5 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

5 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife Fratelli Sperco Ac sı Royale Neerlandais ası ei pi | ! i 8 ağus- tonta olup ha- mnlesini iakilime ek BOUR. KÖSTENCE için yla a Ar, rl kizi > ağustos- NVERS KE İRİYEYA ME RG için hamnle alacaktır. TELAMON Vapuru Jülden eylüle kadar ,ANVERS, ROTERDANI, AMS TERDAM ve MBURG için bamule alacakt: ska Orient Linien motörü li laritim Roumain Garbi Akdeniz için ayda bir muntazam sefer 8 A vapuru on ağus 8 ayni Miecektir. Yolen ve hamule ka- ” yi eder, oi k ve ayni günde LLAİ yı . BAROELONE M. , ve , CENOYV A'ya harsket edecektir, olcu ve V eder, . National Steam Navigation i Co. Ltd. Of. Greece. © Şimeli Ganim efer RANSATLANIAY RON vap eş oağus ed ' andan hareketle doğru K ve BOSTONA gi- kun 5 eylülde NEYYORK- TA bulunacaktır, Yy v ph | iz k kabul olunur. İiyu veklenmekte olup BOBAY b AVUSTALYA ve YENİ ZE- . LANDA işin yük alacaktır. İlândaki hareket alla ki “ram acenta mes , Hyet r Ni an il Ikinci Kor- “ âonda 'Tahmil a el FRA o ipa müraoaat edilmesi rica olunur. Telefon: 2004—2005 » bek “İROTTERDAM, HA PELES Vapuru 13 eylülde AN stan Sürat Yolu SAKARYA vapurul İstanbula gi- der. Fazla malâmat almak isti. yenler Birinci kordon PUROULUK şirketi ii fine müracnat, TELEFON : 658 N. V. W.F.H. VanDer Zee & Co. Deutsche min Linie ALAYA pur kleniyor. 12 ağustosa kadar UL BURG ve BREMEN limanlarına il vapura 2 " Ni için Hamule alacaktır. S Vapuru HAMRURG Vv en. yük çıkarmak üzere 1 eylülde bekleniyor. SOFA motörü 10 eylülde bekleniyor 16 eylüla okadar VERS, ROTERDAM, AMS- TERDAN HAMBURG ve BRE 'N için hamule alacaktı JOHNSTON N LİNE LIMITED ORE Vapuru 6 ağus- tosa doğra oo Şi ve LİVERPOOL dan yük çi kardıktan hi, Bülgarikien ve Komanya limanlarına yük BREMEN alacaktir. Armemeni H. Se, ee dt ANSBURG 9 Ey- lâlde bekleniyor, ANVERS ve ei yük çıkardık. RGAS için yük | tan sonra alacaktı üreti ibleri ve vaparların isimleri üzerine mesuliyet kabal edilmez. Zee &€ birle Kordon Telefon No. 2007 - 2008 N..V. yi F. Hanri Van Der u S ağustosta 9 ustosta Di JADRANSK A PLOVIDBA D. D. Susak Ee Erim e ire Nİ POE Siya Südüeil 5 72 ye İz zmire her em Ki ları hafif fakat çok sa zeme olan Mika olcu ve navlun hakkında Müteharriktir. fazla malfimat için, Cemal Cen- deli Hanında, JEROM PUSİÇ scentesine müracaat ediniz. (189) Telefon : 2548 amma RA AA ARMA İzir birinci icra memurln- gayi Fiat mukayese kabul e Satış mahalli : Türkiye ŞARL P. BA Ve Süre BiRiNCi Cumhuriyet Meyda orçtan dolayı tahtı ii ğı ütellik e all ve ilân rlunur. “3197 | ( RO DİZ ) ve male a a Ni tel yök kalori 'evkalâde tenzilâtlı iile e vazettim. DİZ ie nu Ara vaj 2 Teni (10,5) Liradır. ire an a caddesinde No, 12 OL .S. Ferit ŞIFA Eczanesi Memleketin en yüksek hi müessesesidir. Sıhhi korsa Ender bulunan ilâç çeşitleri Daima Olivier Ve Şü. LIMITET “İVapur Acentesi Cendeli han Birinci Kordon Dhe Ellerman Lines Lid. ADJUTANT 30 temmuzda Londra için yük alacaktır. N Continental ORIENT LINE Jürkiye Umum Acentesi , SOVTORGFLOT FRANZ MERİNG kl s ALGERİA Ay sonunda LOND VERS ve HULL den gelip tahliyede bulunacak ve.ayni 3: da için yük ii XVO Ağus başlan, cında DEYE için ve alacaktır, 16 ağustos SWANSRA N ve ngi| “Mevent ve het”yerden “çko w S'EERİT ŞIFA Eczanes Hükümet Sırasi İ“WESTINGHOUSE. Mükemmel uvvetli, sessiz, tasarruflu, kanat- rtadan mamul olup yıkanabilir paslanmak korkusu yoktur. t ve kalite m KORDON Vantilatörleri ğlam bir mal- nazarından umumi acenti : LADUR kâsı nı Yanında engin ikramiyeli öküz baş Kulmiğ givitlerile «Bi den cilâsı- mu mi ili gel i, Elinde boş cilâ ku- w tosu veya çivit etiketi lan hemen depomuza müracaatla biletlerini saa ii hakiki in geldi 4 | in li bizi ele etsinler, Karli hoyalarımızın tecrübesini yapmıyan 5 dı 15 kur ek ven atmış ipekli pam' di elbiselatinizi istediğiniz renkte boyarsınız. markalı rastık si Resmi ruhsatnameyi iie. LE YLEK aç bol ta iğin toptan abi yi yn ize olanlara tavsiye ederiz. Ksnaf muzdur. zi dep: rar Ale! sabunu: ECE vim tozu, Kaol Brasso, pire vo karpit, çay, kına, l 9” şami yda, 1 TELEFON: 3882 | PLATT Makina Fabrikasının Mk ÇIKRIĞI sakız, diş mn kakao, kolonya, kolâ, kal, demir h her Jâsti e ig e leke izi i, limon tozu, as it, dâ, Grp alda 2 ozu, , lüks ea Bornova Belediyesinden: Bornova Medrese aci ei m hâl ihalesi 16/8/: in Bere günü saat 17 yapıla: bedeli 1234 liradır. Şeraiti olamak imei m belediyesine müracaatları ilân olunu 5.3118 (184) eşi YAFA ve PORTSAİT gin yol cu ve yapi alacaktır. ering vapuru 19 ağus- Denisehe Levante Linie İvERS'ten gelip tahliyede bulu: nacakti ODESA için yolcu ve ak kabul tdecek tir, DİKKAT : Yukarıdaki tarih-| er için mes'uliyet kabul edil- mez Fazla tafsilât igin : NAYLIOĞLU — ANZ tosta elem olup Selânik elle Vat iaribleriie “ve ve ODESA için yolen ve yük ik a üzerine mes'u- kabnl edecektir. yet kabnl edilm İÇERİN vapuru 22 ağus- örn sulh hnkuk mahkeme- İnsta pim olup PİREİsin FA ve P AİT igin yük De Ni ri > j : Aydının Sarayiçi Gl kal eek eler doktor Mitat bey ÇİÇERİN vapuru z eylülde eşe Seza han beklenmekte olup SDLANIK ve 6YOİNİZ VEE Sarayiçi mahallesinden doktor mitat bey tarafından aleyhinize açılan ba- rışma davasının alı bakemesinde, yerinin belli o ması hasebile namınıza çikarılan davetiyeler bilâ te ve iade edil- miş olduğundan bu kerre yn davetiyenin ni nen mak kal salonanda hazır NASIRD AN vir Rahat İskarpin Giyememek Günahtır Hatta Ayıptır Çünkü Kemal Kâmil Beyin i SIROL “iL i 6 Lafa, Takırdış ine zadeler imal eder. vi Pek yakında en ufak yödek par. yle beraber aşağı- ii İZMİR UMUM ORTASINA stok bulunduru- tır. . .” Yeni Manifaturacılar çarşısı 1 Safet sokağı. No. 3 elefen No. 2413 P. K. No. 234 IZMIR Ucuz ve sağlam sandalyeleri bu- Jenna nız lüzumu ilârien tebliğ nehaoet. Nasitı (4) günde'yok öder, e iz İk kinci Beyler olaki Ne. pi unur. 3190 (217) 110000) lere şâbidi vardir, (Nasfrol Kemal) )lâf değil ilâyâir; eler ok satcek ii i Gikliki ine Sie ğe ld, Be Ma > Zima lada

Bu sayıdan diğer sayfalar: