10 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

10 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 6 —— Sahife 8 DANTOS: Diş macunlarının en mükemmel Smm gayet lâtif bir koku neşreder. Mikropları imha ve ağızın taharet ve Düşleri yüz sene yaşatır ve çürümekten Nafıa Vekâletinden: — Burhaniye ily Horsumlu ai 4 Büyük Menderes kan aad su Sin maksadiyle ve mevcut Projesi mucibince yn açılacak k nal ameliyatının 19 Eylüle müsadif Peri nbe günü saat İd te AE, rada Nafıa Vekâletinde ihalei Ey icra edilmek üzere kapalı zarf usulile müni 2 — Evrakı e. şartname ve inşaat mikdarını müşir ,münakasa şartnamesini ve teklif ve teminat mekti Eğ ve mün. a dahil ola- bilmek için ne gibi vesail lazım geldiğini öğrenmek isteyen- lerin Ankarada Sular Müdürlüğüne ve - mirde Su — İşleri Müdürlü. güne ve bedeli mukabilinde mi almak isteyenlerin Nafia Vekâ- leti Levazım müdürlü üğüne müracaat ER eri. 3 — Talipler ys zzah olduğu üzere imalâtın- ins nevine göre beher ERİM al teklif Skaler ve teklif edilen “Hiatlara göre di olacak inşaat bedelinin yüzde yedi buçuğu vika der. Diş ağrısı çektirmez. İnci gibi kk sıhhatini temin eder. Diplomalarla musaddak birinciliği daima ihraz etmektedir. Hasan ecza depo: 10 Eylül 1929 idir büyük Su işleri istikga ilânı kfia vekâletinden: — Hududu fenni şartnamesine merbut krokide irae ve İm li Adanada Berdan havzai meyahiyesinde su işleri işi ve buna, le projelerin tanzimi 27 İşini 529. amba günü saat 14 te ihalei katiyesi icra edilmek üzere kapalı ii usulile olak konulmuştur. 2 — Taliplerin yevmi mezkürdan pe rim ameliyatı ae ve tetkik etmek ve şartname ve mukavelename münakasa şartna- mesini almak üzere Adana Su işleri miürlüğine ve Delal Sular mum müdürlü, e müracaat eylem 3 — Taliplerin hektar başına çüecekleri e a bin hek- tara ameli al lacak bedeli muham di buçuğu mıkdarında teminatı muvakkate evrak, vesaik ve teklif mektüpkiii yevmi evel Ankarada Nafia ER müsteşarlığına makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilân olun iğ muvakkateyı teşkil edecektir. ” 4 — Ankarada Nafia vekâleti iLE ann makbuz mukabilinde tevdi olunacak teklif sekili balâda 'mezkür 19 Eylül 1929 rşenbe günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilân olunur. Büyük Su işleri istikşaf ilânı Nafia Vekâletinden: amesine e pa yı ve Sarısu ile Karasu işlerine ait Dn krokide irae ve tahdit 1 — Hududu, kılınan Sakarya e havzai deh z günü saat 14 de An ee ada m ati iyesi icra edilmek üzere alla zarf mai münakasaya konulm! 2 — İstikşaf yapılacak arazi Ml tahminen (250, 000) e ol- duğundan Tali, leri tare verecekleri vahidi fiati mik- tarla b sleek bulacalkla arı b deli keşfin vakkata eri icap eder. e ei dalde li icrası, haritai umumiyesi- eği ekilde ve tasdiki tafihi ihaleden itibaren üç ei Derde ini lie olara ktır. - 4 — Mukavele ve şartnamei umumi ve fenniyi ve münakasa şart- seri ve ie me suretile münakasaya dahil olabilmek için ne gibi m geldiğini öğr. Mrs ve istikşaf yapılacak arazide mlm ayi Obi etmek ek Ankarada Sular Umum rlüğüne Gürdeki memeli 5 — Ankarada vekâleti müsteşarlığına makbuz mükabilinde tevdi edilecek teklifksineler balâda mezkü 25/11/929 Pazartesi günü saat on dörde kadar 'kabul nl İlân olunur. 9/5 7,5 unu ole mu- Daima yalnız KODAK raf makinelerile filimlerini kullanmak menfaatınız icabatın- dandı ır. Alâminüt fotoğraflar için Minoteros Kartlarını Eğ Her yerde satılır. » Diş mütahassısı " P. ŞAH u defa muayenehanesini Yeni postahane karşısında Er- zu Nafia vekâletinden: çılmış bulunan tahliye kanalının 7--200 ği yü ile 13--300 kilometresi arasındaki kısmının toprak hafriyatı ve tı sanaiyesi projesi mucibince 19 Eylüle müsadif ii 2 e münakasaya dahil olabil- mek için ne gibi vesaik ibrazı lâzım geldiğini öğrenmek iste Ankarada Sular umum müdür e İzmirde ikinci daire Su işleri vrakını almak istiyenlerin de güne müracaat eylemeleri. 3 — Talipler mkenamede muvazzah lrlağln üzere imalâtın cins ve nevine ia beher metresine fiat teklif edecekler ve teklif edilen fiatlara göre hasıl im ler bedelinin yüzde yedi buçuğu teminatı ii) teyi teşkil edece! 4 — Ankarada Nafia Vekâleti yere makbuz mukabilinde teklif mektuplarının balâda mezkür 19 Eylül 929 günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilân olunur. De olunacak perşembe rum hanına e iy Birinci kat No 4 Satılık Eşya unda Ağa hamamında a bg z p yalar Satılacaktır. Arzu edenler h t on birden sonra Yemek odası, yatar ctası, salon takımı, büyük halılak ve Sair İd eşyalar. : Doktor Seyfettin Her nevi cilt, frengi, yeni ve eski belsoğul kuğu, idrar darlığı n yeni vesait e mutedil seraltler todaçi eder. “Bab nâli caddesi, Mer oteli arşısında. Her gün saat 12-6 Biji SI Kel İstikşat ilânı mi fia vekâletinden: rlık havzai meyahiyesinde sulama, kurutma, men'i hasar v nehirlerin kabili seyrü sefer hale ifrağı zımnında yapılacak istikşafat Su işleri pir i me ve mukavelenamelerini almak üzere a güne müracaat eylemeleri ve Hektarbaşına verecekleri fiatın 60 hektar ile darbından hasıl olacak miktarın yüzde li buçuğu ri rında teminatı muvakkate Tl ile münak Ri evrak aiki mezkürde saa Nafia Vekâleti Müsteğarlığına “tevdi eylemeleri ilân olun büyük su işleri niasin afıa Vekâletinden: 1 ubuk “Çâyı üzerinde ve Ankara - Çankırı yolunun on ikinci Lir. Abacı h olunacak masıf kârgir Baraj inşaat t l4 te Ankarada Nafıa Viki ihalei kat'iyesi icra edilmek üzere kapalı zarf usulile iin konulmuştur 2 — Evr esfiye, ar eşimin şartname ve inşaat cins k artnamesini ve teklif eb vesaik ibraz etmek lâzım geldiğini görmek i: il um müdürlüğüne > karada beşinci daire su işleri müdü inde evrakını a eli de Nafıa ü rlüğüne müracaat eylem. r ağaca muvaz: cak olduğ | üzere imalâtın cins ve e göre metresine fiat t eklif edecekler ve teklif edilen fiatlara göre hasıl ei inşaat bedelinin yüzde yedi: buçuğu teminatı muvakkateyi teşkil edecektir. 4 — Ankarada Nafıa Vekâleti müsteşarlığına makbuz mukabilinde tevdi olunacak teklif mektuplarının balâda mezkür 20 teşrinievel 929 pazar günü saat on dörde kadar kabul edileceği ilân olunur. lüğüne ve bedeli mul Vekile levazım müdür! aliple Büyük Su işleri Münakasası Nafia Vekâletinden: 1 — Eskişehir ovasının sulanması maksadile Porsuk tevabiinden ve kandilli “köyü yakınında kandilli buğazında tesis edilecek ,Hazine Bendi İstikşaf lira tahmin edildiğinden rı (22, > liradır. İstikşaf ve proje beş ay ojenin tasdik ve zemine ikmal olunacaktır. fenni iyi ve silsilei fiat mek ürlüğüne ve bedeli ükebilide eyrakını almak isteyenler Nafia ep levazım müdürlüğüne müra- caat etmelidirler nkar; di Nafia Vekâleti Müsteşarlığına makbuz mukabilinde tevdi o ye teklifnameler günü saat 14 de kadar kabul olunacağı ilân olun Doktor A. kutici Elektirik mele darlığı, “pros vi cilt ve di Lİ Er ağir iz e ie ri idrar ,€vşek - Kiel İ Istanbul! Defterdarlığı ilânları İ “İLÂN, Kiymeti Mahallesi Sokağı No. Cinsi Lira Ku. 32877: Büyükada Çınar 58 eskihükümet “ taksimatı dairesi Zemin katı: 2 oda 1 tl 1 mutbah 1 helâ Birinci kat: 4 oda 1 sofa 1 helâ İkinci ©, 4odal sofa 1 kelâ ayrıca bir kısmda 2 oda biri haraptır. İhale bedeli sekiz senede istifa olunmak şartiyle Sai le balâda mezkür 25 Eylül 929 çarşamba İZZET, KÂMİL Yeni ve eski belsoğukluğu, eda ahı cildiye ve fr Dr. ÇIPRUT Cilt, saç ve zühre hassısı Beyoğlu Aşma Meşk tlas rer binanın mülkiyeti 7/9/929 aden itibaren yirmi detle ee vaz edilmiş olduğundan talip olanların “7619/929 perşenbe giri ast 14te Adalar Malmüdürlügüne müracaatları ilân olun İnd İthalât gümrügünden ; 4 1768 kilo Demir tel halat Bilvezin teki Sulfat dö si 1 Adet Mahkük taş (o Asarı atikadan 2 ti Toprak testi W 5 Top 17 kilo Pamuk mensucat iri halinde 7,200 gram Yün mensucat i 7,500 ,, İpek şeri Ma. EL çantası 25 Damac zzap Bâlâda iy rer 9 kalem eşya 9/9/929 tarihinden itibaren İstan ithalât gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilân oluni Han Telefon; Beyoğin 3353p Mes'ul müdürü: Enis Tahsin

Bu sayıdan diğer sayfalar: