20 Ağustos 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 32

20 Ağustos 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 32
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BELEDİYECİLİK Ankara Secimler arefesinde İlgili büyük makamlar, başmuhar- rirlerin Ankarada toplanmaların- dan bir müddet önce bir karar al- mışlardı. Memleketin içinde büyük a- ma pek büyük kalkınma hamleleri- nin Ankara da da bir şube açtığını göstermek, anlatmak istiyorlardı. An- kara gibi bir şehirde dahi kalkınma mevcuttu. Bu demekti ki, esasen bü- yük şehir vasfı ile her zaman bir ha- rekete, genişlemeğe müsait bulunan, esasen her "Saman baş şehir olarak "'kalkınma hamleleri yapan bu şehir- daha geniş, daha büyük hareket- lere girişilmişti. Eğer hakikaten böyle hareketler varsa, hakikaten normal zamandan daha başka kalkınma hamlelerine gi- rişilmişse, yapılanları göstermek ve bundan bir iftihar payı çıkarmak mümkündü. Takdire değerdi. Asıl o- lan bu noktaydı, hakikat ortada ise, bunu bütün vatandaşların gözleri ö- nüne serilmesinde elbette fayda var- dı. Böyle bir karar alındığı ve vatan- daşlara bir büyük basın toplantısında bildirilmesinin kararlastığı anda, An- karanın dışında oturanların, İ bilmiyenlerin sevinmemesine ve ihtimal yoktu. Nasıl sevinilmesin ki, iktidar kalkınma tutumunu o ka- dar geniş ölçüde ele alıyordu ki, en geniş tahsisatlar ile ihya edilmeğe çalışılan şehirleri bile ön plânda tu- yordu. Nasıl sevinilmesin ki, ik- tıdar bir çalışkan belediyeye ve vilâ- et idaresine sahipti, onların faali- yetlerinden bol bol istifade etmesini biiliyordu. Görülenler Başmuharrirlerin hemen hepsi An- karayı bilirlerdi. Çünkü çok za- man muhtelif işlerle - ilân, kâğıt ve- saire Ankaraya gelirler, temaslar yaparlar ve şehri görürlerdi. Büyük basın toplantısında "Ankarada yapı- lan imar faaliyetleri" nden bahsedil- diği zaman, içlerinde bir kaç aydır bu şehre gelmıyenler bulunduğu için ya- pılanları derhal görmek arzusunu iz- har ettiler. Demek ki, iki ay içinde bu şehirde birden, yerden bitercesine yenilikler olmuş, yeni binalar yük- selmiş, şehrin - kendileri tarafından görülmeyen * bazı semtlerinde imar faaliyeti geniş nisbette fazlalaşmıştı. Şehri takdim eden Vali Kemal ygün, gezenler gazeteciler ve di- ğer ilgililer i 19 Mayıs Stadyomunda iki gece- dir büyük bir faaliyet göze çarpıyor- du. Hattâ Ankaralıların yadırgaya— cakları bir faaliyet Vardı. Çünkü güne kadar şehirde resmi bir 1nşaat— ta geceleri de çalışmanın devam et- tiği görülmüş hadise değildi. Ne ga- rip tesadüf idi ki, başmuharrirlerin Ankaraya gelişlerinden iki gün önce 19 Mayış Stadyomunun yanında inşa edilmekte olan kapalı spor salonunda geceleri de bir faaliyet kendisini gös- termişti. İşte şehrin (çehresi — değişiyordu. İki sene, hatta üç sene önce yapılma- sı kararlaştırılan bir kapalı spor sa- lonu şimdi acele bir inşa faaliyetine tabi tutuluyor bir an önce bitirilme- si için "geceli gündüzlü" bir çalışma kendisini gösteriyordu. Siz tesadüfün kötülüğüne bakma- yın. Spor salonunun inşaatını geceli gunduzlu bir faaliyet ile tamamlama- ğa çalışan ve bu işi tam başmuhar- rirlerin ziyaretleri sırasına düşüren zihniyetin üzerinde durun. Ve artık bu şehirlerin büyük basın toplantı- larındaki sözleri teyid etmek için is- tediklerine bir an önce kavuşabilece- Ankara kalesi Kalkınmaya ihtiyacı — yok! ğini hesaplayın. nkaranın imar faaliyeti üzerin- de gösterilen en büyük delillerden bi- risi kapalı spor salonudur, i kâyesi de budur. Üç seneli cikme, bir cumlenın teyıdı için bü- yük bir sürate kalbedildikten sonra bu şehirde büyük kalkınma hamles nin olmadığını söyliyecek insan bu— lunamaz! Yenileri Geceli — gündüzlü çalışmaların tek- sif edilmesi lâzım geldiği yerler- den bir tanesi de muhakkak ki, Ulus meydanında yapılmakta olan iş hanı ; Çünkü bu büyük ve muazzam o- lacağı anlaşılan binanın inşası ancak üç sene gibi bir müddet içinde bite- cek, üç sene müddetle Ulus Meydanı her türlü düzenden art bir manzara arzedecektir. Eğer kalkınmamızın delilleri Avrupa'dakiler kadar büyük ve mükemmel ise, ayni tarz çalışma ile bunu fıılen ispat etmemiz lâzım gelirdi. Bu binanın inşasını Üzerine alan şirket ile de ayni tarz çalışma ile bunu fiilen ispat etmemiz lâzım Bu binanın inşasını üzerine alan şirket ile de aynı tarz bir an- laşmaya girmek, kapalı salon inşa- atında olduğu gibi çalışma süratini göstermek için sadece bir başmuhar- rirler, toplantısını , beklememek icap Üç sene müddetin sonunda ta- mamlanacağı söylenen bu büyük bi- na Avrupada olduğu gibi geceli gün- düzlü çalışma ve iki posta işçi kul- lanmak suretiyle azami bir buçuk, hattâ bir sene içinde tamamlanabılır— di. Bu suretle, şehrin göbeğindeki su- ratsızlık bir an önce ortadan kaybo- lur, buradaki işler bir an önce inti- zama girerdi. Ama, daha fazla para- ya ihtiyaç varmış, ama daha masraf edilirmiş... Kalkınmamız, bize pek o kadar ucuza mal olacak diye söylenmiş bir Söz yok, hattâ para bulmak, inşaat- ları, barajları tamamlıyacagımız hak- kında nutuklarımızdaki maharet pek bol. Nutuklardaki bol söz mahareti- ni fiiliyatta görmeği Aarzu edenler tahminlerin üstündedir. Ve şu ilgi- liler her hareketlerini seçım yıllarına göre ayarlamayıp, her yılı hakiki bir hizmet yılı olarak görebilseler, mu- hakkak ki işler üç senelik - 1958 - plânlardan önce bitecektir. Seçim nutuklarına malzemeyi nasıl olsa bu- lursunuz. Diğerleri Kalkınmanın diğer emarelerını a- dur. karşılaşılan zorluklar, nafın — kontrolsuzluğu — vardır. Bi- rinci plânda tutulması Jlâzım gelen meselelerin başlıçaları bunlardır. Bir şehri kalkındırmak, Ulus meydanına bir büyük bina, 19 Mayıs Stadyomu- nun yanma bir kapalı salon yapmak ile mümkün olmaz. O şehre, medeni memleketlerde görülen âdetleri, ları ve hayatı vermek ile olur. Bütün bunlar bir yana bırakılırsa, yapılan iki binanın tek sebebi vatandaş gö- zünde bir seçim propagandası olmak- tan ileri gidemez. Hele vatandaş ya- pılacak binaların tam seçimler are- fesinde hızlandırıldığını, hele o va- tandaş diğer büyük binanın 1958 de bitirileceğini öğrenirse, faydalar sağ- lıyacağı tahmin edilen bu hareketler kımseye büyük bir şans temin etmi- yecektir aksilikler, es- AKİS, 20 AĞUSTOS 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: