1 Temmuz 1936 Tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 31

1 Temmuz 1936 tarihli Yarım Ay Dergisi Sayfa 31
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SOrüveri- e likinin birincisi nin aklı- , İutbel. Urguvay la getir- r iseo arasında nuvalfak de hak- Bahusus kişi ile â iştirâk e yalnız por. nükâfat Biribirlerini Müdafac... — Başı 3 üncü sayfada — temin ede- Erkek — Hayır... Sizi rim ki... Kadın — Niçin Böyle komplimanlara gücenecek, gücen- üzülüyorsunuz ?.. miş görünecek kadar toy, ve sahte vakar değilim. Sonra, bu güzel yaz gününde; gençler, denizde çığlık çığlık biribirlerini kovalar, koşar, yüzer, eğles nirlerken bizim, somurtup olurmamız, hayata... | güler gençliğine karşı Yi olmaz m Erk — (Kadının tutarı) Ne il elleriniz var... Canfes gibi, ipek gibi... Bu günkü dalıamızn beni nekadar ka bahtiyar ettiğini bilmezsiniz. Sizin gibi bir hayat arkadaşım olmalıydı. Kadın — Hep para ile alâkadar ol. içimizin 9 ellerini mayan, birazda aşk terennüm eden bir kadın değil mi? Erkek — Alay etmeyiniz... Sizi ya kından tanımıyorum, ve ilk defa gördü ğüm halde, hayatımın gizli göşelerini açtım, Beni gülünç mü buluyorsunuz? Fakat, siz, ilk görüşde, emniyet veriyorsunuz ki... insana öyle Sizi görür görmez, m ısındım ki... adın “azla ısinmayınız.. « Elavas lar da sıcak, yanarsınızi Erkek — Sizin için yanmağa razıs yım... İlatla, yavaş yavaş yandığımı.. ve daba veeikimi hissediyorum, adın — Ne hoşuma gidiyor, bili. yor musunüz? Bu kadir genç, güzel, neşeli, cıvıl cıwıl genç kızlar varken, benim için yanıldığını mak... Flalâ göz ve gönül çelebildiğini duymak; görmek, ben ye bir kadın için, bir muyaffakiyet görmek, duy» DEE mi, des , geçici rkek — Genç, diniz?.. Onlar, belki b . kıs bir ân, göz çelebiliyorlar, eteği önce, bunun Kadın — Daha biraz aksini söylüyordunuz. Erkek — e Möyliyeyim mi? Kadın wn Söyl yini Erkek — Sizin sam memek içindi. .. Ben, arkadaş istiyorum. Alımlı, sevimli, şirin, zarif. Sizin gibi... Bir arkadaş, bir dost... Hatta bir ele Aşk saatlerin« den sonra baş başa verilip konuşulabi- lecek, anlaşacak bir arkadaş... Anlata biliyor muyum? Kadın — | Dalgın:| Evet. Erkek — |Coşarak:| İçimden öyle geliyor ki, biz, bir arada yaşarsak mesud alacağız... Sözlerime sakin alınmayınız... kaybek eni anlayan bir Size hürmet e diyorum ve bütün saygıs lariıma TağmEn, sizi sevebiliyorum... Burada biribirimize tesadüfümüzde de, taliblerimizi birleşdiren bir sır olduğuna inanmıyor musunuz?.. Burası, biç gel. diğim bir yer değildi. Kadın — (Süratle) Benim de öyle... İlk defa geliyorum... Buranın görünüşü, kuytuluğu, Men beni çekmişti. Erke Talihlerimizin hazırladığı ten istifade edelim. Bu dest. biri dirimizi bila ii için, burada e bele şalim, > Kadın — İşte, bu, beni korkutuyar... Erkek — Hayır! İlk gözünüzü fena korkulmu teklifinde o bulunmuyacağım... Temiz, lekesiz bir arkadaşlık, bir dost- luk... Belki de MN birinde... Kadın — |Ciddi:) Bu, bir çılgınlık olur... Bununla e hududu aşmaz evlenmeniz, Şur. ize, €V- lenme mak şartile... Erkek — Evet... Mademki biribiriz mizden hoşlandık, biribirimizle sık sık Hatta okadar ki, biribirimizi müdafaa ederiz. Zaaflarımızı görüşürüz. müdafaa ederiz. Kadın — IMağlüp gibi:) Fikrimi çes liyorsunu Tesiriniz altında kalıyo- rüml. Yavaş yavaş, ben de ilirafa mecbur kalacağım. Ben de, sizi görünce ısındım ve daha da ısınacağım. Erkek — | Kadının ellerini öperek;| Ah sevgiliml, Seni nekadar seviyorum! Sana (Düşünür gibi du- İ bni :?.. İsminiz ne tapıyorum... rur:) Pardon... 1ğdı Kadın — Neclâl Erkek — Evet, Neclâ., Neclâ... Neclâcık... Benim Bahir... hoşunuza gidiyor mu? Kadın — Bahir; güzel isim. Erkek — Neclâcik, burada yemek va mi Kadın — Nasıl istersen Bahir! Erkek — |Kalkarak: | Hem yemek söyliyeyim, bem de, bira osoğuttu. Karşılıklı |Camekânli doğru yürür: | Gençleri daha İcoşarak: | ismim de rayım. içeriz. tarafa çok seviyorum, gençliğe daha çok düş- künüm. Fakat gençler, fazla masrafa sokuyorlar, üstelik eğleniyorlar, aldatıyorlar ve günün birinde yüzüstü birakıveriyorlar... Neclâ ile pekalâ evle» nebilirim. Ben yaşta bir erkekle eş olabilecek bir kadın... Beni, görür gör» mez ısınıvermiş | Hayır! Ben, hiç öyle değilim.. Ben, bilâkis, düşündüm, taşın dım; ölçtüm, biçtim... Biribirimizi mü- dafaa ederiz, dedim. Kendi duygularımı, kendi menfaatlerimi müdafaa ettim. Kadınların en zekisi bile, his tarafın. insanı dan zayıftırlar. Bira soğutturacağım ama, istemeye istemeye... İçkiden hiç halde VELİK.s: bira, fena midemi şişirir, başağrısı da Adam sen de, açık havada, deniz rında, güzelce bir kadınla, başbaşa otur- mak, bir keyiftir... Fazla müşkülpes nt olmamalı Kadın — (Yalnız: | Acaba, akılsızca mı hareket ediyorum ? Hesabını, kita tüccar bir adam.. Giyinişi, hiç fena değil. Böyleleri, Genç, üstelik fazla hazzetmem... Hele kenas bını bilir, konuşuşu, bir kadını rahat ettirir... züğürt bir züpbe olsaydı, daba bir saadet umabilir miydim ?.. Yaşlı değil, çirkin de değil... Mükemmel bir koca... Yalnızlık ta canıma yetti... Evde tek başıma sofraya oturmak, bele uzun kiş geceleri yalnızlık, çekilir şey mi? Pazarları biraz gezmek, eğlenmek isti- yorum. Etrafımda gülüyorlar, eğleni. yorlar. : Kolkola gezen genç, yaşlı, hes men ber yaşla sevişen çiftleri görmek, içimi hasta ediyor. Bu yalnızlık, ömrüme Ya severek, yahut herhangi bir mecburiyetle evlenecektim... Böyle oluşu, daha iyi... Benim kendis bıraktığım ilk görüşte bana ısıniyerdiğine mukabele etmemiş olsaydım, muhakkak gücenecek, yara- affetmiyecekti... Böylelikle zayıf tarafını müdafaa etmiş oldum... Bir mektepli çocuk kadar toy ve hassas... Buranın yemekleri kimbilir ne Eli Yağların bozuk, etin bayat olduğuna eminim. Ev yerde yemek yemekten korkarım. Hele bira sürecekti ? üze rinde tesire, lanacak ve onun mden başka hoşlanmam, ısmarlamasi ie Bu aşıkane bir ziyafet olacakli. Buna da ehemmiyet veriyor sanırım! Onun zevklerini okşamak, suyunaa gitmek icap ediyor... Kend küçük fedakârlıklara Sadece evine, mutfağına, ve süküna, rabate bağlı bir hayat arkadaşı olursam, belki yadırgar. Mademki hassas, onu, başka renklerle de oyalamalıyım... Kuru, basit olduğuma kanaat getirmemeli... Hoşlanıyor görünmeliyim... o Hakikat lerin dekoru saadetim için, katlanmalıyım... etrafına biraz da masal çevirmeli... Erkek — (Dönerek:| Söyledim sev» gilim! . Mükemmel salon birası varmış! soğutuyorlar. sevgilim? Kadın — Elbette... Bu, soframız olacak! N asıl, memnun mısın, bizim ilk Denizde, deniz kenarında da dola» şan, kadınlı erkekli bir grup gülerek, konuşarak, bahçeye dolarlar. | Erkek — (Kadının ellerini tutar) Hayat, ne güzel, değil mi? Öyle mesu- dum ki... Kadın — ve erkeğin omuzuna dayar:) Ben del. 29

Bu sayıdan diğer sayfalar: