12 Kasım 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 32

12 Kasım 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 32
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kaçan kaçana Seyreden edene ile nesebi gayrı sahih bir pıyes, Bu- yük Tiyatro sahnesınd ata" adında sne temsil edılır- ken, Istanbuldan onbeş genç gelip, Yenişehirdeki Sanatsevenler Kulü- bü l sahnede "Kaçan kaçana" ile bir Amer kan komedısının temsılıne başladılar ” n kaçana" komedisi, öyle uzerınde uzun ezgi mun akaşa edile- bilecek cinsten bir r değil, bilâ- kis gayet hafif, zarif, köpiik gibi bir komedi. Seyircilerini güldürmekten başka bir gayesi yok sanılır. ' Eskiden sahne sanatkârı olan bir kadınla evlenmiş bulunan bir rahibin mutaassıplar nazarındaki hali, sah- ne hayatının serbestısınden bir papazının haremıne giren kadının du- rumu, ındaki — Almanlar, Amerıkalı askerler dindar kadının isterik tezahürleri, pıskopos amca.. bütün bunlar uzun a kısa fasıla- larla duşuncelerımızı çelıyor ama bi- zi yormuyor. Vakanın işlenişi, gül- dürme gayesine tıpatıp uymuş; kü- çücük tiyatro boşalırken herkes memnun.. Haldun Dormen, kendisi gıbı genç ve fedakâr arkadaşları ile gırı tığı bu teşebbusunde yalnız bırakılm: hdır, zira bu gençler sahnede goster— dıklerı başarı ile kendilerini seyre- denlerde büyük ümitler uyandırmış- tır. İstanbuldan on gün için Ankara ya gelen bu genç tıyatro heyetı, gör- düğü alâka ü ikametini bir o kadar daha uzatmaya mecbur olmuş- tur. Bu hadise, tıpkı geçen sene ay- nı sahnede temsil edilen Jezabel pi- yesinde olduğu üzere, Ankaranın bir hamle tiyatrosuna muhtaç oldugunu ispat etmekte, Ankaralı seyircinin Devlet Tiyatrosu repertuvarını tas- vip etmedığını anlatmaktadır kat anlayan kim 32 SPOR Futbol Federasyonun kararı Kasım 1955 Cumartesi günü en 5 ağır başlı gazetelerin spor say- fasına bir göz atan okuyucular İri puntolarla ü üzerine yazılan şöyle bir haberle karşılaştılar : "Fut- bol federasyonu yeni kararlar aldı"! Kararın mahiyeti madde madde sı- ralanmıştı. Bunlar içerisinde tasvib görenler olduğu gibi tenkit edilenler de mevcuttu ve doğrusu istenirse An- karada üç ı,_%un üst üste toplanan fe- deresyon elerinin almış oldukları bu kararlar Istanbul da spor mahfil lerinde iyi karşılanmadı. Muteakıp günlerde gazeteler bu mevzuda spor otoritelerinin çeşitli kanaatlerini gös- teren yazılarla doluydu. Bunların ek- serisi alman kararların aleyhındeydı Hele Seleksiyon ve Basın Komitesinin lağv edilmesi en çok şimşek çeken mevzular oluyordu. Bu komitelerin yerine bir teknik müşavere hey'eti kurulmuştu. İçerisindeki isimlere dik- katle bakılacak olursa aşağı yukarı bilinen şahıslar olduğu görülürdii Fe- derasyon bu komıteye çok ağır me- sulıyetler yüklüyor. Bütün işler tam bu komıtenın tasvibi ıle yapılacaktı Aman Yarabbi! bu garip bir karardı. Tıpkı' "Ş mek— tepler olmasa maarifi gul gıbı idare ederim" diyen nazır — gibi... Her- halde federasyon başkanı, kulüpler olmasa futbol işlerini gül gibi idare edecektı Teknik Hey'etin selâhiyeti- i gördükten sonra g yrı ıhtıyarı fe- derasyonun hikmeti vücudu düşün lebilirdi. Bu vazıyette federasyona yapacak hiç bir iş kalmıyordu. Tabii mesuliyeti de olmıyacaktı. Fakat u- nutulmuştu ki Beden Terbiyesi teş- kilâtına bağlı olan federasyon bu he- yet azalarına bu kadar geniş selâhi- yetler veremezdi. İstihdam ettiği a- zalara hattâ harcırah dahi - mevcut kanuna göre - veremiyordu. Baka- hm alınmış olan bu karar nasıl tat- bik edilebilecekti.. Lik maçları : Mithatpaşa Stadına hemen her gün cepten oldukça kuvvetli bir meb- lağ ödiyerek yolla an spor severler geride bıraktığımız pazar günü Ga- latasaray ile Beşıktaş arasında yapı- çe mücadeley r türlü unu- tamamışlardır Denılebılırkı bu güne tunluğuyle çıkan bir önünde aglıya ak 90 dakk nunda stadı terketmesi ender müş hadısele rdendi. Maçın bitiminde Mithatpaşa Stadının alt koridorla- rı bir bayram manzarası arzediyordu. Hele uzun, şışmanca, esmer bir şah- sın döktüğü göz yaşları yanında bu- lunanları da aynı şekılde aglatmıştı Esmer şahsı herkes tanıyordu. şıktaşın umum kaptanı Sadri Us- oğlu.. Ağlı. yordulamına bu bir te- essurden ziyade sevinç göz yaşları idi Futbolcular ise vazifelerini yap- mış nım, gurüurüu ve heyecanı İ- çındeydıler Beşıktaş tarafının sah- i buyd Gal iğer kısım yani a- tasaraylıların bulundukları cephede bir ölü sükütu vardı. Rakibi küçüm- semenın ve onunla alay etmenin ne- Beşiktaş — Galatasaray maçı Galibiyetten mağlubiyete AKİS, 12 KASIM 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: