24 Aralık 1955 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 20

24 Aralık 1955 tarihli Akis Dergisi Sayfa 20
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

T Hastahaneler Yabancı memleketlerde Bir gün iyi, kötü bir talih eseri o- larak başka bir memleketin has- tahanelerini görebilirsiniz. O memle- ket Almanya, İtalya, İsviçre, Fransa olabilir. Biz moda hükmünde oldug ıçın, Amerikayı ele alalım. Yalnı ni bir seyyah olduğunuz için önce si- ze bazı tavsiyelerde bulunacağız. Bunlara dikkat ederseniz bundan son- ra yapacağınız seyahatlerde çok ra- hat edersiniz. Memleketinizden ayrıldığınız za- man kendi yurdunuzda — yapılmasını istemediğiniz şeyleri yapmay ınız. Et- rafınızdakılerın sizi daima milletini- n bir mümessili addettıklerını unut- mayınız Nazik olunuz. Nezaket en- ternasyonaldir. Her dilde anlaşılır. ü ıkı önemli — cümle vardır: ve "Teşekkür ede- . Dost olunuz. Yurdunuzdan ay- rıldığınız zaman artık başka mem- leketlerin misafiri sayılırsınız. Onla- ra dostça ve hürmetle muamele eder Sa- bırlı olmazsanız seyahatinizin tadı I B kaçar. Bulunduğunuz temposuna uyun. Herşeyin başkalarının görüş — tarzına, onların dint adetlerine, Tabularına hürmet edin. Bir müşahid olun. Fakat bir in- kilâbçı ve reformcu olmayın: "Ro- ma'da Romalılar gibi hareket etmek lâzımdır." olun. Yurdunuz- da bıraktığınız buyuk bınalarla mo- dern eserlerle, eski abidelerle öğün- meyin. Dünyadaki güzel şeylerı inhi- sar altına alamay mleketin kendine mahsus abıdelerı vardır Ye- nilikler de dünyanın her köşesinde hemen hemen aynı zamanda gelişme- ğe başlar. memleketin üstünde Sabırlı olun. Etrafınızdakiler baş- a kulla- sürü- yor diye üzülmeyin. Onların dillerin- den birkaç kelimeyi, paralarının he- sabını ve trafik kaidelerini öğrenive- riri. As "memleketimin parasile bu ne kadardır diye duşunmeyın. Ba kalarının parası onlar için, sizin pa- ranız sizin için işlemektedir. Herkes parasını sizin keyfinize göre ayarla- maz. utedil olun. Herşeyi deneyin, fakat itidali elden bırakmayın. Dik- katli olun. Sıhhatinize ihtimam edin. Mutad sağlık kaidelerine göre hare- ket edin. Zekânızı işletin. Kavrayış, Batıda bir hastahanenin bahçesinde Hastalık 20 bir — zevktir tevkii bir seyahatin esasıdır. Görmek istediğiniz yerler hakkında bilgi edi- nin, Kitaplar okuyun Sualler sorun. Rastladığınız kimse- lerden kabıl olduğu kadar fazla şey- öğrenmeğe çalışın. Yurdunuza, bavullarınızda naylon bluzlarla değil, başkalarının sosyal, ekonomik, polı- tik, kültürel meseleleri üzerinde iyi bir anlayışla dönün. Kötü Bu seyyahlar nasihatlarımızın tamamen tersi- ni yapanlara her gün rastlamak- . Kötü giyinen, mütemadiyen başkasının parasını kendi parasile karşılaştırarak dükkânlarda pazarlık eden, çekişen, konjenital cimri, huy- suz seyyahlar var. Herşeyi tenkıd e- den, kendısıne müşahid gibi değil de bir mürakıb ve müfettiş gibi hareket eden, adetlere uymayan, yemekleri beğenmeyen, Roma'da Mekke kahvesi arıyanlara rastlamaktayız. Bunlar yurdumuzu dışarda çokkötü.temsiledeniz'ancü- celeri, fikir kozalakları ve ahlâk fo- silleridir. Üstelik başka memleketle- rin hiç bir güzel şeyini de yurdumu za aktaramazlar. — Gördüklerinden faydalandıramazlar, iki sa- hastahaneyi cek olursanız bakın neler göreceksi- nİZ: Hastahaneye giriş Bu hastahanelere giriş hemen he- men serbest gibidir. Tahdide tabi değildir. Ancak ıdare amirliğinden hastanın ziyaret nünü ve saatini bildiren bir kart alınır İçerde koğuş- larda dolaşılmaz. Her koğuşun yanın- da, ılerısınde veya başında münasib koltuklar, divanlar, etajerler, kitap- lıklar, televizyon ve pikap mevcuttur. Yani koltuklar daire müdürlerine de- ğil, hastalara tahsis edilmiştir. Çün- kü Amerika'da ınsanlar en rahat et- meleri gereken nde buralara muhtaç olacaklarını bılırler. Hasta- ların ailesi ve ziyaretçileri buralar- da oturur, konuşur ve derdleşirler, getırdıklerı çiçekleri bırakırlar. Bu Hemşirelerin hususi Göz önünde, her ayrılmıştır. dası yoktur. buz dolabı, şırınga kaynatacak terti- AKİS, 24 ARALIK 1955

Bu sayıdan diğer sayfalar: