5 Mayıs 1956 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 28

5 Mayıs 1956 tarihli Akis Dergisi Sayfa 28
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

TIB adamın kemiklerinin kırılmadan yay gibi bükülmesini temin eder. Çocuk- ta ve ihtiyarda kırıklar yapacak şid- detli zorlamalar bile genç adamda ancak bir çıkma veya mafsal çevre- sindeki bağlarda kopma ile savuştu- rulabilir. Onun için 20-25 yaş arasın- daki gençlerde dirsek, kalça, diz, to- puk çıkmaları ve dizlokasyonları dı- ğer yaşlardakinden daha çoktur. Diz ekleminin içindeki menisk dediğimiz kıkırdak parçalarının kopması ve e- zilmesi de gençlerde çok görülür. Hizmete yeni alınan askerlerde goru— len bir hastalık ta tamamen "ephe- piatrie" sahasına girmektedir. Bu er- kekler henüz yeteri kadar yürüme egzer- sizleri yapmamışlardır. İskeletlerinin vaskülarizasyonu e gelişmesi de tamamlanmak üzeredir. Uzun bir yürüyüşten sonra ayak kemiklerin- ken ikinci ve üçüncü metatars dedik- lerimizde kendiliğinden kırıklar te- şekkül eder. Ephebe'de kemiklere fazla kan gitmesi yaşlılara nazaran kan yolundan gelen bakteri intan- larının buralarda yerleşmesini daha müsaid kılar. Ephebe yalnız başına Baba ocağının çatısı altında ailenin sevgi ve şefkati arasında, kendini okuduğu romanların kahramanları sanarak yetişen ve öz varlığını her- şeyin üstünde tutan delikanlının bun- dan sonraki hastalıklarının bir kıs- mıbirözellik taşımaz. Ancak maruz kaldığı travmaların doğurduğu genel oaylardır. O zamana kadar varlığı- naaid hadiseler ve tecrübeler kapalı ve muhafazalı bir yerde cereyan et- mişti. Artık hürdür, fakat himaye- sizdir. Kâinatı tetkike başlamıştır. Yolunun üzerinde ruhi sergüzeştler, azan talihsizlikler, aşklar onubek- lemektedir.Gözünde — kendi varlığı dokunulmaz bir mahiyet taşımakta- dır. Fakat birdenbire atıldığı hayat kasırgasının içinde, kendini yıne her- şeyden önemli sayan birçok "ego"lar karşılaşacaktır, bunlarla çarpışa- caktır. Bu şoklardan biraz sarsıl- mış, biraz ölgün, biraz kirlenmiş çı- acaktır. "Ben”, bu ğarpışmadan belki de kurtulacaktır. Biraz pürüz- leri düzelecek, çıkıntıları silinecek, köşelerı yuvarlaklaşacaktır Bazan aten mücadeleden çekile- hadıselere uyacak, daha sonra daha mütekâmil ve bütün bir şe- kilde yeniden ortaya çıkacaktır. A- ma mücadeleden onulmaz yaralarla ayrılması ve kendi eksiklerini gizle- mek için bir maske arkasına gizlen- mesi de mümkündür. Bu suretle bir sürü fonksiyonel bozukluk; histerik paraliziler, karın ağrıları, bayılmalar ağlamalar, in- tiharlar, iğne yutmalar, susmalar, ko nuşmamalar kendini gösterecektir. Bu hallere daha çok genç kadında rastlanır. Genç kız hayat denizinde yüzmeye başlamış ve suyu biraz so- guk bulmuştur. Şu halde ephebe'de yaralarına ve bunlardan doğan hastalıklarına da çok tesadüf e- der demek lazımdır. Bazı kazalarda 28 Spor ve heyecan Şahsiyeti tamamlar bilhassa gençliğin rolü vardır. Moto- siklete binenlerde, bacaktaki tibya dediğimiz kemiğin kırıkları (bumper fracture), yarış otomobili kullanan- larda dirsek arızaları (sport car frac ture) sık sık görülen ve ephebiatrie'- yi ilgilendiren olaylardır. Askerlik hayatının doğurduğu sıkı ve şiddetli eforlar o zamana kadar gizli kalmış olan konjenital bozuklukların orta- a çıkmasına sebeb olur. Bunlarla ephebıatrıe sahasına giren hadiseler- dir. Fıtıkların çoğu, kuyruk sokumu hizasında dermoid kistler, boyunda branşiyomlar bu arada sayılabilir. Ephebiatrie sahasına giren daha bir- çok hastalıklar vardır. Stress'ler bunların başında gelir. Delikanlı zor ve yorucu işler karşısındadır. Birçok organlarda bu stress'ler yani zorla- malar çeşitli tezahürler gösterirler. Böylece ortaya kalp ve iç salgı ala- nında belirtiler veren bir takım has- talıklar çıkar. Boyundaki tiroid be- zesinin fazla %lışmasından ileri ge- len BasedoW hastalığını, bu ara sayabılırız Tümörler delikanlılık ça- ğında pek görülmez. Yalnız Hodgkin hastalığı dediğimiz korkunğ bir dert gençlere ve bilhassa erkeklere mu- sallat olur. Yine seminom denilen tes- tis urları da gençlerde daha çok gö- rülür. Delikanlılık çağında rektum kanserlerine sık raslanır. Genç kadın larda bu yaşlarda meme kanserleri çoktur. Özet Gençliğe pek güvenmemek lazım geldiği anlaşılıyor. O yaşın kendine göre önemli arızaları ve has— talıkları var. Delikanlının şahsıyetı çiftleşmemelidir. Benliği, o' kendinden yirmi metre ilerde burnu havada göğsü yürümemelidir. mkünse o benlik yanında veya ge- rısınde durmalıdır. Çünkü genç adam da hastalıklara, sıkıntılara, yorgun- luklara zorlamalara, moral kırıklık- larına uğrayacak, şansı her saman yolunda gitmiyecek, üzülecek ve ço— kecektir. Ağabeyleri onun geçtiğ yollardan kirlenmeden geçmesini bıl— mişlerdir. Onunsa henüz ne olacağ belli değildir. Bir müddet mucadele— den sonra histerik kadınlara dönebi- lir. Dr.E.E. PARASIZ BEŞ KİTAP Yenilik Dergisi Yıllık Abonelerine Yenilik Yayınlarında çıkan kitaplardan 5 liralık kitap armağan ediyor Yenilik yayınlarında çıkan eserler: 1— YE BİRŞEY Y Ata SÖYL YEYİM, 9 — S Tirali: AŞKA KİTAKSE, 11 — İ, 12 — Oktay Akbal: BULUTUNR — Cahit Külebi: ATATURK ,KURTULUŞ SAV DA, KARALAMA DEFTERİ, 6 — Saıt Faik: ŞIMDI SEVIŞME VAKTİ, F. Hüsnü Dağlarca: ANITKA Kudret Aksal Salah Blığrsel ŞIIRINSIIîâ(ELERI 2 — Tarık Buğra: YARIN | Yetkin: EDEBIYATUZERINE 4 Nurullah , 8 — Bedii Faik: EFENDIME ŞARKI I KAHVE, 10 — Necati Cumalı: DENİZİN İLK YUKSELI- RENGİ, 1 13 — Bedii Faik: SA - ANIN EVİNDE, 14 — Haldun Taner: AY IŞIGIŞNDA6ÇALIŞKU 15 Zeyyat Selımoglu KAVGANIN SONU V Tahsin Yücel: HANEY YAŞAMALI, 17 — F. Hüsnü Dağlarca: ASU. Çıkacak olanlar: 18 — Naim Tirali: YİRMBEŞ KURUŞA AMERİKA, 19 — Colette: GİGİ, 20 — Feyyaz Kayacan: SIĞİNAK HİKAYELERİ Bütün kıtaplar 1 lira, ASU 250 kuruştur. 3 ve 6 No. lu kitaplar tüken- miştir. Posta masrafı da dahil edildiği için - İstanbul) adresine P.K.91 10 Lira 50 kuruş havale gönderenlere seçtikleri kıtaplar hemen yollanır. AKİS, 5 MAYIS 1956

Bu sayıdan diğer sayfalar: