11 Mart 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16

11 Mart 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 16
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

na girmeleri, Tanselle ilgili 6 Haziran olaylarıy- ladır. 3 Martta Gürsel memlekette duruma ken- disinin tamamile hâkim bulunduğunu sanıyor ve bunun hep böyle kalacağından şüphe etmi- yordu. Bu kudretiyle idamların infazını önle- mek hususundaki niyeti samimi ve ciddiydi. 3 Mart ile aynı yılın 28 Haziranı arasında- ki günler köprülerin altından, Türkiyede çok su aktı. Üç kişinin kaderini deği tirmiş olan, işte-bu sulardır. 28 Haziranda Genel Kurmay aşkanı Cevdet Sunay bütün silâhlı Yİ bir emri tebliğ ediyordu. Bu son derece gi mir bütün subaylara okutulacak, emrin atila şıldığı kendilerine imza ettirilecek ve tamim ka- salarda saklanacaktı. Emir, âdeta Türk Silâh- lı Kuvvetlerinin bir ahdi oluyordu. Bu "Türk Silâhlı Kuwetler Birliği", keli- menin tam manasıyla bir ordu juntası olarak teşkilâtlandırılmıştı. Türkiyenin bir çok mer- kezlerinde teşkilâtın kolları ve âdeta şubeleri vardı. Fakat asıl faaliyet Ankarada ve İstan- bulda cereyan ediyordu. Teşkilâtın her rütbe- den terekküp eden ve mensupları yemin ettiril- Eğer 1961 yılının 15 Eylülünde İdam hükümlerinin infazına müsaade etmezdi. gildi, ikincisi, memleketin menfaatini o tedbirde görmüyordu. Gürsel bunu, daha Mart ayında İs- met Paşaya açıkça ve kesinlikle söylemişti.

166 miş olan Genel Kurulu Ankarada, Jandarma 0- kulunun şeref salonunda, İstanbulda Harp Aka- demilerinde -Dündar Seyhanın tabiriyle- "her gün mesaiden sonra açık oturum misali" top- lantılar yapıyordu. Bu toplantılarda Birlik ü- yeleri gündemdeki maddelere göre tartışmalara girişiyorlar, herkes fikrini söylüyordu. Müza- kereler sonunda kararlar almıyor, bunlar yazı- lı olarak tesbit ediliyordu. Silâhlı Kuvvetler Birliğinin üç kişiden mü- teşekkil bir de Özel Karargâhı vardı. Bu karar- gâhı Albay Talât Aydemir, Kurmay Albay E- min Arat ve Deniz Albayı Nazım Özkan teşkil ediyorlardı. Özel Karargâhın mensupları nor- mal olarak haftada iki gün, gerekirse her han- gi bir gün Genel Kurulun kararlarını Genel Kurmay Başkanına intikal ettiriyorlar, Orge- neral Sunay da bunların icabını yapıyordu. Su- nayın imzasını taşıyan 28 Haziran 1961 tarih- li tamimin esasları bu Özel Karargâh tarafın- dan kendisine “Türk Silâhlı Kuvvetler Birliği- nin prensipleri" olarak intikal ettirilmişti. Ta- mimin 3. Maddesinin e fıkrası "Genel seçimler Cemal Gürselin elinde kudret bulunsaydı Yassıadadan çıkmış olan Bir defa, tabiatı böyle bir müsaadeye müsait de-

Aynı gün çıkan diğer gazeteler