6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

6 Haziran 1930 Tetkik edilecek sistinabe | HUSUSİ TELGRAF HABERLERİ ) bir mesele Kenan beyin bu sabahki ifadesi Kenan bey Basatın tahliyesi, gazeteler dava- sının nakli hakkında izahat verdi Adliye vekili - Haydar Rifat bey muhakemesin i mazı u Basat efendinin tahliye edileceğini ye Suvali suru! Müddei umumi bey buna şu cevabı verdi; — Bir defa vekil beyi: “ Teb- şir ettiniz mi?, Sözünü memuriyet dolayısile ( altı senedir kendisi ile temasım asat için değil diğer e zeri için de söylediğini hatırlamıyoru: mey Mahiyesi e Periz niye taht talep EN ve en disi “tallye olunmuştur. Vekil beyin berayı teftiş İstan- bula geldikleri zaman refakatinde olarak diğer mahkemelerde olduğu gibi tevkifhaneye ve hapishaneye gidilmiştir. Mevkufların koğuşla- rını ve va a Basatın koğuşun urada ai biri di beye bir istida verdi. il bey istidanın muamelesi yapılarak dibe kandisine teb- bulunan bizlere gi söylemiş de- Yalnı vekilin o diğer ne refakatinde tek bir gildir. edilip edilmediğini sordum: miştir, kel efalet muamelesi ikmal nir a tahliye edilmedi.,, cevabını Buna dair olan vera tetkik edilirse tahliyenin karar tarihinden bir, iki gün sonra yapıldığı görü- lecektir. 2 — Gazeteler davasının Bur- sa'ya nakli bulunduğunu elerde görmüş, hilâfı haki- kat pr bu keyfiyeti derhal ga- zetelerde tekzip eylemiştim. Çün- i müddeiumumiler kursuna iştirak etmek m. w usanide İstanbuldan anbul ket, 7 şubatta ve — Binaenaleyh bu tarihlerde vazife Şose ve köprüler 60 milyonluk inşaat bugün mü- zakere edilecek Ankara 5 ( Telef. a) — Şose için yapılan taahbüdatın ifasına evi vekaletine mezuniyet veril- mişi Bu taahhütler yekünu 1930-1931 senelerinde üçer buçuk milyon, 1932-1933 senelerinde dörder mil- yon lira, 1939-1942 SL be- ira olmak üzere ceman 60 milyo kaşa tecavüz. ri cektir. İşte bu meseleye ait olan anun İyihas bu; > mecliste mir ve su gibi diğer in li kıyasen şose ve öprüler de 12 sene zarfında yapılacaktır. Bunun için yapılacak yolların. ebemmiyetleri Germ itibara alı- “ inşa sıraları tespit olun- Lâyiha ie e mii programda ye çizme heyetince tastik edilmiştir. Âli — meclisi 4 (Hususi) — Âli ikti- ara meclisi Ab önle onlari tetkika- a devam me Komisyonların Meat cumartı Ea heyeti umumiyede görüşüleçektir tir. Graf sene in Balon fırtına ile mücadele ederek ilerliyor Berlin 4 (Hususı) — Amerika- dan İspanyaya doğru gelmekte olanGraf Zeplin balonu sahilden Ankar: sat metre açı! Balon şiddetli bir mücadele etmekte idi. Istern şirketile müzakere ara, ( Husus kumpanyası kablo yerine telsiz iki i için posta telgrai yor. Müzakeratın bu hafta içinde bitmesi memuldür. i Hazırlanan Belediye kanunu an talimatname bir haftaya kadar bitecek 4 ( Hususi ) — Dahiliye vekâletinde müteşekkil k bugün tam ye kanunu için hazırlanan talimat- etrafında mi kadar tamamile ikmal edileceği anlaşılmakta dır. İstanbul radyosu Filips şirketile olan müzakere neticesiz kaldı dülübisi) — İstenh la şirketle Filipe men arasındaki zakerat bir netice vermemiştir. Şirket bir Amerikan grubu ile müzakereye başlıya - caktır. rup omurahbasları bir kaç güne kadar Atinadan İstanbula gelecektir. Manş tüneli bu defa da onri ie ezdi muvefık olmadığına karar vermişlerdir. Macar başvekili İngiltereye idiyor iy Peşte 4 (A. A.) — İngiltere hükümetinin daveti üzerine başve- kil--Bethlen bir > gün için Londraya gidecektir. Ancak kana ei in kanaatı- olarak başında değildim. dava talebi a mu — Sual fre ni larından (OBasattan (o gayrisinin Ankaradan gelen emirle tahliye edilip edilmediklerine dairdir. Bu sualin ie Le tevcihen imkân görmi 'ünkü irtişa mii Bertan ei hakkındaki tah- kikatta maznui ndan ve- > olan iye lr noktaların aşılma, re ademi an rm müddeiumumilikçe talep m — ve tahliyeleri muvafık görü! memiştir. Maznunların kefaletle tahliye- leri, a tekemmül ettiği kanaatinde ( bul sere mahkem riyasel elden mustantıkçe müttehaz lies devamı kalkın ki ka- rarı tasdik etmemesi dolayısile icra İmani tir Farzı lal olarak bu bap bir emir — rr edilse m bu umumiliğin Otalâası verile müessir olma- dr neticesi tezahur eder. Gene dayak mı? Bir şoför bir komiserden dava ediyo Aksarayda şoför Sabaheddin efendi dün bir istida ile İstanbul müddei müracaat ederek Aksaray merkezinde ko- miser Hulüsi efendi aleyhinde bir dayak ve hakaret davası umumiliğine çmıştır. Sabaheddin efendi salı akşamı bir pol olis memurunun gelerek: “ Komi vine götür ,, diye ind di t ettiğini, komiseri alarak Koca Mustafa paşadaki evine götürünce kendisine para vermek ( istemediğini, (o nihayet Hulüsi efendinin reisine parayı verdiğini anlatmakta: Bu hadisenin ertesi ser, erime ğini karakola ağırtı “ Sen benden para diye tokat atmış sözler söylemiş . Sabaheddin efendi bazı şahitler de göstermektedir. İstida Fatih sulh mahkemesine havale edilmiştir. Mamafih polis müdiriyeti de bu hususta tahki- kat yapmalı, şim tahakkuk ederse komisere icap eden idari çezayı m Turing klüpler kongresi murahhasları gitti Turing klüpler kongresine işti- vere iz İstanbuldan hareket etmişlerdir. ram marifeti Şehremininde otura sarhoş olarak ikinin Dikrana çatmış, gözünden yaralamıştır . Topuz tutulmuştur. o « Ne diyorlar? | Ayın 15 ine kadar |! olmazsa sonunda imza edilecekmiş Atina 4 (Hususi) Pre gre | aber Türkiye ile mübadele meseleleri içinl5hazirana ve azami ay nihayetine kadar itilâf husulü memuldür. Diğer mukavelelerin muahedesinin sadi itilâfın başlanacaktır. Ati (Hususi ) — Buradaki firari erener Türk - Yunan müzakeratı emlâk tahrikâtta bulunuyorlar ve buna da muha- lifler tarafından e ediliyorlar. mafil nizelos çizdiği kaktı. halil ısrar etmekte' ve menafii umumiyenin şahsi men- faatlere feda edilmemesi lâzım geldiğini söylemektedir. Yeni sipariş edilen telgraf Ankara, 5 ( Hususı) — Posta ve telgraf fen müdürü Zeki B, Berline gitmiştir. Berlinde yeni sipariş edilen Hök makinelerinin muayenesi için bir hafta kalacaktır. refakatindeki me- bu seyahatten istifade Berlindeki otomatik tele- ir tele göreceklerdir. Köylüye kolaylık En hücra köylere kadar seyyar kasalarla para götürülecek Ankara 4 — — İktisat encümeni- nin müzakere ve tasvip ettiği ve havale edilen köylüye edilebilmesi için ve raftan da bankanın ların ri için bazı para götürülecek w - köylüye ikraz edilecektir. Ayni zamanda köylü- nün “e ya yeni bra -apuyi aire gibi ön İade mn e içernatliri Harunlar... Birbirlerini kıskandılar, Harunun biri rakibini vurdul Sirkecide Demirkapıda bir cerh vakası olmuştur. Vakanın kahra- manları iki eyi biri kah- veci Harun, diğeri seyyar satıcı Ha arun. LEE hoşlarına giden Sirel ni haştahaneye atırılmış, yaralayan yakalanınıştır. Eski kocası! Kadıköyünde Kurbağalıderede oturan Mevhibe hanımın evine, eski kocası taarruz etmiş, evin apısını - açtıram, Teni için cam- larını kırmıştır. e hanımı bu iddiası üzerine tahkikat ie dır. o (Beş taraf birinci sahifede ) para küçük görüleçek bir mıktar değil ei Kâğıt zapmak için lâzım olan iptidal” e bizim memle- e e mi > ni kendir mahsulümüz de türk kâğıtçılığı için mühim b bir menbadır. M Meslek Kendir mahsulü- buda İtalyaya sevkolunmakta ve memleketimize kâğıt şeklinde avdet etmektedir. 0. için misil adde ola- rak, samanlarımızdan da istifade edilebilir. Memleketimiz bir ziraat memleketidir; ve yetişen mecmu hububatın yüzde biri nisbetinde vi elde leceği farzetsek, enede on kilo e vr cak öm Yalnız başı samandan mere ağıtlar ibi kâğıtları yi Görülüyor" ki, kâğıt yapmak için ptidai (o maddeler memlekette nil Kâ apmak için bazılarının same gi m ormanlarımızın zararına icap etmiye- alışma! cektir. Zira ei simi den başka, pamuktanda bi hususta istifade olunabilir. Vapurlardan gümrük resmi Manada kanunu ni alınacak vapurlardan ç k yazılmıştı. apurcular birliğinin (teşebbüs üzerine hükümet gümrük r: lil kaldırılması için bir lena lâyi- hazırlanmıştır. o Ankara- alâkadar (omahafile gelen bir haberde kanunun bu ler- B. M. Meclisinden çıkacağı bildirilmektedir. Balıkhaneden tellâliye resmi Şehremaneti Balıkhaneden tak lâliye namile bir resim x'maktı idi. — olan teşebbüsat üzs rine bu resim B, M. ez çıkan bir | kanunla ilga edilm Hırsızlık ni 24 saat içinde şehrimizde Dün şehrimizde 3 hırsızlık vakası olmuştur : — Bakırköyünde bez fabrika» sında 17 — odadan ame- leye ait e bazı eşya Emi Hiraz. meçhuldür. eri yurdu elek Jan dacid biri Üsküd ecl Rıza efendinin ii vim 1 caket ve Sâlira çalıp kaçarken yakalanmıştır. 3 — Sirkeci halı antreposundan 2000 lira kıymetinde 7 seccade çalınmıştır. Cam rai kahveye girdi Simitçi Osman ismini biri dün gece yarısı pisını açmayan anın üzerine bıçakla yaşında olan çırak bağırarak mer Polis, simitçiyi aramakta. Otomobil emek 21 numaralı hususi otomobil; Aksaray yokuşundan (o geçerken di masına sebep olmuştur. İ çocuk DUNYASI Bugün sahifemizi okuyunuz! Manzum masal, hediyeler, bilmece ve resimli hikâyelerle küçük san- atkârların karikatürleri.

Bu sayıdan diğer sayfalar: