6 Ağustos 1962 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 13

6 Ağustos 1962 tarihli Akis Dergisi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

herhalde ukalalık o sayılmıyacaktır. Bundan sonra Prof. Osman Okyar, Prof. Sabri Ülgener, Prof. Orhan Dik- men ile Beyrut Amerikan Üniversite- sinden Prof. Yusuf oSayigh birer konferans vereceklerdir. Bu seri, kon- feransın en ilgi çekici konuşmalarını Hindistandan gelen Pitamber Pant ve . Masaninin yapacağı muhak- kaktır. Zira Pant. koyu devletçi, Ma- sani ise liberalisttir. Müsbet bir dernek Çınar Otelinin Marmaraya bakan ro- ofunda verilecek olan bu seçkin konferansları, Dr. Nejat Eczacıbaşı- nın başında bulunduğu "Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti" hazırlamıştır. I Temmuz 1961'de kuru- lan bu derneğin kurucuları (o Nejat Eczacıbaşı, Behçet Osmanağaoğlu, Se- ci Edin, Prof. Vakur Versen, Nezih Neyzidir. Kurucu üyeler arasına daha sonra Ord. Prof. Sulhi Dönmezer ve Şahap Kocatopçu da katılmıştır. Der- neğin gayesi Tüzüğünün 3, madde- sinde ifade edildiği gibi ("Ekonomik ve sosyal sahalarda ilmi araştırmalar yapmak, konferanslar ve seminerler tertip etmek ve bu mevzularda ilmi neşriyatta bulunmak'"tır. Ekonmik ve Sosyal Etüdler Der- neği adlı bir dernek kurulması fikri, 1959 yılı yaz aylarında Kilyosta top- lanan bir semineri müteakip kurucu- ların . kafalarında yer etmiştir. yazında Ford Vakfı - Ford Founda- tion - ile -Michigan ve Colombia Üni- versitelerinin himayesinde toplanan bu konferansın son derece faydalı ol- duğunu müşahede eden kurucular, Bir. dernek 'şeklinde (o teşkilâtlanmak gereğini duymuşlardır. o Kilyos semi- nerlerine katılan yerli ve yabancı bi- lim ve iş adamları ile'hükümet müşa- virlerinin teşkil ettiği 60 kişi, sanayi- leşen bir toplumda Devlet Serbest Te- şebbüs ve Bilim üçlüsünün milli mese- leler üzerine müştereken o eğilmesini sağlamış ve bu üçlünün "işbirliğinden umulandan fazla 'fayda elde edildiği görülmüştür. İşte bu müşahede, "E- konomik ve Sosyal Etüdler Derneği" kurucularının kafasına (o"behemahal işbirliğinin devam ettirilmesi". fikri- ni yerleştirmiştir. Bu üçlüye bir ,de yabancı uzmanların ve yabancı bilim adamlarının görüşleri eklenince, or- taya mükemmel bir konstrüksiyon çıkmıştır. Onun için Kilyos semineri- nin bir defaya münhasır kalmaması düşünülmüş ve Ford Vakfı ile temas edilerek sondajlar yapılmıştır. Ford Vakfı, bu tasarıya gereken anlayış ve önemi göstermiştir. Bu yıl Çınar Otelinde tertiplenen seri konferanslar için gerekli olan 450 bin liranın 850 bini Ford Vakfından AKİS, 6 AĞUSTOS 1962 Arthur Lewis Bir başka hava sağlanmış, geriye kalan 100 bin lira- yı ise aydınlık kafalı iş adamları kendi aralarında toplamışlardır. Kil- yos seminerinden daha plânlı bir şe- kilde hazırlanan konferansların ter- ikâmetleri sırasında bir arada olma- lan için her türlü tedbir alınmıştır. Çınar Otelinde kiralanan 30 odadan başka Floryanın turistik motelleri de kiralanmıştır. Bu masraflara ek ola- rak, bazı yabancı konferansçıların bi- letleri bile Dernek' tarafından temin edilerek gönderilmiştir. Hazırlık safhası 6-25 Ağustos arasında yapılacak olan bu seminerlerin ev sahipliği ile ilgili hazırlıkların yanısıra, o se- minerin ilmi ve fikri hazırlığı Dernek üyeleri tarafından plânlaştırılmıştır. Önce okonferansa katılacak olan Türk ove abancı iş adam- ları, bilim adamları ve ohü- kümet yetkilileri tesbit edilmiş ve bunlara hangi konularda . konferans vermek istedikleri sorulmuştur. Alı- nan cevaplara göre, aynı konuda konferans vermek isteyenlerin bulun- duğu, buna karşılık, bazı meselelere hemen hemen hiç kimsenin talip ol- madığı görülmüştür. Bunun üzerine, aynı meseleyi işlemek isteyenlerden bazılarından konularını değiştirmele- ri rica edilmiştir. Bütün bu yazışma- lar ve uğraşmalar sonunda o konfe- ransların çatısı meydana çıkmıştır. Konferansların bir özelliği de sa- dece kuru bir takrir şeklinde değil. YURTTA OLUP BİTENLER bir sempozyum ve bir seminer hüvi- yetinde olmasıdır. Eczacıbaşı ve Ney- zi, bilhassa buna önem vermişler ve her üç seri konferansa çağrılacak da- vetlileri de ona göre tanzim etmişler- dir. Her kanferansçı konferansını verdikten sonra o konu üzerine gö- rüşme açılacak ve meselenin tek ta- raflı değil, çok yönlü, geniş ve de- rinlemesine incelenmesi sağlanmış o- lacaktır. Her seri konferansa ayrı ay- rı şahıslar davet edilmişlerdir. Meselâ birinci hafta grup konferansının ko- nusunu teşkil eden "Sanayileşme ve yerli sermaye terakümü ile nüfus me- seminerine, meselenin daha ziyade özel teşebbüs ile devleti ilgi- lendirmesi bakımından Vehbi (Koç, Ferruh Verdi, Sadi Ataç, Fuat ve Re- fik Bezmen gibi büyük iş adamları ile birlikte Ticaret Bakanı Prof. Muhlis Ete, Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Maz- har Özkol çağırılmışlardır. İkinci haf- tanın "Sanayileşme ve dış yardımlar" konulu seminerine dâvet edilenler a- rasında Şefik İnan, Prof. Hazım Atıf Kuyucak, Dâniş Koper, Câbir Selek bulunmaktadır. Son haftanın "İktisa- di plânlama ve yatınmlar"la ilgili se- minerine çağrılanlar arasında ise şu isimlere rastlamak mümkündür: Prof. Fethi Çelikbaş, Bülent Ecevit, Prof. Feridun Ergin, Sait Naci Ergin, Doç. İsmet Giritli, Behçet Osmanağaoğlu ve Prof. Vakur Versan... Seminerlere Çınar Otelinde baş- lamadan önce, 5 Ağusto Il de İstanbul Belediye kısa bir açılış töreni yapılması uygun görülmüştür. Açılışa Başbakan İs- met İnönü de dâvet edilmiş bulun- maktadır. Başbakan bu dâveti mem- nuniyetle kabul ettiğini bildirmiş ve açılışa geleceğini vâdetmiştir. İnönü- bu törende önemli bir konuşma ya- pacak ve bir kısmı sosyalist, bir kıs- mı liberal, bazısı plâncı, bazısı iş a- damı, kimi politikacı, kimi üniversi- teli düşünürlerin önüne Bugünkü Türkiyenin Meselesini serecektir. Tö- rende Dır. Nejat Eczacıbaşı bir kısa konuşma yapacak, bilâhare Vali Ni- yazi Akı yabancı bilim adamları ve uzmanlara "Hoş geldiniz" diyecektir. Töreni müteakip otobüslerle Çınar O- teline gidilerek, konferanslara başla- nacaktır. Seminer bittikten sonra bu- rada elde edilen neticeler bir rapor halinde hazırlanacaktır. Bu iş için ra- portörlüklere oONezih Neyzi, o Sulhi Dönmezer, Memduh Yaşa, Besim Üs- tünel ve ilk konferansı "verecek o- lan Prof. Bert Hoselitz seçilmişler- caktır. kitaba 13 Konferans metinleri,

Bu sayıdan diğer sayfalar: