6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Haziran 1930 İNKIBAZ, SUiHAZI Karaciğer ve böbrek hastalıklarında hamile kadınların ey deniz tutmasında yan çekapı'da vel ecza deposu, Beyoğlunda Tok SPORCU Sn ateşe atma. Eienei Beisoğukluğuna yaka Mantii için. PROTEJİIN Tesiri yüzde yüzdür. Mer eozanede bulunur. kıllarınan kökün- den çekmez. Kınalı APO maru! ŞAHAP açılmış olduğundan teşrif buyu- ranların memnun kalacakları ilân oli olunur. Sıhhi, temiz ve leziz yemkler.. Mutedil fiatlar md KELEPİR 50 modelli yeni bir halde ve az gezilmiş bir FİAT Torpedo otomobili hareket Sml saire Beyoğlu na telefon asi KârlBe ARANIYOR Noter m çalış- Me iiğsre Daktilo i bari leri eyi bilen ve yazan ie kât e ihtiyaç vardır. erin rakı müsbitelerile ie zarfında rkşside ah Oteli kâtibine müraca, Dr. Taşçıyan E minönü İzmir sokağında No 4 Tedvai sabahtan akşama kadar es P OTELİ | ve LE RTE ERE, SIRACALILA, ZArinLARINA: alli O A, & ve W KADI bek yle AN YESİN KEMİK TR, RINA, MASTALI, LA karşısında Velicanidis (DAY KALKANI, TPERODEN) Öksürük - Boğez Küafelilderen da Akşam MAZON MEYVA TOZ ve Taksim karakolu karşısında Limonciyan eczaneleri. Fiatı 80 ku! VELUTA SABUNU PO TRIKALSINR Emniyet Sandığı Emlâk. müzayedesi kat'i karar ilânı mini Si Merhunatın cins ve nevile Ti mevkii ve müştemilâtı “20 13852 gang Papi Dede e 510 13697 125 13874 385 14064 470 14870 165 15901 1460 19665 995 19966 220 19978 375 20007 305 20008 da eski 11 yeni 31 nı ba eba ral ii elli altı ardan aret münhedim hane arsasının tamam Üsküdar da Selimiye mahallesinde Hamam yeri eş ski 12 e 20 pe yüz en yedi arşın üzerinde ahşap iki en yedi oda iki sofa bir mutfak bir ve iki yüz altı ei bahçeyi havi bir hanenin tamami Hasköy'de Sütlüce mahallesinde Tekke sokağındı gir erp ame olmak üzere iki buçuk katta beş r sofa bir taşlık bir mut- ia bir kire ve emiş altı arşın bahçeyi vi bir hane Kandil'de lk idda elyevm is- v caddesinde eski 19 yeni 51, 53 aralı biri altmış an üzerinde takice el üç e altı oda ikisofa bir mu bir taşlık digeri yüz arşın üzerinde Ea mu ahşap iki katta iki oda bir sofa mutfağı ve iki yüz kırk arşın bah- e ari harap ve eakice iki hanenin Ükayanda Hızırbey mahallesinde Tavanlı- da çeşme ğında eski ükerrer yeni mail seksen beş arşın üzerinde ahşap üç katta beş oda bir taşlık iki sofa bir my k bir 0 ii ve ark beş arşın bahçeyi ir han bali da Dür bali mahlsinde Çıkmaz- tekke sokağında eski 17 yeni 21 numaralı iz ış-arşın ükerihde ağa İki buç uk iki sofa bir mutfak ve irisi il bah hçeyi havi harap bir kanenin ta Topkakıda Takkeci mahallesinde Topka, apı sip sokağında eşi 11,13,13,13,13,13, ve ni 9,13,11,11-1 LE vw iki arşın kâgir bir katta bir ahırı ve üç yüz kırk bir arşın bahçeyi havi bir han enin tamamı. Beyoğlun'da (Kasımpaşa'da Tozkoparan mahallesinde atik Mezarlık ve cedit Toz za Tepebaşı sokağındâ ve yeni 23 numafalı yüz seksen arşın arsa Üzerinde kârğir beş katta yedi oda iki ofa bi ırlık odun ve köi gü e e i iki hisse itibarile altı Dükü da Altunizade mahallesinde an caddesindesi inde eski 1, 1 mükeri alı ii yüz on altı arşın arsa eridi Mn bir laa üç oda bir sofa bir mutbah bir kuyu bir ahır ve beş dönüm bin üç yüç seksendört arşın bah- çeyi havi bir hanenin tamamı. Unkapanın'da Haraççı Karamehmet ma- ba Ilesinde ds caddesinde ve Handerunu ol da ilâ m 21, 23, 23 mü 1,39 numaralı üç gir 28, 21, 23, 23 mükerrer numaralı üç dük- kânın vs Me Unkap Haraççı silelim Fener Karamehmetbey caddesinde eski 31 ve nun diğer senetle nısfına mutasarrıf olduğu han vardır) Borçlunun sı Rafail EF. Kepek ve Fatı buçuk e H lar Salih ve Mehmet Efendilerle Zeliha H. Salih Ef. Fatma H Şemseddin ağa Şaziye ve Fatma Ne e hanım: larla Hüse- in Riza Ef. Kiryako Ef. Kostantin Ef. Salih Ef. Nazmiye, üveyda İN Güveyda H.lar Muhterem Edip B Muhterem Edip B. almak pek nafidir. Meyvaların ekseri ha bir hazim; li bir uyku temin eder ” lde lâtif bir rahatlık verir" ştur. Umumi deposu: Bah. Sahife 11 i Mazon Botton ecza deposu. TOZ VE ORAN ÖL Seda yene? Şe koşn TL LI Müzayede ile satış bn 8 inci Cuma günü sabah Ya a beyde Cabi sokağı 0d bey ağa manınn 8 Biran eri tada mevcut ve Dimitri eğ efendiye âit nefis ve müzeyyen müzayede suretile DE bir E parçadan mürekkep v: iyanar bik en meşhur portua Fil a fabrikası mamulât e a mavun amil rh zarif yi a takımı, ni fab- rika Takları a) La ve İİ Zİ kt e mürel müzeyyen m e a takımı (beheri GER nl bin kıymetinde ol işbu müstesna melketi haiz tal içak mi, an ilen ve 12) parça ali mı, Sen Luyi ve ii gerer Tamar yıldızlı min- yon ve gravürler, Yi ve e ed mehi tr avİZe- e abajurlar, işleme 'salon yastıkları, al gi soba ve tualet aynası, I tualet ve lavabo takımları, aynalı abi ve sair eşyayı beytiye. Ülbrih markalı çaprast telli nefis bir alman ye Hemedan, Tebriz, Hereke ve Şiraz seccade ve halıları. Pey sürenler- den 100 de 25 teminat alınır. Mare Haseki hastaneleri İdrar yı hastalıkları Gi operatör Dr. İNSAN ARİF Cağaloğlu Baha B. apartımanı Telefon: İstanbul 2440 Namıma muharrer cuzda- nımı zayi ettim yenisini alacağım- dan eskisinin hükmü yoktur. Ramazan Ef. camii müezzini Necip SARAY BURNU PAR, LON DRA ; heyeti il Numan beyin iştirakile ün gazini ai icrayi ahenk e Duble bira 20 envai eleği 25 kuruş 6 haziran cuma gününden itibaren her Maliye vekâletinden: 931 senesi mayısı gayesine kadar vE e evrakı mat- bua kap: zarfla münakasa vaz olun öt Münakasa 25/6/930 tarihine müsadif oçarçamba iştirak edeceklerin teklif mektup- larını ve (3182) üç bin yüz seksen levazım müdüriyetine vermeleri lâzımdır. Münakasa şartnamesi levazım müdüriyetinden ve İstanbul > Dolma bağçede evrakı matbu anbarı En her gön alınabili MUZAYEDE | ve SATIŞ nefli sayede Erel alim Dokuz a mürekkep gayet 2a- rif asri yı takımı, meşe ağa- cından Tall 6 ii çk a asri im yatak oda tal roken kanape ve 2 adet koltı si rai peki ere vi türe ke karya, Tm marka yeni bir il ve Tal eşyai eri Seral mi tamam bir adet ma se Pey ml 100. de “de 28 teminat alınır. icrayı ahenk eden Emin ve Şükran bamımılarla Kaptanların nazarı dikkatine Bi; ahibinin birinci, ikinci ve ig kaptanlık vezaifini lâyikiyleifa o edebilecek kabiliyet ve rütbeyi ve a hususu tevsik edecek evrak ve vesaiki haiz türk tahiiyelimde iki kana ihtiyacı vardır, kutu Alikadarann bu husustaki tekliflerini İstanbul 439 numaralı posta d tahriren bildirmeleri ilân olunur. 75 numaralı tuz iki zerinde ele üç li katta ni eli bir sofa — taşlık bir seksen katta üç ödü bir küçük e ir ve üç yüz arşın vi rn zkür 595 20036 Üsküdar da Rum Mehmetpaşa ER de Kesimi ei Şerifk ski 57 v iğne Hürrem ve Şerife Fatma ve mr ve — Fatma iz arşın arsa e ahşap iki (Hazime ikea Hanımlar avi iki hanenin tamamı. (Mez! odalı hane eskidir). 3500 20084 Zeyrek'te seir mahallesinde Ahmet Filyokuşunda eski 15 ve yeni 29, 29- 1 Ağa 420 20147 Yukarıda evki larında mi bedlllerle "talipleri öneli olup aat ikiden altıda kat'i kararlarının çekilmi tal lip e mezkür günde eleri ve saat on altıdan sonr: İsraeantİz rın kabul edilmiyeceği nda hazır Ke a arşamba günü 68 başeret olunar. vE saat on ku duğu andık idar: müracaat eylem e zi olanların kat'i karar esnai ey mahallesinde Fevziye ve i ükerrer yeni Bedriye ha“ üz yirmi iki arşın arsa nımlar. â amamı, temilâtı yazılı emlâk hiza- itibaren müzayede eye mi esi mukarrer saat on altıya kadar a vuku ve mezkür emlâke evvelce bulunmaları ve başka talip eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addo- Pimi lüzumu ilân olunur. lid

Bu sayıdan diğer sayfalar: