6 Haziran 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3

6 Haziran 1930 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© Haziran 1930 AKŞAMDAN AKŞAMA Kep m ğande son dedikodular Tekmil rüfeka, bu beylik mev- ndan istif, derek (nöbeti ydı, Bir ben kaldım... Gerçi, u sütunda, köprü e kalk- dair ımma köprü parası kalktıktan onra, hiç yazı yazılmadı. Kelepir mevzi kaçırırsam, (o kendimi, sofrada tatlı payını alamamış bir cuk k mağdur sayacağım. Köprüye dair bende son bir hele Bu mali yazı yazayım ei miriden istifade edeyim. Her ıslahatı, her inkılâbı düş- rüne mi min biri, geçen gün diyordu İş vize ak sanki! Bu köpi parasını kaldırdılar... Seksen sene- dir. alışılmış Pi Lu Canım , ndim! / İtiyi killi niçin bozmalı?... Vallahi , kuruşu hazırlıyıp da eker e göremiyince öyle n oluyo- rum ki... mim Ea em düze atmış gibi irgiliy: Eminönünde durdum. e baktım, balm bak- “Yahul Bu, birşeye benziyor Nihayet, Köprünün yeni hâlile neye ayara aklıma geldi: Hanı bıyıklı insanlar tıraş ai e "gözleri gerçi Geze fakat, bir yabancı, bir p hâl alırlar.. — İşte köprü ona OR Yazımı be; genmediniz galiba.. E, tabii. Kelepir mallar nasıl tapon olursa, kelepir mevzular da tapon olur. (Akşamcı) — Evl bu otomobiller arka arkaya se gidiyorlar böyle?.. — (Akşam) ın çi piyangosu) na kupon götürüyorlar! ŞEHİR HABERLE | 7 AŞ EE a iü YA VERE ZEY KE) EYL İİ İİ 7 İN Akşam İnhisarlarda Idare meclisi yerine mürakipler tayin ediliyor İnhisar (o idareleri erindeki | idare eelilerinin kaldırıldığı yazılmıştı. İdare meclislerinin yerine birer mürakip tayin edi kti idaresi mürakipligine tayin edile- cektir. Müskirat inhisar idaresi müra- kipliğine de şeker inhisar idare mn reisi Şefik paşanın tayin edileceği söyleniyor. Emanet mezarlıklar hakkında talimatname yapıyor Yeni belediye kanununa göre bütün mezarlıklar (Hazirandan itibaren şehremanetine devredili- or. Emanet kabristanların muha- fazası , ölü defni , mezar işleri akkı i bir talimatname hazırlamağa şlamıştır. e Eve fazası için duvarları tamir ettire- cekti Emanetve gazeteler | Davalardan vaz geçildiği henüz bildirilmedi ehremanetinin bazı gazeteler da dan vaz Ek açtığı valardan geşer k Bur: mahkemesine bunu öldirdiği ey Yaptı ğı ikata emanet böyle bir karar kekli bera- ber henüz Bursa mahkemesine müraçaat etmemiş, o alâkadar manet şubesi davalar fera- b rada şehremanetile gazeteler arasınd bu kabil daval: 2 anı arzı etmediğini için ve şekil alaka) el erime Bildirmi şlerdir. alin davalardan vaz geçmesinde e eyin bu tav- siyesi amil olmuştur. Mi deresi Geçenlerde getirilen deniz ta- rağı ile çoktan beri temizlen- mekte ir Kasımpaşa deresinin önündeki muzahrafat kokusu, bütün bu tarama ameliyatına rağmen zeil olmamıştır. Sıcaklar basınca bu koku fazlalaşmıştır. Ticaret hayatı icaret odası mühim bir istatistik hazırlıyor Ticaret odası şehrimizdeki her ticaret şubesi hakkında tetkikat yapmağa ar o veri ar B etkikat (o neticesinde bir sene eri Mz denizçilik , m i her ed hak Si olduğu eye Aynı zamanda çekilen sermaye- nin yerine yeni açılan ticaretha- nelerin ne zi sermaye Tütim i de belli olaci ya suretle İstanbulun bir e ticaret ve sanayi ülemindeki vaziyeti daha sarih ve rakkamlara istinat etmiş olarak meydan çıkaracaktır. u işle meşgul olmak üzere oda muhasebe müdürü Tevfik beyin riyaseti altında bir komis- yon teşkil edilmiştir. Birinci Altın Piyangosu Kuponlarının tebdili hakkında izahat we — Birinci Altın Kpr rak etmiş olan karileri Mini 40 iki g Hai an Pazartesi akşa kadaı Cumadan maada ela saat 1 dan 5 e. kadar idarehanemi getirerek mukabilinde piyangoya iştirak hakkını veren numaralı varakayı alacaklardır. 0 Kuponu posta ile gön- akel karilerimizin kendilerine numaraları gönderilmek için vazih adreslerini yara pullu bir zarf ilâve eylem elerini ve her eksik kupon için beşer kuruşluk posta elsi aça rica ederiz. 3 Taşradan yönderilerek mbe akşamın: vasıl cak postaya tevdi edilmelidir. — Keşide 15 Haziran Pazar ü karilerimizin huzurunda vu- Lahbile aktır. Numaralı biletle, er ha- miline aittir; bu bileti kaybeden hakkını da sre beder. Mü rayı ikramiyeyi alır. maralı biletinizi iyice mu- Matiz edini Şeker fiati Muamele vergisi alınmaması için bir lâyıha yapıldı Şeker inhisar idaresinin ilgası Üzerine ii elecek şekerden muamele vergisi ve oktruva resmi alınmaktadır. Bundan bir hafta evel ticaret odası bu vergilerin alınması içi hükümet nezdind. ebbüsatt. ulunmuştu. Gelen haberlere göre aliye vekâleti şekerin muafmel: vergisinden istisnası için bir ka- n layıhası hazırlamış Ankara'da bulun: mi n oi hâtibi Vehbi B. Ticaret oülüğma İLİN Sal MAHKEMELERDE 2 Alman! Birinci ceza ZE Anim > mühim bir dav. Au; uğ ve Hans ismindeki bu almanlar; 4 sene evel almanyada bir ticaret müessesesine ait kiyeye gelmişlerdir. İsta nbulda bir ticaret müessese- Birinci ceza e ik izi elen bir telgrafta bu verginin | sede mevkuf olarak M. meclisi Ke men — almanların saye kalk sına kar rmiştir. Bu suretle şekerden yüzde ali ar; e LA Gcs- muamele vergisi ipe İranla yeni ticaret muahedesi yapılıyor İran o hükümetile muvakkat ticaret esinin iki hü e yazılmıştı. Yakın. ig hüküm ciye cüret itilafnamesi tatbil edile cektir. Belediyelei Dahiliye vekâleti güzel bir eser neşretti Dahiliye vekâleti 1925 - 1928 senelerinde (Türkiyede e 640 belediyenin varidat ile bin. itfaiye Maznunl: ret Pam e en 18,000 mark aldıklarını fakat mezkür şirkette hissedar uiklarını , o emniyeti suiistimal etmediklerini söylemiş- lerdir. Hakim; almanlardan ikamet ri. az olmadığını sordu, aznunlar österdi er zi talebini söyledi: “ Hansla Auğustun Bry cürümlerini düşün- meğe (omecburiyetimiz ( yoktur. Hükümetimiz bu iki almanın tür- kiyede ikametlerine müsaade et- miştir. Biz; Hansla Augustun Almanyaya iadeleri için bir gri veremeyiz, salâhiye' haricin- ami Hakimler; Yarım saat n bir mi salt e göre hadiseyi | salahiy a rim bulmuşlar ve e raflari aları hastaneleri, e ie mi te gösterir bir eser tertip ettir miştir. Bu senenin 500 nushası vilâyet ve belediyelerle matbuata ve ilim merkezlerine ün eril Mn eser he kani arasındaki fark rakkama istinaden daha iyi anlaşılacaktır. Geza mahkemelerinde ün ağırceza mahkemesinde 1 sahtekârlik 2 kıza taarruz, ihtilas, 1 sirkat davasına bali mıştır. İkinci ceza mahkemesinde 16, üçüncü cezada dava görülmüştür. birinci ceza mahkemesi açılmamıştır. mumiliğe iadesine eli vermiş- lerdir. Yevmi, Siyasl gazete Gönderilen yazılar sahibine iade edilmez ABONE ÜCRETLERİ lığı 1600; üç aylığı 900 kuruştur. Gazetemiz ilânlardan mes'uliyet kabul etmez. Muharrem 8 — Ruzuhızır: 32 Tefrika No: 83 Haşmetlü para hazretleri... İkinci kısım — Bu fikirdeyim. Yalnız mera- kımı halletmek istiyorum. Mesele ir? etmekte haklısınız. temin edip, rahat yaşamak, canı- nız istediği zaman çalışmak iste- mez misiniz? — Elbette isterim... Hattâ va- mediğim için, vereceğinize eyval- > deyeceğim... Para, sermaye rede? kadar güler yüz gösteren Rok, ciddileşmek lâzım geldiğine karar verdi ve kaşlarını şöyle bir çattı: — Acele etmeyelim. im aramızda anlaşmanız lâz Bu kola — Kolay mi temenn ederim. Ben avukatım, kanunşi- nasım, büyük bir ajansın başında bulunuyorum . Başkalarının işi,üze- rime yuce dakikadan itibaren kendi işim olur. ridatım çok olsun da, hiç çalış- mıyayım > erim. — Şimdilik iri aza kanaat a tama iyi vd değildir. e de çok zarar veri ela zannet- — Bunu Uzun tahariyat ve tetkikat | neticesi mühim bir esrar meyda- İ ma çıkarılmış Bu esrarı bana ! ifşa, sonra da tevdi ettiler. Bu esrar sizi oalakadar eder , size (Odairdir. Size hayli to- parlakça bir sermaye verece- giz ki U parayı ajansımızın iy elegeçirmiş olacaksınız. Bu paranın mukabilinde de sizden bir şey istemiyeceğiz. Anlıyorum, anlıyoru! bütün bu söyledikleriniz. im gibi geliyor. ayat bir masaldır azizim... © Eğer sizinle müttefik kalır , an şırsak , er türlü a. bulunacağım. Size lâ- zım gelen anasırı vereceğim, para sarfedeceğim. Bir tuzak kurdu- ğuma, size karşı sui niyetle ha- iü t etmediğime inanmanız için ne kendi ne ia ilerde bu aka külfetime mukabil bir iz mma ni — Mös: Rok , Se el size A emniyetim Teşekkür ii Şimdi ban söyleyin bakayım, sizi mühim bir servete kavuşturmak için yapacağım Eg masrafları ödemeğe âmade misiniz? — Elbette. sw esasen gayet cömert bir adam Mösyö Rok gülüm — Cömert emi muhak- z benim emi e kere ceplerine para girdi atlarını unuturlar Beg: özler e sarı sarı nl naaş zi dı; i,lw Şifahi ei ile iş yapmaktan ağzım yandı. Bir karşılık göster- melisiniz. — - Siz ze ne karşılık . bilirim?.. Hiç bir şeyim yok ki.. No” yorma? — Basit bir şey. — Söyleyin, — Sizinle tahriri bir noter mukavelesi yaparız. sAnas ys cek paranın bir kısmını na e taahhüt pe kadar istiyorsunuz? — Yü; dsi i beş Begurd'un göle dört açıldı. — Yüzde a eş mi? Yani yirmi bin frank alırsam, beş binini siz mi salin sınız? — Öyle gibi. ok... Hem pek çok... Çok fazla istiyorsunuz. — Hiç değil. Meselâ yarısını isteye bilirdiniz. — Ben de vermezdim... Yözde yirmi beş de vermem (Bitmedi) a kiükdkkkküdnek iin Sili

Bu sayıdan diğer sayfalar: