6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

o Haziran 19 Tariht roman tefrikamız: 61 BİZANSIN SON GÜNLERİ İSTANBUL'U Fethinden sonra... «Yerde ölü gibi yatıyordu... öptüm.. duymadı. ar acıdım.. O ka İzmini, bir sabah; gözlerini açtı en uzanan meçhul bir Yunus bey Toğan ım vücudunu re m karar verdiği gün, S an Mehmet Edirne kale- sini e çıkmıştı. Fatih saraya avdet ettiği zaman çok hiddetliydi. oğan bey bhünkârın haleti e tetkik etmeden huzu- ve padişahtan İzmini nin hf tedi. Fâtih, vi beyden kat'i bir netice almadığı için İzmini'nin sera çıkmasına imkân olma- dığını söyledi ve: — Bir daha bu kadından bana bahsetme | Dedi. Sultan Mehmet'in tabiatını çok iyi e iz oğan şili huzuru hümayundan çıkarken dur padişahım! nedi halde, bir tek söylemeğe (cesaret R Bim Demek kelime bile edemedi. nin kaç defa ahsetmiş hünkâr.n İzmini kkında a düşünceleri olma- dığını ini Şimi ia h ona niçin: — ni'den bahsetmel a Bu âni tahavvüle sebep neydi? Sultan Mehmet'in fikrini kim çelmişti? Fatih , herkesin sözüne inanan we hakkın- li değişti- . Toğan geldiği ü. i'nin zındandan çıkmasını TE kim olabilirdi? Toğan, ara sıra çifte telli sazını eline aldı. İstiraplarını terennüm ederken, sabahleyin odasına gelen ve kendir tehdit eden Drahşan ı hatırladı. stüste iki me şarap içti. İM ın sözlerini e ude uğraşma Toğan Onu ladin elinden EE eş / yacaksın! ,, Toğan bu cümleyi bir kaç defa tekrarladı... ODırahşa'ın padişah üzerindeki (nü ve tesirini düşündü. Ya, Kolundan Sazının üstüne Böeiirinin etrafı simsiyahti..I O kadi zan: İskender Fahreddin a dar çok acıdım ki...» ı zaman, zındanın pencer esin elin kendisine bir Hi uzattığını" gördü... mektupta üç kelime yazılıydı: «yarın ii dam edileceksin> Dırahşan Fatihe ne söyliyebi- lirdi ki, Padişah esasen onu çok Mies ve kıskanç bir kız olarak anımıştı. temini yi sarayda kıskanan- ar ona bu iftirayı atmi la 5 Diyen kendisi “değil miydi? İşin iç yüzünü çok iyi tahmin eden Padişahın Dıra| dinle- O halde kim çelmişti ? u muammayı bir türlü halle- demiyordu. eti... Çaldı.. Çaldı.. İçti.. bir daha içti. aşkının -kurumuş fakat çok kıymetli- bir mini olan 8; sarı Süz Sabaha kadar içti... saz çalamıyor.. düşüne- .. ağlıyamıyor.. yerindei bye rdu. mamile sarhoş olmuş, kendini | ayben mişti. ve Dia sem hez sessiz ve tenha bir köşesinde konuşuyorlardı: oğan'a çok acıyorum, Sa- sin naz dairesinin finazi — Hakkın var yavrum: Acımak ta sevmek demektir... Mei doğu Bu merha- ki şüphe yok ki sevginden dm sen de seviyorsun, degil e — Eve KE itiraf ederim ia senin pm değill azl Sen, onun bu sa- babi ali görseydin. esi vardı? Mae sını — açtığım baygın bir halde yerde Yiüyeli arap kadehi kırılmış.. şaraplar yere dökülmüş. Kğpa sarı güller arasında uzanıp yatmıştı. de böyle kendin nn dar şarap iç mii fethinden evvel ağzına bir katre şarap koyduğunu işitmediğim gibi, sarhoş olduğunu gören de yoktu... (Mabadi var) Akşam Sahife 9 ii Akşamın eğlencesi İG Nim | | Milyoner Van - ey İ Muharriri; liya Orenburg Dünkü bulmacanın halledilmiş şekli. Beyoğlu sulh mahkemesinden: im inde muallâk olup tarihi ilindan itikaren 930-626 No. .da görülmek üzere (açıktır. Fazla malümat almak isteyen omemuriyetimize üracaat etmelid Artırmay: iştirak için yüzde yedi buçuk teminat göstermek lâzımdır. Ta- pudi eccel ve gayrı müseccel hak sahipleri yirmi gün içinde eril müsbitel İerile memuriyeti- mize ( bildirmedikleri (takdirde satış bedelinin opaylâşmasından hariç kalırlar. İşbu artırmada Ni defa bağrıldıktan sonra bulun; kıymet üzerinden satılır. Gayri menkulun tam işbu ilân şartnamede göste isli; şerait da- iresinde 8 Temmuz salı günü saat onbeşte Beyoğlu sulh mah- kemesinde obaşkâtip (odasında satılacaktır. Beeğ sulh ne Beyoğlunda Çatma Mescitt orta YÜ atik 20 ve cedit 32 ve kezalik ayni mahalde 20,13 müke, rrer ve cedit 36, > No. lu i bap hane açık rma > paraya ŞevFilecektir! Ki mu bae ye liradır. Şart. mesi Mahi EDEB lidir. Artırmaya işti- yüzde yedi buçuk temi- di sahipleri yirmi gün içinde evrakı müsbi teleriyle memoriyetimize bil. dirm. irde satış bede- dini raylaşmsından hariç yi r. İşbu artırmada üç defa bağ bil sonra bul kıymet üzerinden satılı Gynmenlali tamamı işbu ilân ve şartnamede yönelen şerait dsiresinde 8 Tem- z 930 si Ni günü saat onbeşte Beyoğlu sul m baş- iy satılacaktır. Fi sulh 2 inci hukuk | hakim- Fehmi Murat a müddei eyi Sultan- selimde Darüşşafaka arkasında Çıragihamza eni sinde Bodrum iü sabık müderrislerden alkaralı Halil Ef. aleyhine ime olunan 3645 kuruşun tah- davası üzerine tastir kılınan davetiyenin o zabrine mumaileyh Halil efendinin ikametgâhının mec- huliyeti omubaşiri ve mahallesi muhtarı tarafından şerh verilerek iade edilmiş ve talep ilânen tebliğat icrasına karar verilip ihilemesi 28/6/930 cumartesi saat 14 de talik kılınmış olmakl ati mezkü sili rüyet edileçeği tebliğ mal kaim olmak üzere ilân olunur. 1920 senesi baharında Belçikalı milyone ie Esterpet, hergün eğlenmek, yemek, inek kti yorulan o âsabını inlendirmek için Kongo'ya mü- ei en hareket etti. Böyle mahallin intihabı sizi hayrette düşürmemelidir: * herkes Okendi iktidarınca seyyahate çıkar. Eğer onbinlerce lirası olanlar: Ostand'a; yüzbinlikler: Fas'a, Mısır'a gider- lerse, tabiidir ki, knilyorlayiğ, sa- ibi Van - Esterpet'in, Kongo'dan daha yakın bir mahalli intihap etmesi mevkii ein A sip olmazdı. Yolun runluğu canını ri zira, e hu- su: va mükemmel * bir vapurla ediyor ve yanında yol li asal; dört muhterem milyonerle, gayet yakın bir e milyene rlik (o payesine irişmi melhuz üç delikanlı alümeyoğdur. ya ei yapmak. Mi ve slim det baybllar. bala, Ekm ecir ndür ki, elçika a Üstün ledi. Deüz den ale tadır artı| cü gün, seyy ri güvel ertede kah Ee ki birden bire, yat, bir biri km dan üç darbeyle il Esterpet, no bayii Ee etmeğe vakit bul lamadı; yalnız ilk Biel kocaman ar ara benziyen vi örür gibi oldu; ve ir büyük domuz etti. Daha Dan ıyvanlı Balak bi beslediklerine baş sonra, e! er im olduğunun; ve yerli i siyah ibi a de nehre düştüğünün arkına nihayet m sahilde Fa Idi u. Kuru bir yer çıkabildiğind. olayı miğbiiümda, hirde olup bitenleri seyretmeğe ağladı: Manzara cidden şayanı dil ikkatti 1920 senesi teşrinisani 28 inde, Kongo nehrinde ( şakalaşarak banyo yapan biri, ee sürüsü t zira ii çeri in ilk öne dom ttiği ariel hakiki İpopolamla laa başka bir şey değildi; bunu böyle olduğı Belçikalı yone de hayv. e e ei hatırlıyarak okan. pasla Belçika iş ii cl enç ipopotamlar, büyük bir iştiha e ve in ne amizedini, o tayfaları (yemekle iktifa azli bayilere elek- a lee âletlerini de yalayıp yutı Bi bu nzara karısına birden bire ih ta ların kara hayvanları olduklarını md yakma ki ormana doğru koşi essiz ve bir akşamdı Serin bir hurma ağacının ame oturan Van - Esterpet “Reine kışlık bahcesinde * zannetti; uyudu. ndığı zaman, elektrik zilinin Uyar düğmesini araştırdı; fakat, parmağını dişliyen büyük bir böceğin kafası geçti eli Bağıra amarot ind n yakın posta - telg ai ei a koyuldu. İşler yolunda gidi Hiz A saat Mer Ese , kar iel bir posta şubesi sö zmn karl i Kr anl , çırçıplak bir insan den birinde hizmi çocuklarından anlamakta gecil yo: sm basikiğimdan ci çocuğun kendisini sı götürmesini talep etti para bu dale bi kei iban iile 2 e karar veren Van: yi Ml çocuğu zorla yer kafasına bastonile gölürmeden Ki karşı an-Esterp: Sa a önül Mİ tinde kaldı. Bir meydana çıktı. yemek kökasü geliyordu. Ki siyon bezelyeli biftek ısmarladı. Fakat kocakarı, hiçde oralı olmı- ordu. Şimdi kl til ündü sıçramaktan vaz; e, sterpet'in etrafında YE sma çok açtı; riayeti unuttu; ve, kızaran di kendi elile dikte indirerek yemeğe başladı. vii kocakarı, şimdi avaz avaz ydı. Van - Ester- pet, iibaiıdan ğe eden bu baba fena halde hiddetlendi bir varakayi nakti- eği i yüzüne fırlattı. Fakat bağır- makta devam ettiği için, karnina kuvvetli bir tekme atarak onu turdu; ve yerli lokantanın aç gözlü sahibesi yere yuv; varlandı. Van seyreden tavsiyesile çokta rdi. Fakat her iş olup bittikten sonra, kızın bağırmaları kesilme- yince, milyoner 5 çek takdim etti; ve ki çıkarak A ga altında öğla uykusuna yi ürültüyle uyandı. Ke çilek simsiyah bir sürü insan, heyecana gelmiş bütün bir hayvanat bah- çesi gibi, haykırıp duruyorlardı. Van Esterpet'in o etrafında SE yapan bi zenciler Gobulu abilesine mensuptular. Müteakip hadisin tevazzuhu için, bu ka- bilenin bazı garip ( itikatlarını kaydetmek icapeder: Nekadar şayanı aj n “E dikkattir ki, mesafelerle ırdan Mek için, ölesim ilâh bk 'nın resmi me es bir gabuğun delâletin aniirazlği ederlerdi. ,E (Sonu yarın) Müercimi: (a. Na) İndi iL ağ A yle zi, © iie £

Bu sayıdan diğer sayfalar: