3 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

3 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Evleniş, Yasaktı! Verikanın en büyük kadın ü- m itelerinden biri olan Fassar| in müdürü, orada tahsilde | n kızların © evlenmelerine| & etmiştir, | Simdiye kadar Amerika üni- lerinde okuyanların, bu a | a bilhassa kızların tahsilleri o*den evlenmeleri kat'i surette! ii, © Bu yasağı bozan, yukarı İğ Sahaettiğimiz mektebin kadın) rü olmuştur. | düşünüşüne göre, talebe-| Mtahsil hayatınm sonuna ka -| k evlenmeleri yolundaki ,, , manasızdır. Faydası değil, 3 Zararı vardır. Çünkü, bu me kız veya erkek talebeler, hmiyorlar, ama nişanlanıyor - p İ Nişanlalek devresinin (tahsil! eti sonuna kadar uzaması, ,, Tin duygularmı gerginleşti - » sinirlerini bozuyormuş! Si - iy. bozulacağına, yasak bozul - o, böyle düşünüryor, evlili -! yN surette tahsile de - | ag engel teşkil etmediği - or! pr Niçin dapeştede oldukça © acaip e bir dava açılmıştır. ; ai Deak isminde bir çiftçi- xi kocası aleyhinde mah- ag istida vermiş, boşanma , ide. Boşanma da, kocasının on e kadar kadın ve ancak in, Yaşından itibaren erkek ol- #öltermektedir. Hakika - ağ, herkes on beş yaşı - an kaz bilmiştir. Doğduk- N Oüyayı üs kütüğüne © kaydı Mah ve Albert Deak yerine ali, yek ismiyle yapılmıştır. yay ima gelince, ufak bir a- i Yapa “nun erkek olduğunu k Sıkarak doktor, bu hu- vermiş ve kız bir anda oluvermiş, o nüfustaki k il suretle düzeltilmiştir !| ; koca vr erkek çocuk babası! aleyhindeki bu boşanma| i, Sl bir kararla netice- me ie olunmaktadır. Ka- evelce kız olduğu: im i İmiş olsun in, ke 1$ olsun! Eski. 17. boşanma sebebi üz M Mig eme, daha kararını k — Bain Profesör ik dep Alım, ân üniversitesin. A ola, in i Yanı v ak bir kadına eder, pro- Pamay miştir. Buka. Ri. *E Hedvi; Lan. ll kaşları Senkitlerde, bu Sözden geçiril. Boşanüâtak? 7” Şimdi, Karışık Salata, az veya çok, her zaman sofrada bulundurulmalıdır. İştah; açmağa yarıyan bir şey, ihmal o-| lunamaz. İ Umumiyetle salatanm bir kaç! şekli bilinir. Fakat, türlü türlü sa- lata yapmak mümkündür, Gerek yapış tarzı itibariyle, gerek seçi - len şeylerin değişikliği noktasm - dan...... Ve çeşit çeşit yapılan sa - İatalarm hiç birisi, yapılış güçlü - ğü göstermez. Her türlüsü de, ça - buk ve kolay yapılır. İş, salatalık çeşitlerini bir araya getirmekte! Salatalar arasında, en tercih e dilebilecek olan, karışık salata- dır. Karışık salata, domates, hi- yar, kırmızı turp, taze soğan o ve havuçla yapılır. Bunlar ince ince kesilerek, yayvan, büyükçe bir ta- bağın içerisine kısım kısım yerleş- tirilecektir. Yalnız kırmızı turp tabağm bir kısmında yer tutmaz, domates, hiyar, taze soğan ve ha- vucun yerleştirildikleri kısrmlara dağıtılır, bunların üzerinde ve a - rasında duruşu, göze hoş görünüş temin eder ve iştahı açmakta rol oynar, Karışık salataya, daha başka şeyler de ilâve edebilirsiniz. Me- selâ, siyah yahut yeşil (o zeytin... Bu da gene kırmızı turp gibi muh- telif kısımlar arasına ve üzerine serpiştirilir. Limonu da ya ince dilimler halinde tabağın kenarla- rma veya ikiye bölünmüş halde sağ ve sol tarafma, yahut ta orta” sma koymak yolları vardır. Ancak, limon dilim dilim kesil| diği takdirde, bunu parmakla tu-| tup sıkmak iyi bir usul olmadığın- dan, bu tarzda kesilen limonu sık- Uzun Etekli Akşam Elbiseleri Modadır kullanılır, Bu aletin sapı madeni ve © uçları tahtadandır. Limon, iki satıh ara- sına yerleştirilip sıkılır. Bunun * la beraber, salataya böyle limon| sıkmak, ancak fevkalâde tekellüf-! le yemek yiyen kimselerin rağbet edebileceği külfetli bir En iyisi sı satıhlı bir nevi alet usuldür.| limon ikiye! Denizin Faydası Vardır, Fakat .. Yazın sıhhati, güzelliği koruyu- cu tedbirlerin bir çoğundan geçen sayıfalarda bahsettik. Fakat, da- ha bahsedilecek bir çok tedbir kal- dr. İşte, bu sayıfada da bunların bazılarını not ediyoruz, Pek çok kişi bütün günü deniz- de geçiriyor. Saatlerce suda kalı- yor, kumsalda yatıyor, tekrar de- nize giriyor, tekrar çıkıyor, hülâsa bir girip çıkıştır gidiyor! Halbuki, bunun en zinde insanın srhhatinde zarar getirici olduğu, bu bahiste en ziyade söz sahibi olması lâzım gelen doktorlarca ötedenberi kati- yetle tesbit edilmiş bir hakikattir. İnsanların, sıhhatlerini bu derece- de ihmal etmeleri, ya bu hususta- ki bilgisizliklerinden, yahut ta tav siyeye aldırış etmeyişlerinden ge- lir. Bu aldırış etmeyişte de bir de- receye kadar iptilânın tesiri araş-| tırılabilir. Deniz iptilâsının! Sıhhatini korumak, ihmal edil, memeli., Değil bütün gün, ; hattâ| günün yarısmı bile su içinde geçir- mek, hava son derecede ; şiddetli! Salataya Dair.. mak için Avrupada sapına doku:| nunca açılıp kapanan iki ucu yas bölmekle iktifa etmektir, Karışık salataya tereotu da az miktarda yaraşır. Tabii fazla ka- çırmamağı gözeterek bir miktar sirke ve zeytin yağı gezdirilmesi de lüzımdir. İçinde bulunduğumuz salata mevsiminde başka salata çeşitle - rine dâir de tarifler tespit etmek üzere, salata bahsini bu haftalıl; burada kesiyorüz! i leriçin E | sıhhati noktasından, üzüntü sebe- sıcak da olsa, doğru değildir. Ba- zan zararı ani olarak hissedilmez, ama sonradan bu zarar kendisini gösterir, Muhtelif (o hastalıklara denizde fazla durmuş olmanın s6- bep teşkil ettiğini, doktorlar mu hakkak görüyorlar. En sıhhi denize giriş tarzı, sabah ve akşam üzerleri girmek ve her girişte on, on beş dakikadan zi- yade suda kalmamaktır. Sudan çı- kmca da derhal kurulanmak, rüz- gârın tesirinden kaçınmak Bu tavsiyeyi, denizden zevkal- mayı tahdit edici bulur da her ne pahasına olursa olsun, suda daha fazla müddetle kalmaktan kendi- nizi alamazsanız, bu müddeti niha yet bir misline çıkarmak, en son had olmalıdır. Denize girişte sa- bah ve akşam zamanları her hangi bir sebeple müsait gelmiyorsa, her halde tam öğle sıcağında, güneşin kızgmlığiyle etrafı kasıp kavur- duğu zamanda girmemek göz ö- nünde tutulmalıdır. Hele bazı kimselerin uzun müd- det denizde kaldıktan, plâjda do- laştıktan sonra, şehire dönüp ter Içinde iş güğle uğraşmaları, pek tedbirsizce bir harekettir. Böyle olduktan sonra, denize hiç girme- mek, daha tercihe değer. Deniz de banyodan sonra yapılacak şey, kurulanıp yatmak, yorgunluk al - mak, dinlenmektir. o Bu yapılmı- yacak olduktan sonra, denize gir- mek, neye yarar! Denizde yorucu bir şekilde yüz memek de icap eder. Sonra ciğer- leri, böbrekleri, kalpleri zayıf o- lanların da denizden fayda uma- mıyacaklarını bilmeleri ve unut » mamaları İâzımdır. Çocukların denize giriş ve çı » kış zamanlarını kontrol etmekte, anneler, ne kadar titiz davranır larsa, o kadar yerinde hareket et - miş olurlar. Çocukların bu husus- ta işi ifrata vardırmaları, büyükle- rin ifrata vardırışından daha Zza- rar getiricidir. Onların güneşte yanmaları da, müsamaha ile karşı- Göz yumuş, anne- çocuklarımın lanmamalıdır. sonradan, bi ortaya koyar! Bir | Yemek Pişirirken.. İspirto ile yemek pişirirken, çok dikkatli davranmâlı, tolu ocak yanarken yahut henüz kızgınlığını muhafaza ederken is- pirto ilâvesine kalkışmak, pek teh- likelidir. Bu suretle tedbirsizce hareket ediş, ispirto katış, şimdiye ka dar birçok yangına sebep olmuş ve önce, mutbakta ispirtolu ocak ba- şmda (bulunan, yanmıştır. Ev kadmları, bu hususta (tedbirli davranılması lüzumunu hiç unut mamalı! İspir-

Bu sayıdan diğer sayfalar: