24 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

24 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

fazla — başarı sağlıyacak ve ne de İ undaki şikâyetlerini mayı kendisine iş edinen bir politika takip edecektir. Hayat — pahalılığı ve — program Hükümet — programını dikkatle oku- duğumuz zaman pahalılık, ihtikâr gibi önlenmesi elzem meselelere dair hükümetin fazla kafa yormuş olma- dığına hükmettirecek ifadeler b suistimaller önlenemez? cut değildir. Bakınız bu mevzuda soy lenenler nelerdir : sebepsiz haksız fıyat yukselışlerını behemehal um tımızda her türlü suistimallerle şıd- detle mucadele etmek başlıca vazi- femiz olacaktı Görülüyor ki açıkça söylenmemek- le beraber hayat pahalılığının mevcu- diyeti de artık gizlen Yalnız bunun sebeplerinin halâ haksız fiyat yükselişleri" ve karaborsa" olduğu zannı uyandı- rılmak isteniyor. Eğer bu, dediğimiz gibi, kastan yapılmıyorsa ve söyle- nenlere hakikaten orsa, bu daha çok çe Sebepsiz ve haksız fiyat yukselışı ne demektir ? Hıç bir şey sebepsiz olmıyacağına — göre, fiyat yukselışlerının de bir sebebi Elbet gerekir. bu sebep hüküm kanaatine göre ihtikâr ve karaborsadır. İhtikâr ve karaborsanın, bu günkü dünya şart- ları içinde, hükümet ettiği devrelerde mevcut olduğunu kabul ve ikrar eden bir hükümete ne denileceğini bir tara- fa bırakalım da sadece soralım : Fi- İKTİSADİ VE MALİ SAHADA Wİşçilerimiz çalışıyor Proğramda yatların yükselmesine sebep, kabul lenince fiyat yükselişleri duracak mı- borsanın, asıl ekonomik ve eri bir arafa bıraka halde hükü- met aciz halinden kurtulur, iş adam- ları da ahlâk hudutları dışına çıka- rılmazsa her şey tamam —demektir. Fakat işlere dair bir parça hususi bil- gisi olanlarca dahi, — meselelerin ve bunların hal yollarının bu kadar ba- sit olmadıkları malümdur. Bu çindir ki güçlüklerin aslı sebeplerını anlamadan, onları arayıp bulmadan üstünkörü hükümlerle hâdiseleri iza- ha kalkmak, fayda sağlayacak bir yol değildir. Bu hakikatin beş buçuk yıllık bunca tecrübeden sonra daha halâ anlaşılmamış görünmesi eseflere lâyıktır. İhtikâr ve karaborsa ile mü- cadele etmek için, biz halihazırdaki Unutulanlarımız mevcutlarından kurtulmayı hekler- sapmaktan başka b Haksız ve sebepsiz - haksız ne demek- tir bunu anlayamıyoruz ya - fiyat yükselişlerinin ve dolayısiyle hayat pahalılığının — sebepleri şimdiye — ka- dar takip olunan politikalar (bütçe, kredi, dış ticaret, vergi vs. politika- sat ve maliye politikalarının bir ne- l Suiüstimaller Suistimallere gelince: Bizzat iktidar partisinin kendi içinde, hıç de za- ıf olmayan bir kanaata göre, su- istimallerler mücadelede beş buçuk nun değişmez Genel Başkanı, ve şim- ŞAKİR ZÜMRE SOBALARI Ankara bayii AKİS, 24 ARALIK 1955 SANATİCAD.No.46 : KOLOĞLU Telefon: 16760

Bu sayıdan diğer sayfalar: