4 Ekim 1934 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Yeni Asır Dergisi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İmtiyaz sahibi : A elim ve um ISMATL ABONE ŞE Devam RM ' Belediye nihab önünde Rea sine hörmet ettiğim bir ide sordum : — İn için ei propa bunlara ne der i Deyi nce se etmenin rey)ki vermenin, intihap olunmanın nı duğunu bilen v yerin. tas dönen Len ar, dedikodular hakkında nefret edi Si Fil leşmeye sevkeder. Her ferdin ai ve içtimai seviyesine göre bir dedikodu mevzuu olur. Ma- “ rifet Vi gürültüler içinde “Şuuru ktır. hâkim kılma! Bilgisini, görgü , duygu başkalarının £ telkinatına bırakmıyacak kadar yüksel, insanlara böyl, zaman'ai i rını öğretmek bu vazifeler içinde sırayı tutar. ea lar, Her aşkın * esasını İm teşkil bd ii feragatın gi dasıda' takdir ve açi değ ti a 4 Yalnız ve yalnız candan bir “ şekkür!,, Ba be bali) e sl asi Our Memiekette mes 'uliyetten de Zil, mes'uüyeti Pürüzsüz ö rl m ödemiş olur N salya ki, millet işleri; şanlari işinin müsbet neticeleri vi ölçmek ter biyesine malik olmal yolunda — faydalı dersleri intihaplardan H 5 el akinci sahitede — Ex Zeni Asır 44» Se el dn - m erim yk Türkiya riç için için 1300 700 kayad. tihap var, reyini kul iandın mı?. Vazifesini * bilen bir “adam sözü katiyetile — Tabii ! Ded 5 Kimlere rey verdiğini de sor-| | Ankara, 3 (Hususi) — dum Bütün vekâletlerde kırta- O, ülküsüne bağlı” kuvvetli) siyecilikle mücadelede şi bir iman sahibi sesile : detle devam o'unuyor — Elbetteki, Halk fırkası|Dunların ve talımatname- 'namzetlerine |. Dedi. İlâve ettim:(lerin sarahatına rağmen mma, binili bazıları |lüzums re mütalaa is- anda varmış, |temek suretile halk işle- ma: ellere bildirildi 44 İ 2500 1300 dg. SENE Sakarya Santralı Cumhuriyetin ve Cumhuriye eserlerinin bekçisi, sabahları çıkar siyasi gazetedir İs veç Veliahtı Fiz. Dün HE ü Büyük Elektrik Santrek. Adolf Tetkikler Yapacak İçin Pr. e Ve bilal asi) — Kırtasivecilikle Mücadele Ediliyor - Halk işlerinin ürüncemede ii kmerine Itina Edilecektir... veden” ile ee ri

rimizin vaziyet mayi 3 çel lecek şayıalara çok zaman ze daki tetkikatı bitti, v m Kaan en Büşvekil paşa Gayrımübadil bonoları olan arkadaşım, daha ciddi di yaş üzüm ihracatı; çareleri) vekâleti Ni karyada büyük e ex (son “gün leri a Ser ziyet aldı ve şöyle dedi : Rİ ik santralı kurulmasına karar |rimübadiller — İmtihaplar, cemaatı hare- arya Santralı vetmişi e Santralin kurulmasın'| müzdeki ikinci rinde yiyin: kete getiren içtimai hâdiseler Ankara, 3 ml — Nafia! teti kik, etmek üzere ma nReii Ai İnacaktır. dir. İnti E e tahteşşuur ları canl, ikm kulaklarda “ew — Güyük Misali leri kesi herkes ile inlay dert- m. bie hazretleri ve Nobel ikâfai A) — Reisi EN kara, 3 (a cumhur Haprtlerinin büyük mi: saiirleri İsveç veli Prens ü A vekii r İsmet paya laa Haye vekili 7, yaseti 1 tan üniln das iri Ankarada Hararetle Karşılandılar Hz. fini kazanmış olan Kğ İçi Wofesör Sehrödinger($ ii ve piri Heisenberg (Sağda) Reisicumhur see bi dan kl İstikbal ia hari n Rfat Protokol şefi Şeke Fuat ziller akdim merasimini müteakip Reiicamkur hazretlerile e 'rens çı Re “yük Konuklüğni “ wGötürdükten opera Çank sima ve piyale ista: vali Otele İlmin refakat redecik lah KK. müdürü M. Bjöm Pryiz çıkarak m) binerken < z 5 a üvari kıtası selâm durmuştur. arapalasta misafirler ikamet Gazi ve Velinht hazretleri ikinci SA AYF ADIR Yem Asır matbaasında hasalmişlar öğleden Sonra eg Gazi Hz.ni Ziyarel Etfier | ket der bir sevinç ye muharri- mize demiştir k — Sonu 8 inci seli. Komü Avni Doğan Beyin Boyanatı Rey Verenler Adedi Onbeş Bini Geçti Asıl Ve Yedek Azaların Nasıl Tayin Edileceği Izah ele Avnni Doğan Bey nistlikle Mücadele Bulgar Ordusunda Is- yan Mı Çıkaracaklardı? Bulgür Kialı İstanbul, 3 (Hus Sof | Georgief kabinesine karşı bir adan biriiyos: ii arda ko-İkuvvet darbesi yaparak münistlik o tahrikâtı o yapmakla > ha n ol ia 2 ük zabi |devirmek - suretile. bir “amele Hu ER > DR muha-| diktatörlüğü teşkilini istihdaf kemeleri bitti. Suçlulardan do e Kabinesi bütün giz: kı ama diğerleri. muhte;|ji şekile wücadele ettiği lif cezalara mahküm oldu Hük- | kömünist * höcrelerile de mün kral t aa asdikin! iücai sleye girişmiş teakip > mahkümlar “kurşuna in Gattmiğor Komünist propagan- ileal ie ordasine. daları kat'i e yasak edil: i işti e Prensesler bazeratı i eden rl eş 1 zika İsveç an Ri Muhafız alay Haklı. hasıl yemi Prenses Luiz ve hari- ik el — Bırak kaçsın.. Yoksa canımızı alacak. Ah — Kadınlar — 7 devirlerde —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler