plâjda,ne de resmi ; İk lartılarda onun dolaştığı görül K ezdi, | k Onu böyle saklamaktan maksa! iti? “Payl Bourget,, Pol Burje | 1, 4 sarklıların ateşin yaratılışma| İşe ediyordu. Bürjet diyorki: li erkilar kadmlarını öyle kendi- vi ine tahsis ettirici bir aşk ile se- imla ki başkalarının ihtiras na» iy arından onları saklarlar. İngi- *rin her milletten evel “Femi-! l eğ olmuş olmaları, daha az ka: m düşkünü olduklarındandır.,, e 4 , ru ran üzerine beden kadir i perestiş ettiklerini bilmesey- — bu güzel tezi maalmemnuni- kabul ederdim. İn, Diğer cihetten eski Türk kadı a kendisine perestiş eden ko- İ "ile sokağa çıktığı zaman arka: İİ sayi Yürümeğe mecbur oluşu hadi- #lege Pu şiddetli alâka ile izah e-! n, ilik mi? Ya kadınm bir gif N, Sm gibi tarlalarda çalıştırı! - wp Va taaddüdü zevcat mesele- kü ne denirse densin bir| inm ayni zamanda son de alg, *iddetle sevilmesini bir türlü : Ky iyor. ki am eski rejim zamanında “ği, Yeti ile yeni rejimin getir f td değişiklik ahiren Ce- l Mi, kadınlardan o mürekkep lay eeliesinde ince bir in olan M. Prof, Malş tara: tib, evamu O bahsedildi. Bu MI, Aiyanlar müsahabenin na- e ettiğini tasavvur eder- A Bünat, » bir saat süren zevk veri» ik ,, Sabesinde bir takım pito e kadının malüm şe yaşamış olduğu eski Mila VEYİ Yadetti, im ka rejime intikal tar- klik pi ti. Şüphesiz bu de Müd çe olmadı. Mese - in eş, eYCAt ilga edildiği Mayemada makü, umumiyece t al edilmişti Kd, bayan yirminci asrır W Payitahı kiyede ecmiye baş- YAnay, Türi Asyaya nakledildi- ağdaki Ye — söz ne kadar “in kar, ” “Sa — Avrupalılaş- Yı vermişti. Mazi ile vi İ kiye memuru İN kay alman Bizansım sihrin. Yukarı Arzu ediliyordu e tesir etti, Millet! Yada olduğuna ben görüşü : Türkiye hakikatte birkaç adamır eseridir. Konferansçı sonra yeni rejim» den bahsetti. Esaretlen kurtulan kadının aile ocağında ve hariçte mevkiine iadesi, Tasavvur edilmemelidir ki va pılan bir tek işaret üzerine peçeler hemen atılmış, kadınlar, hemer kahvelere kosarak erkek © vatan daşlarının şaşkın nazarları altınde bacak bacak üzerine atıp (çöple sitronad içmişlerdir. Hayır. Ora- da da bir intikal devresi geçirildi Şapka devresinden evel baş atkısı! devresi görüldü ve bu (o başatkıs köylerde kaldı. Erkekler yanaştı» ğı zaman hemen gayri iradi bir hareketle yüze örtülüyor. Şehirler- de de, köyde olduğu vechile hay muhafaza edilmistir. Bunun asa rını gündüzün fabrikalarda çalı şan ve gece meyhanelerde (şark; söyliyen zavallı mahlüklarda bile görürsünüz. Modanın esiri olan sizler şunu da iyi belleyiniz ki İs- tanbulun zarif kadınları zevki se lim budunu aşmadan son moda- yı tatbika (o muvaffak oluyorlar Medeni hayataki inkılâp 1926 şu batında İsviçre kanunu medenisin- deki kayıtlarn kabulü ile husule geldi. Şu halde kadın bizdeki ka- dınların aynen hukuklarına malik- tir. Hatta daha talilidir. Çünki tülep arza tefevvuk ettiğinden er keklerin rekabetine (o uğramadar serbest mesleklere kabul ediliyor ın.olan, doktorlar. , gazeteciler, muhar- rirler, yedi avukat, bir çok me: murlar ve on üç tane zabitai ahlâ: vardır. Kadınlar hırsla ve hakiki bir ezkâ ile garp" ten nakledilen fikri servetleri bel” ediyorlar. Salonları eski harem değil, ek- seriya bir Ramboiillet — bediiya' perestlerin içtimagâhı — dır. Halk arasında da ayni inkişaf vardır. M, Malş'ın istihdaf ettiği dak- tilo lisanı maderzadı kadar sürat- le Fransızca ve İngilizceyi yazıyor du. Hukuku medeniye noktai naza: rından onlarda bizden fazla hal vardır. (Belediye (intihabatın: müntehip ve müntahap olarak iş tirak ediyorlar. Bu lâtif mahlük- lar hür yaşamak zevkini yalnız 2 yanı hayret bir sây kudreti izha' ederek karşılamadılar. Onlar esa ret kaydından kurtulmakla duy dukları minnettarlığı meydana | koyacak diğer bir vesile buldular | Bu da vatan aşkıdır. Gene kalple rinin bütün aşkı ile, (bütün yer kuvvetleri ile memleketlerini sevi yorlar. o Merasimde kafilelerir geçişinde onlar milli marşlarını er- kek lerden daha tannan bir sesle söylerler. Bu marş, onların niha» yet açılabilmiş dudaklarından ko » pan muazzam bir neşidei şükran- dır. Fakat şarkı söylemekle iktifa ettikleri zannedilmesin. Faaliyette kusur etmezler. İçlerinden birinin M. Malş'e dediği vechile memle- ketlerinin kendilerine olan atiyesi nin diğer bir şekilde mukabelesini yapmağa azmetmişlerdir. Ne gü zel misal değil mi? Biz ki mevcu- dumuzu düşünmiyerek daima nok: sanımızı düşünürüz. Onları misal be “ette, ansipe edildi.) tutmalıyız. Öşle zannetmek iste- *mokrat olanj rim ki vatanımızı seversiniz. Belki Z Vapurculuk Türk Anonim Şirketi Istanbul Acentalığı Liman ban, lelefon: 22925 Trabzon Yolu v ru Dumlupınar, ie Ağustos Pazar sürü at 20 de Ge. lata rıhtımından kalkacak, Gidiş » te: Zonguldak, İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, Ordu, Giresun, Ti- rebolu, Görele, Trabzon ve Rizeye Dönüşte bunlara ilâveten Of ve Sürmeneye uğrayacaktır. . Mersin yolu . .- “ vapuru inonu »ş Ağustos PAZAR sürüsast 10'de Sirkeci rıhtımında.» kalkacak, gidişte! Çanakkale, İzmir, Küllük, Bodrum, Rados, Marmaris, Dalyan, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Antalya, Alan. ya, Mersine gidecek, Dönüşte ayni iskelelerle beraber Taşucu, Anamur, Kuşadası ve Geliboluya uğrıyacaktır. Kat'ı Alâka Kardeşim Cihat Asım Beyin şah- sım ve yazıhanemle maddi ve manevi hiçbir alâkası kalmadığını, nam ve he sabıma hiçbir meblağ tahsil ve kabza mezun bulunmadığını ve bus suretle kendisinin namıma yapacağı müraca- atların hükmü olmayıp bana bir zim- met ve mes'uliyet tevcih etmiyeceğini dost ve münasebette bulunduğum 2c- Yalın mağan ıttilama arzeylerim. Bahçekapı Anadolu Han No. 35 Tüccar komisyoncu Nihat Asım VAKIT Gündelik, Siyasi Gazele Istanbul Ankara caddesi, (VAKIT) yurdu e mmamanni AREMAMARARAMe z Yazı igleri telefonu: DAS34 Idare telefonu ; 24570 Telgraf müresi: Istanbul — (VAKIT) Posta kutusu Na 46 ABONE BEDELLERİ: Türkiye 1400 Wir. ww. m ww. İLAN DÖRETLERİ: Ticari Uâaların Uân sayıfalarında süp- timi 30 kurüştari başlar. İlk sayıfada 290 kuruşa kâdar çikar. Büyük, fazla, devamlı ilân verenlere ait ayrı tenzilât vardır . Reslmli Udaların bir satırı 10 kuruştur. KUÇUK İLÂNLAR: Bir defa 90, İki de'sa 90, Uç defası 63, dört datası Tü ve on defamı 100 kuruştur. Üç aylik ilân verenlerin bir defası meöca- Dendir. Dört satırı geçen Ülnların fazla satırları beş kuruştar bersp edilir Ecnebi 1100 Wer. MW Doktor - Operatör Ahmet Asım Doğum ve kadın bastahkları mütehassısı Doktor » Operatör Iffet Naim H. Cerrahi hastalıkları mütebassısı Muâyene saatları. 10-12 Ortaköy Şifa yurdu, 15-48 Beyoğlu İstiklal cad. 19 Telefon: 42221 ve 41960 valanın sancağı arkasında yürü - yen erkeklere gıpta edersiniz. Fa-| kat eski bir Türk şairinin meşhu: sözünü unulmayınız. “Bir memleketin kıymeti, ka! dınlarının kıymeti ile ölçülür.,, | | M. Malş müsahabesini bu söz lerle-. bitirdi ve çok alkışlandı | Muktedir olabileceğimiz şeyi iha- ta etmek, yevmi sâyimizle : mill abideye bir taş daha ilâve etmek! zevkli, cesaret verici, hatta mes | tedici bir düşünce değil midir. Bı tılsım gölgede duruyordu ve om farketmemiştik. Onu ışığa koymak için bir (o vatandaşımızın Şarkır parlak güneşinden bir nebzeyi bi- ze getirmesi icap etti. 1 YAKTI 3 AĞUSTOS 1934 Yeni Kitaplar “ Dün ve Yarın ,, Tercüme Külliyatı Bütün milletlerin edebi, içtimai, iktısadi, malt... en muhal- let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve “DÜN ve YARIN, tercüme külliyatı altında, yılda muntazam ( fasılalarla, otuz cilt kadarmın çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü - cuda getirilmesi temin edilmiştir. En kudretli kafaların, kalem - lerin yardımlarına müracaat olunmuştur. Altıncı Kitap J. Rasin Külliyatı Ahmet Reşit (H. Nazım) Fiatı: 75 Kuruş Tevsi merkezi: VAKTI Kütüphanesi. İstanbul — Ankara caddesi. Şimdiye Kadar mz mmm Basılanlar 100 109 » 1 — SAFO DODE * Haydar Kitat Kuruş 3 — AİLE ÇEMBERİ: Morun — 1.EL Alişan 4 — TCARET, BANKA ve BORSA: İktnat doktoru Muhlis Etem 4 — DEVLET ve İHTİLAL: Lenin — Maydar Rifat 7 4 — SOSYALİZM: Anutali — Sabiha Zekeriya .. 4 — KULLAYAT 1, RASIN: H. Nazim » 1 — İŞÇİ SINTFI İHTİLALİ: Lenin — Haydar Rifat Yakında basılacak olanlar: 1 — İSFANA DOĞRU: Piyer Loti — İ. H. Alişan 4 — KAPİTALİZM BUHRANI: Profesör Pirü — Ahmet Hamdi 3 — KIRMIZI ve KARA: M. Borura , 4 — IZRAELİNİN HAYATI: Standa) 5 — GORİO BABA: Balrak — Haydar Rifat 4 — ISA: Paris Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangie — Haydar Rifat Rifat 1 — BTİKA; Kropstkin — Ağnoğlu Ahmet EZ ATAMA ASEINLA RI Girer 2 Yeri Amar 9 — ENGEREK DÜĞÜNÜ: Peyami Safa Istanbu! Belediyesi ilânları Keşif bedeli 300 lira olan Çatalca Kazası Pucdar Köy mek- tebi su tesisatı açık münakasaya konulmuştur. Talip olanlar ke- şif evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere Levazım Müdür- lüğüne, münakasaya girmek için de 22,5 liralık teminat makkuz ile beraber 23 - 8 - 934 Parşembe günü saat on beşe kadar Da- imi Encümene müracaat etmelidirler. (4382) Belediye Matbaası için lüzumu olan 13 kalem muhtelif eb'- adda kâğıt ile tutkal ve mürekkep kapalı zarfla münakesaya |0- sulmuştur. Talip olanlar. şartoame almak üzere Levazım Müdür- lüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 241,5 bra- lik teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 23-8 - 934 Perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene ver- melidirler. (4384 | | Devlet Demir yolları ilânlar!i | Içilecek su nakliyatına yeniden mübim nisbet'erde ve 7.8, 934 tarihinden başlamak Üzere tenri'ât yapılmıştır. Yeni tarife ile Haydarpaşa ve İzmitten Eskişehir ve Anka- raya nakledilecek sulardan aşağıdaki Ccretler alınacaktır. Haydarpaşadan Asgari elli ki: o Asgari on ton logram veya veya bu siklet bu sıklet üze- (o Üzerinden Üc- rinden ücret rer tediye e- tediye edilmek edilmek şartile şartile Ton başına Kuruş İzmitten Asgari elli ki- Oo Asgari ön ton logram “weya (o veya busiklet bu sıklet üze (© Üzerinden üc- ripbden ücret ret tediye e- tediye edilmek dilmek şartile şartile Ton başına Kuruş 543 Eskişehire 808 Ankaraya (4396) Tos başına Kuruş Ton başına Konuş 521 410 7 970 736 1077 Faz'a tafs'lât için istasyonlara müracaat edilmelidir. İdaremiz içn pazarlıkla satın almacık olan Cam, Galvanzs su kovası, Ga'vanize o'uklu saç, arap sabunu, keten tobumu, Benzin ve saire gibi (42) kalem muhtelif eşyanın 8: 8: 934 çar- şamba günü saat İl de pazarlığı yapılacaktır. İstiyenlerin mez- kür saatte mağazaya mürzcaatla tabriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde ası'ı listede (X) işaretli malzeme için nümune getirilmesi ve nümunes'z tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân o'u- muJt2

Bu sayıdan diğer sayfalar: