10 Eylül 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

10 Eylül 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

210 Eylül 1929 “AKŞAMDAN AKŞAMA Faşediyorum! Bu günlerde, bir çok ” yerlere İkindiçayına yahut da, akşamye- Meğinden sonra oturmıya davetli idim. Her nereye gitsem, azıcık hoşbeşi ve epice dansı mütaakip, soruyorları — Çinyazısı m, yemekler i vazo yu bilmiyen var mı? — Nedir 0? Bunların ne olduk- larını ben bilmiyorum! - diyerek- ten, cehlini muterif mutlaka bir iki kişi çıkıyor. İşte o zaman, marifetler, temcit pilâvı gibi. tekrarlanıyor. Her toplantıda bu, her toplantıda bul Biktim . artık, — illallah, elâman ! Çinyazısının, yemeklerin, vazonun ne olduğunu umum muvacehesin- de faşedeceğim. Artık, bunları, kimse kimseye yapamasın! Ben de kurtulayım! ÇINYAZISI: Elinize bir baston alır ve oyunu bilenlerden birini dışarı çıkarır- Bınız. Oyunu bilmiyen içerde kalır intihap ettiği lânlettayin bir ke- | limeyi size söyler. Dışardakini gağırdıktan sonra, elinizdeki 'bas- tonla, yere bir takım garip şekil- bek çömeğe buşlratn: “Bittabi; oyunu bilmiyenler, sizin şekillere dikkat ederler. - Siz ise, gâh onlarla alay ederek, gâh öte- kine berikine bir - şeyler söyl yerk, tutulan kelimenin harflerini, cümlelerimizin baş harfleri olarak arkadaşınıza bildirirsiniz Saitleri, | sırasile, ilk baston darbesi olarak da ifade etseniz olur: Meselâ a bir darbe; e. iki darbe ve saire... Bittabi, —oyunu bilen iki üç kişi iseniz, harfleri, herbireriniz - sakliyebilirsiniz . —İş daha karışır. Oyunu n pek ahmaksa, bastonu önun eline ve- rin. O yazsın Siz okuyun ! YEMEKLER bir, üç yemek beğendirin Meselâ, pilâvla kuşkonmaz. Arkı daşınız içeri girsin ; ve size — Ahçıbaşı ne yemek var? -diye sorsun. Siz cevap verin: — Çorba, çerkestavuğu, pirzola, | semizotu, pilav, helva manyanezli levrek, şişkebabı, baklava küş- konmaz. — Buldum, Pilâvla kuşkonmaz. İşin sırı şudür: / Sebzelerden sonra sayılan, mevzubahs yemek- lerdir. VAZO Vazonun ortasını, yahut altını beyenirler. Siz, elinizde sıgara içersiniz. Şayet, cliniz ba- şınızda ise üstü, karnınızda ise Ortası, aşağı doğru — sallanmışsa altıdır. Evet, — illallah bu — oyunlardan! Bari, dünya alem öyrensin de kimse kimseye bir daha oynıya- maz olsun. Ben de kurtulayım. Telgraf adresl) Telefom v yaz İşleri içimi Vati 1685 Telefon » dare işleri işim vj S ABONE ÜCRETLERİ Seneliği 1700, l ği $00 kumuş. Fenebi 1 Seneliği. 3000 aylığı 1600, Üç aylığı 900 kuru Paramızın sukutu Oda raporu ban' kalar mahafilinde| dikatı celbetti Ticaret odası tarafından para- mizin sukutu hakkında bir rapor hazırlanmıştı. Bundan bir iki evel bu rapordan bahsetmiştik. | Raporda paranın sukutuna sebep olarak bankaların enflasyon yap- tıkları ileri sürülmekti odanın bu raporu. banl mali “mahafilde nazarı celbetmiştir. Raporda şayanı dik- kat bazi fikirler vardır. Sermayesi bir kaç milyon lira alan bir ban- kanın 40 milyon lirahk mevduatı bulunmaktadır. Bu itibarla bu bankanın uzun va- deli kredi. vermesi” enflasyona sebebiyet verdiği - yazılmaktadır. Alâkadar mahafil bu rapora bü- yük ehemmiyet atfetmektedirler. Bazı banka müdürlerinin odanın bu raporu hakkında — Ticaret odasından izahat alacaklarını söyle mektedir. Bir talebe tiftikçilik tahsiline gönderiliyor Ticaret ve zahire borsası Lon- draya/ tiftikçilik tahsili için bir talebe gönderecektir. Gönde cek talebe için müsabaka imtihanı açılacaktır. Yalova kaplıcaları Seyrisefain hafta arasında seferleri tezyit etmelidir Yalova kaplıcalarında yapılan son tesisat üzerine, sön bahar mevsiminde halkın kaplıcalardan istifade etmeleri için, bir çok kimseler Seyrisefaine müracaatle hafta aralarında da Mnuayyen gün- lerde Yalovaya vapur işletmesi rica etmişlerdir. Son bahar mevsiminde İstan- buüla gelmeğe - başlıyacak - olan ecnebi seyyahlardan bir çokları- nın geçen sene olduğu gibi, bu sene de Yaloyaya gitmeleri muh- temel olduğundan, Seyrisefain idaresinin bu müracaatlar üzerine Yalovaya gidip gelmeği , kolay- laştıracak musip bir tedbir ittihaz edeceğini ümit ederiz. Tarihi edyan kongresi İsveçte toplanan . tirihi edyan ir kaç gün sonra me- saisini bitirecektir. Kongreye İstanbul darülfünunu | namına — iştirak eden — köprül zade Fuat bey köngreye tari edyan hakkında bir rapor vermiş- tir. Bu rapor köngre azaları tarafından takdirle karşılanmıştır. Köprülü zade Fuat bey kong- veden sonra Almanyaya geçecek- tir. Fuat beyi Haydeberg ve Berlin — darülfünunlarındaki — şar- kıyat profesörle lavet etmişlerdir. Vapurcular ve müstahdemini cemiyeti Bundan bir kaç gün evel vapur- | cular ve müstahdemini cemiyeti | namile bir cemiyet teşkil edilmiş- ti. Bu cemiyette elyevm faal olan iç bir denizci olmadığı söylen- mektedir. Denizde çalışan sefain mensup- ları bu cemiyete dahil ol lardır. Evkaf idaresi Halk bilgisi der neğine Çenberlitaş civarında bir | bina verecektir. Tuna yolu Celws!ovakya Türkiye ve İrana emtiasını Tuna ta- rikiyle gönderecek Çekoslovakya — mallarını mem- leketimize nakletmek için yeni bir ticaret yolu aranılmaktadır. Bu yol Tuna yolu olacaktır. Elyevm Çekslovakya malları Triyeste t: rikile gelmektedir. Çek m: Triyeste depolarında - bir müd- det beklemekte oradan buraya elmektedir. vapurla 5 - 6 günde mallarının Bu ticaret yolu çel pahalı olarak memleketimize gel- Buna mesine amil - olmaktadır. rağmen Çek ki brsdn eeft daha ucuz satılmaktadır. Çekos- lovakya Ticaret nezareti çek malla- rının hariç memleketlerde daha Ucuz. satılmasını temin için Tuna yolunu ticaret yolu olarak tercih etmektedir. Tuna yolundan yapılacak nak- liyat memleketimizi de alâkadar etmektedir. Çekoslovakya Tuna yolundam yalnız bize değil İran ve civar memleketlere de mal sevk edecektir. Çekoslovakya İrana mal sevk etmek için Trab- z0n iskelesini ihraç iskelesi olarak kabul edecektir. Esasen İrana yapılacak sevkıyat için en müsait yol Trabzon - Kızıldize yoludur Bu süretle bu . yol çekoslo- vakya —mallarının — transit — yolu olacaktır. Çekoslovakya — ticaret —nazırı n bir türk tacirine Tuna yolunun / ehemmiyetinden bahsetmiştir. Yakında Çekoslo- vakya ihracat malları Tuna üze- rinden şark memleketlerine nakl- edilecektir. Gediz ve Menderesin tathirine başlanıyor. Su siyasetinin tatbikine evvelâ Gediz ve Menderes mebirlerinden başlanacaktır. Bu babta / tetkikat yapmak üzere Nafıa vekâletince celbolunan mutahassıs Hollandalı kendisile görü M. Tüverken - tetkikatına başla- mıştır. Tetkikatın azami onbeş gün zarfında — bitmesi — muhtemeldir. 'e Menderes - nehirleri isadi mıntakası için büyük menbar olacağı tahak- Bu nehırlu kışın yağan fazla yağmurlarda taşarak civar tarla- ları kâmilen sular istilâ eder ve halkın zararını mucip olurdu bun- dan sonra bu . nehirlerin taşma- ması temin edildikten başka ya- zın da civar tarlaların sulanması ve değirmenler işletilerek sudan | azami istifade yolları temin edi- lecektir. izmi İzmir ressamlar cemiyeti bir sergi açtı Sergide çok mahirane yapılmış tablolar vardır. Bu mü- nasebetle küşat esnasında ressam- lar cemiyeti reisi asarı atika fettişi Aziz bey bir nutuk irad- etmiştir. Sergi on beş gün umuma açık bulunacaktır. ANKARA PALAS (CANKARA ) Bütün odalarda telefon, sı cak suyu, kaloriferi / vardır. Hususi - banyolu apartımanlar. Odalrın fiatı: 6-8-10 ve 12 liradır. Amerikan barı, Orkes- tra, erkek ve kadınlara mah- erukâr salonu, çamaşır- garaj, tenis, kütüphane, yataklı - vagonlar şirketinin 'Jaıınnya ile ticaret Sergi müdürü M. Bendonun muhar- ririmize beyanatı Japon sergisi münasebetile yaz- dığımız bir yazıda Japon fabrika- in buradaki tüccara peşin parayla mal sattıklarından bahset- miştikHalbuki Avrupa fabrikatör- leri ithalât tacirlerimize altı ay, bir Halbnki japon ma- lını sipariş eden bir tacir parasını peşin olarak vermekte, mal ise üç ayda şehrimize gelmekti ü M. Bendu Japon / ticari” münasebi bakkında” Ş ai vediyörz — Gazetenizde Japon fabrika- törlerinin kredi. ummadıklarından — 4 irkiyeyle yeni vi münasebetlere giriştik. Sergi münasebetile — buradaki — ticaret evlerini daha yeni tanıyoruz. Bu tanışma devresinden sonra türk irlerine kredi açacağız. Şimdilik muamelemiz peşindir. Böyle olmakla beraber mallarımız Avrupa mallarından daha ucuz- dür, Çünkü size kredi açan A rupalılar kredi vadesinin *faizir de mala zammederler. Bunun için biz şimdi kredile değil ucuz mal satmakla rekabet edeceğiz. Menba sularımız Ecnehiler bilhassa Taşdelen | suyunu beğeniyorlar —— Bu sene İstanbulu gezmeğe gelen ecnebi seyyahları, menba suları içinde en ziyade Taşdelen suyunu beğenmişlerdir . Seyyahlardan bir çokları, Taş- delen menbamın şehre uzak olduü- gundan dolayı yerinde içilm masraflı olmakla beraber ayni zamanda da vakit ziyaını — mucip olduğundan bu suyun ya şehre indirilmesini yahut ta halkın İstan- bulda kolayca Taşdelen suyu ted: rik edebilmeleri için müteaddit şirketler teşkilini temenmi etmiş- lerdir Geçen gün şehrimizi ziyarete gelen bir alman doktoru, menba sularından bahsederken :“Türkiye- de dünyanın hiç bir yerinde bu derece mebzül olmuyan menba ve maden suları vardır. Anadoluda, bazı köylerdeki köylülerin - bah- çelerinde maden sularile çamaşır yıkadıklarını gördüm ... Köylüler bu suda fazla - mıktarda ( bikar- bonat dö sut) bulunduğundan dolayı aci su diye içmediklerin- den bu süretle boşuna akıp git- mektedir. , demiştir. Seyyahlardan ve ecnebi su mütehassıslarından bazıları, bu suyun mide, böbrek ve bağırsak hastalıkları için pek nafi oldu- ggundan bahisle belediye tarafın- dan müstekil bir su idaresi teşkili suretile halka kolayca tevzüne vesatat etmesi en muvafık bir tedbir olacağını söyliyorlar. Taşdelen menbama giden bir muharririmiz, © civar köylünün de bu suyu zeriyatta ve sair düzumsuz işlerde kullanmak su- retile israf edildi görmüştür. Halkımızın bu güzel ve sıhhate çok faydası olan suyu kolaylıkla ve doya doya içebileceği zamanı | - kim bilir? - belki de göremiye- ceğiz galiba! teessürle Ninniler Dün geçe Fatibteü: geçerkin bir aakükük “gerlm Ve bicerbir ninni sesi işittim de aklıma geldi: Ne garip, ne münasebetsiz, ne korkunç ninmnilerimiz var. Benim bildiğim, ninni çocukları uyutmak için söylenilir. Halbuki şu ninniye bakın: ğ ? Deni “ündek tandanlı e Birmiş bostana! İşin fecaatini düşünün.. Uçsuz bucaksız bir bostan, derin derin kuyular , — koca — kocamandıra.. Allah vermesin çocuk - bunların Manasını anlayacak olsa gözleri fal taşı kadar açılır ve sabahlara kadar / korkusundan / uyuyamaz .. sonra: Kar seni futarım Kanadını yoların Yelpazelor. yaparım Ulanmlara S Sahneyi tasavvur ediyor mu- sunuz ? Bir sürü karga.... Dev anası gibi bir kadın.. Bunları tu- tup tutup - kafalarını koparıyor. Havaya kara kara tüyler savru- luyor. li ha dervişler, Bir firin ekmek yemişler Daha da var mi? demişler. Manzarayı — gözünüzün - önüne getirin.. Upuzun külâhlı kocaman karınlı yüzlerce derviş fırınlar dolusu ekmeği / yiyip titriyorlar daha da yiyecek şey arıyorlar. Şimdi - bunları anlayan çocuğun uyumasına imkân var mıdır? Ben küçükken bazı geceler ufak kar- deşime söylenilen ninnileri işitir- dim de başımın içinde korkunç hayaller peyda olup gece yarıla- rına kadar gözlerimi kırpmazdı Bunların - daha - münasebetsizleri | war: « Kinni, ninni 1 > demekten, Usandım. söylemekten Oğlum kızları kaçıracak Aksaraydan Bebekten... « Ninni ! > desem yaraşır Mahalleyi dolaşır Mahallerin dolikanliları, Penim kızıma sataşır... Bakın daha küçük yaşta çocuk- darın kulaklarına bağrılan ilk ses.. Doğrusu bü- nimnilere - baylırım ben.. Kinni binni winnien 1 Yedilm nğluma, doyünca Ama ne güzel yemek .. aylık çocuğa bol sovanlı bi Hem de doyuncaya kadar ye: mek şartı ile... Dandini dandini danalı bebek elleri kplları kınalı bebek. Yarım yaşına gelmeyen cuğun on parmagına kın: yaraşır ya... Bundan başka ninniler sovanlı börülce şajrane olanları komik olanları asilza- 'delere mahsus olanlar da vardır.. İşte şairane olanlar: Nimni ninai ne hat olur Güller açar bahar olur. yavrama gül demem Gülüa ömrü ak olur. Ximni ninni ninnisine heybesina. Gal doldürün j tasvir eden bir Aile hayatı Dandini torba yoğurdu. Seni kimler doğurdu ? No olurdu ikiz olaydı Bir evde sekiz olaydı Anasi « Vah, vah ! » diyaydi. Bahası « Kahi, kah ' » güleydi. — | Aile saadeti ancak bu kadar olur.. Anne “ vah vah ! ,, üzüli ken baba da “kah, kah! , gü- lüyor.. Hiç fena bir vaziyet değil.. Bu asil çocuklara mahsus olanı : Dandini dandıni dat bunda bunda K hop bundla Kğerlenmiş Kul, hala Dod Oğlum bi Bu da Şehremanetine söylene- cek ninni Uyus Hikmet Feridun

Bu sayıdan diğer sayfalar: