20 Ağustos 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 22

20 Ağustos 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 22
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lardan AKİS'in daha önceki sayılaJ rında bir kaç defa söz açmıştık. Tek- rarlamıyacağız. En büyük zorluk Bu —gün hekim bir fasid dairenin içine girmiş durumdadır. Elleri böğründe — düşünüp — durmaktadır: Hangi antibiyotiği hangi hastalıkta kullanması icap ediyor? Hangi mik- roba ve mikrop susuna hangi antibi- yotik en faydalıdır? Meselâ bir strep- tokok veya bir stafilokokun bir çok suşları olduğu gibi bunların çeşitli antibiyotikler karşısındakı durumları da başka başkadır. O halde bir anti- biyotiği kullanmadan Önce, hastalığı doğuran mikrobu bilmek, onun bu amıbıyotıkten fayda görüp göremi- yeceğini de incelemek lazımdır. Bunu tayin etmek için burada anlatılması- na imkân olmıyan bir çok karışık u- suller varsa da biz konuyu pek ko- laylaştırarak okuyucularımıza bir fi- kir verebiliriz: Antibiyotiklere daya- nıklı bir mikropla bulaşmış bir has- ta farzedelim. Bu hastalığı doğuran mikrop tecrid edilerek geniş bir kap- taki üretme vasatına ekilir. Sonra burada üreyen mikropların üzerine büyük rondeller halinde her biri bir antibiyotikle ıslatılmış kâğıt parça- ları konur. Sonra hepsi etüve bırakı- lır. Ertesi gün bu disklerin herbirinin etrafında parlak sahalar belirdiği gör rülür. Buralarda mikrop ürememiştir. Bu sahalar ne kadar genişse o mik- rop Oo antibiyotiğe o kadar hassas- T. Artık böyle bir metodla mikrop hassasiyetini arayarak — antibiyotik- leri ona göre kullanmanın zamanı gelmiştir. Hastanın hayatı bu araş- tırmaya bağlıdır. Antibiyotikleri birleştirme Bir yandan mukavemet kazanan p çeşidine karşı yeni yeni antibiyotikler bulunurken bir yandan da elde mevcut antibiyotikleri müş- terek kullanma yolları düşünülmüş- tür. Böylece herbirinden ayrı ayrı müteessir olmadıkları halde mikrop- lar gerekli şekilde birleştirilen karma antibiyotiklerle daha kolay imha e- dilebilirler. Bu şekilde hazırlanmış ir çok preparatlar vardır. Meselâ Combiotic, Dicrysticin böyle madde- lerdir. Bugün idrar yolları hastalık- ları, safra kesesi hastalıkları ve karın içinin bir çok enfeksiyonları bu şe- kilde tedavi edilmektedir. Endocarditis lenta dediğimiz uzun ve surukleyıcı bir hastalık — vardır. Kalbin iç zarında iltihap yapar. Kan- lı vasatları yeşile boyadığı için viri- dans adı verilen bir streptokoktan i- leri gelen bir hastalıktır. Pek kötü gidişli bir hastalıktır, önceleri has- taların kurtarılması mümkün olmu- yordu. İlk defa fazla miktarda peni- cilline şırınga etmek suretiyle iyi so- nuçlar alındı. Bugün ise penicilline- streptomycıneın beraber kullanıl- ması ile daha iyi neticeler alındığı ve hastalıgın yüzde 80 iyi olduğu, ya- zılmaktadır Dr. E. E. KİTAPLAR CEZA SÖMÜRGESİ (Yazan: FHanz Kafka. Türkçeye çeviren : A. Turan Oflazoğlu. İstan- bul 1955 Yeni Matbaa III sayfa, fi- yatı 100 kuruş.) Kafka, Türkiyede de; hak- kında münakaşalara yol açabıle— cek fikirleri ileri sürülmüş bir ya- zardır. Çek aslından bir Yahudidir. Avusturya tabiiyetinde yaşamış, eser- lerini Alman dilinde Vermış Ve 41 yaşında veremden ölm lerinde bir çok hıkayelerını kendı eliyle yakmış, kalanların da yakıl- masını vasiyet etmiştir. Büyük yazar olduğu kabul edilen Kafka'nın mu- ammalı hayatından eserlerinde izler vardır; — ço zaman mefhumu yoktur, bazan kahramanlar mekân dışına çıkarlar ve bir masal havasına girerler. ikâye" nin klâsik usulleri dışma çıktığı anlarda bile, eserleri, olan ve olabilir” kaidesini bozmaz- lar. Ve realite hiç bir zaman kaybol- maz. Bu tarz hikâyeciliğin bizde de örneklerini göstermek mümkündür. Ve tesir Kafka'dan gelmektedir.. Bu kitapta, seçilmiş 11 hikâye mevcut- tur. İsimleri: Ceza Sömürgesi, Bü- yük Çin Şeddi, Kilisede Dua Eden Biriyle Konuşma, Köy Doktoru, Hü- küm, Rüya, Avcı Gracchus, Kardeş Katılı Eski Bir Elyazısı, Teni Avu- kat, Açlık Şampiyonu.. Eser, Varlık yayınlarındandır. ANNEMİ HATIRLIYORUM (Yazan John —Van Druten. Türkçeye çeviren: Fikret Arıt. Ka- pak: Erdoğan Kopuz. Ankara 1955 Sonhavadis Matbaası. yatı 100 kuruş.) Hollandalı — bir baba ile İngiliz bir ananın oğlu olan J. V. Druten iyi bir piyes yazarı sayılmaktadır. Kat- hryn Forbes'in bir eserinden drama- tik hale getirdiği bu iki perdelik o- yun, New Yorkta uzun müddet tem- sil edilmişti. Bilhassa ışık düzeni çok mükemmel olan sahnelerde başarılı olabilecek bir eserdir. Shakespeare'in modern temsillerinde veya müzikli piyeslerde olduğu gibi kısa sahneler önde Ve uzunları da esas sahnede oy- nanmak üzere hazırlanmıştır. Eser, Seçılmış Hikâyeler Dergisi yayınla— rının, Cep Kıtapları Serisinin 17 nci kıtabıdır (Muhabere ve sipariş için adres: P.K. 2045, Bakanhklar Anka 115 sayfa, fi- ra. PARA VE KAMBİYO (Yazan : Henri Gardel, çeviren Orhan Güven. — Ankara 1955 Gürsoy Basımevi. 58 sayfa, fiyatı ...) Maliye Vekâleti, Maliye Tetkik urulu yayınlarından olan bu e- serin "para prensipleri, paranın de- ğeri, 1946 da para meselelerı" 'baslık— larını taşıyan üç bölümünde islenen konularının başlıkları şunlardır: Mü- badele zarureti, trampanın mahzur- ları, paranın vazifeleri ve vasıfları paranın iptidai şekilleri, modern pa- ra şekilleri, bir para - tedavülünün bünyesi, para ihracı ve tedavülü, pa- ra sistemleri; paranın değerinden ne anlaşılmalıdır?, paranın dahili kıy- meti, mali vaziyetin ve hesap bilan- çosunun paranın değeri üzerindeki tesiri; altın mikyasını terketmenin sebeplerı kontrollü para, 1946 yılın- daki para durum * KADIN RUHU VE KADINDA CİNSİ HAYAT (Yazan: Doç. Dr. Münir Türkent. İstanbul 1955 Nurgök Matbaası. 310 sayfa, fiyatı 10 lira.) Öteden beri seksüel hayattan bah- setmek ayıp sayılmış; bu hayatın ruhi sosyal ve fikri tarafları da bu- lunduğu hesaba katılmamıştır. Böy- le bir taassubun ve konuyu dar ma- nasiyle ele alan bir zihniyetin neti- cesi olarak seksüel hayat, ilgili Di- limlerce de ihmal edilmiştir. Son yıllarda, bütün dünyada ol- duğu gibi memleketimizde de, seksü- el hayat hakkında yazılmış yazı, ve kitaplara fazlaca — rastlanmaktadır.' Ve bunların çoğu ilmidir. Bu çalış- maların "bahname" tarzından uzak oluşları ayrıca dikkate* ve takdire de- ğer. Münir Türkkent'in bu eseri, iki ay içinde bu konuda çıkan eserlerin beşincisidir.. Prof. Rasim Adasal'ın itaplarınıve Akısan — Yayınevinin 'Seksüel — Arızalar" adlı kitabı ile Halis Özgü'nün bir eserini daha ön- ce tanıtmıştık. B kitabın ayrı bir hususiyeti var: Yalnız kadınları konu edinmek- tedir. Ve kadınlara olduğu kadar, er- keklere de hitap eden bir tarafı var- dır. Zira, erkekle eşit haklara sahip kılınmış olan kadını iyi anlıyabilmek için, onun ruhunu ve seksüel hayatı- nın hususiyetlerini bilmekte vardır. Basit geleneklere, katlara, sağdan soldan işitilenlere göre kadmı tanımanın ve onunla ar- kadaşlık etmenin zamanı geçmiştir. Eserin yazılmasında faydalanılan 32 kaynaktan mühim bir kısmının tarihleri 1940 tan sonra basılmış e- serlerdir. Ayrıca Viyana — Seksoloji Enstitüsü tarafından yayınlanmış o- lan 8 ciltlik bir eserin 10.000 i aşan resimlerinin konu ile ilgili olanların- dan faydalanılmıştır. (Bu eser Milli Kütüphanede mevcuttur.) Kadının seksüel hayatının normal ve anormal taraflarını bütün ince- likleriyle işliyen eserin üç ana bölü- münün başlığı şunlardır: Kadında sevgi ve seksüel arzu, ruhi bakımdan çeşitli kadın tipleri; karı koca anlaş- mazlığında rol oynayan diğer seksuel âmiller; anormal seksüel haya AKİS, 20 AĞUSTOS 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: