6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

R Sahife 8 Küçü O a AE RL 0 Akşam Kk ilânlar Umumi malümat 1 — “Küçük ss iel 5 defa Her iti li için 2 — Küçük ilinlar 4 ari fazla olmaz; bir satır tahminen 5 Kelimedir. Fazla satırlar için ca ücr op sütündeki ilânlar ie nız idarehanesi e. ve Gülmen, Bikin esi, ye günleri sıra ile meşro- Il a — Ticari mahiyeti haiz ilân- pm otomobil — Az k $ 509 modeli kapalı bir — otomo- bili acele “satılıktır. Matbaamızda Enis ahsin beye müracaat a a ile Hamam arasında 2 numaralı Nuri se daire. kiralıktır. sporcularına fırsat — eme a a Sütlicesinde İngilizkâri 20 kadem boyunda dirsekli | Taş konak mamile maru! 2 sofa, İfa satılıktır. ini mem m ei su we ke a ve bahçeli. sokâk 42 telefon. Büyü İçindekilere -mlrgcaat. — 5 Az kullanılmış — bir spor Fiat Kiralık EE veyayeni model bir Ford “otomobili | wadar bir sapartıman “kiralıktır. Şişli'de Z atın “almak “arzusundayım. “İstanbul ema se Dere sokağında 724 ye kutusuna gözükmez ve fiati- | Suat Âbit Sarıca apartımanı. Numara 8 nin tayin. idi me kadar gezilebilir. — Dişe sandalyesi Müstamel yol meri pompalı Fötö aranıyor. Kadıköy Moda bi dairesi e Cafe mahallesinde No 102 | güzel mobilyesile-bir sene için kiralıktır. 8 Hasan Zühtü “beve se t ilyesi ır. <Apartı- 5 nda r, yo , “telefon o: mevcut olup Boğaziçine nezareti fevkal- Kitapm Kumbaramı? Ziraat Bankasına yeni gelen cepte taşınabilir kitap şeklindeki kumbaralardan alarak tasarruf edeceğiniz para- ların kârlı faiz ve ikramiyelerin- den istifade ediniz. ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ: $ Haziran 1930 gayet zarif larla nişan, velime merasimi, pp da âdi g z - ördüncü iri; irtihal ilânl. di sütune der ie Kiralık-Satılık a Müracaat : Telefon mi Bahçekapı Dördüncü Vakıf Han birinci kapı dilmez. yi Maçi satılık “emlâk 5 — Adı olarak arsalar Galatada “eski “güm! kik idarehanesini gösteren ilân sahi Paşabahçesinde — iskeleye ya” | çaddesi .. — Karyolaciyan kalfaya lerinin nam! a gelecek mek- kın havadar vasi bahçeli salma Sulu | yonracaai gi 5 vi ; : « | Tahirpaş re satılık ve gre l nayi we nr" meme Adana hapishanesi ricaolunı bye Kiral apar köyünde -set üzerinde 10 numaralı dok- esi ralı| -apar- | tor Halim paşa hanesi müsait “şeraitle v tıman —— piyano, satılıktır. e elektrik ve a ve müd -. e mm u bi nezareti fevkalâdesi iz set ur U un en 1 . | ahı anlar Dana e Goezm — üzerinde “geniş bahçesi ve yüzlerce . ü oda, Beyoğlu intikal caddesi eşcarı akmak yi size Giyme Bi lik ihti ERER SEA piyano meşheri. ei lere müracaat edilmi ir menelik itiyaç ü Evsafı Ğ 121672 kilo ekmek ldı; — Türkçe, franzısca almanca - mobilyeli apartıman Satılık hane — Samatyada Ağa 36 Gani yaldız undan çi “bilirim kâtiplik veznedarlık sağa te. | 5 oda ve banyo, Beyoğlu, İmam sokak camii yanında m EN Halis Batum gazı olacak — diyat işleri yaparım. Taliplerin «Akşam» Kar küm apar ERE No 22,2 ye 1 — Adana merkez hapisanesinin bir çal Ekmek ve Gaz ya etesi, rümuzile yazmalarını m ikiye EA ihtiyacı Haziran 930 iptidasında yirmi bir gün müddetle sarar : 548 ii e sai mma az çıkarılarak 21/6/930 tarihine müsadif olan Cumaersesi saat Şef ve muhasebecisi Bop ada er sağ m 15 de Adana Cümhuriyet müddei uumumiliği dairesinde ibnlesi icra tecrübeli, e e e inğinüğaymenin iliniz iii özaniliiin m edilecektir. som mü Va | melhuş bir e istiyorum. * Yemeğini | Cağal oğlunda halk fırkası “karşısında 2 ED, Ekmeğin kapalı zarf, Gaz yağının aleni münaka retile iş bp o <Akşamıda «Sef» rümuzuna | toabbnt ederlerse ayrıca ücret “veririm. | şamlı “apartımanının “9 No lu “dairesi | ihalesi icra edileceğinden Ekmek iiçin 1141 Gaz yağı için 70 lira e Adres. (Akşam)da N.'D. yaz için kiralıktır. Banyo, asansörü, | teminatı muvakkate ya . 0 bütün konforu “vardır. a oveya 2 —— taRSl> Er HERA: — 46 beygirlik ei İstanbul 3577 telefon. 3 — Şartnameyi e daha fazla malümat almak isteyenler nım Enine iş arıyor. «Akşamida | yünde Sahilde yn ) sistemi, Acele devren satılık otel — | her gün "7 ğa müdürlüğe ve yevmi ihalede müddei umumiliğe 3 —ı gazojen un ei ERİ God Kolacı Necip beye müracaat. | müracaa' 1 ilân olun aa ililseke ali üç “sena z 5 i ei nyada tahsi meccahen kiral, ge şayanı . Ya . . a la la m er | b ün. e ye) e a | Manisa vilâyeti daimi ; kısmında ç istiyor. ime terzihanesinde Ömer Ge caa ndikte arazili, maz bele y lât istiyenler EY ee | dd Me: ie ucuz kiralık satılıktır. mektup göndersinler, Pera - Palas karşısında yakin ij ene avukat Tiapelinde Kiralık e alı — Kuzguncukta “paşa, | şubesi memuru Ziya bey encümenin en: üç sene da ticarethane e limanında Üsküdar ve Kuzguncuk iske- Kiralık O lm 22 yaşında kimsesiz must lelerine 10 dakika mesafede 101 No lu iğ ii mi eki iri — Manisa muhasebei hususiyesi için (2068) lira )15) kuruş kıy- c > | yalımn ufak bir dairesi mobilyesile di ia defter ve saire bastırılacaktır. mi genç iş arıyor. se ş için 'mefruş temiz oda - Galata rel — ella e an al m m RR a — İhale 21 e cuma esi A saat 1l de Manisa vilâyeti ETMENE iü pe ve mutfak ayrıdır. Pei İn lerek. İaimi encümeni huzuı icra o edir “un fabrikaları işlerinde | miraca EE — e — tramvay caddesinde 3 — Taliplerin münakaşaya üşümek | için "661 numalalı kanun daire- . iştigal eden ve her umuru hu: ndan köşk — Burgaz e ger ”— es linde 5 odalı, 'te sinde temina göstermeleri şarttır. anlar.türk değirmenci ustası iş arıyor. | içi dışı yağlı boya, muntazam -bahç m ban trik ve çilik 50 — Nümuneleri görmek ve şermit hakkında izahat almak isteyen- Sd, KE A koda, abdesa- | numaralı hane ri lerin Manisa Muhasebei hususiye müdürlüğüne müracaatları, ne, hamam, çamaşırlık ve zemin katile Kiralık hi — imnleyile mi ; . 2 sarnıçtan mürekkep kapıları tamamen | . orşi emeği 2 pe İşçi arı anlar ayrı 'bir apartıman halinde köşk “kira- çiale İtalyana balarmn rain Gar” Ta ayyare me a meeade Merkezi Mi ei y lıktır. Taliplerin İst. Balıkpazar Arslan iyi “ MN Mm mi ar e Bursada yapılacak Cemi ve sinema binası inşası k zarfla ha misyoncu Ali Haydar ie tL Ee gi 5- haziran rildi mi on beş gün müddetle amm arayan hanımlara — El işle | st 3 > © | haneye elverişli 20 oda 3 büyük dükkân : > e klinik tetöyönlerik K di ve deposu vardır. Yeni sahibi taşray, onulmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak ve plânlarla şartnameyi Kaz ustafapaşa S il Mi atılık ev arıyorum — Sultan | gideceğinden toptan ve perakende acele | almak üzere 10- haziran tarihina kadar Ankarada Cemiyetin Umumi "bey han No. 11 - 12 ye müracaatları, —2 | ahmet ile Fatih arasında otramvay | kiraya verilecek mili isterlersa | merkezine müracaat eylemeleri ilân olunur. luna yakın o kâgir ev | muşamba ve telefon konai iy orum. la Ba e Boğaziçi Büyükderede — is Sinema makinesi Beyoğlu sulh mah! 3 —is > eyoğlu sulh mahkemesinden: Za Satılık eşya kamyonu Ali Haydar Sİ Ee > ii akika mest geniş bir | fen 1: 3,6 öbjektif ihtiyat kasetleri 26 EN Taksim ça verilmesi, stün; müştemilâtlı | metroluk, sehpasile beraber pek az sok da 97 . ile murakkam Bin makine e yoğlu kumbaracı yokuşu - bir li “kiralık lie anil İst. 4285 aim. in ilin lu datikla) * aeldilesi 6£ bi çi a e vi artrma il lefon. 8 Majister marka 1000 mumla 110 öl ), 62, pa numaralı serim ve altın- iya az müstamel gayet ehven satılık, Bey- da ki iki dükkânların yarım hissesi satı 500 Sandık istiabında kiralık ego me | paraya e seli bi Ke oğlu İstiklâl caddesi ammakkapn 54 | lıktır. ekin, havagazı, ki sar | depo — İstanbulda iret 1 cal islant yumurtaları Kızıltopral ale Pa: ii sekiz bin liradır. Şart Piyano Meşheri. nıç, bi ve kuyusu “var. Üsküdar | tındaki depo kiralıktır. İstanbulda “Riza | paz bahçesinde M. Nurettin tavukhane- | Da divanhanesine ryan Remi ington — mar am Nalbur Sarkise'müracaat. cdi zi talyan Şa sinde bulunur. Ağ m izi ti e lândan iti- ka dört yazı makinesi ucuz ve acele > e Şe pa —“Yicaretli bir iş baren 930/602 No. da görülmek tılıktır. Siri oci'de Şahinpaşa oteli Göztepe istasyonunda — cami mir ii Köşk — Drenköyde | için r şerik arıyorum. İste | üzere açıktır. Fazla malümat al karşısında Dervişler tm (Halk | ittisalinde merhum Hasan Hayri “paşa- sokağında, vâsi arazi, e Ba fırını sahibi Yani mak iste; eyen memurlyetimize mü- — — daktilo dersanesi)ne t, ımlarla ınuhat vasi bahçeli m yel ie bağ, bahçe, meyva vesaire e Salk olr a | b b köşe veli dr dn sak | yon Habe şte sr retlin Lİ a e 1,36 metre vernikli çift kapl: < 4 | ve ikiâilenin ikametin np melt, “liğer nis anl ii ri yamur” bep dr puda e ve y zi silindirli | 10 - ygir o kuvvetinde sna sarin ii — — din — mi gez güzel esp) mile Papasbahçesi ği z njömanlı deniz e Anadol v gri, İN gn ER yalm kak ii mürac, No. oda, Her gün 12 -2 ii ez: ye kür apartımana müracaat, —3 Mektuplarınızı aldırı El Di Z. ? tı milim 4 mm ——— e — Gazetemiz ( idarehanesini pe ara — sahibi Pe isi a zi in 200 midir İm ideceğinden acele hurda fiatine maı ile müteharrik yeni “değirmen b - üte eri olarilkeyöeteriş “olan ieayifderimizdani NM edevat, motörler v. al di ven ve müsait şeraitle satılık olup e H sula vel marka meler satılıktır. Gazetemiz idarehanesine | talipler İstanbul ıkpazar “arslan - Hakkı Kazım Bey hanında sahibi Haydar “beye müracaat, Hayat vo'dg milla No.1-B-VK- 3 - uvanof adresine tahriren imla anında, y El — uzun zaman “avrupada “bulun. e ME “BA - Gayri menkulün tamamı işbu ilân dum. Hayat ve refah te'min eder “mt- A Hi 5 di bey - MHH-M- payi mede gösterilen şerait yn PN — 4 köşeli mermer Kiralık apartıman — Beyoğlu | him bir bbüsü “mai di değirmenci - Ş M 18 - dairesinde 8 temmuz salı gün sandalyaları sl a minare iliki 18 nu | servete sahip bir hanımla ek saat on beşte Beyoğlu sulh mali-” ni bütün teferruatile tıman. “Terkos, havagazı, | isterim. müracaat (o Mektuplarına lef namlarına gelen mektupların idare- k ie Ee kA ie an iE ze “© birlikte re dıvar aynaları. Tepebaşı selin, ri kiralıktır kapıcıya mü- | edi şam»da «Ciddir | hanemizden lütfen alınması mercudur emesinde başi aşında s8. i kırlangıç lokantası 53. — —4 rümüzunâ müracaat. — tılacaktır. ye “ olünü 7 ee ZMN

Bu sayıdan diğer sayfalar: