2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

miili sef Adanada > (Baştarafı 1 incide) YMM Kralınm Milli Şefimize mesa A.) — Anadolu ajansının öğrendiğine gö: hür İsn radildii kabul ediiği mi dostane bir inesajını tev eye ur İsme ağn EA imine Tasi büy ük el İleri bu m izi mo; esaja cevabı buyuruuşlardı., Milk Sefiri Birleşik Amerika: Reisine mMesâjı Anidıra, 1 (A.A.) — Anadolu ajansının öğrendi göre, Adana müs lâkatı gram Reis wr İsrdet İnönü; Ci in 3 löşik Davleçleri Resi M Ruzv:lte bir telkraf in elek > ali ie âletiyle göndermiş iğ selâm ve #empatidan dola; 3 tevlatler ye te vie verini v mi ( Baş r Mar Ki Fevs Çükinak, Bağl ii saat m imize or, İst a a — ir Abdülhalik V ler, genel kurday ve ve Meri BALE umum nn Yeri! ecnebi ajanslar tarafıdan karşılan mştayiter. ile Senel b Başkanı Mareşal fi ve Hariciye Vekilimizin DA ime sat ki ii ie AR deriler ve iile umuz rine tevdi eyle, Alman sertişi (Baştafofı 1 incide) ri basın. mümessillerini 5 mmm kabul ederek tebliğin msfi lerini kendile. iştir, mağlü 'iyetinden bahselti Alman mimarisindeki MW gelince, bu fikrin , Us Muharrirler ibilesi (Baştarafı 1 incide) 16 daç Sure alınacak vw M8btles' yap, leri Bası saklanacaktır, Maliye ve Ağralı « bilesi Şebin iran öleli igin cumartesi unda © 4 beklenmektedi, Şimatdön Bata Bir şe tanminış fyzalarla fübil an mexfuplar şgelmeye glamıştır Alman denizaltıları tarafından | Bir ayda 65 gemi batırılmış — Alman güle BASIN BALOSU O Ağan Yülüdiğe güz üüsünda ve Pli6cek olan basın öalosu içlö de ha Marisklar Mezisiniştir JÜBİLENİN SERGİSİ a ari miş ese: ini vw Doğu cephesinde durum wveti say aşağıdakı # Şuhaf 1048 Varlık vergisi tatbikatı ON iKi ZENGİN DAKA YAKALANDI Şehrimizde - tahsil edileti vergi 10 lirayı buldu (Başlarajı 1 incide) pu nik, 6528 top maf ii bi. Sikler 804 tela posta, 3 ztrhir era ve Süel 48 lokomotit, 229 wan ordularının mevcudu — evvelce ölü vi Kile ulünmakraydı eğ geti izeletlerde öulun ii inşant ve polis eİkAMiğ olanlar da dahil bulün wâktadir, Mulüm olduğu üzere suşatılan Alman 1942 2 den 10 rp malzemesi, Roma: 1, berler ajinisinin rd taerruzlari k müdafaa savaşının mekan savaşlar aşağı Donda baskı. yapan ik ve bu savaşlar hareketini izaç ve Cum büsler 21 ra ordularına ğu cephiesihde tahrip veya ESİR MAREŞALIN TERCÜMEİ HALİ KAFİLE taraftan ilk Sicilyaya ağır hava akınları yapılıyor Mes.na dün üç defa bombalandı, ağır hasarlar oldu öynamıştır. olarak general esir Salomon analarında Büvük bir deniz muhzre38si Amerikan gemisi mn şlar Berlin hezimeti kabul ediyor ici a ile 29-İkincikântnda bir Japon ta rassüt ve Salomon adaları etti bunda; 3 ağır krüvazör, 4 krüvazör ve müteaddit LR rden mürek» La ie torpil yı subayını Yukarda de ton tutarında torpillenerek. balırdraıştır, Bürmaya hücum eden müttefik, aa Mu var bataryaları tarafından tahrip edilmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: