24 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 24

24 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 24
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN melen elde edılebılırse de, birçok va- ziyetlerde h: kibarlıkla bera- ber olmayıııca, sırıtır, kal Bir kadın kibar giyi nme , ki- bar hareket etmesini ogrenebılır Bir salona girip çıkmasını, icab eden yerde, icab eden şeylerı soylemesını, konuşurken, gülerken, yürürken, su- sarken, kısacası yaşarken daıma ölçü ıle hareket etmesini etrafına baka- rak, okuyarak, taklit ederek ezberle- yebilir. Otomobil kullanırken, dans ederken, hatta hatta hizmetkârı ile konuşurken hakiki — bir hanımefendi pozları arzedebilir, fakat eğer bu ka- dının iç kibarlığı, şu kundak yaşın- dan dokuz on yasına kadar etraftan gorerek kapl , İÇ kıbarlıgı yoksa, yaldın- daima sırıt Bu demek degıldır kı kimse ada- bı muaşeretle alakadar olmasın, kai- de öğre O z n da, insan eksıktır ve ışlenmemış bır incelik, bılgısız bir görgü, işlenmemiş meden- er kadar az faydalıdır. Adabım ret kaidelerinin faideleri, ki, inkâr edilemez. Ama kibat mek istiyenler, biraz da hakikaten maya çalışmalıdırl Kibar yalnız harici gorunuşlerını, jestlerim takli etmeyip onların iç duygularını da duymaya çalışmalı- dır! Kibarlık, hakiki kibarlık hazan fedakarlık ıcab ettirir; — meselâ çok mel surette salon hayatı ya- şayan bır kadın bütün kibar pozla- rın ğmen cnsıkıı bir adam muhaveresını sonuna kadar, nezaket le dinlemesini bilemezse, espri ile de olsa, muhatabını alaya alır veya sö- zünü keserse, ci kibar sayıla- maz. En hassas damarından vurulan bir adam bile, kibarsa, bu vasfını so- nuna kadar kaybetmeyecektir. Kibarlık — öyle bir meziyettir ki, insanı ölçüsüzlükten, — bencillikten, menfaatperestlıkten, sahtelikten ko- rur. Bugün cemiyette birçok kadınla- rın yaptığı gibi, yalnızca dik durmak, hafif adımlarla yürümek sigarayı gü- zel tutmak gibi. ufak tefek kaidele- rin ogrenılmesıle elde edilemez. He- le ba ZI zların, giyimin, bılgını ba- anlara verdiği gurur kibarlıkla kabılı telıf degıld Hakiki nezaket ve incelik bir ne- vi fedakârlık tevazu, insanlara karşı sevgi ve anlayış, hüsnüniyeti ister ki, bunlar hareketlere, bir zarafet ve ta- biilik verirler. Işte ekseri taklit edi- len şey bu hareketlerdir ve taklit e- dildikleri için de, çabuc alır ve normal olarak cak poz seklini sevilebilecek, bir ikici süni mal lıl k meydana çıkıverır Sakın lacak nok- ta, bilhassa budur. Moda Fikir hediyesi Yılbaşı — için, dünyanın en güzel, şatafatlı ve en pahalı elbıselerını hazırlamakta — birbirler yarışan Paris'in büyük terzileri para ol- 24 Parlaklık İmza: Dior mayan" kadınları da unutmuş değil- lerdir. Onlar için, gayet ucuza mal olan nefis gece bluzları ve evde bile, kolaylıkla dıkılebılecek zengin etek- ler hazırlamış bunları vıtrınlerde teşhıre başlamışlardır Bu güzel cazip kıyafetlere hâkim olan şe y, de tatbik etmek o kadar kolaydır ki, elbiseleri büyük terzilerin halka be- davadan dağıttığı fikir hediyeleri o- larak kabul etmek lâzımdır. Yılbaşına yaklaşırken kadınların sevinçle kar- şılıyacakları bir hedi Bluzlar için kullanılan kumaş, ekserı yünlü — ve- Kâlp biçiminde ... İmza: Desses ya ipekli jarsedir. Etek için muare, saten, tafta bilhassa tercih edilmek- tedir. Fath'ın hediyesi Fath bu münasebetle, en ağır ge- ce elbiseleri ile rekabet edebüe- ck nefasette bir kıyafet hazırlanıl- tır ki, bluzu ipekli siyah jarseden olup uzun kollu ve çok açık, yuvarlak ya- Soluk pembe çiçekler, yer yer, bu bluzun üzerine serpilerek iş- lenmıştır Etek çok zengindir ve taf- tadan olup, ütüsüz polilerle yapılmış- tır. Bu kıyafeti giyen manken, çok ince bir sarışındır. Dior'un hediyesi Dior' unkı ıse daha az görülmüş, dah: ur ve iddialı bir kıyafet modelıdır Çok soluk bir pembe ipek li Jarse bluz, kalp seklinde açık ya- kası ve takma 8/4 kolları ile, sıkı sı- la bedeni sarmaktadır. Bu bluzun hu- susiyeti, bilhassa vücut hatlarını te- barüz ettirmektir ve çok dar kollar, aynı kumaştan büzülerek — yapılmış iki ava ispanyol “"fırfır"ı ile bitiril- miştir. Kadınlık havasını tam manası ile veren bu zarif bluzun altına giyi- len etek, mübalâğa şekilde bol ol- mayıp, pembe çiçekli, siyah emprime satenden yapılmıştır. Jean Desses'nin hediyesi an Desses, Yılbaşını, evde, sa- mımı dostları ve yakınlar arasın- a geçirecek kadın için, türkuaz ren- gi yünlü jarseden uzun kollu Vi şeklinde, omuzlardan yakalı bır bluz hazırlamıştır. Bu düz bluzun enarlarındaki 4 küçük pli, bluza hafifc drape bir hal ver- mektedir. Son zamanlarda tekrar gö- rülmeye başlıyan muare, bu bluzun altında gözleri kamaştıracak bir si- yah eteklik şeklinde dikkati çekmek- tedir. Kalsa siyah muareden yapılan bu etek hem kloştur, hem gayet derin ve zengin ütüsüz pillerle ya- pılmıştır. Hareli pırıltılar eteklik yünlü jarsenin bır tezat teşkil etmektedır Bu kıyafetı giyen manken, avi gözlü sıyah saçlıdır Saçlarım sımsıkı çek- miş ve küçük bir topuzla sakada top- lamıştır. Kulaklarında — bluzun ren- ginde hemen lıemen kulağı kapata- cak büyüklükte yapışık, taşlı küpe- ler vardır. Zaten açık yakalı ve uzun kollu tek bluz kalabalıklaştırdığı için tercih edilmemelidir. Ankara 'da ise... veya bluz yapılabilecek gü- zel ipekli jarse bizde yoktur. Yün- lü Jarseler ateş pahasına! Geçen se- neki işportada ucuz fiyatlara mevcut olan yün işi örgüler ise, bu sene, ma- ğaza vitrinlerinde, öyle etiketlerle duruyorlar ki, herkes Böylece geçen seneler, kadınların can kurtaranı o0- AKİS, 24 ARALIK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: