4 Ekim 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

4 Ekim 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABKIN GÖZÜ KLALKIN&KOUCAĞI HALKIN”DİLİ Sene 5 — No. 1508 son Posta Yazı işleri telefeae 20203 — PERŞEMBE — 4 BİRİNCİ TEŞRİN — 1934 20203 Fiatı 5 kuruş İdare işleri - telefonu: "ı a mız Artistler Arasında Ölüm Serisi ! ÇO den Dönen İrktaşları Operet Artistlerimiz | |— Birçok Türk Aile Arabistandan ! Ana Vatana Dönüyor Halep, (Hususi) — 50 yıl ka- dar evvel asker olarak Ammana giden ve bir daha geri dönemi- yerek orada göy kurup yerleşen Türklerden 220 nüfuslu bir kafile ana vatana yerleşmek Üzere şeh- rimize gelmişlerdir. Bütün âdetle- rini ve öz dillerini muhafaza eden bu muhacir kafilesi, Halep Türk konsolosluğuna müracaat ederek, Türkiyeye hicretlerine müsande edilmesi için Türkiye nezdihde teşebblüsatta bulunulmasını rica #tmişlerdir. Konsoloshane bu 220 nüfustan mürekkep kafileyi, Türkiye hü- hümeti hesabına yakında buradan Türkiyeye sevkedecektir, Kafile bütün hayvanları ve eşyalarile beraber, birbuçuk aylık bir kara yolu takip ederek gel miştir. Muhacirlerin söylediklerine göre, Arabistanın muhtelif yerle- rine yerleşmiş olan daha birçok gu-ı kafile halinde Türki; meceklerdir. — » ebi Şehir Meclisine Aza Se- i yeti iştir. on ikisil yizmi, z aa B n DAİA FAMA LA Ğİ ll yedek ve asli azanın kimler olduğu anlaşılacaktır. Şeria Emirinin Aylığı Beyrüt (Hususi) — Amman- dan gelen haberlere göre, Şarku- lerden Emiri Abdullah, Filistin fevkalâde komiserliğine müracaat ederek senelik tahsisatına iki bin Altın ilâvesini istemiştir.Komiser bu Müracaatı, Şarkulerdenin iktısadi Bir müddettenberi süt işinin düzeltilmesi meselesi konuşuluyor. Müstahsillerle, satıcılar, bu işte, biribirine mes'uliyet atfediyorlar. Bu işin öyle kısa zamanda halle- dileceğine kanaatimiz yoktur. Bu Münasebetle alâkadarların görme- leri için şu resmi basıyoruz. Bu resim, yuvarlak ve otoma- fik bir inek sağma tablasunu gösteriyor. Bu yuvarlağın kena- rında bir ağız vardır. Yuvarlak Yavaş yavaş dönerken ahırın ka- pisından her bölmeye bir inek vaziyetini ileri sürerek, veddet- miştir. Emir bundan sonra ikinci defa müracaat etmiş ve komiser bunu İngiltere hariciye nezareti- ne bildirmiştir. Emir Abdullahın elyevm aldığı tahsisat 13 bin altındır. —4 Süt İşile Uğraşanlara İthaf Kü e ç r- a giriyor. İneğin meme ve kuyruğu otomatik bir surette temizleniyor, ufak bir hareket hayvana bacak-

larını açtırıyor, memelerine lâstik memelikler geçiyor ve elektrik tazyikile hayvan sağılmıya başla- nıyor. O süretle ki büu . yuvarlak tablo tam devrini bitirdiği zaman inekler sağılmış, kapı açılmış ve hayvanlar, sırasile ve birer birer ahırlarına — girmiş bulunuyorlar. Şimdi bir o cezri çalışmayı ve bir de bizim : Süt aslah edildi. — ediliyor; Amerikada Yine Grev Marietta, (Amerika) 8 — Rome'de on iki haftalık bir grev ilân edildiğini haber alan hükümet, oraya 500 asker sevketmeye hazırlanın ştır. - Asker'er 16 mitralyöz, 400 tüfek, süngü, gaz bombaları ile mücehherdir. BaRar ğ dedikodumuzu gözönüne getirin. Maalesef arada ne büyük fark var, * Süt müselesini, belediye ehem- miyetle tetkike başlamıştır. Hileli ve bozuk süt satanlar hakkında şiddetli takibat yapılması için alâkadarlara yeniden emir veril- miştir. Verilen malümata göre, bele- diye bu işin kökünden halline karar vermiştir. Bu hususta süt- çülerle temaslar yapılması tekar- rür etmiştir. Genç Çağda Göçüyorlar Dördüncü Olarak Süreyya Operetinin Salâhattini De Gözlerini Kapadı Muhbitlerinde — B n , n en çok hayret g Ş > ğ uyandıran ölüm- ler operet artist- lerimizin — ölüm- leridir. Istanbu- lun operet ar- ” tistleri arasında bir ölüm serisi - %İ_ dir. gidiyor. En son, bil- hassa Kadıköy ve havalisi halkı arasında — sah- nedeki emsalsiz " neş'esi, yaratır. Süreyya operetinden bir grup (Bu grupun İçinde Şehir cılığı, coşkun #lyatrosuna geçen bir hanım da vardir| komikliklerile — sevilmiş — olan | "”7 eDR DA operetçi Salâhattinin de ölümünü, KEDECEE Z RAEEEEE BZ ölüm şeklini duyanlar hep ayni Bugün suali soruyorlar: —.Allah, Bizim operet aa artistlerine de ne oldu?.. Hepsi aynı genç yaşta, aynı şekilde, ansızın yuvarlanıp gidiyorlar!. Zira (Gran prömiye) Salâhat- tinin ölümile bu, dördüncüsü olu- ( Devamı 13 üncü yüzde ) Sayfadır Selânikte Bir Hâdise Yugoslavyâlı “Gençler Bir Vak'a Çıkardılar Atina, (Hususi) — Geçenlerde Selânikte Yugoslavya talebesinden bir grupla, Yunanlı halk arasında bir hâdise olmuş, polisin müdaha- lesi neticesinde, kanlı bir vak'a çıkmadan bastırılmıştır. Hâdise şudur: Yugoslavyalı on kadar genç, Yugoslav milli marşını söyliyerek Vardar mahallesinden geçerken polis müdahale etmek mecbüriyetinde ( Devamı 13 üncü yüzde ) Kafesler kalktıktan sonra, göreceklerimiz: 4

Aynı gün çıkan diğer gazeteler