August 5, 1934 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5

August 5, 1934 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

b Ağuslcâ 1934 Amerikalı Muhabir. Koi eke KLAS AETI İİT AVRUPADA HARP OLACAK WI? grboelker'i ini Ihti isasları 15 ŞSALAIŞIILILA alkan imei güne BE al garistan a maksadına retlendiğinden, küçük devletler) vasıl olmak için euih yolundan b enimdekii senin kaolin ayrılmak istemiyor. Kr 1 Boris Bi 2 dedi ki nispette arfacaktır.Bilhasaa A vn Yeni Asır i Reisiceumhurluk Için iOn Dokuz Ağustosta Umumi ide Müracaat Edilecek — Baştarafı 1 inci sahifede — aralından 85 net yıldönü- itler m nzim edecektir,» Lö Popl gazetesi şöyle idarel kelâm e < Almi ordusu reislerini Viyanada Yeni Taharriyat « Fon Papen ”in Avusturyada Spor Ce- miyetleri De Feshedildi Viyana Sefirliği. Sahife 5 Ve Tevkifat o. n itlere tabiiyet ei 5 i p Viyana e gi z tesadüf edilen manzaralar pe r-|many. ve İtalya kete AV a atlardaki suğ osyayı di vE kümeti mer. bir pit ği kler Berlin luryayı aldıktan en ziyade al ( ve Tehinler aldık- tekrar. Gilâhlandıktan © sörira bu) ibtilâlin a ii gün Fransa henüz toplara ve! tisadi a dağltğı 20 mesa ira Mz am #çura yakl, BAPAŞU Mükek altıpa maliktir. Fakat mukavele) hirierdir. Bu zehirler ortadan| .. yiyin, kaktır. » LALELİ sisteminin piyasası sukut etmeğn kaldırılacak imi o zaman son | Wii re, Hinaün:İği Lö Popüler £* ve başlamıştır. muhmrebeye iştirâk etmiş neslin TB berg: I ae Yalnız Almanyanın daha bü: münasız, faydasız yeni bir barbe Dine va Nİ En e elo Alman ordusu ile M. e m e ie sine ailesi tarafından wuvafa iler arasındadır. Ağlebi ibti- yük du ii ee ARİ ON edilmemiştir. Çünkü Mareşalın| mal olarak ber iki taraf arasın ia a pa Mim « yaka arzusu Neudeckteki va üçük b ele üzerinde bir sureti i eri ği ö i e e vi a Ne i abristana gömülmektir. Bu $6-|hal bulunacak ve bu sureti hal ie r gün dei ve ek rait altını ai salı| neticesinde Alman Ordusu bir Him dali yağa rak, yk büz | ene Ökkeş ARITMA Kaş adım AĞ ZE iş ş . igıa; çiğ tır. O zaman kim 'bilir Macar) barp d aşamak arzusunda ie ari GA A) Hain © AE ii aip hükümeti o Hortybin &öyle. |değiliz.» i babirinden: 0 - diği sözler hakikate münkalip Devlet © reisleri hep sulh is m lideri ün ce tey My er > A iz - denburg : va Ne lar lehinde idarei kel die. e " İnazo merasimi yapılması için) isicumhur Gazi Mustafa Komai| (Viyana, 4 (A.A) — epin, fa itölmim ada ilecektir. (geri dnrmıyorlar. i in verilen v6 geri alman emirlerin | Hazretleri “ ve Hariciye Vekili ülü göstere İemnkeğ yy orisin sulh hakkındaki ifa İİ sebebi şayanı itimat membalar-) doktor Tevfik ünü | bez taziyet| nerbunda bağlı bütün Spor > SOF adar biç si hs . al Bal — alınan “haberlere göre vasi: tolgrafları “ çekmişlerd miyotleri aşağı Avustura Diye- suda poştiden ei iel eli yi inin , bulunamamasıdır.| — Kagün protokol ei ve tinin, ie ihedilmişti: ei sahillerini i lrbirine anime Berlinde riyaseti| vekili Müşvik Selâmi bey Alm. Viya A). — 2 e ir ii yol tarım da ve Mi alimetine on hükümet na-/ner Bogilerin epin isi rin snhilinde yaşıyan mil. ze denburg ai: e bulunmuştur; Jeden zabit ve 0 ve : e mına taziy: gi Mi peni iie Tekkesi çime. mir 1 e "mi pe ledi © törafinduti Nöndeök “şato b Et çe A) — Ma bir teşekkür 'aları - N il Ri e e ir bülum-)|asi Ee e lrleğti e ilemi ol e Hindenburgun vefatının i e e çi 'ransız ri e Di- ransa yk vE ması Üzerine; i lr lk si iy m Sl li lam me 2 m vekil Dolfasun katili Planatta- in di aç bağla ür im: ol. | hedeler Yaşa e e elleri dürümü derb yem hale an MA e Bu şii sdeiii ilk paryar ii Gn igarntada Ajansı iye 5 Ki m miyolerimi ll evinde yapılan araştırma net gi “deperie Dak öle Ti Yerli. yaptığım kısa bir. 86; eyahat al Grzeteler, eski . Almanya en a esinde tevkif YEN Polis İSMEN BE ümre TEDİ garistanın sulha muhafazaya lasaiiyı arasında hali h ir tarafi ela bir çok vesikalar bul- payı bir pal isi traftar ol Sildi hakkında bende eti tutan ihtiyar mare-| M. Hiti e ei emi muştur. Bu ill avukatı etmiştir. Bn hastalık mibayetİhir kanaat husule getirdi. ESKİ) çalı kimiri istıhlât edeceğini mer- gec ık .müşkül.. vaziyete : koyacak eğ a en Balekilan abvalini bilenler zuubahs etmekte ve Hihdenbar- A.A) — eli mevkidedir. ği diyil iL ey yp ile Fransa 8 teri gun vefatının mühim meseleler) reisicu seli . Löbrun Viyana, 4 (A.A) — Royter Hbalkdilar; ela ikea TPE br olara, ir de doğuracağını yazmaktadırlar. faretine #esiyotlerini ei il öğrendiğine göre M, # ği ğe y pa enmemek le şeleciğin eziyet. en tebarüz| si . JAymi yamanda da: Mare-| Fon Papeniu Viyana orta, elçi- z “ e ve dostluk yn a el ari ne de-| etmediği igin; gre mösyö)gal Hindehburgun oğluna da bir|liğine kabnlü meselesi gelecek muahedesi skdettiler, ba bâdi Li 1â biliyor. e ile Alman ordusunun bm) taziyet telgrafı * göndermiştir. - | kabi, k bu ine düşmi Terini gömm. muvaffak olduklarına ve bir a tehlikesinin daha âlet ediyordu. Bu iki devlet adamı bununla İda kalmıyarak bir Hittihadı vücuda getirdiler. İsti- yorlar ki Bulgaristan da buna “dahil olsun, Himayeietfal | ocuk Bakıcı Himayeicifal cemiyeti umumi çocuk memiş hanim h dili, im ) a raporu ve üç fotoğraf ha Askeri eksildiğine de*| , de Balkan); olan in rupa için b elde in tesellidir. Vakti — Sonnvar — Gazetecilik Ale- Mısırda yi sm yazıyo: azeti kesik "leminde rekabet yenilikler meydana ün geri ka-| Di gazeteler ba- 'unduktan sonra gazeteler de çı- kta cokunan gazete Gari lime ia rine basılmaktadır, ali ve ağlıdır. Okunduk- an enilen gazete de yuf- dasını madı ll, i lasik Aleminde görül- miye başlıyan « Biyaiter » gas b a si maş ölünce ee miki ii İç mi delale yele Güzelik üsabaka İsi kei vi imi vi bazı gençler plâja devam İsmir Askerlik Şubesinden : Elyevm İzmirde mezun bu- Hanan askori liselerin 9 > cı manıflarında — tah mi e A 28/8 bulun- maları ilân olunur, ın kızlar Su bir im e İda ika yapmak üze, yeye Gi at a siyer üzel ERİ aatı kabul et vi -minde Rekabet Muhadenet z İM an yapılan bir d Esi n imi di gıda anızı da di : Ki ta Aİ yalnız| ilirsİ yanlardan ibaret deği melâi eti n ne gibi rol ifa DMK çini tireaiyokla Lö Maten Sea bi kiz AL a da Hitlerin a kendi zetliğidir. > M. Hitler kendi nam- oymak e Mi i k lâ yeni GEMMİLİ karar Şortu lâzım gelir, Laktion Fransiz gazetesi de üracaatının m vg EB de ayn. duğunu ilâve” kari Le Figaro mi! Lö Jurnal gazetesi de şöyle ha 1 çi keke in zarfın a) bütün çen i-İtiyatro, sine; usiki ve bileümle byler WE saman e Bülün KR vlet o memurla tem alâmeti. olaran 15 a yali kol mg saracaktır. Cenaze günü, bir du ae “İsükünet İNN edilecek üddet zarfında her O lan Boşlui Berlin, 3 yük boşlu ka bmekrmi iliği teberüz ettirmekte: mana Matei die r. Hi — a e ket etmiye Sağ olun Katolik Erta si rjtor Rinte dü .İtesine gri 'amış ve inmiştir. Vasi m b — çiftçinin ii kocası aleyhinde ahkemeye İst E lanacağı iyor, a. . yz 5 Hapis ane hi inde bulun unan dok- bir pe ni inme m bei tekzip edilmi eğik Te; Yapılacak mı? A.A) — Rom Ni Budapeştede oldukça acaip 1a-Jmevzulu bir dava açılmıştır. isminde bi, mah istida vermiş, bo. şanma buli emi tur. ine. mevzu, olacak- tır, Kabinenin Bini hafta top- 3 SALA) — a-lağremana dair bazı ihsir dan gelen haberlere göre Avus- ü ——aum çin Km Z nunla a - üni ye ie "kime -İta: Pisk ya arının mile. turya yıtlar ileri lerdir, yaşıma gelince, ufak bir am, li yatla onun erkek olduğ dana çıkarak doktor, bu husı rapor iş ve kız bir delikanlı lee nüfustaki kaydı suretle düzeltiln ir! leri nk tı, milli ceni nüno kada; e ergün emilir t 0 ile, > Ayni nın on beş yaşına ii kadın oğdu tüğüne ei a ari ve ni bert D. ine Elizabet Di sak ismile Tapilmişti. On di, akika on beş yaşına m kız bilmiş ıİtir. luktan nüfus kü: |olsi Simdi bir rkek çocuk babasi ve ancak on altı yaşından itiba olan koca aleyhindeki bu bo ren erkek olmasını göstermek İma davasının yi bir k tedir. eticeleneceği merak olun Hi ten, kocasını herkes Bi ceğime yemin ederim. Yeminimi ie bal icümhurluğ, iş ye e YAĞ temamen durmuş ” yek münir Fakat acabalolacak kahraman bir asker gibi hayatı- Aloan ordusn buna mâni olmı- Hilere er emini|'n! fedaya hazır bulunacağım k mı! Çünkü 30 Haziran erli Ma or- /ereye lecel eşine beri NE Hitlerle a ka or. Berlin, 3 ( A.A Xi Mareşal Alman ordusu Idükça dongumlanan derhal M. Hitler ere a urg, Şarki (o Prasyada yi bir rekabet ir sadakat yemini elini em-| Tanenberg harp araz gömü: suale cevaben yi Pöti niz Yemin şu suretle kin Perisi İmer diyor k: edil e ordusunun, a a? in ii İseis akde tn kay des bir yeminle Almanyanın ve teri İoağı muhakkaktır. Alman Alman milletinin ii Adclt Gi emin” e iledir ki i i ydi şi ka/mi harbın edilmiştir. merasim esnâsında 1914 de am ilânı hatırası tezi r e vermiş ve bulcağını yazmaktadır. Sile:

Bu sayıdan diğer sayfalar: