3 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12

3 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

3 AĞUSTOS 1534 tarafından Veresiye satılan elektrik: cihazları sayesinde SAYFiYEDE RAHAT YEDi SATIŞ MAGAZASI: Beyoğlu Taksim Salı Pazarı Beyazıt Kadıköy Üsküdar Büyükada Metro Han Cumhuriyet meydanı Necati Bey caddesi Elektrik Evi Muvakkithane cad. No. 83 Şirketi Hayriye iskelesi, 23 Nisan caddesi No, 19 44800 40918 43439 24377 60790 60312 55128 Telefon Li 500 metre mik'abı ceviz tomruğu Askeri Fabrikalar umum müdürlüğünden: Yukardaki malzeme kapalı zarf suretiyle 5 — 9 — 934 tarihinde saat İd te ihalesi icra edilecektir. Taliplerin şartname için her gün öğ leden sonra, münakasaya girmek için de o gün teminat “ve teklifat,, ile müracaatları, (4158) 1494 mmm Istanbul limanı sahil sıhhiye merkezi baştababetinden: Haydarpaşa Emrazı istilâiye hastanesi bir senelik ihtiyacı için 23 kâlem erzak açık münakasaya konulmuştur. Münakasa 9 Ağus tos 934 Perşembe günü saat 14 de Galata'da Kara Mustafa Paşa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezinde müteşekkil Demisyenda yapılacağından isteyenlerin şartnamelerini görmek sere Hastane idare Memurluğu ile mezkür merkez Levazım Me- murluğuna müracaatları. (4013) Denizyolları İŞLETMESİ Acenteleri Karaköy - Köprübaşı Tel.49369 — Sirkeci Mübürdarzade Hab Telelon 22740 Ayvalık sür'at yolu vapuru 4 MERSİN Li CUMARTESİ 17 de Sir- keci Rıhtımından kalkacak ve Ayvalık yolunun mutat iske- lelerine uğrayarak İzmire gi- dip dönecektir. (4391) ygmmun 1 AKBA Ankarada AKBA kitap evinin birinci şubesi modern bir şekilde Maarif Vekâleti karşısında açılısıştır. AKBA kitap evleri her dilde kitap, mecmua, gazete ibtiyaçlarına cevap vermektedirler. Gerek kitaplarınızı gerek kırtasiye- nizi en ucuz olarak AKBA kitap evlerinden tedarik ede- bilirsiniz. © Devlet Matbaaisi kitapları ve VAKIT'ın neşri- yatının Ankarada satış yeri AKBA kitap evleridir. ARBA Merkezi Telefon Birinci Şube inci Şube 1261 Slaman Pazar ARAMALAR saat dokuzda bizzat mektepte bulunmaları lâzımdır. 37 ğ BiRİK TiREN RAHAT-EDER Deniz Levazım Satınalma Komisyonundaf Ton dg 150 Dizel mayi mahruku; kapalı zarfla münakasası: 11 Ağ çarşamha saat 14 dö 11 Ağosto$?i çarşambâ saat 15,5 Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 150 ton Dizel mayi mabrak“ yi palı zarfla, 25 ton motorin açık azaltma ile satın alınacaktı” karıda yazılı iki kalem mayi mahrukun şartnamesini göre“ almak isteyenlerin her gün, mübakasaya gireceklerinde hiz? da gösterilen gün ve saatte Kasımpaşa'da kâin Komisyor? racaatları, (3972 ) Yüksek Deniz ticaret mektebi müdürlüğünde” 1 — Mektep tali ve yüksek olmak üzere beş senedir. Leyli “e canidir. Gayesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetişti”. 2 — Mektebin yalnız tali birinci sınıfına talebe alınır “9 # da orta mektep mezunu ve on sekiz yaşından büyük olmam eat b 3 — Kayıt muamelesi için Cumartesi, Pazartesi ve Çarşı” ileri müracaat edilmelidir. y | 4 — Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacaklar”? İnamelerine hüviyet cüzdanlarını, aşı kâğıtlarını, mektep me veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal 6 rini ve velilerinin muvazzah adres ve tatbik imzalarını “€ vesikalık fotoğraflarını raptetmeleri lâzımdır. T 5 — Kayıt muamelesi 16 Eylül 1934 Pazar gününe kada liplerin muayenei sıhhiye için yevmi mezküra müsadif 5687) 25 Motorin açık azaltması LE yi Sahibir MEHMET ASIM Neşriyat müdürü! Fİ VAKİT Matbaası — Istanbul

Bu sayıdan diğer sayfalar: