10 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

10 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Salike 2 — 10 Eylül 1929 Gazi Hz. Reisirumhur Hz. dün Dot mabahçe - sarayında — meşgul olmuşlar, akşama kadar dı- şarıya çıkmamışlardır. Başvekil İsmet Pş. Hz. dün Dolmabahçe sarayına giderek Gazi Hz.ne mülâki olmuşlar ve akşama doğru — saraydan ayrılmışlardır. kanatlar (Baş tarafı birinci sahifada) dayyare satın alabilir, hattâ, ar zaman içinde fabrikalar vücuda getirerek tayyare yapmak çok kolay bir para işidir. Fakat bir milletin içinden tay- yareci yetişmek için para, maddi vasıta hiç kâfi değildir. Hava kâkimiyeti bir meslek ve bir maişet yasıtası olmaktan, çarça- buk elde edilen bir bilği ve bir meleke teşkil etmekten ziyade bir 'zevk, çesaret, heyecan, aşk mese- lesidir. Tayyarecilikte Sen — ileri giden — memleket , €en çok ve €en mükemmel olan memleket değil, tayyarecileri en | usta, en heyecanlı, en cessur olan memlekettir. Hiç bir geçim vası- tası, hiç bir para ve maaş teklifi bir adamı, kendinden evel bir çok insanların kurban i yolunda, Bahı. muhit maya sevkedemez. Bile bile ken- dilerini korkunç hava yoluna atan fedailer, her Taninin tadamadığı çok derin, çok asil bir heyecan zevkinin kahramanlarıdır. / Bütün mesele, bulutlar arasında uçmanın meclübu, asrn bu. ea asil heyecanına sahip, bu zevki, gözlerile gördükleri ve ellerile tuttukları - ölümde bile arayan insanlar yetiştirmektir . — Türk Omilleti, irki ve tar evsafile bu heyecandan mahrum değildir. El- verir ki onun kalbinde mekni bir kudret halinde yatan bu ateş bir kerre uyandırılsın.. Bu da ancak, medeni dünye olduğu' gibi, halk kitlesi hassa mekteplerdeki gençliği tay- yareciliğe alâkadar etmekle ka- | bildir. Türk tayyarecilginin istik- | bali, vatan ufuklarında uçan ka- natlar karşısımda heyecan duyan, cihan tayyare seferlerini okürken derin derin düşünen, tayyare re- simleri ve tayyare —modellerile eline tayyareleri Necmeddin Sadık 9 Eylül 1929 Alün Dahil ietikrar sers) Düyünü muvahhide 15880 İagüir lrna ii Kumeli tahrilatı 6Ş0 yzs ars0 n İ o zas Tahvilât Anadela Oo 45 « Anadeli 1 & Anadeka Ni e ' Tünel 9i p Tramvay daa ll lkm Çek Fiatları ü 2st.so : zörs Virea <7 eei BÜT Yanlarında sakin — işareti elan yakamlar müzmele görmeyen eski fiyeni |biliriz. Fakat hükümetimiz ciddi sulh Yunan bahriye nazırı efkârı teskine çalışıyor Atina 8 (Hususi)—Yunan gaze- telerinin harp tehlikesi hakkında ve Yavuzla Salamisi mukayese | eder tarzda neşriyatı devam edi- yor. Yunan bahriye nazırı Botza- ris bu hususta şu beyanatta bu- Tumuştur: “Yavuz harp kruvazörünün ta- miri yeni bir hadise değildir. Tamirat uzun müddetten beri devam ettiği için gafil avlanmış değiliz. Yunanistan, bütçesinin müsadesi dahilinde — bahriyesini takviye etmeğe çalışıyor. Bahriyemiz ihmal edilmemiştir. İcap eden her türlü tedbirler itti- haz edilmişti Resmi mahafil şimdilik Yuna- nistan için bir tehlike olmadığını, Yavuzun korkulacak bir hal al- ması için İtalyaya sipariş edilmiş alan torpido — muhriplerinin bit- mesi lâzım geldiğini, bunun da 22 aylık iş olduğunu, o zamana kadar Salamisin inşası bitegeğir bu zırhlı ikmal edilince Yavuza faik olacağını beyan ediyor. Venizelos merkezi Avrupa se- yahatından vaz geçerek acele Atinaya dönecekt İtalya Amanullaha bir saray verdi Roma, 8 (A A.) — İltalyan “hükümeti, Amanullah hana bir saray tahsis etmiştir. Yunan far (Baş taralı nistanla harp etmek fikrinde ol- saydı Yunanistanın mübadele iş- lerindeki harekeline tebaamızın haklarını ayaklar altına alması bu kadar tehammül etmezdi. Yunanistanla harp için Yavuza lüzüm yoktur. Yunanlıları Yavuz zırhlısı olmadan da tepelemesini emeli beslediği içindir ki yunanlıla- rın bütün tahrikâtına karşı itidalden ayrılmamış, daima siyasi müza- kere tarikını ihtiyar etmiştir. Bu | sebeple son günler zarfında ortaya atılan harp şayialarını yunan far- faralığının bir tezahuru ve Sala- mış zirhlisinin inşasını temin için tahsisat koparmak üzere Yunan efkârı umumiyesini heyecana dü- şürmeğe —matuf bir — manevra addedebiliriz. Venizelos neler demiş? Atina 8 — Cenevreden gelen telgraflara nazaran harp hazırlık- ları ve saire etrafındaki rivayet- ler hakkında M. Venizelos beya- natta bulunarak demiştir ki: “Yu- nan hükümeti — vaziyeti - soğuk | kanlılıkla takip etmektedir. Bir harp ihtimali hakkındaki rivayet- lere ve neşriyata ,kapılmıyacaktır. Midilli sahillerinde bir şişe içinde bulunarak menşei meçbul ve mem- lekete karşı tehditkâr mektubu. da nazarı dikkate almamıştır. “Yunan hükümetinin bahri prog- gi hükümet intiha- bat mücadelesinde halka vadettiği umumi program dairesinde hare- ket edecektir. Memleketin deniz cihetinden müdafaasının temini zannederim ki endişe ve telâş edenlerin tav- siye ettiklerinden daha az bir ııistgnda telâş Türkocağı merkez . Sırplar - bulgarlar binası | Ankara, 9 ( Hususi ) — Yeni | yapılan Türkocağı merkez binası için sipariş edilen mobilyeler gel- meğe başladı. Küşat merasimi Gazi Hz. huzu- le 29 teşrinievelde yapılacaktır. Türk ocağı tarafından cumhuriyet bayramında verilecek balo yeni binada olacaktır. | Yunanistana cevabımız Ankara 9 ( Hususi ) — Yunan hukümetine verilecek cevabımız İstanbulda bulunan hariciye müs- teşarının avdetine kadar tehir edilmiştir. Yunan cevabının tet- kikt daha bitmemiştir. Pirede veba Atina 9 (Hususi)— Pirede veba hastalığı tevessü ediyor. Yeniden vakalar vardır. Ankarada kış manzarası Ankara 9 (Hususi) — Burada hava gene - yağmurludur. Herkes pardesü ile geziyor. Şehir kış manzarasını aldı. Mektupçular — arasında tebeddülât ” Ankara 9 ( Hususi) — Dahi- liye vekâletince mektupçular ara- sında bazı tebeddülât yapılmıştır. Bu tebdiller yakında mahalle bildirilecektir. Maarif tebeddülât listesi * Ankara, 9 (Hususi ) — Maarif tebeddülât listesi bugün maarif vekili tarafından tastik edilecekti faralığı.... inci sahifede ) Atina 8 — Yunan adalarına karşı bir. taarrüz vükü / bulduğu takdirde Yunanistanın İngiltere- nin — müzaheretini temin ettiği Cenevredeki Yunan - heyetinden alınan malümata istinaden bildir- mektedir. Mübadele komisyonuna bir notamız Muhtelit mübadele komisyonun- ( daki baş murahhasımız Tevfik Kâmil bey pazar olmasına rağmen dün komisyona giden bitaraf reis M. Holştat ve M. Rivasla bir mü- lükat icra etmiştir. Komisyon riyasetine verdiğimiz notanın su- reti Yunan heyetine tebliğ edil- miştir. Komisyon heyti umumiyesi bu- | günlerde içtima edecektir. Heye- timiz Yunanistandan iadeye tabi Türk emlâkinin iadesini, Garbi Trakya Türklerinin haklarının mu- hafazasını talep etmiştir. Bundan başka garbi Trakyada- ki vaziyeti - yakından - takip ( mübadele komisyonu merkezinin | garbi. Trakyaya nakli edilmektedir. Venizelos Makdonald ile birlikte yemek yemiş Atina, 8 (fos) — Cenevreden telgrafla bildirildiğine göre Venii los M. Makdonaldın nezdinde taam ettikten sonra türk - yunan mese- leleri hakkında görüşmüştür. Bu mülâkata büyük bir ehemmiyet | verilmekte ve teslihat meselesinde yunan siyasetine bu mülâkatın tesir icra edeceği itiraf olunmaktadır. Venizelos sulhun istikrar ve tal için hiç bir şey ihmal edilmediğini de talep masrafla mümkün olacaktır. itiraf etmiştir. Hudutta yeni müsademeler fos) — Sırp-Bulgar hududunda yeni bir hadise ol muştur. 15 mumaralı Sırp ka- rakolu 24 numaralı Bulgar kara- koluna ateş açmış Bulgarlar da mukabelede bulunmuşlardır. Ayni zamanda Bulgar çifçilerinden mü- rekkep bir çete hududu geçerek Bulgar karakolunu bonba atmıtır. Sofya 7 ( Sofya 7 ( fos ) — Köstendil | mıntakasında Bulgar ve Sırp ka- rakolları arasında kesif ateş teati edilmiştir. Utro gazetesi Sırpların evvelâ ateş açlıklarını - yazıyor. Telefat yoktur. İtalya Filistine iki harp gemisi gönderdi Milan-8 (Hususi) — Filistinde vuku bulan kital esnasında İtalyan tebaasından yedi. yahüdi. öldü- rükmüştür. Brindiziden —işar — olunduğuna göre iki İtalyan harp gemişi Filistin sularına gitmek için emir almış ve gemiler derhal yola Zorlu kadın!. Çöp tenekesini almayan çöpçüyü ağır surette yaraladı Silivrikapıda oturan Salise ha- mam dün mahallesinden geçen çöp- çü Rahmiye süprüntü tenekesini uzatmıştır. Rahmi her nedense tenekeyi almak istememiştir. Buna fena halde kızan Salise hanım bir. hamlede Rahminin üzerine atılmış ve gayet kalın bir sopa ile zavallı çöpcünün başına 14 kere vurmuştur. Rahmi pek ğir mecruh olduğu halde hasta- neye kaldırılmıştır. Esrarkeşler yakalandı Kadıköyünde sabıkalı Hayrinin kahvesi dün taharri edilmiş ve esrar içen bir kaç sabıkalı yaka- Tanmışlır. Kakvede otururken.. 35 yaşında İsmail efendi - is- minde bir adam dün Kumkapıda bir kahvede otururken üzerine gelen bir fenalıkla düşüp ölmüş- tür. Yapılan muayenesinde İsmail efendinin kalp sektesinden - vefat ettiği anlaşılmıştır.. Şakir bey - —& İktisat vekili Şakir B. baytar mektebini ziyaret edecektir. Eczacılar Kongresi Geçen cuma günü ekseriyet olmadığından dolayı tehir edilen eczacılar cemiyeti kongresi bugün Beyoğlu halk fırkasında toplana- İKi ingiliz drednotu Köyn Elizabet Barham ismindeki — İngiliz — drednotları şarki Akdenizde seyahata çıkmış- | lardır. İki dretnotun İstanbula da gelmeleri muhtemeldir. YARIN ÇOCUK DÜNYASI sahifemizde : 1Ki Gücenin Seyalatı Resimli tefrika Başlıyor.. Oknyunuz!| Haydarpaşa tramvayi Üsküdar - Haydarpaşa hattının küşat resmi dün icra edilmiştir. Merasimde İsmet paşa Hz. Nafıa vekili Recep B. mebuslarımızdan bazı zevat hazır bulunmuşlardır. |. * Yeni demir yollarımız — Bugün Fevzipaşa - Malatya hattı nın biten kısmının resmi küşadı | yapılacaktı Küşat merasimi Gölbaşı istas- yonunda icra edilecektir. Bu istas- yon Fevzipaşa - Malatya hattının ftam yanındadır. Hatta küşat res- mini müteakip umumi münakalât başlayacaktır. ** İsmet Pş. Üskudar C. H. F. binasını gezdi — İsmet paşa Hz. dün Üsküdar hattı merasiminden sonra Emanet tarafından yaptırı-. lan Üsküdar C. H. F. binasını ziyaret etmiş ve bu güzel binayı çok beğenmişt | x Maarif leri — Evvel- ce 25,30,35.45,55 lira maaşlarına göre 5 dereceye ayrılan maarif müdürleri, Barem kanununa göre 25 liralılar 11,30 İiralılar 10,35 Hrahlar 9,45 Hiler 8,55 liücr 7 nci dereceye ayrılmışlardır. * Yakup hoca — Balıkesirde irticakârane ve fesatçuyane sözler sarfeden Yakup hoca ağır ceza mahkemesi tarafından ceza kanu- munun 70, T inci maddeleri de- dâletile 168 inci maddesi — muci- bince iki sene 15 gün ağır hapse mahküm edilmiştir. * Terfi eden Maliye muavinleri — Maliye | muavinlerinden Faik, Celâl Sait, Hakkı Kâmil, Hadi Lutfi beyler dördüncü sınıf maliye müfettişliğine terfi etmişlerdir. * Tıp köngresinde açılacak müstahzarat sergisi — 17 eylülde toplanacak tıp kongresinde açıla- cak olan tıbbi müstahzarat sergisi ifettiş müfettiş için muhtelif ecnebi müesseseleri mümessilleri şimdiden Ankaraya gelerek Fırka binasına nümune- keri yerleştirmeğe başlamışlardır. x İktisat vekili — İktisat vekili Şakir bey dün Maadin ve Sanayi bankasını ticaret — borsasını ziyaret etmiştir. * Beynelmilel - parlamentolar kongresinde murahhasımız — Bere linde toplanacak olan beynelmilel parlamentolar kongresine Türkiye namına Vasıf B. gidecektir. Va- sıf B. üç gün sonra İstanbula ha- reket edecek burada bir kaç gün kaldıktan sonra Berline gidecektir * Gazi çiftliği ve Ahi Mesut köyündeki inşaat — Riyaseticum- hur kâtibi umumisi Tevfik B. Gazi çiftliği ve Ahi Mesut kö; deki inşaatı tetkik etmiştir. Avdet- lerinde Gazi Hz. ne arzı malümat edecektir. K * Yalovanın imarı — İzmit dün İzmitten şehrimize gel miş ve Defterdar Şefik beyi ziya- |zetle Yalovamın imarı hakkında | bir müddet görüşmüştür. İzmit valisi defterdarlıkta bus lunan Yalova ve kaplıcalara ait haritaları ve eski plânları da tetkik etmiştir. * Bulgar takımı — İzmirde Botef, Altın aya iki sıfırla galip geldi gellerden birisi ilk devrede oldu. Âltın ay canlı idi. Bir kı fırsat kaçırdı. — Bulgarlar ikinci devrede çok faiktılar. Evelki akşam bindiğim (2217) numaralı otomobilde evrak cüzdar mımı düşürmüştüm. Bulup hıfzet, mek ve ertesi sabah idarehaneye getirmek suretile insaniyet göstes ren, otomobilin şoförü Sadi efene diye ve bu hususta âzami alâka ile faaliyette bulunan seyrüseler vkez memuru İhsan BE. ye ale teşekkür ederim. Akşam gazetesi karikatür i Cemal Nadir

Bu sayıdan diğer sayfalar: