August 3, 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9

August 3, 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

haftanm © müthi Mİ ş Sinlerinden © birinde, bir! Boğaziçinde, yerin- olduğu gö -| İN. Çünkü rüzgâr yok- olan direğinin © ucuna çe , , ce şerit gibi bir bay- i Yerinden kımıldamıyor- i kaldı ki yelkenler şi- N a ileriye götürsünler. 4, İçinde üçü kadın ve X olmak üzere altı kişi du. Erkeklerin Ali, Ve- Zar, Kadmların da Ayşe va olduklarını kabul! üç çiftten mürekkep seyyahları, (daracık | B “e sıcaktan kavruluyor- nm müuattal bir hal - ortasında kalması da :<* içlerini sıkıyordu. Er Side Ali Bey; Anadolu bip noktasında deniz kı- mii ? alıyı göstererek di - irahbap yalısında ha- £rsizceneler yapılır ?! | Çabuk olunuz kotraya atlayarak çekip İ gidelim çünkü... ,, doğru dönerek ev sahibi tavrı ile: “— Buyrunuz, efendim!, de- mişti. Evin içi tertemizdi. Yerler kar gibi beyazdı. Veli Beyin kundu- raları çamurlu olduğundan bas - tığı yerlerde kocaman ayak izleri hâsıl oluyordu. Misafirler salon kapısını açmışlardı. Fakat ne sa- londa, ne de evin başka bir tara- fında kimse o görülmüyordu. Ali bey: — Salon güzel döşenmiş deği" mi?, Siz burada oturunuz da ben; Mustafa beyi aramıya gideyim!., | deyip dışarı çıkmıştı, Veli ve Hasan beyler kütüp| hanedeki kitapları. tetkik ile meşgul olurlarken Zehra ! da küçük bir heykeli eline alıp muayene etmeğe başlamışir. aralık rüzgâr esmeğe başamış ve açık kalan kapılardan birisi ber” ba gibi patlıyarak (kapanmıştı. 3 AĞUSTOS 1934 mm 9 — VAKIT ŞUNDAN Annam'da | Bir erkeğin bir defadan fazla evlenmesi yasak edildi Fransızların himayesi (o alında olan Çin Hindistanmda © Annam imparatorluğu malümdur. Bu dev- letin Bao Dai isminde genç bir im- paratoru vardır. Bao Dai birçok! seneler Fransada © tahsil ettikten) gi. © sonra imparator olmuştur. Onun) için asri düşünceli bir (o Asya hü- kümdarıdır. İmparator bu asriliğini cihana ispat etmek için o Annamda cari| :© olan taaddüdü zevcatı menetmiştir. Kendisi de bütün Annamlılara nü- munei imtisal olmak için matma- zel Marie Jeannette (Nguyen Hu Hao ile evlenerek ondan baska kadın almıyacağını ilân etmiştir. Bu münâsebetle imparator tarafın- dan neşredilen beyannamede de- niliyor ki: Kral İbnisut di 2. 2 çok gocukları vardır, “Kendisini geçenlerde Taifdeki yazlık dairesin- Asrı medeninin icabatından de ziyaret eden bir Alman gâzetösinin yazdıklarıma bakılacak olusa olarak ahlâk kaideleri de hakikal-|, 1 e v ” AŞK, açi li kamil kral, dinen yalnız dört'kâdın almağa meztın olduğu için herne 24 te yukarıya doğru bir “tekâmü mân Yeni bir kadınla &vlerecök olursa mevcut dört. kadından birisini $imdiğe kadar yüz elli kadınla evlendiği için bir Bu gürültüden ürken Zehra ha -| göstermektedir. Muğlak rütbeler- raya kadar gidebilsek | san kurtulurduk. Orası! "an Mustafa beyin yalı r çıkmcaya kadar o » verdik? beyin dostu diye tavsif et ata bey, hakikatte onun dostu değildi, Yalnız N vr rasgelmiş va pr z Samimi dostluk derece diği insanlardandı. Al ifi kotrada bulunarlar iç, » büyük bir memnuni- Mi, nmıştı, O aralık ya” Arı motör geçtiğinden mo e. ve kotra yedeğe Ğ ln beyin yalısı ö- ma kadar çektiril| Kotradan rıhtıma çık- iy | , Mn etrafını kuşatan iy ç N€ dalmışlardır. Bir i- bir Ayşe hanım elin. Bahce demet çiçek tutu- İmei, nen güzel çi N toplanmıştı. ma selince, o bah- i pi kaysı ağa- z ğacm — ince * ek kaysıları, ko-| Mideyi dudaklarının Ba Sana doğru yuvarlı- yy de «İka işitilen müthiş başı," ağacın ince MİS yayı İçin dalla be. My, Fatma ha- yazli 'Y olmamıştı. Saka nda tişmanlığı ile bir m 7 num elinde kıymettar heykeli ye- re düşüncüş ve heykel bin pere” olmuştu. Ali bey bir dakika sonra salo- na gelerek demişti ki: “ — Mustafa beyle ailesi evde yoklar. Fakat buz dolabında mü- kemmel yemekler buldum. Geli - niz onlari yiyelim! Mustafa bey Bunun üzerine kadılar alelâ- cele masayı hazırlamış'ardı. Altı kişi mükemmel surette karınlarını doyurmuşlardı. Fakat yarım saat kadar devam eden ziyaretleri e3- nasında ev sahibine vermedikleri zarar kalmamıştı. Nihayet Ali bey demişti ki: “. — Arkadaşlar artık gidelim! Mustafa beyi bundan fazla rahat- sız etmiyelim!,, Altı içi tekrar rıhtıma geldik- leri zaman rıhtımın bir köşesinde bir adamın oltaşını denize atarak balık tutmakla meşgul olduğunu görmüşlerdi. Ali bey bu yabancr- ya doğru yaklaşarak sormuştu: — Henışeri, Mustafa beyin ne- rede olduğunu biliyor musun?.,, “- Hayır bilmiyorum!,, “ — Yoksa seyahate mi çıktı?. “— Belki çıkmıştır!.,, “... Acaba ne zamar geri gele- cek?.,, “. Mustafa bey artık buraya gelmez!,, “— Nasıl gelmez, evine kim bakıyor?.,; “.. Yeni mal sahipleri bakı- yor, kim bakacak! Mustafa bey bir ay evvel yalıyı banka müdizi Rıfkı Beye sattı, kendisi İzmire gitti, Rıfkı bey biraz evvel ailesi k ile dolaşmıya çıkmıştı. Şimdi ne - | redeyse gelir. Ali bey bunu haber alınca he- men arkadaşlarına: “.- Çabuk olunuz kolraya at- İıyalım, bu yalı artık Mustafa be yin değilmiş!,, demişti, Bunun ü- i| zerine altısı da alelâcele kotraye e-| binmişler ve bereket versin biraz evvel çıkmış olan rüzgâr sayesin de yelkenleri şişirerek sahilden ayrılmışlardı. Dedikoducu le idare olunan bir harem dairesi bu terakki devrinde bir anakro- nizmdir, “tarihi inkârdır. Onun için maziye ait olan ahlâk kaidele- rini kaldırmağa azmettik. Bu sebepten dolayı yegâne genç zevce olarak Koşinşinli matmazel Marie Jeannette Nguyen Hu Hac yu intihap ettik... üzerine bazı / mışlar ve uzak eyaletlerdeki ha- rem dairelerine çekilip gitmişler-! dir. peşredilmesi »hipler i boşarmış: “Bu suretle adedi üce inen kadınlarmı yeni bir kız almak su retiyle dörde iblâğ ediyörmüş! Resimde İbissuut-çocuklarından dördü ile bir arada görülüyor. Banyo kostümlerinin geçit resmi Yufka gazeteler Okunduktan sonra yenilebiliyor! Mısırda çıkan Muhadenet ga- zetesi yazıyor: Gazetecilik âleminde rekabet günden güne yenilikler meydana getirmektedir. Bugün garpte ka- ranlıkta okunacak gazeteler başıl- dığı gibi okunduktan #onra yene- cek surette gazeteler de çıkarıl- maktadır. Karanlıkta okunan gazete Mad-! ritte fosfordan yapılan bir madde| üzerine basılmaktadır, gazete “zi- ya,, adirdır. Okunduktan sonra yenilen gazete de yufka . üzerine basılmaktadır. Öyle ki gazeteyi, okuduktan, fikir gıdasını aldıktan sonra yiyerek maddi gıdanızı da temin etmiş olursunuz! Gazetecilik âleminde görülme- ye başlıyan tuhaflıklar yalnız bün- lardan ibaret değildir. “Biyaiter,, gazetesi 40 senn gazetesini oku-| yanlara maaş bağlıyor, ölünce ce- naze masrafını ödüyor!... AYÖK, veieikienzi Ispanya dilenc'lerinin kazançları İspanyada dilencilik her mem- leketten, her milletten ileridedir. Yapılan bir statistikten İspanya»! da 300 bin dilenci bulunduğu an- laşılmış ve vasati olarak senede 220 milyon lira topladıkları anlas ira eğ > ! ç İngilizlerin Margote dsniz banyoları banyo kostümlerinin geçit res- mini görmek için binlerce kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Resmimiz bu geçit resmini gösteriyor, Almanya milislerinin mevcudu azaltılacak Berlin, 2 (A.A.) — Havas mu- Bu suretle, rejim, iktisadi ve iç- habirinden: | timai müşküllerin tehdit edici bir Bugünden itibaren, Nazi milis-! şekil aldığı bir zamanda 2 milyon genç üzerindeki nufuzunu kaybet- miş olacaktır. Tasfiye, Naziliğin hızını açık- ça kaybettiğini ve iktidarı ele al- madan evvelki vaziyete düştüğü- leri üniformalarını tekrar giyebi-! lirler. Bununla beraber, sokaklar-| 'da bu üniformalardan pek az gö-| rülmektedir. Görühşe bakılırsa, bu müsaade hücum kıtaları arasın da tekrar bir şevk © üyandırmışa! benzemiyor, bir Ağustosta başla- nü göstermektedir, e ması icap eden, milislerin tasfiye- . ci d sine henüz yeni başlanmıştır. Tas-i ami a ar musabakası fiye, ortaya halli müşkül mesele- ler çıkarmıştır. « Filhakika, bun * dan sonra milislerin (fırka o olmaları lâzımdır. Binaenaleyh, bugün 3 milyon olan milis mevcu- dunu, 1933 deki mevcuduna irca yeye müracaat etmişlerse de bel etmek lâzım gelecektir. Bu mev) diye bu müracaatı kab ani ait o. tarihte 1 biivom idi. EE sün Hdi öge tel id AR İskenderiyede plâj düşkünle- rinden bazı gençler plâja devam eden kızlar arasında bir güzellik müsabakası yapmak üzere beledi- ıl rut, r.

Bu sayıdan diğer sayfalar: