6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a hife 4 5 Haziran 1930 'efrika No.3 Polisin tutamadığı caniler de vardır : Karısını zehirliyen koca: Nâkıli : (Va - Nâ ) Bu sözler üzerine gülüşmeler Selânikli İhsan beyin ise, ba- şından pek elemli ve suzişli bir oldu. Hikmet Suat, yüzünü; di gerine zıt iki ifadesi görünmesin diye başını öte tarafa çevir Cambazhanenin yaf calar dan birinde dört re Dördü de genç çk, kibar, kişizade idiler. İböndürdi de m ür in il sene mezunları yukarı ate e Hile met Suad'in daveti üzerine gel- mişlerdi. Hikmet başta olmak üzere, size bu dört zati tamışıralım; eyler. Hikmet Suat ie Sim) Kemal ve Cemal Beyler era İstanbullu” durlar. Üçü de zadedirler. Şahsi servetleri, Selânikl i İhsan Beyinki derecesinde yüzbin hattâ min rakamlar ile ölçülemezse cedir. Kemal'le le üstelik, arlı işler peşinde, san Beydir. (Bu encin babası, İstanbul'un ük mağazalarından biri olan reklâm olmasın . doğru ismini söyleye im. tiyaç İlel Delikanlı, babasının an mülküne daha şimdiden İyettir. lk arkadaş, senelerdenberi bir araya gelmemişlerdi. Bunun da sebebi, harp olmuştu. Meselâ, Hikmet'in İskenderiye'de, Miriiik paşabab: n kalma iki buçuk ufak tefeği yardı 1914 - te onları Lu ktu, fazla telâşa düştü; Türkiye'ye dönmek için âdeta çırpındı, yırtındı amma, Tevfik Fikret merhumun dediği ibi: Bazan felâketin de olurmuş hayırlısı! Bu Mısır'da kapanıp kalış, Hik- Suat için, hayırlı oldu. Zira, pek yakışıklı, pek muame- le bilir m zi yi tahsilli olan Hikmet'i, diyarı'nın pride a sevdi. Hikmet prensesi (osevmedi değil... 1916. da evlendiler. es, — ingiliz lirası sasen, - erhayat olan ül da Hikmet'e ebi: “Aman, 5 içlenip de basta: lanmasın!,, (o endişesiydi, Müta, reke'de, (yani bu sefer) prenses Necibe, ilk defa olarak İstanbul'a gelmişti. Sıhhati müsait olmadığı a alada müslüman kadınları- nın şimdiki gibi her yarara git ihtiyat rami imdi, ikisi de beki bulon da Ati Onu, — nihayet ia emr gayrı enkul mallar; Biz lan, kıyesi olan e kızı EE ye, ın da ü: otur- üstüni ailesinin gitm. ve yaşamasını eğer ye Mr bu vasi- yeti tuttu. Fakat, daha nn tanıştığı Ali Rıza isminde bir serseri - tarafınd. dolandırıldı. Bu i Rıza, Şahende'yi orta yerde beş parasız bırakarak sır Türkçe'yi İstanbullu ii erepler ve Rumca'yı inalı münevver- ler İlde iyi biliyordu. Ze- kidi, alışan, ,Güzeldi de... Bu Bsayede, mağazasında iş İhsan Bey, bu Şahende” Şe gönül vermişti. , almak istemişti. (Arkası yarın) Akşam 6 Haziran 1930 İL Günün H ABERLERİY Şehremaneti ilânları EDEMEZ EE Şet ind enesinde 3 ve 6, misil itibarile tanzifat Devlet bankası vergisi ve teriviriye yemilidin fazla alınan mıkdardan müstecirler 20 dr 1 Pengo 70 kurun (Çek.) iz İstanbul 4 Haziran 1930 1 Altın 1 Mecidiye | 59,— e 1 Banknot 240, ES Sadık Zade Biraderler Vapurları Karadeniz muntazam ve Lüks Postası Sadık Z vapuru 8 Haziran PAZA Sirkeci rıhtımından hareketle ( Zongu Ünye ldak, hanı kid Ordu, Gireson, Vakfıkebir, Trabzo: ade ( m fiatları) İstikrazlar Tahvilât İst. dahili 97,50| Tramvay 4,27,50 Şark d. yolları 95 | Tünel 4,27,50 D. Muvahhide 118/25| pakt 1674 gümrükler 25,50 Pe ron maht 12, 2 LEE pi 14,54 32,— vE ir iğ “ T 33,— sham İş Bankası 11,17) Terkos 36,— dolu ar Gi Ar. 24,75 i Ünye: 26,50 Şir. hayriye va Da a ley. 4,40 Tramvay 10,75 Umumi sigorta w “0 Şal m. ecza — 4,75 Bomonti Telefon 28,— > nin fiatları Londra 1034,50 | Madrit 3,86 Paris 11,98| Varşova 4,19) Milano 8,96,75 | Atina 36,25 Berlin 196,75 | Moskov: 10,88 Sofya 64,77) Vi 3,3: Brüksel 3,36,80 |, Bükreş 79,15 Amsterdam 1,16,75| Prağ 15, Cinevre 242,75 | Belgrat V 26,60 Nüyork 47,02—| Peşte 2,68,75 Nukut kuruş Uruş j sterlin ia 20 ley 2, 1 dolar 20 dinar 75,50 20 £. İsviçi 8,—) 1 Mn 2,— 1 Mark 50,— 20 £. Belçika 2 “e 20 £. Fransız o 168,—| | florin > 20 liret e 20 leva sı hakkında encümence tebellür eden fikir bu sabah yeniden müzakere edilmiş ve ddenin, sokaklarda satış yapmaları temin olunmakt ger in bir keçi Sabık şe kle gel atör in B. aley- hine, emanet Mint cemiyeti belediye gin bir da ava Pon egr ali ral peni Si beyan Si tuz bin liranın tazminine aiti Ope En n B. bu davayı are) lama Türk tarihi — Ti Ocak- ları Girin heyeti türk tarihi kikatı encümeni ilk ağ Şi; miştir. Riyasete, riyaseticum: hur kâtibi umumisi Tevfik, ikinci nine Yusuf Akçura, Biga mi t kâti intihap Mn EN . e intihabındai teşel a ni ve mi bir peni söylemi Si Şa vii a tayyare ile dağıtılan zete — Diyarıbekir'de umumi yaprağı. e köylüye ait anlarda yaz ay gelmesi ü ri e siyer eyahat tayyar: ei sapla ır. hate reler üzerinden Reile eri âkö al nüfusuna göre gazete bırakmaktadır. Gazele on iki saat e Meclisinde — Mil lak inin dünkü ii ir iman şa hi barngai mecburi iş- melerle sair haiz makam tirâkleri ve mahket kas aliye lerini e heyetler arasında çıkacak ihti- ların hell hakkı izi kanunlar kabul edilmiştir. Bu son kanuna göre mahken is ve kar: Ci ki ii r kaz hiye haiz heels isimdeki azife ve Gerilim > temyiz ceza hey muhakemeleri li anl göre kalledeöeLtir; Bu e itibaren: MAJİK sinemasında NE üç e Ni di Ramon pi sa avford ve Ernest cenin temsili: SİNGAPUR GECELERİ Mevkiterin fiati: Koltuk 25, hususi 40, loca 200 kuruştur. zarfında bütün köy vilâyet merkezlerine ali ediliyor. ll tarafından lerine acilen müracaatları manet hesa mü, ve: bında mukayyet bulunan mebaliğ zdikiilmğin el Zarukymmmz mensup oldukları belediye daire- Şehr seyir yerlerine kurulan aşağıda y ilân olunur. emanetinden: Bayram ve tatil günlerinde bazı meydanlara, salıncak ve emsali akkında yazılı fıkranın sabitai belediye hemi zeyledildiği Salınca! k ve dar im gibi çocukların eğlence vasıtaları Mayr on pe — çalıştırılabilir. Bu mü vi olanlar tecziye ve salıncak ve saireleri refedilir. eğlence vesaiti hi urmuş ve yahut bırakmış a k civarında İm Merkez oAcentanı: (Galata Köprü m ayoğlu 2362. ube Acenta Mahmudiye Hanı altında. HündAğ 2141. Mudanya postası Cuma, Pazar ba günleri İdare Salı, Çarşam- rıhtımından 9 da kalkar. izmir e at postası (GÜLCEMGL ) vapuru Haziran cumı 14, a Galata tra ve cazbant mevcuttur. ongulda lira ücreti m m talip olanların m müracaatları ! Hokki R günü akşami Samsun, Görele mene, İnebolu, n, Sür ve Rize) i sellerin azimet ve avdet edecek “Tafsilât içim” Sirkeci Mes. adet na m 2134 acantalığı- 1 mi İstanbul ea > Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen SRi S A üdiriyeti bu akşamdan itibaren Gene YARISINDAN SONRA am fevkalâde varyete numaralari “ Haziran'dan itibaren tat- e iimezE Ada'lar ve Yalova hattı yaz tarifesi iskelelerde ilân edilmiştir. NAİM VAPURLARI Seri, Lüks ve Muntazam İZMiR POSTASI ADNA ii Haziranın 10 uncu ü da Fransız eski muha- ripler ittihadı cemiyeti tarafından Çanakkaledeki mezarlıkları ziyaret için tertip edilen me münase- sefer betile yalnız bu mahsu: olmak üzere Galata öelinekdiğin hareketle (İzmir ) e ve Çarşamba günü akşamı İ İstanbul İzi hareket edeceğini cuların nazarı itlaıma arz olunur. ata Gümrük (o karşısında ie Fransez ohaninda miri acentalığına Oo müracaat (o Telefon Beyoğlu I TAVİL ZADE VAPURLARI Muntazam Ayvalık postası ,. Selâmet vapuru i Her Perşembe Saat 17 de Sirkeci rıhtımından hareketle Gelibolu, Çanakkale, Küçükkuyu, tın oluk, Edremit, Burhanive ve Ayvalık, Oi rine imet ve avdet edecektir, Dikkat : Cuma akşamı Ed- remit yolcusu trene yetiştirilir. ve Ayvalık yolcuları gurupta karaya çıkarılır. Yolcu bileti vapurda da verilir, dr. Yemişte 'Tavilzade biraderler. Telefon İst 2210 Zayi — Istanbul İthalât güm- yüğüden almış olduğum 2 No. 13/1/930 tarihli depozito makbu- zunu zayi eyledim. Bir kıt'a su- retini islnağilkeden, bulunduğunda hükmü ya e rsen Andonyan Sultan hamam Bardizban han No. İstanbul etibba odası an. tualı bir Dispanser taba- NEDE dö SARK. Haziranın 6 » e saat 10 da Bakskoytali caddesinde Orta sok; bah ikaslığa Cc ağında 69 numaralı bulunan ve Şalabi efendiye ait müzeyyen eşyalar müzayede satila: Alman mamulatı ve meşe ba arif yazı oda v sans Şeklinde yemek od E 7 a z - z 5 z 2 ş vropa ii salona ait eşy . ğ $u takımları, Limoj fabrikası mamulatın: dan yemek ve çay t keller, vazolar, ka takımı, muşarabi eşi to, me Ki kiki tablola T ve sair eşyai Pa di markalı nefis bir Pia; u ve A&- cem halıları ve secca: EK, Po sürenler- den 100 de 2ö teminat alınır. rluğun- m yi dördüncü icra memur da gesi main gis gi) İbrahim ek İffet anımdan b ma la 09 zaya: nel vefaen ferağ e Eyüpsultanda Abdül Mali aki vi Per el kl 11-18 ni 9 maa bahçe bir bap in kırk Yağ gün mhdeletle the eya Kamar — el lira bedelle talibi uhtesi bedeli müzayede haddi ayki olmaııllan kabi > İhalesi icra kılını ere bir ay müddetle temdiden mü beni e konularak bazı esbabı keniiliyüğe binen ini gün dire daha temdidi si cam bölmeli iki salon, zemini malta maltız ocaklı mutfak olup derunuda frenk tu- lumbal kuyu, bir sofa, bir helâ, ve saireyi. muhteyi olup elektirik tesisatı kiracıya aittir. Mahiye yirmi iki lira kira ile mit- hat Akif bey kiracıdır. Üç bin yedi yüz yirmi yedi lira m muhammensi olup satın almak ve daha ziyade öğren- mek istiyenler kiymet Mr İS) 'y akçe: 0/0 10 u nispeti iy hamilen 0929/4494 ii 8 Istanbul dördüncü icra dallı müracaat etme- ai A ile tarihinde saat 14-16 ya pre nalei katiyesi yapılacağı ilân Bey ei Sulh mahkemesinden: oğlunda Taksimde Eğri sokağında ile murakkam bir bap hane açık sr ile paraya çevrilecektir. ıymeti mu a nesi iki bin beş yüz liradır. Şart- namesi mahkeme divanha sreri innplisk tarihi ei itibare; 1/60 ii görülmek üze açiktir Fazla mal: Imak isti; li memuriyetimize mü- etmelidir. Artırmaya iştirak için ,1/2 teminat göstermek lâzumdır. Tapuda müseccel ve ek Dn sl 5 sahipleri yirmi gün için: bitelerile Same Mlltminekiki takdirde sa saat te Beyoğlu Sulh e baş- kâtip odasında satılacak! Dr.A. KUTİEL Muayenehane ve tedavii elektriki labo- ratuvarı, Karaköy Topçular caddesi, 84 Dr. Horhoruni Beyoğlu Mi sokak No 35 muayene —. akşama kadar. a Zr “am

Bu sayıdan diğer sayfalar: