5 Ağustos 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

5 Ağustos 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ra bife 6 e As Türkçeye Çe AAA — Biel Kizim Şanghay'da Herkes Musaderenin Çoktan mii İrr Sanıyordu Andre Maliro vakit Yeni Asır insanlığın Hali; Rusyadaki ilk Maçı Kaybettik. 3 - Pi olün Birisini Kendimiz Yaptık.. : Istanbulda At Yarışları Ve Netceleri.. Altay Balıkesirde 2-1 Mağlüp - Voleybol Maçı. 0 Ağustos 1954 Izmir Belediyesinden! m — Tanzifat Mı ilan irinde muktezi 921.50 lira bedel keşifli muhtelif demirler 18 ağustor de saat on altıda apalı zarfla münakasa ile ihale anl nzifat amirin kc bedel keşifli een keresfeler 18 ağustos 934 de on altıda srabalarının 1ö “ Kendinin de felce uğra Araba vapuru ne Mış oldğunu © kendi ke Süral Mei ediyor? kapalı ee aka ile ihale ispat etmek © İstiy Ri Her yarım saatte bir. i edilec: kolümu ileri doğru uzatlı. O'uz Yirm mi dakika daha beklemesi gi rabalarımn panye içinde oçatırdı kesiidi,İlâzımdı, Gelişi güzel yürüdü, | boyanması iş 370 üralık boya Asker adımlarından çıkan boğuk) Mağazların © dip taraflarında 18 ağustos 004 de saat on altıda sarsıntının ve mağazadaki bütün) petrol in yanıyordu. Şa açık münakasa ile ibale edile #antlerin fıktıklarının fevkinde burad y Gi r. ağır bir demir bomurtusu yük- 4 ifat arabalarının seldi ; irin muktezi le si liralık e ordusu İopgusu: muhtelif civata 18 ağustoş 934 rhan ardında # de saat on altıda açık münakass nin b» ri, bu gürültüyü ile ihsle edilecektir. «bizat ölümün sesi İmiş gıbı Mi »rda, Aske lere. ve > r- 5 — 934 mali senesi dinliyordu muktezi 1059,50 Tisahk kari çüncü Kısım ku e tabelâlı o hekimler, ot ve ele ii ağustos 934 de saat 9 Mari. Ja: hayvanlar satıcılar, yazı- a palı zarflı münakasa Hankeu çok “yakında idiz Dan ülürükçüler, müneccimler, ile mii irki Sampanların gıdip gelişleri he:|falcılar, kac lekelerinin kâğbol- le danın 23 numaralı men hemen nehri kaplıyordu,!dağu “bulanık bir ışık | İçinde, arsası > mek ile Tersanenin arı, dumanlar) kameri sanaatlarına devam edip kiz ağustos O34te saat 16 ön altinda ancak körüne bir tepe. Kama Mavımsı bir ya- ihale edilecektir. gigin ardından meydana çıktı. kamozlaşmaya bürünen gölge — 87 adamın 53 resi Bir ilkbahar akşamın mavi uzayacaklarına © toprağın > arsasının Katışı açık yede ai İçimde sşöbir > miimyel Sari dagelan ii ime am gn a seneki seyahat imibamndar ; sap in üstos 034 de Ee 16 de İ urahin' ve siy ber dille plân bir köşesin İşe k il si $ il li nihayet Mos sekili güzide bir kalabalık önünde ai delikleri arasında sütunlü bâzka' amın Nİ Moskovadaki b m ii. ünl ilk ii i a a Ma i adanın 47 numaralı larile p milletinin harp gimididen ka) ar, büyük Mösl e sola, enlsmekele Meba saril, Bir inci ie o koşusu is-| arsasının yi açık ele gemileri meydana gıktı Kiko ir sarinışığıa SÜS e Anadolu ajansı abiri Ni |V€ ei içleri e e banu Ru i SL KR e gündenberi, Şangbayden haber- bir © Pagod'a| izi beyi ve ; beli. ağ Üimli Di yerli küğveklariz olacak siz, nehrin akıntısına karşı iler bir kemer al- b işti RA DE vaziyete iin LR, kan Arap hay- 9 — Belediyenin eski Bay. liyoru. bra, 8 e Bike izi Faks Kilenma geç kına ikmali Birinci kosİraklı #envirat omotörü kapalı Vapnron kenarında: “bir ya- eği unun'a üçüncü defa olarak| Op. şuda mesafe 2000 metre, ikra-|zarflı münakasa ile 18 ağustos Y“İtekrar ettiğimiz tecrübe yine|tiler. Bir çok akınlar. yaptılar). 5; de 155 lira idi. Koşuya|934de saat 16da satılacaktır. lil galana öttü. Kiy çan Ve yuratakiyetle > eticelenmiştir. fakat Moskova müdafaası bun:| hiz hayvan ietirâk etti >> © | © Manyyen vaktinde Belediye | rakı yolunda idi ve ke ve bir çok İMüharririmizin O bir az süratlejların peticelenmesine (meydan erer i Mes'ut | daimi encümenine depozito mak- gizli aliye nlar Ana ibir' taburu | 5 ti bırakmıyordu ebeple bu e İzzet beyin Mesut ıhtiyat n geminin baş iyir bü i söyleme rağmen © etrafile denye goliçik lak isimli al atı birinci, Prens Halim | LUZu veya banka mektubu ile | mi imi dükanıdiki ei mi sözlerini ay) v. dk çıkarmağa MUVAİİSS beyin beyin Hal mi ira An ek Tu e vard du ; Honlar|”sacaanberi Merkosa bey | , 28 pi dakikada Rütler yine e oi — stiyorlar 9 hürriyet nişanesi olarak yıktian!yam günü yapıyordu. Küçük We mii an LR ettiler ne cuk Hestalıkları İ — Dirimelmiz mi, kömürü-İSeddi Çinin vidi. Arabal ük Hor kez ehada yer bu'a |2ğ açık temiz br pas ei — ie m j müz mü Onu soruyarlar.| vapuru hemen oracıkta idi. re o yeride “| ortatadı. Ve kalei iki: se Dol ra z bilmek için bilet telâşında idi- 1, Ve kalemize ikinci sayı Bunlardan secimi asa,k elirin üzeri brin. &3:İ ter. Maça daha iki saat varken kaydolundu. 2-0 vaziyetin ağır X — Kimin namw celeyin yükseldiğini görmek içiN | yamvaylar bıncahınç dolu bir 2S72 rağmen takımımız va) pk e — Vesile; Şayet kömür getire: |bir eyrek' ve “ni Manken: İkide Satrdyuma ak eden on salışmağa başladı. Yapılan yin Özkesi birinci, Hakkı beyi cek vin bize ses çıkarmıyor, Rıbtımda çekçek arabalar» | binlerce kişiyi taşımakla me kaç hücum esnasında zler Çeker, 2 Si? efendinin ii çin (Fakat giinin silâhlarıni limana | bekliyorân, aka Kiyonun” vti) yidü, ş ı Meat bir ve Şerefin bir şutu av vene girince: alıyororlar. Şehrin ih-|rabı hareketsiz doramıyacak kâ:|2. iimez bir halde idi ANİ gitti. Bunu müte Ruslar Üçüne ie di yaşından | tiyaçlarını temin” etmek im-|dar ktü, mavatık Eg 5 n ibi il ) 3 ade el Arim geçtiler ve müdafaamız yukarı ve çi vr ei İkame LA le in bain Bags ei ME | ad e İpe cak kamera Mahi sabemin. Mei 200) am rak sz sineması | Şehirde bacalar, elevatörler,baİnanda birakınış olduğa Büyüklhal soyunma ln ekildil Ruslar çok güzel bir korner çek- irisi 190 lira idi. Beş ii civarında 222 Numaralı eve Zineler: İbtilâlin © müttetikleri.| Britanya mutakam, kapatılan,' Onları bırakarak bi tribün /tSE Müdafaamız bunu kafasi van içinde kolordu kumandanı | ğ nakletmiştir. Hastalarını es Ki ve Ken Salih e ie birinci, |) kisi gibi İkinci Beyler soka- .İbir falso ile bizim kalemize gi rdi, | Kemâl beyi Dervişi ikinci, İğ &ınd3 84 Nümuralı muaye. Ve bu suretle aleyh'mize üçüncü b İk beyin La üçüncü ol a kabul eder. gol kaydedil i dul Telefonu: 3053 | irc haftayımın. ae ü koşu üç ve daha|f) Muayenehane Helen 3452 onra devam eden vaziyeti de-|yukar Dalak vi ner bay. 8 (206) in > - il i b ve ze 3 O aleyhimize kap kaş am ai m e a indiği gemi Uşang tarafına ya- alıkesire tam kadrosile gitme» Mi gen den aran zin |tnda akşam işlerinde kill rengi ve Sovyet | bayraklar ve İ| | akinci devrede takımımızda|yetli kor i 2000 ig aşıyor i araba vaparana binmesi lâzımdı Mei giçek ip ağaylarl | andıran afiş'dr ve'levbi ri ei yapıldı. o Reşat sol) metre idi “Birinciye 245 n Ni i. Ruhtımda” bir“ zabıt yaz|dolü bahçenin Mi ei şer ve levhalarla! aktan çıkarılarak zo Si “e EE iŞ gelenin Altınordu Voleybol Likleri Bitit en boşalmasına nezaret edi garp rr Mi ları bir Na kıt geldiği zaman sahaya eli edişini m EYİ a iliyordu il Hersene olduğu gibi busene yordu. vire sie velâ Moskova tilami “çıktı Bi kini de Rasih ig e Alı kaşer iürâk etti BuJde Altınordu kulübünde kulüp 0 Kiye Diril un ikm, yiz de ole Gakipvoflarf Lea orme Deli İl sk ğe ögtirak eti) mensubini arası Halen İşm 8 kadar az vapur yorün alin ermiinfia fnaii-İ ve şiddetle — indılar. a a ee canlan- WE Biz edi li m Ey m iri i leybol liklerine dört takım işti- sari yettei ink va darıanz üzel: by /pağn Başladı, Moskovajcede Frens alim beyin MOM) yay, etmişti, Dün finale Kumpanyalar her şeyi ka- Bütün dünya komüuistlerinin | »utuk iradediler. eni bin bu ser ei öediğii için lonu birinci, Hacı Bekir e satan Bahri; takıl de h İğirdilar: Musndereden korkuyor: | Çi İöhtainüm bek (3. “Haket edir p2a |Fikreti sık sık marka ediyordu |Ali Muhittin beyin | Hansukm)yay, çakımı oynadı. Çok. heye- ledikleri Hangen şehrinin EVİ müteakip çalınan Istiklâl marşını Akımlar tarafımızdan ğin bizar bmet a Baplaklı pik yaşan! u müsabakayı Fahri | e oghay'da herkes musadere-| irani olması kabimi idi? İLLE kesi akla ia medi Bizim sonra 10 dakika iperi üçüncü oldu! bip kini almaz ii İnin çoktan olduğunu samyord — Sonu var İğak, ii bir durgunluk geldi. Beşinci koşu üç ” yaşın ndaki ii İyrl amına de Ml ili rli yarım kan Ingiliz taylara|"** ayi yapmağa e tanı Fikret bey güz. li ye undan sonra iki taraf ta açıl-|Y hi > ii © üz | faza hasmını 15 - ta. mükabel et Bi büket dılar., Golçıkarmak, aleyhlerine | mahısst. Me ei a çe vE say ie e olarak veysi EN a li metre ikramiye 225 lira idi. Pr SG © e rafından şid- içinde Ahmet)*(Difti üsnbakayı büyük b Mam yete r. Bristol Oteli havadar bir yerdedir, Oteli: ; Bristol Oteli :. : odaları havı İstanbulun birinci abi Jül ka Bristol Oteli :! gi iin led Dikkat: : Minel a a ücretlerinde yeni fevkalâde tenzilât yapılmıştır. 20—26 — (792 ELE AMARE NES EEE 261 27 EE ER Istanbulun En Mükemmel Ve En Ucuz Ve Rahat Otelidir sa li Takım çıktı: Nuri, Yaşar, Fikret, vnİ, « Tepebaşı bahçesi karşısıdna * Halice ve Marmaraya nazır le her odasında sıcak bulunan banyola İAELGFİ u bir otelidir. ilâve- telidir irlilerin ye bir mülâkat 7 da Mi tellerden o ucuz oteli a tün zdur. tak S6 Ne i — eşat. m Mustafa beydi. Esat, cdet, Sait, Muzaffer, Şere yuna 18-25 geçi aş landı. lik dakikalarda bizim ta kımımız arka ai bücumlar mütevazin bir şekilde ayağı ımız sahaya şu şekilde e ü- göstermiş ı iİzücülük v: kuvvet ile ral lk yu in ve. bütün gi ayretler ne hayvan m İtak Ceylin birinci, Eemir Salih efe, ndin Kia ikinci, Saim 3 0 Ve bitti. 1 cenk » kuvvetli ve di, is ın canlı müdafaası şi bir | netice ia e arın güreş ve yü A) — Yar cümeninin tertip akiği Veli efendi oOkoşu mahallinde ır. Yurdumuzu bür- e Altay Balıkesirde Mağ- |“ Li ükiye birinciliklerine hazır- ı tertip eden Alta; an Birli e karşılaşan Sr ef -1—2 m: ol Galip takım ve iie Fabri beyi MDR ederi; Bisikletçiler Ord )— na cü aker busa 8 de halkın samimi tezi vi ları arasında Fatsaya hareket e Muhafı 5 , 8 (A.A) — 4 gücü iin getin bir yüz r ve Fatsa sporonları m şehre girerken a am, belediye, O, H. reislerile kaza halk tarafından şa utları ve karşılanmış- ür ML Bu maçın taroliatim bil lardır,

Bu sayıdan diğer sayfalar: