21 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11

21 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fratelli Sperco Vapur Acentesi ROYALE NEERLANDAİS KUMPANYASI CERES vapuru 26 ağusi n 30 ağustosa kadar Amer Röle rdam, Amsterdam v burg liman arı için yük lacak ULYSSES vapuru 9 eller , Rot- terdam, Amsterdam ve Gr ME limanları için yük ala- ORESTES vapuru 23 eylül- den 30 eylüle kadar bam Rotterdam, o Amster ve Hambürg hmanları El yük alacaktır. LYSSES vapuru 22 ağus tosta Burgas, Varna, ve Ke tence selen için "yük ala- caktır. SVENSKA ORJENT LINIEN NORDLAND motörü 21 ağus t m, mburg, öl Osla ve İskandinav ya imanları için yük alacaktır. VIKINGLAND motörü 3 ey- burg, O Copenhage, Gdynia, Goteburg, Oslo ve e andinavya: limanlarına hare- ket edecekt SERVİCE MARITIM RUUMAİN SU vapuru 5 ey- lilde gelip 6 eylilde Mata, Cenova, ilya ve Barselone için yük alacaktır. ALBA JULYA v eylölde gelip 1 bii aci "eşinde alta, Cenova, sise Barsolone'için yük a tr, indak ar tarihlerinde ki deği; si acenta mes yet Fazla a İsilat için ikinci kor- donda Tahmil ve tahliye binası arkasında Fratelli Sperco acen- talığına mhüreceii edi İmesi rica olunur. Telefon: 2004—2005 eczanesi Silde lâtif bir rındı ime 191 te bite erslere 30 Eye. 20—21— amin Eksiri yumuşâ! aşi ve i lr Tel leri dam amy Denizli Lisesi Direktörlü- 5 sta beslıyarak olan tale! ağ, in LAk. 28 29 30. NV, W. FE. H. Van Der ALIMNIA vapuru bi a ta bekleniyor. Hamburg, An- men ea y kadar Anver, Rotterdam,Ham- burg ve Bremen için yük ala- eN bır. INOS vapnru 2 Eylülde bekl. 6 eylülekadar An- rs, Rotterdam, Hamburg ve Bre için yük alacaktır. ITAURI vapuru 16 eylüldi bekleniyor. 20 eylüle ada Anvers, Rotterdam, Hambur; ve Bremen için yük alacaktır. RAMENT H. SCHULDT Hamburg HANSBURG vapuru 28 ğustosta bekleniyor. 1 eylüle ır Anvers, Rotterdam ve Hamburg için za ei (ORBURG vi lülde bekleriyr. 2 elle kac dar An ve lam ve Hamburg için yük SERVİCE DRECT DAMEEEN ii sap ATID ansileri Bele la air ek e Viyan n yük ala- “THE EXPORT STEAMSHIP orporation EXCELECIOR vapuru hâ- len Ki olup Nevyork için yük almi Ss isimleri üzerine mesuliyet ka- bul edilmez. N. V. W. F. Hanri Van Der Zee & Co. Birinci Kordon Telefon No. - 2008 amrmamr Oliver Ve Şü. LİMİTET Vapur Acentesi CENDELI HAN BIRİNCİ Di « 2443 THE ELLERMAN LINES LTD. Liverpool Hattı ALGERİAN vapıru “Livâv pool ve Swanseadan 18 ağus- ta gelip tahliyede black FLAMINIAN vapuru 20 ağı tostan pe ağustosa kadar ii e Gi verpool lasgow için yük alaca! eN OPORTO ki giz baş- | langıcında Li e Swan- verp: sedan gelip m bulu- cak! ATTI POLO vapuru 25 ağustosta Hull, Londra ve vr ge- lip e Yi ML ve ay- anda z Hull için iile iz ak 'ALGERİAN vapuru 29 pe tosta beklenmekte olup 6 e: lüle e zi on ve Hull için yük alaca! FABİAN vapuru eylülde beklenmekte olup eylüle kadar bi ndra ve Üy için yük alacaki The, Gel Steam Vavi- gation co. Ltd. ADJUDANT vapuru 23 ağus- tosta beklenmekte olup 27 ğustosa kadar Londra ve Le- ith için yük alacaktır. Mei Vapur em ve va- arın isimleri deği- gile rden li kabul 8 inci i e el taşıttırılacak prina y. i ton ve ki- 5 (Beş kuruş Yirmi beş santim Ücrete (tâbi hattında prina yaği için mer'i umumi ve hususi bütün ai mülgadır. 18—2i—23 2619 (1223) Anneler, Artık müsterihdirler. Yavruları -—r ishalden, kusmadan kurtulmuş ve kuvvetleni Zira ri eyi bir gıda bulmuşlardır. LAKTIN Sütlü un , Az zamanda çok rağbet görmüş ve bunu hazırlıyan Dr. Ali Vahite binlerce teşekkür mektubu gelmiştir. Eczanelerde fiatı 50 kuruştur. — Neden sizde içmiyorsunuz — , © Fazla sıcaklarda iştihanız kesilir yemek yiyemezsiniz haz li taraftan fazla terlediğiniz için kalori sarfeder ayıf düşersiniz. Bunu karşılamak bu zayıatı telafi ötmek Jazımdır. Ne yapmalı? Tecrübesi yapılmış binlerce kişiye gençlik, sıhhat ve meş'e vermiş olan N Kina Lütli yi alıp kullanmi Kullanıpta faidesini görmeyen yoktur. Her eczanede bulunur. Umum Hastaların Hazar Dikkatine den hazırlanınız, Pavyon Ni emme Salon, yemek ve yatak odalarınızı Haraççı Kardeşler (o mobilyelerile süsleyiniz... Merkez: Şube: zmir İkinci Beyler , Anafartalar Nu, 102 ie cı Han TI, 3778 ; Hz 5 Tel 1426 Buseneki 9 Eylül panayırında en lüks pavyon Ma Kar- deşler pavyonu olacaktır. Modern mobilyelerimizi görmeğe şimdi- Eli il İM iz çi iniz za kor: kasık Sağ dtnabalr için tabaı ları gayri tabit doğan © Kase kira mr mler” ren amir "doğrul i ve mere ai müteharrik el ve Heme talebelerin çalışma canasımda fr ir layan kürek kemiklerinin gayri tabiileşmesine mani için korsalar. TURKıYENIN YEGANE MUESSESESi VE ESERLERİ iLE RAĞBET ve HMAT KAZA AZA AMIL ve MUTEHASSISI MM Fahri Riza Bey tarafında; li Kabul saatleri : 10'â 12.30 öğleden sonra 14-16 ya kadar. ADRES: İzmir Kaymakam Midhat bey cadesi No. 20 (355) 5.7 müstakzaralından tazeliğini artırır. Yüzdeki çil- men yok eder. Tıraştan son- rinlik verir. Eczanelerle itriyat be namzed kaydı 31 Ağus- «diye Vekâletinden Kapalı zarf usulüyle eksiltme mefruşat şartnamesinde miktarları hane koltuğu; daktilo ye kâtip masası; do- İya ve marüken sandalya olmak üzere 1? cins vi EE aklin li 36,580 liradır, — Muvakkat iel 2444 lira olup malsandığı makbuz ve- e yö me u olması lâzımdır. » — Eksiltme 9 Eylül Pazartesi günü saat 14 de Ze nm müdüriyetinde toplanacak eksiltme komisyonunda ya caktır. — Eksiltmeye gireceklerin zeyli şartnamenin ci inci madde- sinde yazılı belgeleri tekliflerile birlikte vermeleri şi 71 — at 13 çe kadar komisyon re bilinde verilmesi; posta ile göndereceklerin bu saate kadar yemek üzere iadeli ahhüt! ktı a e ve dış zarfın mühür 32) 1232 e ait GEN ve ve gesi i i 185k uruş bedel mu- kabile. karada levazım müdüriyetinden Istanbulda çim Jevazu lan İzmi, la ve Sam da , liklerin- 38 (1236) 2126 - 31—4 | den alınabilir Fenni gözlük için stur vardır Go zlük Mİ eczanesi e Kemal Aktaş Ismi ve pk emri tamam çeşidi bütün dinleri her yerden çok e pe itenlere Z işit a Kulak âletleri “ Yeni model Muallimi aranıyor Ş- Yeni çeşit Salihli Gürbüzler m Kulaktan geçme dei a bir muallim ar: düğmeli model i TİLKİLİKTE | isteklileri liğe müracaatları, NN 9-10 Yeni “İzmir, eczanesi KDA 7 AFISIIL

Bu sayıdan diğer sayfalar: