4 Şubat 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 23

4 Şubat 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 23
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çayhane Tiryakisi çok ! Yüzmüş yüzmüş kuyruğuna — getir- mişti. Eserinin edebi heyetten, idare heyetinden geçmesi ve oynanmasının kabul edilmesi her kula müyesser ol- mazdı. İlk temsil tarihine bir hafta kalmıştı. — Meinicke'e danışmalıydı. Çünkü ötekiler işin içinden sıyrılıver- mişler, genç kadına başının çaresine bakmasını söylemişlerdi. Acaba bu piyes edebi heyetten na- sıl geçmişti? Çünkü Edebi Heyet; ti- yatroda oynanacak eserleri seçerken, eserin edebi değerinden önce, kaç se- ne evvel yazıldığına ve ılk temsılının tarihine bakıyordu. Ç um hakkı telif kanununa e, on sene evvel yazılmış olması lazım- dı. Eğer yeni ise muellıl'ınden ızın al- mak icap ediyordu: Onlara göre,bu kadar külfete ve zahmete luzum yok- tu. İşte 12 sene evvel, 1944 te yazılan Annemi Hatırlıyorumu 1955 te ka- bul etmiş ve oynamışlardı. Hem John Van Druten'i, seyirci son piyesleriy- le değil, yeni yazmağa başladığı za- man kaleme aldığı ilk eseri ile tanı- malıydı. Bu akla daha uygundu. Oy- saki yazarın son eserleri olan "Ateş Bacayı Sardı komedisi ve "Ben Bir Kamera'yım" piyesi, Şehir Tıyatrosu Drama turg unun odasında sonrası için - edebi -heyet tarafından hatırlanacakları ve okunma lütfuna AKİS, 4 SUBAT 1956 mazhar olacakları günü bekliyorlar- dı... Halanın Mirası on sene eskime- miş olduğuna göre, nasıl olmuştu da müellifinden isin alınmadan Edebi Heyet'in tasvıbınden geçmış ve kabul edılmıştı" Yoksa bu da "tanıdık ve dostlar"'m telif ve tercumelerı gibi ya- zılmadan veya dilimize — çevrilmeden çok önce mi kabul edilmiş ve reper- tuara alınmıştı? Hem, şimdi bunları araştırmanın sırası mıydı? Her şey- den evvel Halanın Mirası'nın mukad- deratının tayin edilmesi lâzımdı ve edildi de!.. Sadece ilk temsil tarihi 8 Ocaktan 12 Ocak Perşembeye alın- dı; hepsi o kadar!.. Nihayet ilk temsil O gece Şehir Tiyatrosunun Aksaray ürk Ocağındaki küçük salonun- da kimler yoktu ki? Başta Edebi He- et azaları, kork merak içinde, perdenin açılmasını beklıyorlardı 0- kumadan kabul ettikleri yahut oku- duklarını tamamıyla hatırlıyamadık- ları piyesin, halk ve münekkidler ta- rafından beğenilip beğenilmiyeceğini kendi kendilerine soruyorlar ve İki TİYATRO ay evvel aynı tiyatroda "Buz Dola- bı" temsili münasebetiyle kendileri yapılan hücumlara bu sefer de uğra- mamak için dua ediyorlar Sayın Edebi Heyet azalarının endişeleri yersizdi. Çünkü Halanı Mirası çok hoş, çok zarif ve sürpriz- lerle dolu bir komedi idi. Halk da münekkidler de oyunu begendıler Sevimli bir Alman profesörü ve çocuklu bir aile babası olması lazım gelen İ. Galip Arcan'ın zaman zaman takındığı Manukyanvari tavırlar v jestler olmasaydı, piyes belki de da ha çok beğenilecekti. Ustad bir an kendini unuttu ve şiddetle savurdugu peçete münekkidlerin üzerine düştü Maamafih Profesörün karısı solunda Nezihe Becerikli, papas rolünde Mü- fit Kiper çok guzel oyunlarıyla kı- demli aktörümüzün taşkınlıklarından doğan mahcubiyeti Örtbas etmesini bildiler. Genç istidatlardan Jeyan Ayral, İsmet Ay, Fatma Andaç, Gül Gülgün, Mualla Kaynak ve Faal Ev- gin nazarı dikkati çekiyorlar ve Şe- hir Tiyatromuzun istikbali bakımın- dan ümitlenmemize sebep oluyorlar- dı. 23

Bu sayıdan diğer sayfalar: