4 Ekim 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

FİATIİ 5 KURUŞİLUR. Isveç Veliahtinin Ziyaretleri İ * VONT TERUR Ş SUU - — USU UN .. VN GNY U ei ge SAÇ AM L ç e N M Kf Gazi Hazretlermm büyük konuk!arı İsveç Veliahti Hz. Ankara garında Gazi Hz. tarafından karşılandı Gustav Adolf Hz. ve aileleri erkânı Ankarapalas oteline İnmmle aet elilner a li a n l
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Maliye vekâleti tetkik etmek- te olduğu iş kanunu lâyihasını mütalaasile beraber başvekâ- lete verdi. FIATI 5 KURUŞTUR. Isveç Veliahtinin Ziyaretleri Isveç Veliahti Prens Gustav Adolf Hazretlerile muhterem refikaları Pren- ses Louise, kızları Prenses İngrid ve ©- Zulları Prens Bertil evvelki günden memleketimizin mubterem misafiri bu- hunuyorlar. Prens ve Prenses Hazret- istanbulda ve gerek dev- mül halini alan misafirperverliğin hu- dutlarını aşarak İsveç ve yüz küsur 8€- nedenberi bu şimal memleketini idare €- den büyük hanedan hakkında samimi bir tezahür mahiyetini almıştır. Filhakika uzak bir memleket olmasına rağmen, İsveç ve İsveçliler ötedenberi Türklerin kalbinde hususi bir yer it etmiştir. Bu, Çarlık Rusyasının her iki millete de düşman olduğu zamanlara kadar geri gidiyor. İsveç Avrupanm | en eski kültüre sahip olan memleketle- rinden biridir. Üç dört bin senelik bir kültür ile iftihar edebilen ve bin senedenberi de istiliya uğramayan bu devlet on nedanına intikal ediyor ki, Isveş'in bey- nelmilel hayattaki en faal devri bu ha- nedana mensup hükümdorlar zamanın- dadır, İsveç'e parlak bir fütuhat devri yaşatan büyük Gustav Adolf Vasa hane- danını kuran hükürdar tuğ gibi, on sekisinci asrın ilk çeyreğinde Osmanlı imparatorluğuna iltica eden on ikinci Şarl da bu hanedana mensuptu. Türklerin Tsveç'e karşı yakın alâkaları, demirbaş namile tanınan on ikinci Şar” mn ilticası yüzünden Osmanlı İmparator- Tuğu ile Çarlık Rusyası arasında bir mu- harebe çıkmasile başlayor. Bundan sonra Tsveç'in başma çek muhterem bir hanedan geçiyor: İki gün- denberi memleketimizi / şereflendiren Prens Hazretlerinin mensup olduğu bu hanedan, Napoleon'un maruf kumandan larından Bernadotte tarafıdan tesis €- dil tir ki bu, İsveç'in tarihinde ehem- miyetli bir dönüm noktası teşkil eden bir hâdisedir. Bundan sonra İsveç için uzun bir sulh ve müsalemet devresi başlayor. Viyana muahedesinden sonra İsveç on dokuzuncu asırdaki harplerin hiç birine karışmayor. Hattâ yirminci asrın baş langıçlarında" Norveç Viyana kongresinin meydana getirdiği bi ip ta ayrı bir devlet kurmak istediği zaman, Isveç- biler, milletlerin kendi mukaddera' Ba hâkim olacakları prensibine hürmet ederek ittihadın nihayetlenmesine mu- vafakat ettiler, Bu zamana kadar tarihte emsaline nadir tesadüf edilen bu hâdise, milletlerin kendi kendilerini idare pren- sibini takviyeye yardım etmiştir. Muhterem misafirimiz Gustav Adolf wn aensup olduğu büyük hanedan 3a- manında İsveç, büyük terakki ve inkişa- fa mazhar olmuştur. Kültür sahasında daima en medeni memleketlerin seviye- sinden aşağı düşmeyen İsveç, son sene- ler zarfında sanayi hayatında büyük bamleler yapmıştır. İsveç sanayii yavaş yavaş dünya piyasalarını etmeğe başladı. Dünyanın en iyi çelik mamulâtı Hsveg'te yapılıyor. Jeveç lokomotifleri, isveç © otomobilleri, | İsveç o kâği dı İsveç olan o gemi- ler içinde en uzak | piyasalara kadar sevkedilerek, £ sanayi hayatında büyük tecrübe kazanmış memleketlerde rekabet ediyor. Isveç sanayi sahasında- ki bu inkişafını her şeyden evvel, halkı- nın yüksek kabiliyetine borçludur. Fil- hakika İsveç milleti çok çalışkan, doğru, dürüst ve teşebbüs sahibi insanlardır. Bundan maada İsveç'in dağlarından a- kan suların büyük mikyasta yardımı ol- muştur, İsveç su kuvvetinden sanayide nasıl istifade edi çi hakkında tma yeni tarafından tetkik edilmeğe değer bir noktadır. ls- veç sanayiinin son hamlesine yardım e- harp olmuştur. Fakat eğer Isveç'lilerde teşebbüs kabiliyeti ve başlayan bir işi sulhtan sonra tavsadı. Halbuki sanayi- in en büyük hamlesi harpten sonra ya- pılmıştır. Gustav Adolf Hazretleri Isveç mille. Binin çok sevdiği bir hanedanın çok sevi» len bir uzvudur. Kendisi yalnız büyük ve medeni bir milletin başma geçmek için yetiştirilmiş bir devlet adamı değil, ayni zamanda büyük bir âlim ve edebi: yat, sanayii nefise ve sporun hâmisidir. Prens Hazretlerinin bilhassa âsari ati- ka hakkında çok derin tetebbüleri var- dır. Eğer hükümdarlığa riamzet olmasa, dünyanın herhangi üniversitesinde âsarı atika müderrisliği yapmak için bu saha- da bilgisi kâfi gelirdi. Isveç ölimleri ta- ralmdan Yunanistan ve Kıbrısta yapı lan âsarı atika araştırmaları Prens Gus- tav Adolf Hazretlerinin himayeleri ile başarılmıştır. Muhterem Prens ve Pren- se Hazretlerinin memleketimizi Şeref, Jendirmneleri, bu asil millet hakkında #rlardanberi porverde etiğimiz sevgi ve Kaygın heyecanını tazelemeğe vesile teş- ki etti. Bu ziyaretin bars ve ticaret s9- dalın İsveç ile memleketimiz arasında şaha sıkı bir teşrikismesaiye yol aça. tur. Esasen Mustafa le İsveç arasnda böyle bir mevcuttur, Milli mücade- vi siğmi bizimle ilk ticaret muamele tu, yeiren eenebiler | Tsveç'liler olmuş” maş Türkiye hakkında beslenen bu » şüleranını biz daima kalbimizde Gazi Hazretlerinin büyük konukları İsveç Veliahti Hz. Ankara garında Gazi Hz. tarafından karşılandı Gustav Adolf Hz. ve aileleri erkânı Ankarapalas oteline konuk edildiler ve bundan sonra Çankayaya giderek Gazi Hz. ne iadei ziyaret ettiler > Er L Veliaht Hazretleri yemekte... ANKARA, 3 (A.A.) — Reisicüm- bur Hazretlerinin büyük misafirleri İsveç Veliahti Prens Gustav Adolf Hz. ile zevcesi Prenses miz ve kerimesi Pıens ve Prensesler Haze- ratı o istasyonda . refakatlerinde B. Millet Meclisi Küzem, — Baş vekil | İsmet Paşalar O Hazeratı, Ha- .eeeaserereeeemeaeasarareee 9 uncu par No. 3108 CA illiyet Sahip ve Başmuharriri * Siirt Meb'usu MAHMUT vekili Tevfik Rüş tü, Riyaseticumhur unu mi kâtip vekili Hasan Rıza, Başyaverleri Ce » lâl, muhafız alayı ku - mandanı İsmail Hakkı beyler bulunduğu hal - de Reisicumhur Hazret- leri tarafından karşılan mıştır. İstikbal merasi- minde vali ve belediye reisi Nevzat, Hariciye Vekleti umumi kâtibi Rifat, protokol şefi Şev ket Fuat beylerle An » kara mevki ve merkez kumandanları ve emni - yet müdürü Salih Bey de hazır bulunmuşlardır. Takdim me Tasimini müteakıp Reisicumhür Haz. yetlerile prens ve | prensesler | haze. ratı ihtiram merasimi ifa eden aske ri kıtanın önünden geçmişler ve mu- zika İsveç ve Türk marşlarını çalmış. tır. İstasyon binasmdan çıkarak oto - mobillerine binerlerken istasyon dış da yer almış olan mekteplilerle kala. balık bir halk kütl, sesler hazeratımı reliahı kıtası selâm durmuştur. Muhterem misafirler ikamet ede cekleri Ankarapalaz oteline giderler - ken birinci otemobilde Gazi ve veliaht Hazretleri, ikinci otomobilde Veliaht Romanyada yeni kabine Kabineyi tekrar M. Ta- “taresko teşkil etti © M. Titulesko kabineye dahil değildir, fakat başvekil kendisiyle yakında anlaşılacağını ve tekrar hariciyeye geleceğini zannediyor BUKREŞ, 3 A. A. Ikinci Tataresko kabi - nesi hakkında Romen efkârı umumiyesi - çok mütehaliftir. Bazıları, bunu, öncekiden daha mütecanis bulmakta ve yaşayacağını ümit et - mektedirler. Bir kısım kimseler de hiç bir şe- yin halledilmediği ve si yasi vaziyetin şimdi es- kisinden daha vahim ol duğu fikrindedirler, Lâ kin, herkes için, asıl me sele, M. Tituleskonur yeni kabinede bulunup bulunmıyacağıdır. “Di - M. Titolesko mineaça” gazetesi, res men vâki olan istihbaratma müsteni- den, M. Titulesko'nun, sonunda ka - bul edeceğini ve gelecek hafta başın da Bükreşe döndüğü vakit kendisinin neye iştiraki şeklinin görüşülece ini yazıyor. Bu gazete, ayni zaman- da, Başvekilin, hususi bir mahfelde vâki olan beyanatını da kaybetmekte- dir. Başvekil, M. Tituleskonun vazi- yeti bakkında sorulan bir suale ce- yaben, demiştir ki. — Kendisile anlaşacağız. Onun bana edecek bazı sitemleri olduğunu biliyorum. Ben de ona içimdekileri söyliyeceğim. Eminim ki O anlaşaca- ğiz. Diğ bir sireyale yüke” Bayrekil söyle demiştir: — M. Titulesko, prensip itibarile fakat kabulünün bazı olduğunu, bana telgraf Ben de kendisine ayni ce- vabı verdim, Görüşeceğiz, konuşaca - ğız ve anlaşacağız. Gene haber verildiğine göre, Titulesko, ancak, müteveffa Başvel Duka ile birlikte çizilmiş olan hari

A enesini temin taşıyacağız. Ticaret muv etmek için ecnebi devletlerle ayrı âyrı klenring imukaveleleri imzalamağa baş- ladıktan sonra bizimle bu. yolda ticaret münasebetine girişen ilk devlötlerden biri de Isveç'tir. Veliaht , Hazretlerinin memleketimizi ziyaretleri şüphesiz bu münasebetleri takviye edecektir. Muhte- rem Prens ve Prenses Hazretlerine hoş geldiniz derken muhterem £şahıtlarında asil İsveç milletini selimlarız. Ahmet ŞUKRU iz ii , M. Tataresko siyaset programi,. esası üzerinde ka- bineye iştirak edebileceğini bildirmiş tir, “Universul” gazetesi, M. Titulesko dahil olmadığı takdirde, kabinenin be İse hakkında çok betbin bulunmak- ar. BÜKREŞ, 3 (A.A.) — Rador Ajan #1 bildiriyor: M. Tataresko yeni ka» bineyi şu suretle teşkil etmiştir: Baş- vekil ve teslihat nazırı ve Hariciye na zırı M. Tataresko, Dahiliye: M. İncir les, Adliye: M. Viktor Antonesko, Maliye: M. Viktor Slavesko, Milli Mü dafaa: Ceneral Pol Angelesko, Zira» (Devamı 6 ıncı sahifede) MA La Turguie Bugün ikinci yılına bastı Gazetertiz tarafından fransızca olarak neşredilmekte olan La Turguie bagün bir yaşını bitirmiş oluyor. Bir gazetenin hayatında bir yılın gerçi e- her yoktur. Fakat yaşamak için de evvelâ doğmak lâzımdır. La Turgie bu bir yıllık ömrü içinde mil. li hayatımızın cereyanlarını, memle ket hâdiselerini en doğru olarak gay- ritörklere öğrelmeğe ve bildirmeğe çalışmıştır. Gerek memleketimizde, ha yerlerde gösterilen ve gitti yüyen alâka La Turguie'nin önümüz. deki yılları için daima yeni bir hız ve | gayret membaı olacaktır. PERŞEMBE ERİ İTEM) Misafirimizin Ankara istasyonunda nasıl kar- şılandığım gösteren kroki.. Hüzretlerinin zevceleri prenses Luiz riciye vekili Tevfik Rüştü Bey, incü otomobilde de veliaht hazretle- rinin kerimeleri prenses İngrit ve mu- hâbere müfettişi Hüsnü Rıza Paşa yer almışlardır. Reisicumhur Hazretleri büyük ko- muklarını otele götürdükten sonra Çan- kayaya avdet buyurmuşlardır. ANKARA, 3 (A.A.) — Reisicum- hur Hazretlerinin konuğu olarak bu sa» bahtanberi şehrimizde bulunmakta ©- lan İsveç veliahtı prens Gustav Adolf Hazretleri öğleden evvel Çankaya köş- küne giderek Gazi Hazretlerine iadei ziyarette bulunmuşlardır. (Devamı 6 ıncı sahifede) sererememaeaaaeeeaneaaeaaeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeaake Bonolar Yükseliyor Metrük mallardan şimdiye kadar ancak onda biri | müzayedeye çıkarılmıştır Gayri mübadillerin — istihkaklarna karşılık olarak verilmekte olan bonolar »on günlerde biraz yükselmiştir. 17 y. kadar düşmüş ola bonoları dün sarraf lar yirmi bir otu kuruştan — satın al makta © idiler. Hat tâ evvelki gün yir imi ikiye kadar çık malım müza- yede çıkarılmış ol. masıdır. Metruk mal satım almak isteyen- İer, gayri mübadil olsun olması; (Devamı 6 mer sahifede) Firdevsinin Bininci yılı Faik Nüzhet B. Bugün üniversite konferans salonunda merasim var Büyük Iran şairi Firdevsinin bininci ümü münasebetile, bugün saat 17 de Üniversite konferans salonunda büyük merasim yapılacaktır. Bu me- rasim. Maarif Vekili Zeynelâbidin Be yin himayelerinde olacaktır. Mera « #imde Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti azasından ve Üniversite Edebiyat fa- a yitir sam Mükrimin Halil y bir 'erans vererek, büyü! beynelmilel Firdevsinin yele ri hakkında izahatta bulunacaktır. i Dün Üniversitede bugünkü mera- sim için hazırlıklar y, nlmuştır. Vali ye belediye reisi Muhittin Bey, İran İstanbul konsolosu Üniversiteye gide rek hazırlıklara iştirak etmişlerdir. Konferans salonu bugün bayraklarla donaltılacaktır. İzmir çocuğu Nezihe Muhiddin Hanımın romanı Gazetemiz için hazırlanan bu yeni romanı cumartesi gü- nünden itibaren neşre başlıyo- TUZ, Cumartesi 4 T.EVVEL 1934 | bulunmaktadır ve mem İ Teketlerinde de bu isim Yugoslavya Kralı Alek- sandr Hazretlerinin Paristen sonra Londraya gideceği ha- ber verilmektedir. Tel: ( Belediye intihabı Müdür : 24318, Yazı işleri müdürü : 24319. İdare ve Matbaa: 24310, Biitün coşkunluğu ve ha- raretile devam ediyor Kadın, erkek herkes reyini vermek için biri biri ile yarış halindedir Sandıklar bugün nerelerde? Belediye intihabatı bütün coşkun- lağile devam ediyor. Halkta, günden güne rey atmağa karşı alika ziyade- İeşmektedir. Vatandaşlar reylerini Cum- huriyet Halk Fırkası ine se ve seve vermektedirler. Rey sahipleri reylerini atarken son- suz bir heyecan ve sevinç duymakta dırlar, İntihabın başladığındanberi ge - çen üç gün içinde kazalarda atılan rey miktarı on binleri bulmuştur. Bu şe- kilde, 12 gün içinde nisabı ekseriyetiy temin edileceği muhakkak görülmek » tedir, Rey atan vatandaşların hemen yarı- sı kadin vatandaşlarımızdır. Ancak atı- lan reylerin, sahiplerinin defterlerde isimleri olması lâzımdır. Defterde ismi olmıyan, fakat bizzat intihap yerine ge- len vatandaşlar reyli kullanama- maktadırlar. Çünkü defterlerde itiraz müddeti geçtiği için, yeniden isimler ilâve etmek imkâmı yoktur, kin Dünden itibaren rey zalarda en kalabalık nahiye ve mahal lelere götürülmüştür. o Dün çok rey kullanılmıştır. Dün buralarda inti hap yerleri bir mahşer manzarası arze- diyordu. Recep Beyin teftişleri , Cumhuriyet Halk Fırkası © umumi kitibi Recep Bey dün Beşiktaş, Has- köy, ve Karagümrükteki intihap yerle. rini teftiş etmiş, Recep Bey buralarda bir müddet kalarak vatandaşların inti l baba karşı olan alâkalarını tetkik etmiştir. İntihabatta umumi vaziyet mucibi memnuniyettir. Fırka umumi kâtibinin mahalleler arasında intihap “yerlerine gelmesi, halk arasında samimi tezahü- rata vesile o olmuştur. Bu tezahürat, bilhassa Karagümrükte 27 inci ilk mek. tepte sonsuzdu. Recep Beyin intihabın devamı gün- (Devamı cı sahitede) yakından Kongurular takımı Çekler karşısında nasıl bir tabiye lâ- zamdır, futbolcularımız ne yapmalıdır Yarınki Bohemians - Fenerbahçe m Dün, tanıdığım bir sporcu bana dedi ki: ŞE — Eğlenceli şeyler ya zıyorsun... Fenerbahçe ile oynayacağını yazdı « ğın Bohemians takımı « ma (Kangurular takımı) ismini vermişsin. Bunu da nereden çıkardın?.. Kendisine cevap ol « mak üzere: — Bunu ben çıkarma dım, hakikat budur. Ya rnki (Milliyet) te bunu sana isbat edeceğim, de dim. İşte bu okuyucum yazdığınm uydurma ol madığını isbat için, Bo hemians tarafından gön derilen ve futbolcüleri- nin resimlerini ihtiva e- den bir kart postalı bu- gün bu sütunlara koyu- yorum. Okuyucumuz gö recektir ki Bohemians fotbolcülerinin üstünde alâmeti farika olarak bir (Kanguru) resmi Je tanınmıştır. Bu bah » si burada Obıraka- rak dün vadettiğimiz veçhile Bohemians karşımda nasıl bir tabiye kullanmaklığımız lâzmgel diğine ve Fenerbahçe futbolcülerine ayrı ayrı tavsiyelerimize geçeli Çekler, Slâvya ve Spartada gördü- ini İİ açı büyük bir alâka uyandırdı iki takım bir arada .. ğümüz gibi, hâlâ müselleali, kısa pas h çek teknik ve bunun icabı biraz a gir olmakla beraber çok müessir bir oyun tarzı takip ederler, Bunlara kar (Devamı 6 ıncı sahifede).

Aynı gün çıkan diğer gazeteler