2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Jİeş ay Memleketimizin en pü ini biri olarak bugün ikinci yaşı UuWUuUAıv Bu neticeyi MA müşterilerini güvenlerine borçludu! İkinci a lerinin runa yeni vazifeler ve sürprizlerie ci kacaktır. müşteril, büyük Sigorta vVAKI ali Ertem | San leri i ide dia edilecek ka ileri derek bu iş üzenin ruldu, Almanların ” n ni yalnız propng teknikteki ae mak, biraz yanl Ii Il dar, ara- eiiklerimle lis, olur. Ancak, A uğratmakta oyn iceribenl yeiki de, anlatır, dı Genç müt, kki busu Sadri Erte matbuat müdü rü zamanında, esinin si le esaslı bir şekilde görmüş ve tet- kik etmistir, Şu tetkikin glduksa derin olmasında, ge ğı rolu, vazife rin, tarih, biti T mühim bir YAZAN mmm Vİ iil birbirini ta i. ALTAY İ Prestij sahi cemiyeti 2 şuvrlu v Zamanımızda © propazan6“i- | çarzda ideale e n büyük" artistlerinin tejrni cinci: imei; inkâr etmek hâlâ mümkün değil. â akt aynı zamanda dev pagandanı el bak 3 an tetkiki bize la ette Si “« 2 Şubat 1948 eSBTİ: Propaganda | 1 unusun cenu yunda ma Amerikalılar PRFSTİJ ve FROPAĞANDA bi olmak taarruza geçti Şimali Afrika Aruerikan Uni uygun ni bi r sekil. karargâhı: 1, (A,A,) — Şimali Af temekti rika Amerikan umum! karargâbi sözcüsünün haber verdiğine ki rdpagi geniş | » illeri ıde ve tank teşkil un cenubunda çorak pan eçmişlerdir. Bu k şimaldes ve br mektedirler, Orta depo karen Amerikan birliği ö e bi geç idin nin a Ki Knde hücuma Amerikan piya: ayda a Tunu roğrakl iiper organik setep.er, arı bir mevziden çıkarmağa 18 yani sosyolojik diler şebbüs etmiştir. 2 — Organik sebepler, vani v te Bak psikolojik âmiller, çesidi pir, fikir edinmek Alman tankları tarafından pin PARL senii NUTUKLARI: olacak e Fash, ie yolu. üzeri Telkinin kuvvetli or üser KESK zen inlikler. | hücum dü GR çilli Parti. | le doludur. Hep parçası ayrı gü. | kürtülmüştür. Sözcünün bi ir to kürsüsü bir Olin zel gö, ton! Cünk e Bu münasebetle, edilmiştir. : verine insanların sesi yükselir, | mek isterim: ai Resmi tebliğde bildirildiğini bura lliyiii niza hiz etin Sadri re merkezi Tunusda piyade, vekarıda değildir. Bu tepe- İriye bi ve topçunun da iştirâk ettiği “e il HEeAk istiyen'er Hi | rüşleri hakiki bir bütünlük göste. | orta derecede mmiyeti haiz Dİ ime metini, ihtişamını | riyor. ok çarpışmalar olmaktadır. Her ledi Yasamak yarmak diğer hava kuvvetleri, kart nec erp etindedirler., Bu itibarla bu eseri de, sen ol ri tarafın ku kuvvetlerini desteklemiştir, Vilâyet umumi baki lantısı sum mecl e aliye veli Tek iken se açılır açılmaz, pılmış ve Doll ml gn dör . Sai pe) Mustafa Faik * Osman Üstar da beraet etti r müddet evvel diil Milli Korunma mü miliğine verilen rolü ik, maralı Min vi nda ihrac: m Üstar kardeşler, Korunma mahkemesi işlerdir. Mah 1 iplik ihtikârı ddelu » Sirkecide Köp » e bir nu. Tanmıştır. Hesap sar elini Ke gir. dece 40 2 emmi keme iplik ihtikârı iddiasını doğra| 17. © günde tesbit edilmistir. — 1940 bezmiş şap idare heyetlerine| bulmamış ve iki kardeşten Faik Üs Kd Mirainz Ticare Vekili tara. ee gi dalmi encümenin raporu kabul çi set ve alâka saha- çından Süzete | mhabirlrine biç aim AN Şimali Afrik ve ez —. edilmiş. ma başka görü - t m Di cikten verilmediği tavzihen | ruhun ei rih kizi İM Trablusda Alman « İtalyan xe şülecek madde e oldı i- -İ mika: RE tie dayamrak Şer Ml ve halen | ordüsu mevzilerine kar; ik yaptı ç Holy tenimi lele edeü mesi İNSAN Ye PROPAGANDA. olay: oyunlar ve süper idle Pe a ma kayıp İlan 2 etmiştir. ki Üemün Sia ör. te vaziyet şudur: hareketleri faaliyetlerini düzene | lar ver: pü . — ——— pagandayı insan yapar ve proja- diri ami ekili Ha- mi. sen İ iye edilm ağıla erin liz ME 8 tememeli nn en elinde | game lar, son | ş d E işeal edilen mev-iler önünde cer? 7 İİ Hindistand ii terir, Şu halde propagandacnın iliş en kemi yo; mala. N ari Sİ ELSA ZAN EEE mİZ | indistandan manifatura | her şeyden evvel insanı ya lâbo- zi elerden biri Talât Paşa- | rma başlam yan etmektedir. Alman uçakları Ye ğe İN eşyası getirilecek yahut da | nr inden an (Nâş) 1 Bi niden Bone anım maa Kiyehi e, Miğiazile e e intuitlon © yoluyla tele lardır. Akdenizde Yl pılan haksızlık, sarih zü) fazla! © İthalât ve ihracat birlikleri umu > edi cs iş a r , | Memurlara şeker tevziine | © şar da veyahut uçaksavar topl tanım, rr. ÂTE, Nâş, tabuftaki “gömü memiş ö: b dokunur; zira baksızır müteselli bu) mi kâtipliğine, ticaret vekâletinden allik ağ. büyük siyaset a. | Jüye denir. e set — hentiz çürü- andı ri tarafından düşrülmek meret Iomduğunu bilmek azaptır. bir tamim gelmiştir. Bu tamimde,| damları kumandanlar insanları | mel sl bir eyyit bedenidir Memurlarla, dul Ve yetimlere şe.) 15 tn erikan uçağı tah * Kıskanelik (ben niçin © deği.) Hi ami getirilmek üzere ma : daha ziyade intvition yoluyla ca. Gene, eskidi lehberi denildiği | ker tevziine dünden itibaren baş «| rip edilmiştir. lim, yahut b alayım, © ben oL ia âtcılarına kontenjani şırmışlardır., gibi ep m Aemeli, arr. Seker, pre vasıta Bir Alman neağı geri dönmemiş san) bir tem tirt ELİ Far isti nÂS, ceset le dağıtılmaktadı tir. -. - EDEBİ ROMAN eke emi dini veki defa -Ankaraya dönü yanıyor Garson eğilip Alişe yavaş sesle dert , bu e akşam bö; a gelir, dar — aaa Beyin, ledir... olmaz zam. ma da baya ke İçip içip zilzurna sarhoş olduktan sonra bu vüp sayar ama ik — Demi da; için tahammül ediyor bu he: ye — Hayır, patron vi lâkin ne yaj » Güç) Sonra hatırı $. yalanlardan, iş adam... dığı gok olanlardan gali — Müşt eriler rm olmuyorlar le diyorsunuz, e EN saa ç adamı şöyle yaparım, böy” le erir N gi dk sesle homur" rriler de susup yerlerine ar yahut da kalkıp gi Aliş, ” yt . e yüz görmemiş ok ladığı 'Teirika her seferinde e e Sayan kararı ile kalkıyordu; in hayatmın son mi ta işinde ei Bekin, en mühim ve olan bu Beyaz Maymun lokanta ziyaretini tam bir sadakatle tek” ik Ear BİZ garsonlara, bar sahil na çatr yorsa va ne? İşte şimdi öğreniyor ki hü ıma geçiyormuş... Bir zaman” ve atan te irleri bozuk Ki delikanlı ptığı işten eklem e şladı, herkesin kendisini baktığını, hi Binin fısı yele dedikodu yapıldığını zannetti; bir halle kabadayısı edasiyle burada tek ee gina oturmanm hiç te do; oğru olmıyacağı" nr düşündü; bir . evvel çekilip giderek başkalarının ken disine tâ üstüne saplanıp kalarak pr Hv yo —— olan hakışlarmdan kurtulmak istedi — Hesabımı bime — Baş üstün Garson çekiş giti, tl > müd det sonra erine bar sal . — Siz bizim her İz; rica şeyi bu ll Melen m olunuz! No: 59 Aliş hayretle kaşlarını kaldırdı ve yanı başında ayakta duran Madam Stay" kova'nın yüzüne ği — Anlamadım, ma: a bu ei için bizim davötimiz sayını Madam, lütfen esabımı > değil, Eş e ğ için o adamın borcunu da bana yazsım ar. mümkün mi izi saygısız iüşteriden aklığZ için in biz size teşekkür ediyoruz. rica ederim, hesabımı getirsi A Binler ler... Alişin sesi berken sinirli bir hal . mağa başlamıştı; kollarınm kuvveti hasma burada blm m Yiyip içmiş ole caktı? Şimdi utancından ziyade leri e yaka anlamakta mem derhal taktiğini değiştir m ki öyle arzu ediyorsunuz, öyle ül blm şeş size getire" sakli om dost zu bizden esir yi ve slip e ik köşemizde zimle birlikte bir kadeh içki içmenizi edersem ümit beni yi, — reddetmi; —— Türk sporunun tarihi tespii Ese ps ü her evvel bir KAHİRE TEBLİĞİ * koloği, ahlâk zerindeki hip rik |h me tir. Bir de ela mukadde- g'sinin büyük tesiri olmuştur, Bir — m ii inle Lonulra, 1 nde ASIN) aralık mİ polis enstitüsünde | nusulan sözlerin derinliği içinde Bugünkü Rehize sebliği Trabiif propagi ği Gi e okutmağa | yaşar. Parlâmentoların bitatet lm Kİ Mei başlayan u kürsüyü | tarihi devletlerin m in Zuara a isgal edildiği İ binakkin dal rahtirek için daha tarihidir. Orada söz, insan, e dah eki kuvv te fazla çalışmış ve nihnece m» Sandanın milletleri yazımda , N > oynadı takdir ederek, ders — e Ankara e meclisi lerini bir kaç cilt halinde tabe > OE mi tirmiştir. Mili kütüphanemizi Yin ornil tasıyan ayyerel mühim bir boğluğunu dolduran Vaşington, 1 Blele m ie bugün vali ve be- |”? itelarya adası civa; e çizi ser, üç cilt Üzerine tertip edil. rg pazar al e bal Se lediye reisi ge zak Tandoğanı,, | vihver torridosunu torpil: işi iğ miştir, Birinci cilt, bundan bir bu- e Ruzvelt seyahatinden | reisi iğinde e devresi toplan | “€ gemi yana batar bir variyetti ve sene evvel çıkmış, ikinej elit Kek den iştir, tısma le e taka e, birkaç ay evvel intişar etmiş- i lk - tir, hea Kva. ül e ni Ve le ON alanlar 7 dan kalan eni mezar- | 19? ee ar a Bakledi rimel karar veril, | yüttefikler n Maarif vekillerinden | iŞrGir. De iş Necati, Vasıf ve Reşit Ga. | “ber Yra nsh Tibin se için vekaletin tani | Sint ei ilen sip ereceği ve Senişlikte | Sıruzu 10 kiler toprak tahsili iin rsislik maka. | (oz rdurülma mma ittifakla elihiyek vermiş - ankı tahrip ol ras... » BİR MEVSİMLİK AŞK Yasan REFİK AHMET SEVENGİIP ia bir samimilik parıltısı g bu sözleri söylerken sesi en ra vir en ledeki almıştı, hele o son cümle: e keli eski sand hususi ml. eşekkür ederim, Madam, sizin" m, am, le dost ari peni nim için zevktir. yle e buyurunuz, k mize m sizi ahbaplarımla tanıştı EE R 8 Aliş bir beş muzaffer bir boğa türdüğü yere doğru ilerlemesine lp oldu. Madam Staykova'nm yaşı Alişin yaşının yl MM ei Ki e yakmış fakat ah şu ecnebi kadınları rini iyi dalda en az dörtte b bin > görünmek hususundaki büyük us ve hünerleri... Sağlık bilgisi, spor ve ve gr tekniği birine » ve siki etle geçmiş sene" uzun. eğilmemiş, km sd amı$, zarif ve hâlâ le “imi bir e Barker ortada da — Devamı var "Almanları. iyice yerleşmi iş ii TT “ Cc Z TR fiz 452 İN irri EEEİŞE, IM a f iz Ei £ : gp Mi 9 a.

Bu sayıdan diğer sayfalar: