19 Kasım 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 12

19 Kasım 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İKTİSADİ VE MALİ Dış Yardım Binilen bir dalın kesilmesi Geçen sene, bütçe müzakerelerinde, milletvekillerinin üzerinde ehem- miyetle durmak istedikleri bir mesele vardı. Marshall plânı mucibince Av- rupaya yapılan yardımların artık ar- kası kesilmek üzere idil Yardım teş- kilâtı Başkanı Harold Stassen de, başka bir vazifeye nakledilmiş bulu- nuyordu. Avrupada kalkınma hareke- ti normal seyrini tamamlamış, fakat Türkiye, Yunanistan ve Cenubi İtal- yada iktisadi şartlar henüz düzelme:- mişti. Yardımın kesilmesi, harici te- diye muvazenesi gün geçtikçe bozu- lan memleketimizde menfi tesirler doğurabilirdi. Hükümet, değişen şart- lara göre döviz siyasetini nasıl ayar- lıyacak Adnan Möenderesi kız- Bu ikaz, dırmıştı 1954 seçimlerinden sonra Amerikaya gittiği vakit, Adnan Men- deres ile Harold Stassen arasında yardımın gelecek senelerde de devam etmesine dair bazı görüşmeler cere- yan etmiş ve bir tebliğ neşredilmiş- Fakat Washington hükümeti, for- mel bir taahhüt altına girmemişti. Fatin Rüştü Zorlu Konsey statüsünü okusa 12 Stassen'in yardım teşkilâtı başkanlı- ğından ayrılması, başbakanın Ame- rika seyahatinden aldığı müphem ne- ticeyi sıfıra indirebilirdi. Fakat bu meseleyı meclis komisyonunda anlat- mağa ne lüzum vardı? Adnan Men- deres, öfke dolu gozlerını Stassen'den bahseden hatibe çev irerek dedi ki: "Stassen giderse, yerine Mtassen ge- lir. Yardımı ondan alırız." Adnan Menderesin yardım mese- lesi hakkında verdiği cevap, bir ke- lıme "Oyunundan ibaretti. Fakat o ta- erde, Avrupa Konseyindeki dele- geler Türkiye başbakanı gibi düşün- müyorlardı. İktisadi yardım, ancak hesaba ve plâna dayanarak hükümet- lerin elde etmeğe hak kazanacakları bir imkândı. Gaye bütün Avrupalıla- ra müreffeh hayat şartları temin et- mek olduğuna göre, henüz kalkınma hareketini tamamlayamayan millet- lere bu fırsat verilmeli idi. Düşünülen yenı pro_ıeden Üç mem leketin istifade etmesi bahis mevzu- uydu: Cenubi Italya, Türkiye ve Yu- nanistan. Bu üç memleketten, en u- yanık davranan İtalya olmuştu. İtal- yan Parlamentosu azasından Vanon! bir plân hazırlamış ve alâkalı mıllet- ler arası teşekküllere kabul ettirmiş- ti. Türkiyede ise, henüz tertip edilmiş bir plân yoktu. Sadece bir plânın lü- zumlu olup olmadığına dair münaka- şalar cereyan etmekte idi. Aynı gün- lerde, Avrupa Konseyi tktisad Ko- misyonu Başkanı Federspiel'in de bu- lunduğu bir heyet Türkiyeyi tanımak ve Türk devlet adamlariyle görüşmek üzere memleketimize gelmişti Fakat Başbakan, meşguliyeti fazla oldu- ğundan, heyeti kabul etmemişti. Ken- dilerini kabul eden bir bakan ise, "plân" kelimesini müstehzi bir eda ile karşılamış ve heyete şunları söy- lemişti: "Türkiyede hükümet iyidir, iktisadi vazıyete hâkimdir ve mem- leketin iyiliği için çalışmaktadır. İk- tisadi sahada bir sıkıntı ve endışemız yoktur. Bazı bedbin iktisat nazariye- cılerının söylediklerine sakın aldan- ' Heyet, avdet ettikten son- ra, bakanın sözlerine ait zabıt hülâ- sasını bastırmış ve memleket ihtiyaç- ları hakkında hükümetin görüşünü i- fade eden bu vesikayı alâkalılara da- ğıtmıştı Bu parlak beyanatın verilmesin- den az sonra, Demokrat Parti Meclis grupunda Türkiyeyi Avrupa Konse- yinde temsil etmek üzere yeni bir heyet seçilmişti. Heyet azasından Fethi Çelikbaş ve Feridun Ergin, Konseyin iktisat komısyonuna ayrıl- mışlardı. Cenubi Avrupa mleket- lerının iktisadiyatını tetkık ve kal- kınma yollarını tesbit ile vazifeli ça- lışma gurupunda, Feridun Ergin es- ki heyet azasından Müuhlis Ete nın yerını almıştı. Paris muhabirimiz Ay- demir Balkan'ın o zaman tafsılatı ile yazdıgı gibi, Feridun Erginin çalış- ma, grupu toplantılarında yaptığı u- Zuri aslı konuşmalar gayet mü- sait bir intiba uyandırmıştı. Grup a- SAHADA Feridun Ergin Hadise yaratan adam zası, verilen izahatın Vanoni plânı gibi yeni ve orijinal bir formül ve ra- pora esas olabileceğini düşünmüşler- di. Çalışmaların tamamlanması için Eylüle kadar vakit bırakmışlardı. Eylülde, çalışma grupu Pariste toplandı. Toplantıları takip etmek ü- e Amerikadan da bir mütehassıs gonderılmıştı Türkiyenin durumunu görüşmek için, muhtelif memleketle- re mensup milletvekilleri ve senatör- ler Avrupanın dört bucağından kal- kıp gelmişlerdi. Fakat hayret!.. Ra- por ve plânın esaslarını tesbit eden bu heyete, Türkiyeden kimse katıl- mamıştı. Feridun Ergin, son dakika- da, yerine Demokrat Partiye bağlı bir mılletvekılı gönderileceği bildirilerek hareketten alıkonulmuştu. — İstanbul hadıselerınden birkaç gün sonra ce- reyan eden içtimada Türk milletve- kilinin bulunmaması, yalnız üzüntü değil aynı zamanda şüphe yarattı. Derhal tahkikat açılmasına karar ve- rildi. Pariste bulunan Trabzon mil- letvekili Muzaffer Harunoğlu, daimi komisyonda izahat vermeğe davet o0- lundu. affer Harunoğlu partiden çıkarılan Feridun Erginin gönderil- mediğini, fakat kendisinin memleket dahilinde hürriyetlerine tam olarak sahip bulundugunu ve hâttâ hareke- tinden önce onunla görüşmüş oldu- ğunu söyledi. Yunan murahhasından izahat Feridun Ergin, Türkiye hakkında hazırlanan raporun tamamen ya- pım bir karakter taşımasına çalış- mıştı. Urfa Milletvekili, hükümetin iktisadi hatalarım memleket haricin- de teşhirden bir fayda gelmiyeceğine kani idi. Harici temaslardan müsbet ve fiili neticeler istihsal edilmesini AKİS, 19 KASIM 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: