10 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

10 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 Eylöl 1929 Seyrisefain Merkez v Aceolas — Galata Köprü başında, Beyoğlu 2362. Şabe Acentası Mahmdiye Hanı altindâ. İstanbul 2740 Ayvalık sür'at postası SİN) vapula 10 Ey- 17 de maindan barek; nakkale Küçükk Burhaniye ve dönüşte mezkür birlikte Attunolı tar. Gelibolu içi alıme yük Eöremi gidecek Mersin sör'at postası yapılmayacaktır. Bade- ma bu posta proğramı — müci- bince on beş günde bit icra HACI YAKUP ZADE VE ŞERİKİ VAPUR ACENTALIĞINDAN KARA DENİZ ÜEçe X© POSTASI GERZE “pe, 9 Salı akşamı Sirkeci rıhtımından hare- ketle doğru ( Zonguldak, İnebo- * du, Gerze, Samsun, Ordu, Gi Gürele, Trabzon, Rize, Mapan Atina ” iskelelerine azimet ve av- dettç Vakfıkebire uğrayacaktır. Tafsilât için Tel: İs. 3118 RONANYA HÜKÜMETİ İDAREİ BAHRİYESİ Limammızdan hareket — edecek dal tence) ye A MARİA ) va- Perşembe 12 de yaru 12 Eylül İKöstence) ve (RECELE KAROL) vaptırır 12 Bylül Perşembe ce)ey Aileler, seyar memurlar, arlist ler ve seyahin Brupları için susi Avdet biletlerinde *a25 tenzilâlla aileler için her Si azimet ve avdet biletleri. 3 genç için avdet biletlerinde*/,30 've 4 şahs için * 35 tenzilât ve köstencede — bülün —avropa — için bhareket eden ğ 'e sktarma pres lüks treninin yataklı vagonu Köstence ye. kadar gelir. Romanyanın — bütün vilayetleri ile merkezi şimali paytaht Tir. 12 de - (Köster Romanya vilâyetlerine emti a merkez DOKT_OR H. SÂİP Elektrik tedavisi hurdebin mu- ayeneleri. — İstiklâl caddesi 113, » Sempatyan apartımanı. Cumadan mada, er traş olduğunuz biçak keskin ise - âsude bir surette traş olabilire #iniz, vetleld çen ireson, irkecide Küçük kır | zade Hanındaki acentasına müracaat rihtim | YEREMLİLERE, SIRACALILARA UZVU VE KENİK ZAYIFLIKLARINA, MANILE| CUKLA- DOKTORLARA SORUNUZ SÜ LE KOÜPRİME, KAŞE.TOZ VE GAANÜLE inde 3adel yahot 3 kâşik * Ocuklara nısif, İşbu klişeye dikkat ediniz; Çünki senelerden- beri maruf Radium bıçağının şöhretinden istifade etmek isteyenler piyasaya sahte bıçaklar çıkar- mışlardır. İşbu sahte bıçakların ismi “HAKiKI RADİUM,, dır. Yerli malıdır. diye propoganda yapılmaktadır. ROT BUHNER fabrikasının. imal ettiği “RADİUM,, tıraş bıçaklarını her tarafta arayınız. Fiatı: 10 adedi 70 kuruş, adedi 7,5 kuruştur. Berlinde - Tempelhofta Rot Buhner Anonim Şirketinin Türkiye Umumi vekili Galatada Kürkçübaşı Hanında, 4 numarada PiYER PiRiMYAN İdarenin Toptaşı ve Feriye depolarında mevcul köhne ip, kaneviçe ve marka bezi parçaları pazarlık suretile satılacaklır. İzahat almak isteyenlerin her gün müracaatları ve 14/9/929 Cumartesi günü saat 10,30 da Galatada Mübayaat komisyonunda”;,7,Steminatı muvakkate- teri ile bulunmaları, Anbar Tamiratı Ortaköyde Feriye yaprak tütün deposunda rihtım ile ebniyeni tamiratı icra kılmacaktır. Taliplerin her gün gelip şartnameyi alma- ları ve pazarlık için 14/9/929 cumartesi günü saat 10,30'da Galatada mübayaat komisyonunda *,7,5 teminatı muvakkataları ile bulunmaları, istanbul Vilâyeti Şehremaneti Şehremanetinden: Bedeli keşfi 617 lira 43 kuruş olan Üsküdarda Doğancılar parkının Halk fırkası karşısında tesadüf eden ki kat olunacak divarın hedmile kaldırım trotuvar ve dıvar kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname almak ve keşif evrakını görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne çelmeleri. Teklif mektuplarınıda ihale günü olan 30 Eylül 929 azar günü saat önbeşe kadar mezkür Müdürlüğe vermeleri. Devredilecek Bakkal dükkânı Taşraya mecburi azimetten dolayı Nişantaş Harbiye caddesi Berber başında 31 No Bakkaliye dükkânı — devredileceğinden taliplerin mezkür dükkâna müracaatları 1000 kilo mücellit tutkalı 1000 kalın paket ipi 10000 yarda kanaviça Miktar ve nevileri balâda gösterilen üç kalem Tevazımın tedariki için 31 ağustos 929 tarihinde yapılan münakasai aleniye neticesinde verilen fiatlar muhammen kıymetlerine nazaran yüksek görüldüğünden iden münakasa icrasına karar verilmiştir. Talip olanların 17 eylül 929 salı günü matbaada müteşekkil mübayaat komisyonuna ve şart- nameyi görmek isteyenlerin de her gün muhasebi müracaatlar Devlet Demiryolları ve Limanları | Umumi idaresinden: | Umuümi idare namına ecnebi memleketlerden gelecek bilumum İ eşya levazım ve emtianın Samsun ve Trabzon İlimanlarından mada Türk limanlarında gümrük muamelesinin ifası kapalı zarfla münaka saya konmuştur. Münakasa 30/9/29 Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet | Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif -mektuplarını ve muvakkat jeteminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi Müdürlük kale- Ümine vermeleri lâzımdır. Talipler münakasa şartnamelerini Beş lira - mukabilinde Ankarada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağazasından tedarik | edebilirler. Köhne malzeme satışı: Tütün inhisarı Umum Müdürlüğünden: Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: Devlet matbaası müdürlüğünden: Mekteplerin Küşad Münasebetiyle ETABLİSMAN OROZDİ-BAK Tarafından yapılmakta olar ve ahiren celbedilen büyük stok mallarına ait büyük reklâm satışından istifade edilecek ve cidden kaçırılmayak pek çok fırsatlar mevcultur. ETABLİSMAN OROZDİ-BAK Bütün İstanbulda en ucuz mal satari müessesedir. Ölüm müvezzii | Pis ve muzirrussılha menfezlerde yaşayan ve / —— mühlik humumamikroplariylemülemma olansivri / V sinekler e ve sıhhatınızi tehditederler, Sinek, sivri sinek ve sair bu gibi haşaralı bir kaç dakika zarfında mahvetmek için Flit ma yüni kendi tulumbasiyle sıkmak kâlidir . Fit pirelerin, karıncaların veya hamam böceklerini gizlendikler; yuvaları tahrıp, yumurtalarını ifna Ve bütün haşaratı itlaf eder . Aymi zamanda size zararı dokunmaz ve kaf'iyen leke bırakmaz. ÇENL)İ sair adı haşarat öldürücü mayilerle karıştırmamalıdır. Flit in daha büyük ve kat'i desiri size memnuniyetbahş. bir semere temin * edeceklir Tulumbasıyla Sıkınız 'ye ŞÜREKASI Göztepe - Erkek Amerikan Lisesi Eylülün 16 mcı günü derslere başlanacaktır. Kayıl için her gün İktisat vekâleti himayesinde Türk kadınları Biçki yurdu Müdürlüğünden: 18 inci ders senesine mahsus' kayt muamelâtına başlanmıştır. Başka yerde şubemiz yoktur. DAKTİLO KURSLARI için talebe kabul olunur. Adres: Divanyolu Tel. 2038 Devlet demiryolları ve limanları umumi idaresinden: Ecnebi memleketlerde açılacak sergilere demiryollarımızla gönderi- lecek emtaa ve eşyanın, tabi oldukları sınıflar ve seyri hafif üzerinden | üçret alınarak seyri seri'le sevkleri ve sergilerde satılmayarak iade edilen kısımlarının da mahreç istasiyonlarına kadar meccanen nakilleri hak- | kıdda bilumum Devlet demiryollarında tatbik edilmek üzre T. C, D. | P. 1 numaralı fevakalâde tenzilâtlı bir tarife ihdas edilmiştir. Bu tarifenin hangi sergiler için ve hangi tarihlerde tatbik edileeği her defasında ayrıca ilân edilecektir. Fazla tafsilât için istasiyon ve anbarlarımıza müracaat edilmel

Bu sayıdan diğer sayfalar: