11 Mart 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4

11 Mart 1967 Tarihli Akis Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKİS -- HAFTALIK AKTÜALİTE MECMUASI Sayı: 664 11 Mart 1967 YURTTA OLUP BİTENLER Cumhurbaşkanı Sunay ve motosikletli Göz tırmalayan davranışlar Millet Protokol hakkında (Çumhurbaşkanı Sunay Ankara i- çinde dahi, bütün trafiği durdu- rarak ve kortej halinde dolaşmak âdetinden vazgeçmiş değil. Bu haf- ta Cumhurbaşkanı yurt içindeki gezilerinin birinde daha bulunuyor ve dolaştığı her yer, trafiği durdu- rulmuş Ankaraya, hattâ daha da ilerisine benziyor. Cumhurbaşkanı- nın gideceği yerlerdeki görüşeceği kimseler bir talim ve terbiyeye tâ- bi tutuluyor, Sunaya neyi nasıl söy- leyeceklerinin (o provaları yapılıyor. Bunlara, AP tarafından teşkilâtına verilmiş "Sunayı iyi karşılayın" di- 4 rektifi eklenirse (o Cumhurbaşkanı- nın bu gezilerinde memleket mese- lelerini ve halkın ruh haletini han- gi nisbette öğrenebileceği meydana çıkmış olur. "Teftiş fırçası" misali, askerlikten gelme Cumhurbaşkanı- nın bilmediği bir dert değildir. Cumhurbaşkanı Sunayın, tabiat

itibariyle (o mütevazi ve caf-caftan hoşlanmayan bir insan olduğunu bi- lenler için arada, o esnada yol- a bulunan tüm ankaralıların söy- lenmelerine ve memnuniyetsizlikle- rine sebep olacak tarzda dolaşması şaşırtıcıdır. . Bunun Sunaya "Cum- hurbaşkanlığının bir icabı" diye yaptırtıldığı omuhakkaktır. OÖnde cipler, motosikletler, arabalar, ara- balar, arabalar ve Sunay tiyatroya polisler başkent caddelerinde gitse, kesilen trafik- Devlet başkanlarının bir En hakları bulunduğu hiç kimsenin tartıştığı husus değildir. Ansik mil- letlerin, saygı sari m gösterme tarzları ayrıdır ve bu, onların sevi- yeleriyle de ilgilidir. İlkel topluluk- larda veya bugün artık "medeni â- lem" diye bilinen toplulukların asır- pi rn devrelerinde şatafat , kudret sahiplerinin kud- retlerinin bir ifadesi gözüyle görül- müştür. İlkel toplulukların, hattâ, bu şatafat ve caf-caftan ilkel bir ö- günme payı çıkardıkları da doğru- dur. Çarın saltanatı ruslara hiç bat- mamıştır ve komünist liderler, çar- lar kadar kudretli olduklarını gös- termek için tıpkı onların hayatları- Il Mart 1967

Aynı gün çıkan diğer gazeteler