5 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3

5 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HARA TR BA Yeni Asır Sahite 3 Arno 1984 Avusturya ea ie (so NTELGRAF HABERLERİ Bir Türkün Duyguları > yg met ie Umumi Harbın Yirminci Dil Kurultayına İştirak e Gr nir er çam sna nde Yıldönmü Münasebetile Edecek Alimler Geldi i hi el el ri Meal di etmesine im- seğime ye ame ereb amil miyeti akvanın İngiliz Hariciye Nazırı Sulh Için) Istanbulluların Ordumuza ktu e ik lin ie letlerin hariçte drama lek ve itimat year ae mele, Anya) Son Temennilerde Bulundu (HediyeEttiği Tayyareler 15 Oldu sını, Son ; Sala ay pa ği ri meali tie 4 mlm e Hen | karar e e or- Zonguldaktı a Fabrikanın Yeri Hazırdır ollfüs'ün yi zayif ar İtemin edebilecek müessir birer |derson la YE lü vrel ye eee iminp e ME ai il ISTANBUL, 4 ( Hususf ) —|üzre aralarında kurdukları vesta alkan ve sek çare değildir. e ei m imi ve yn Paris m kler milletleri 1, Kurultayın — iştirak ede-igokkül inn cem'ino devam V€ icbarile topl sun'i fir-| | İstatokonun devamında alâ)” ere en ii RA Ni tec a çi ,İeeği bildirilen Rus âlimlerinden |mektedir. Bn tayyarelerle | ala le Se a PAYI RR eme el elli li be Tene abi /Samaloriş ve Mesaninol bu an-|tanbulluların ordumuza bedi kuvvetli he ü d v msil et- e Ihu için, Avusturyanın bir ka- Sulhun idamesi için en iyi ted.|be karşı muhafaza © ii i şehrimize yolmiş Türk dililettikleri tayyare yekünu On tndiği şa eke la m âmili olmasını istemi- bir bütün memleketler halkı & dir. B ml a ii derleme vemiyeti: ensap 26-|balig olacaktı fili, ne — Mf yi vorlarsa hakikati olduğu gibi m: harbi a ulha için baki ali el yemeni Maaş Istanbul, 4 ( kle, usturyalı Gi çmlekdtem! görmek cesaretini göst! termeli | mesi Sia ır. Her milletin bü-|sine matuf e sonlari Kurultay hazırlıklerina hummalı |lide kurulacak mensucat fabri- baik nene i al aluk di Er işçileri gi şerait 1-Jlerini ali ii ir fanliyetle devam ediliyor.|kasının yerinin istimlâki &diyo; a z i den evelki, Tiryeste- tında olursa giy bir millete) huna sadık ik Sin m e Knrultaya bir Leh profesörünün | verilmiş ölan emir üzerine de; Va ananı ikinci Pâris telakki! den nefes alan büyük Avusturya Mi Mi hücuma ve et-|dan me a ii meobuği, 0 işirak edeceği Pragdan bildi-|hal harekete geçilmiş ve bi a e e ayarinda, baga) MEJEARMS yaza Dar NE kacan çilmektelir, gün zarfında icap eden yer den zi sd NR 7 ordurdanan | nek ada! müstahil ise, 1918 den Yeokiçehmi MLŞrpi eri va Unnaytlmdayi İSTANBUL, 4 (Husnsi) —İmin olunmuştur. Çok yakımı kl deli ie e e ra Cumhuriyetin, I b 1 E gi lid İstaubul Rum ve musevilerinin |inşanta başlanmak üzere hazı hun kal e inağında Kökİ müstakillen yaşaması da o ka stanbu reğ lide Ordumuza tayyare hediye etmek)lıklar yapılmaktadır. Salmış olan o Almanlık ruhumun dar imkânsizdir m Belediyesinin Yeni Meageani ei a mİ ve Alman harsının bütün kuv | Vi ii Kararları İnşaatına Hazırlık SON DA Kİ KA iü için, zahiri eref bile) © Hstanbul, 4 ( Husnai ) — İn) Gereği, 8 (A.A) — Menswcai| gamma amaaan gay e ei di z bu ma <> AR e Gi) de m mil | tonbul ma aldığı > imei etini b in bir kıymeti ı, |rar üzerine dü nlar yarından | Kaymakamlığa emir ve talimat ildir, Dollfus. bile: “Almak seiden isi e ya (bugün)itibaren erken kapatılma aleni Hertarata | yabücak İstanbul Tramvayları imi e ie devletten, aldığı kuvvet ile|8 Mi şlanacaktır. yayılan bn haber üzerine halk ———— m ndedir, Şasın bürriyetl,, (di “ tıcıl kiteisise ELİ N i. | ir hükümet ada- ar satıcıların o vakitsizİsürur ve heyecan içi , dele. eşinde iz ayakla duran bir b e ei sanırım mii | edil Elanı Yeni Tarifeye Ayın On olduklarını itiraf etmiş kendi namına gülünç, memleketi |:39k için de Pazartesi ( yarın )) Hs Altısında Başlanacak ii e lak itibaren © mücadeleye ir Konfera Küçük diktatör, Hiç bir za- hesabına mucibi hacalet ie amir ye) Boluda Bi nferans ik di i , - man, hakiki Avusturyayı temsildu cer ve i İSTANBUL, 4 (Hususi) — Şehrimiz yeni tramvay tani etmedi; Avasturyalların kalbi) Komşunun yardımı ile güve, Yunan BOLU, 3. (A.A) — İstanbul|ayın ow altısndan itibaren tatbik mevkiine, geçecsdtir. Bu ve maline tarcüman olmadı. On/ği giren küçük diktatör, a V Üniversitesi son. sınıf talebesin-| tarifeye göre birinci mevki için azami ücret sekiz kuruş ni, e Mi senedenberi geçen hâdisatın e "kim Ki Ni apurunda den Mediha hanım dün- gece|para, ikinci mevi için altı kuruş on para olacaktır. ifade ettiği manalar, amal mu hakkında, Dolfüsün iddialarından - İ|Halkevi salo a gn ve do Yangın Çıktı, (pi a Rauf BeyinMuhakemes çol i bir belağatla fendisindi bizi Dez EE edir da tinde za- Zonguldak, 3 (A.A) — Ro- Ka . im) ei si miz g 4 1“ 5 m en gisi |smnya için azla atakan İn ir kolan rna) Karar Başka Güne Talik Edil Programlarının en esaslı madde yi Db NE mazotla mü, siddetle Kielakğnştı ır, İstanbal, 4 (Hususi)-—Memlekete kaçak mal i a a z i ; Sini, müteakiben e mütevaliyen Kahareike arkosifebin mi AEİe kaçakçılık suçile mahkemeye verilen Odesa sella e dat yakini öy emip öpme İk “ üzve bey bugün ihtisas mahkemesi tarafından mahekeme e de ri "ilde veİmakinist yanarak eğır yarılan- Deniz Ge old Karar başka bir güne talik edilmiştir. iy ir, İmiştor. is Müttefikan habul ettikleri karar. ği: Yanima söndürülmüş ise de N tından Avdet Çıldıran Bir Kadın Da Denize A d Ediyor Uç Çocuğun | 8) Erzurumda VAŞİNGTON, 4 (A.A) —| İstanbul, 4 (Hususi) — Çıldırarak Haliçte üç çocuğunu deniz 1300 re ER iseman, Bir aylık ME le sonrajatan Lütfiye ismindeki kadın çocuklarını denize atarken kend si vi Erzurum, 3 . Puz port-İde düşmüştür. Vak'a mahalline yetişenler hem çıgın kadını, hemi evi ve hayır seni b ye landa, gelmiştir. Doatlarl müşa-İde çocuklarını kurtarmışlardır. e dün 300 faki kk si ün ileyhi ie a 2 İmar yem ei o Misi Misafirler Istanbulda 1 henüz hasar pıktarı anlaşılma- vur: | mıştır. nde idi. 921 de Tyrol em re- Yine müracaat edil iği an bü|m: şiranın iler yi akn geli bak taraftarı bil Hele 1931 ilede bepsin il den fazla manidar idi. O zaman: |duyduğu te EE EE 5 2s 8 > a s g S 3 — avı VE isi tir, na yeni r hamle verece - Avusturya hariciye a yasında, veli ni ri Bu asebetle gece Millet gini maaneimektdil r. STANBUL, : ( Husi — İzmire uğrıyarak şebrimize g eme ile man vi e eml Bahçe ali” ninhtelif eğlenceler Ve 2 n taksim âbidesine bir çelenk koy İl hür şe ş0 İki, er ve tasallütünü idame için imhay: yalı yapılmıştir. Vaşingtona gelmesi bekleniyor. ii Siyasi bir kombinezon değildi... | çalıştığı muhalif knv vwetler, Dol emniyet nazırı “Fey, i sulhunun anahtarı arın » İlini, hariciye mazırının tehir et- le Di kalmış olur. İ karşı, kendini hiç bir Za-İmetle âsiler arasında > zar! ni gibi bir kanaatin, efkârda İtirmesi elbette nazarı dikkatim Tirol'lere kadar sarkı ğlüp addetmemiş. bil'akis| vesile olması, hatta kılına kalelİleştirilmiş ol, ası! Avusturya ni kaçmamıştır. yül ir Almanya İstırazburg a ü re faa- ğelmeden esaretten kurtulması, |diselerine lüzumundan fazla bir Zihinde izam edilmiş bazı ka- ziyade, iktu yi ii pa n : e dev: işti. Nihayet (4) hâdise esnasında Venedikte Habmmiyet verilmesine bâis oli tların i almıya olacaktır; a ba: il “baskın, bu|bulunan prens (Stanhenberg) in) yor sir bir âmil olduğu hatı, ve bunun içindir mesi ille fıksı bir delili oldus| güya muh. ekim Bizim skn Li riyatık ) e inmek hede Bir milletin, hususile uzun uvaffal ei şimdilik — bir) tayyareden inerek, sanki Viya-| vet edeceği ii bir akik süreli e merbut emme e eds tir. Şerefli bir tarihe malik bir EN ear izalei (o vücudundan naya gitmek için başka bir va: katiyede iddia edilemez. m balelden masun kalmı Bu suretle atiyen, in, istiklalinde kendi kendi:|ibaret kaldı. sıta yokmuş gibi tekrar Vene ir dünya haram eroin © İcragat etmesi, vehlei ulâda Ben, şahsan, hürriyet ve de- diğe avdet etmesi... Gibi zâhir-|vermeden de Ayu turyanın Al-İtemenni ettiğimiz ( Fransanm diy e garip gelecek bir hadi- mokrasiye cidden me eftun birlde ehemmiyetsiz gibi görünen| manyaya iltihakı abii tahak-| Ansch Luss'e karşı duyduğu te sedir. Fanart, Me en insan ibi, hürriyet katilinin bu|bazı ahval ve hâdisatın altında/kuk edebilir. Eğer bugünkü|lâş ve heyecanı mazur yeri bu millete, takil yaşamak feci akibetinden, hiç bir teessür| gizlenen mi Mi r, görebilenler Hitler Almanyası, son hadiseler beraber, dereli selâmeti mu: inkânları Seliğ göz|dnymadiğımı söylem ekle kendi m kaldi bir pi emiş N Önüne getirilirse, iltihak emel-| kendime gi nevi teselli ni Şİ hai iel tedvir ağırbaşlı, ince siyaseti) ziyade beri ri ileri Başındaki * hükümet, dı erinin, yalnız ümitsizlikten de-| oluyorum. Hakiki Ayusturyahla- Pu telâşı idame|bundan sonra tatbika muk:| geldiğini ek mecburuz. Si-|rat, liberal, diktatör, her ne o © belki yaşamak imkânlarınılrın hâdise karşısında e isi yasetin anahatlarını iyice gör |sa olsun, e tevsi nufi $ etmek arzusundan doğduğu Si i şey de, acin Ee ktır İmek, ti apt a C0xS-İsazi: ötmek emeline meydana çıkar. Bir a arazi| teselli ve intikam bü-| yanlarını kavramak |; e bir türlü içime ii şt ıl için, sp cer ie etmek icap|nu bile his etmeyen, İtal, fazla izam edilmiş) naatları bu “ri vakii tehir et-|eder. namına hayati başında, büyük bir Alman geri kal.| mekle, dünya sulhu temin len gi sarar ola iltihak tahak sallandığ ki kette şahsi hakimiyet iyel Tun verdiği bir karardanmı mü- Wim ittir 21 iyeti: Fs Z e. Bi & 3 284 B S 2 © m Eg 5 5 m 5 3 o. > İi B 5 5 P. gz m er 5 a 8 & B S yacak olanlar, herhalde değiliz a tar. ibaret ik. bir. hkümetin,| ç Fâkat Dolfü sün mirasıni ele Strafını çeviren bu kadar ihti | alanlar, badisat iyice tekil e şın esasında, Tâsat arasında, memleketi bir)lirse, Dolfüs miyiz ini kuvv: famekte, Ser v i .|mıyacağız. Eğer ikinci bir dünya ez pm Zi idm ps b mike in ei kabili içtinap bir za-|de, böyle bi el Sl rudan edi. müteessir ola- Basıl o ir 4 haya e (1) Başvekâlet mühim |ruret olmuş ise, bu münhasıran | idamesine aadı edilme ekle,İcak Fransa değildir. A di sbiliğin hayret etmek icap | bir mevkiin la e skına | Avusturyadaki bâdiselerden pat İne aş bağli ekili henüz yonun altmış mine mi k illak verecek değildir. erek en m vi iie umumi felâketi | Fransaya ileri cit yi ın do-İbir muhafazadan dile bıra- ey saa an iin bee dai simi bb sebep)m m olamaz. la ” m, uzak birl o Avusturya “hadiseleri karşı-İyanın ilthakile Lee edilmiş|de biran evvel muvaffak çok muharebelerin tarihi, bu id:|sında Almanyaya bir ihtar yapı |olacağı cihetle, bu iddianın Al İlarını bütün kalbi teyi mabij ıpılmadığını, Avam kama-|sas Loren'e taalluk pri ei ederim. ıda soran bir meb'usun sua-İhiç olmazsa uzun bir müddet mez. Bilâkis, bundan doğ İdi muahede esindi le asi, ân O sağ eli mesabesinde olan

Bu sayıdan diğer sayfalar: