12 Şubat 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 28

12 Şubat 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 28
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KADIN Doğuya yardım Kampanyası Kadın eli yaraya uzandı Yardım Az veren candan.. a beyazlı, 959 model fiyakalı mpala araba Ba arda durdu. İçinden önce iki kadın, sonra üç erkek çıktı. Hepsi da inerken cep- lerine davrandıl: Direksiyondaki sarışın, ufak tefek, zarif kadın gü- lümsedi, onlara, Türk Kadınlar Bir- rumuzunu taşıyan (kumbarayı gösterdi. Kumbaraya son düşen, bir 50 liralıktı. e Direksiyondaki kadın döndü ve teşekkür etti. Olay, geride , bıraktığımız hafta- nın sonlarında Ankarada ce- reyan etti. açmış ve arabaları Doğuya yardım yararına dolmuş yap- maya çağırmıştı, içlerinde ecnebile- rin ve bir Bakan eşinin da bulunduğu otuz kadın bu çağrıya icabet etmişti. Dolmuşlar Ulus - Kızılay, Ulus - Ba- kanlıklar arasında işledi. Günün ta- lihlisi Türk Kadınlar Birliği faal ü- yesi Nezahat Hergül oldu, Türk Ka- dımlar Birliğine en dolu kumbarayı o götürdü. Nezahat Hergül sekiz çocuk an- nesi bir ev kadimdir yet için de var kuvvetiyle maktan geri kalmamaktadır. Moda Bahara doğru Gün geçtikçe büyük bir rağbet gö- ren Parisli hazır elbiseciler, ilk- 28 bahar ve yaz modellerini teşhir etti- ler. Parisin moda merkezi haline gel- mesini sağlayan meşhur büyük terzi- leri bile bugün Paristeki hazır elbi- seciliğin ulaştığı başarıyı kabul et- miş ve kendileri de zevkli, nisbeten ucuz bir hazır elbiseciliğe, butik sis- teminin inkişafına programlarında yer vermişlerdir. Parisli hazır elbisecilerin teşhir ettikleri bahar modasında iki temayül mevcuttur. Birincisi, mimarinin meş- hur neo-klasisizm tâbirinden ilhamı- nı alan bir yeni klasik tara, ikincisi de kendi kendisine adeta bir moda mektebi yaratan meşhur kadın terzi- si Chanel'in tesiri altında kalan ka- dınvari bir sadeliktir. Neo - Klasik moda kendisini özel- likle tayyörlerde, ciddi sokak kıya- fetlerinde göstermektedir. Bu tarz- lan ilham alan kıyafetlerde kollar takmadır, yaka ve kol kapakları yeni den ortaya çıkmış ve bal, fazla sı- kılmamak şartiyle gösterilmiş, özel- ı düz ola- cak bele oturmadan inmektedir, E- tekler düz hatlı ise, derin pillerle zen- ginleştirilmiştir. Diğer eteklet, uca doğru genişleyen dört veya altı par- -alı eteklerdir. Hatta ince dilimli e- tekler de mevcuttur. Birçok düz hat- lı elbiseleri süsleyen şey. etek ucuna doğru açılan yatık pillerdir. kısacadır ve arka kısımları Chanel tarzı modaya uygun ka- dımvari sadeliğin sembolü ise bilindi- ği gibi yakasız, kol kapaksız, vücuda oturmayan kardigan tipi ceketli düm- düz, teferruatla süslü tayyörlerdir. Bu sade tayyörleri süsleyen şey başta şık kol düğmeleri, bale takılan zin- cirler, esiri saman saatleri de bu süs- lü bluzların yardımcısıdır. Chanel'va- ri tayyör ceketleri eksen biyelerle çevrilmiştir ve kanarlar basen de in- ce makine dikişleriyle temizlenmiş- tir. Klasik tayyörlerin olsun, Chanel tipi tayyörlerin olsun, vazgeçilmez aksesuarı şık ve kadınvari bluzlar- . Baharı karşılamak için şimdiden hazırlanacak ideal kıyafet te işte çi- çekli, ğa iç açıcı bir oemprime bluzdur. AKİS, 12 ŞUBAT 1962

Bu sayıdan diğer sayfalar: