12 Kasım 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

12 Kasım 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

DÜNYADA OLUP BİTENLER Sovyet Rusya İçten kaynayan kazan Geçen haftanın sonlarına — doğru, Sovyet hükümetinin resmi organı olan Pravda gazetecinde bir başyazı çıktı. Bu başyazı, butun açıklıgiyle, Sovyet Rusya idarecileri arasında Stalin'in ölümüyle başlayan ve Ma- lenkof'un iş başından uzaklaştırılma- siyle patlak veren anlaşmazlığın de- vam ettiğini göstermekteydi. Ancak yazı, dünyamızın geçırmekte olduğu şu civcivli günlerde üzerine gereken dikkati topliıyamadı. Oysa ki Molo- tof'un tasfiyesinin bahis konusu ol- uğu bir esnada neşredilen bu ma- kaleyi önemle ele almak gerekmek- tedir. Sovyet Rıısyanın ıç ışlerını dik- katle takip eden z için bu ya- zıda, Rus ıdarecılen arasında fikir ayrılıklarının bir aksini görmemek mümkün değildir. Pravda'ya göre “parti içinde, kollektif yönetme pren- sibine azami riayet" i göstermek za- manı gelmiştir. Bu prensibin, parti idarecilerinden bırınm sivrilmeye baş- layarak Ötekileri için bir tehlike teş- kil etmesi halinde bahis konusu edil- diği okuyucularımızın — hatırlarında- dır. Bir diğerini bertaraf ederek ida- reyi eline almak isteyen her Rus devlet adamı, Stalın den bu yana, da- ima “"kollektif yönetme" prensibinin arkasına sığınmış, daima bu prensibe hizmet gayesiyle başa geçtıgını ılerı sürmüştür. Stalin, Troçki Zinovief, Tıomskı gibi can duşman larım; Malenkof, Beria gibi hasım- larını hep bu silâhla yere vurmuş- lardı. Bulganin ve Kruşef'in de Ma- lenkof u iş başından uzaklaştırırken aynı prensibe hizmet ettiklerini söy- ledikleri henüz unutulmamıştır. Şimdi bu sabıkalı ve meşhur pren- sip tekrar sahneye cıkmıştır. Prav- da nın başyazısı göstermektedir ki, şu erde, temizlenmek istenen bırısı a bu "birisi" kimdir? Pravda nın savurduğu tehdit kime yöneltilmiştir? "Hiçbir tenkid ve i- kaza kulak asmayarak her ne paha- sına olursa olsun kendi iradesini ka- bul ettirmek isteyen" Sovyet idare- cisi, bugün başta bulunanların han- gisidir? Gerek bu başyazıyı yayınla- yan Pravda gazetesinin, gerek g çenlerde suçunu itiraf eden Molotot'a şiddetle hücum eden Komünist der- gisinin Kruşef'in büyük nüfuzu al- tında oldukları bilindiğine göre, el- bette ki bu suallerin cevabını Kru- şef'in sahamda bulmak mümkün de- ğildir. Hattâ daha ileri gidilerek, bu tehdidin bizzat Rus Komünist Parti- si Genel Sekrateri tarafından savrul- duğu da söylenebilir. Açıkça anlaşı- lan şudur ki, Parti Genel Sekreteri, Sovyet idare mekanizmasında kendi kadar sözü geçen bir diğer devlet a- damını tasfiye etmek istemektedir. Tasfiye edilecek devlet adamının ise Bulganin olduğunda hiç bir şüphe yoktur. Kruşef niçin Bulganin'i iş başın- dan uzaklaştırmak istemektedir? Bu sualin cevabını, her şeyden önce, biz- zat Kruşef'in yanlış çıkan hesapla- rında aramak gerekir. Stalin'in ölü- münden sonra Başkanlık mevkiini, o zamana kadar silik bir şahsiyet ol- maktan Öteye gidememiş olan Bul- ganin'e bırakarak Parti Genel Sekre- terliğini kendine ayıran Kruşef, za- manla, Bulganin'in Rus siyasetinde faaal bır rol oynamaya başladığını görmüştür. Gerek Konsey Başkanlı- ğı, gerek Parti Sekreterlıgı Rus dev- let sisteminde eşit önemi haiz mev- kilerdir. Kuvvetli, bir Parti Sekrete- ri, şimdiye kadar zaman zaman ağır basmasını bilmemis değildir. Fakat şef, son değişikliklerden sonra muvazenevi tamamen sekreterlik le- Kruşef ve Bulganin Kuzuyu gözleyen kurt hinde tesis etmek istiyordu. Konsey Başkanlığına zayıf bir şahsiyete sa- hip olduğunu sandığı Bulganını geç- tirirken bu lehte muvazeneyı kur- maktan başka gayesi de yoktu. Fa- kat Kruşefın hesapları yanlış çıkmış ve Bulganin, gerek devletlerarası te- maslarda, gerek iç meselelerde önem- li bir evkı kazanmasını bilmiştir, Rusya'dan gelen haberlerden anlaşı- hyor ki, Bulganin, Kruşef'ten daha ciddiye alman bir devlet adamıdır. onsey Başkanının prestiji sade kendi memleketinin sınırları arasında kalmıyarak milletlerarası bir mahi- yet kazanmaya başlayınca — Kruşef endişeye düşmüştür. Ancak Kruşef'in bu endişesini sadece şahsi emellerinin bir mahsulü saymak da doğru de- ğildir. Yanılmadan söyliyebiliriz ki, Kru aha liberal ve mutedil olan Bulganln'in elinde rejimi — tehlikeye düşmüş görmektedir. Bu yılın başın- dan beri Sovyetlerin Batılılarla ar- tan temasları, Sovyet Rusya'da git- tikçe genişleyen reform taleplerine yol açmıştır. Yapılacak reformun ko- münist rejimin temel prensipleri a- leyhinde olacağına şüphe yoktur. Ko- yu bir Stalinci olan Kruşef komünizm prensiplerinden zerre kadar fedakâr- hk edilmesine taraftar değildir. Nis- bi bir liberalizme karşı bir itirazı bu- lunmayan Bulganın in başta kalması Krusef'e göre bu bakımdan da bir tehlike teşkil etmektedir. Molotof'un, bir gaflet ânına gele- rek, -Sovyet sya'da sosyalist bir cemiyetin sadece temellerinin atıldı- ğını beyan etmesi şimdi Krusef'e ha- rekete geçmek imkânını vermiş bu- lunuyor. Acaba bu mücadelesinde başarı kazanacak, komünizm rejimi- nin gevşemeye başlayan otoritesini iade edebilecek midir? Bunun ceva- bını zaman verecektir. Ancak, yakın bir gelecekte, Sovyet Rusyanın ida- reciler arasında bir mücadele haberi- ni beklemek yanlış olmaz Kurtların birbirini yemesine çok zaman kalmamıştır. Dörtler Toplantısı Cenevre'de yeni bir şey yok... başında oturanlardan uzun boylu, yaşma rağmen dinç kal- masını bilmiş İngiliz diplomatı "Rus Dışişleri Bakanının Avrupa'nın gü- venliği meselesinde teklif ettiği yeni plân gerçekten ileriye doğru atılmış bir adımdır, dedi. Ancak biz, her şey- den önce, Rusların Almanya'nın bir- leştırılmesı hakkındaki — görüşlerini bilmek isteriz. Rusya Almanya nın birleştirilmesi ile Avrupa'nın güven- liği meselesini aynı plâna koymadık- ça Batılılar bu yeni Rus teklifleri ıı- zerinde bir tartışmaya girişemez.' Kısa boylu, asık çehreli Rus Dış- işleri Bakanının bu sözlere verdiği cevap su olmuştu: “— Batılılar teklif ettiğimiz yeni Avrupa güvenlik sistemi projesine da- AKİS, 12 KASIM 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: