12 Kasım 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 26

12 Kasım 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 26
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kış için yün elbise Az paraya çok güzellik pılanlar olduğu gibi birçokları gerek fabrikatörlerin, gerek kadınların bü- tün fantezisine açılmış saha teşkil etmektedir. Bu kış twinset'ler kadın- ların yalnız spor olarak giyinecekle- ri bir kıyafet olmaktan çıkmış, kok- teyllere, gece dansa gitmeğe başla- mışlardır. İşte V şeklınde fevkalâde açık bir gece bluzu! Üzerine giyilen, eş yün hırkanın kenarları boydan bo- ya sırma ile işlenmiştir. Yalnız dik- kat edilecek bir nokta vardır. Bu tarz sırmalı, incili, pullu, işlemeli ta- kımları yalnız akşam dörtten sonra giymeli, bunlarla çarşıya pazara, bü- roya gitmemelidir. Ama büroya gi- derken de, kadın "ikiz takımları" ü- zerinde oynayabilir., İşte yenilik ve hoşluk, fikir ve buluş kabiliyetlerini göstermek için ona verilen güzel bir fırsat: Ekose etekle giyilen bir twinset ceketinin kenarları aynı eko- seden yapılan şeritlerle, düğmelerle çıçeklı bir yün etekle giyilen twin- set'in iç bluzu ise, bu bluzun yakasına doğru aplike edilen bir çiçekle süs- lenebilir. Twinset'lerden daha kısa bir ma- liye sahip olan yün entariler, yün tayyörler ev, büro ve seyahat için i- deal kıyafet addedilmektedir. Bunlar kürkle süslendiği ve büyük bir terzi- nin imzasını taşıdığı zaman bambaş- ka bir kıymet kazanmaktadır. Yün eşarplar da, artık yalnız ço- cukların boynunu isıtmak için kul- lanılmıyor: tüy gibi yumuşak, ince örgü eşarplar kadınlar için hazırlan- mıştır ve 1956 kışının en son yenili- Fakat fabrikatörler kadınlara ye- ni ve cazip modeller hazırlarken, yün imalâtında çalışan mutehassıslar da boş oturmuyorlar. Nylon, Orlon ve hiçbir zaman keçeleşmeyen yünler kadınların emrindedir. 26 BUNLAR HEP Uşak — Şehrimizin demokratla- rından Tahsin Gökgören D. P. de- ki son hadiseler sebebıyle partiden istifa etmiş ve bu sebeple bir mevlüt okutmuştur. Mevlüt esnasında davet- lilere dağıtılan şeker külahları üze- rinde (istifa şekeri) yazılmış olması enteresan bir mahiyet taşımaktadır. (Yeni Adana) elediye seçimleri dolayısiyle hara- retlenen görüşme ve konuşmalar zaman zaman bahse tutuşmalarla ne- ticelenmektedir. Vakit vakit entere- san safhalar arzeden bu bahislerden biri şudur: D. P. listesinde bulunan Berber Muhtar M. Ali Vardar ile Ba- ğımsız olarak adaylığını koyan bak- kal Lâmi Dinçer birbirinden fazla oy almak üzerinde münakaşaya giriş- mişler ve neticede bir şişe vermutu- na bahse tutuşmuşlardır. Buna göre hangisi diğerinden az rey alırsa çok rey alana bir şişe vermut ısmarlıya- caktır. Kazanana afiyet bizden olsun. (İstiklâl) Sağlık " Müdürlüğü şehrimiz doktor- larına yaptığı bir tebligat ile ta- belâlarında adları, — ihtisaslarından gayrı herhangi bir hususun işaret e- dilmiyeceğini bildirmiştir. Bu kayda göre doktorlar bundan böyle birinci sınıf mütehassıs olduklarını, mezun oldukları okul, mensup bulundukları hastahane veya reklâm mahiyetini taşıyan hususları tabelâlarına koya- mıyacaklardır. , (Azim - İzmit) Çan Belediyesinden Balıkesir Be- lediye Reisliğine - OLDA KALAN OTOBUS Balıkesir Çanakkale arasında ça- lışan Belediyemizin 298 No. sunda şehrimizden Sabri İnanöz ve kayıtlı, Hamit Elçıhye ait otobüs lâstiksiz- lik yüzünden mıntakamızda yolda kalmış olup mezkür otobüsün üze- rinde iş yapacak lâstik bulunmadığı görülmüştür. Gereğine yükse k mü- saadeleriniz saygıyla arzolunu Çan Beledıye “Reisi Hasan özkurt (Ateş) İki genç ve güzel kızla tanışan bir delikanlı, bu kızların hangisinden daha fazla hoşlandığını kestirememiş e 1960 senesinde Taksim Meydanın- da buluşmak üzere kendılerıne ran- devu vermiştir. Delikanlı, 1960 sene- sine kadar hem istikbalini temin e- decek ve hem de kızlardan hangisi- ni tercih etmesi lâzım geldiğini in- ceden inceye düşünecektir. Gayet enteresan olan bu aşk ma- cerasının tafsilâtı şudur 15 gün evvel, Suheyla Ç. ve Yük- sel A. adlarında iki genç kız ile ta- nışan Engin V. adında 20 yaşlarında bir delikanlı, evvelki sabah erken bir saatte Aksaray'da bir evde buluşmuş- lardır. Birbirlerine hayatlarını bü- tün teferruatiyle anlatan gençler, ni- hayet birbirlerinden ayrılacakları sı- rada enteresan bir randevu vermiş- lerdir. Engin, Süheylâ ve Yüksel'e verdi- ği randevuda Yükseli sevdiğini, fa- kat, Süheylâ' dan da ayrılamıyacağı- nı, kendilerinden biri ile evleneceğini bıldırmış ve karar verebilmesi için 5 sene sonra buluşmalarını teklif et- miştir. Engin'in teklifi kız arkadaş- ları tarafından derhal kabul edilmiş- tir. Gene sevgililer, 1960 senesinin, Ocak ayının 1 inci günü saat 12 de İstanbul'da Taksim Meydanında ha- yatları pahasına bile olsa, buluşmak üzere birbirlerine söz vermişler ve gözyaşları arasında ayrılmışlardır. (Akdeniz) Domuz emziren köpek Hain mi olacak, sadık mı ? AKİS, 12 KASIM 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: