31 Mart 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 34

31 Mart 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 34
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SPOR Kaleci Şükrü antrenmanda poz veriyor Faydası leyenler onların pasif ve lâkayıt ha- reketlerinden son derece üzüldüler. Bütün tenkitler takımın kötü çalış- tırıldığı ve tatbik edilen sistemin el- verişsizliği noktasında toplanıyordu. Mağlubiyet yurtda büyük bir teessür uyandırmıştı. Dış akisler Maglubıyetımız Avrupada da bü- k bir akis bulmuştur. Ünlü yazarlar Türk takımının istikrarsız futbol oynadığına işaret etmekte ve evzuda ileri sürdükleri fikirleri tekrarlamaktadırlar. En en- terasan konuşmayı Macar spor nasır vekili Dr. Sebes yaparak demiştir ki: Türk takımının mağlup olduğu- nu duyunca hiç hayret etmedim. Çünkü Lizbonda maç kurtarmanın zor olduğuna inananlardanım. Bizi 3-1 mağlup eden takımın bir arada daha uzun müddet çalışması lâzım- dır. Avrupa çapındaki şöhretli fut- bolcuların oynayamamasına gelince; bence takımınızın mağlubiyetine se- beb olan en büyük amil budur. Bir takımın herşeyden evvel kollektif o- yun oynaması şarttır. İş şahısların gayretine kalırsa netice böyle olur. Mamafih Türk takımı ile Nisan içer- sinde Peştede karşılaşmak arzumuz bakidir. Henüz bu teklifimize bir ce- vap almadık". Bakalım bu hususta Türk futbo- lunun kaderini elinde tutan idareci- ler ne diyecekler Ordulararası şampiyonası Lızbon 3 1 hezımetımızle neticele- en maçtan sonra şimdi Dünya Ordulararası futbol ve gene 8 nisanda 34 şampıyonasına yapılacak olan olmıyan maharet Brezilya - Portekiz milli karşılaş- masına sahne olacaktır. Bu sebeble geride bıraktığımız hafta içersinde Ordu milli takımımız Lizbon'a hare- ket etmiş ve National stadında 8-1 lik mağlubiyetimizin şahidi olmak bahtsızlığına uğramıştır. Ordu takı- mımız bilindiği gibi 1955 senesi Dün- ya Ordulararası Futbol Şampiyonu- ur. Bu mevkiyi 1956 da muhafaza edebilmeleri şüphe — götürür. Çünkü pek çok iddialı rakip vardır. Mese- lâ İtalya, Portekiz gibi. İdarecileri- miz 8 nisanda Portekiz takımı ile yapacağımız maçın tarihini ayni gün oynanacak olan Brezilya Portekız milli maçı sebebile başka bir almak istediklerini Portekızhlere bıl— dirmişlerdir. u anda bu hususta kat'i bir karara varılmış değildir. Kulüpler Fenerbahçede kaynaşma Uzun boylu, gözlüklü, orta yaşlı bir adam ayağa" kalkarak "Ar- kadaşlar, diye söze başladı. Bugün- kü durumda Fenerbahçe kulübünün iç huzursuzluklarına son vermek ve mevcut stadı daha fazla seyirci a- labilecek hale getirmek için Fener- bahçenin kaderine hakini olan üyele- ri toplamanın lüzumlu olduğuna ka- niyim. Teklifim Umumi —Kongrenin iki ay evvele alınmasıdır" dedi. Hâdise geçen hafta Cuma akşa- mı Fenerbahçe — kulübünde cereyan etmekte idi. Konuşan zat ise Fener- bahçe kulübü Umumi katibi Ertug- rul Akça idi. Akçanın bu teklifi o- turumda bulunan yedi üyeyi şaşırt- madı. Demek oluyordu ki, teklif da- ha evvel konuşulmuş ve bu toplantı- ya getirilmişti. İkinci Başkan Osman Kavrakoğlu ve Umumi Kaptan Raif Dinçkök vazifeleri olduğu için bu ta- rihi karara iştirak edemediler. Ka- rar bir anda spor çevrelerinde geniş tefsirlere uğradı. Umumi kongrenin evvele alınmasıyla idare hey'etinin karşı rakip hizibin kuvvetlenmesine meydan vermeme ir nevi a- yak oyunu yaptığı fikri ileri sürül- mektedir. Diğer taraftan İstanbul grubu, yani Fenerbahçeliler lokalin- de toplanan şahıslar, kulis arkası fa- girişmişler, kongrede ek- seriyeti temin edebilmek için üyele- ri kendi saflarına ekmek için ça- lışmaya koyulmuşlardır. İkinci Baş- kan Kavrakoğlunun bu durumda han gi tarafa kayacağı belli değildir. Va- ga umumi kongreye rakoğlu tarafından mektupla teklif edilmişti. Fakat o zaman işe Zeki Rıza Sporel müdahe- le etmiş ve mektubu gündeme aldırt- mamıştı. Şimdi ise teklif Zeki Rıza Sporel'in grubu tarafından yapıl- ma Önümüzdeki kongrede her iki şa- hıs arasında başkanlık mücadelesinin çetin olacağı anlaşılmaktadır. nerbahçe camiası 29 nisanda yapıla- cak olan büyük kongreye hazırlan- maktadır. Terazinin kefesinin ne ta- rafa ağır basacağı ancak bu tarihte belli olacaktır Lefter — meselesi Portekiz — milli maçında sakatlığını ileri sürdüğü halde Lef terin Fede- rasyon tarafından zorla oynatılma- sı, Fenerbahçe kulübünün infialini uyandırmıştır. Lefterin sakatlığı, bu meşhur futbolcuyu iki ay kadar sa- hadan uzak kalmaya — mecbur ede- cektir. Fenerbahçe idare heyetinin Federasyondan davacı olacağı söy- lenmektedir ki, bu takdirde 1956 nın en dedikodum sportif davası ortaya çıkmış olacaktır. N. S. AKİS, 31 MART 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: