2 Şubat 1943 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3

2 Şubat 1943 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2. a. .— SA- mi A Ned G4 'sa VE İS yapılacak ve yardım boğazları mu- lek kallar- e harbin ihti- ole İrandır. Hayır kurumları Müşterek balo veriyorlar uzanmış, M. dö tepeden inme sordu: ih plânlarım için sanc ne ali para verdi? Genç kadın irkildi. Telşlad elin » Bir şeyler söylemek istedi: — Ben,,, Şey», Ne demek isti: yorsun Andre! üieayori koğazında düğümleni. İre feci hakikati nihayet ar ön bir hiddetle Yeri en Emme beri bs ri gi erine sebebini ri anlıyorui Genç ag inler gibi konuştu: — Andrel Fakat kocası ona ionuşmak fır» «st vermeden devam elliz ramvay Ve ne yapılan Zam iltihak Babasız kalmış ve 12 yaşıma kadar DOĞAN adir ike eve ve alâkadar ol mak il m ölüm nüfus kaydı hüviyet süzdenlarnım suretlerinin, ad nüfu: me e tasdikli kaydın ve rile “birlikte gönderilmesini bekliyor. İstanbul: Nakleder: — Evet şim: Aile yuvamızın nn yerl koruma w ço: By erk mem ei in şk sedan çeker » aykırdı: Çekil, m 'un! Defol! Git ve suç ortaklarını bul; bir Fransız su bayım mii #ftiharla söyle. Durdu. Tıkanır gibi olm il soğuk terler kaplamış e a mağ kalbine e ni pi Yi ii birdenbire emyeşil. olmi ar söylerek istedi, Pat a ağzından ses çıkmadı vi rayı a. dam kirdenbire devrilen bir ağaç v halının üstüne Tasa geye —vw—. Andre dö yl vi a ayıla. madı, Bir saat 861 İne: 7 onun ili dek miki miştı. Kiza, hizmeteilerin dımile yatırılmış olduğu yağının Bi ellerini yor ve ikide birde ölüm im kulağına eğilerek mırılda- si ep ei ipüermin asl rene. Posta kutusu: 399 Posta kutusu: 322 MELEKZAD KARDEŞ a oturmuş, yeisle Andreye ba kıracakmış gibi sıkı irde halindeki Mim 22 Baki affet Andre! Bilmiyor. um? Andre bunları işitiyor mu, anlı unu ancak Allah bi, hası Di Gine) e İnez Ölümde Nr: Ogüstin tara haberdar silen İri m dö ye yüzbaşısının Yak ld son hemen eve geldiler. Madam Sam son, odadan. ayrılmak istemeyen 1. nezi zorla oradın çıka > ve odası na ei ğa ii) ğa ol yatmaz niş ir Bil Mi nına tutuldu, Ondan s0i 1 bir uykuya daldı, dme rini nöbet » ler içinde Yi Telgrafla haberdar edilen abi sı İki gün sonra geldiği zaman İnezi yatakta, fakat nisbeten açılmış bul du. Genç kadın ablasını oda kapı sında görünce yataktan ruldu, Elini uzattı ve gözleri dehşellen bü yümüş, derin bir nefretle haykırdı! — Git! Seni gözüm buki Git, defol! Pepita, tatli hir sesle mukabele Sn k Süt mes'elesi ÜNKÜ gpzetelerde Sihhi. ye Vi tinin bir tebli- tef: olduğunu ie edilmesiri beledi. Ves Devlet Demir Yolları memurlarının. kulüplerinde kayak Yir han odabaşısı Odasında ölü bulundu tifi i yeçiyor 380 kuruştan Urfa yağı veriyor tadır, ———— İki papas adliyeye 25 yı evvelki Amerikada olanları damın şimdi nba türlü ae çe böyle bahislerde geçmemesi daha

Bu sayıdan diğer sayfalar: