29 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10

29 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 10 ni Si Kokain ve kadın yüzünden Pariste bir barda garip bir cinayet yapıldı Katil yakalandı, fakat üç maktulün hüviyetleri anlaşılamadı Geçen hafta Pariste barlardan birinde feci bir cinayet yâpılmış, üç cenübi Amerikalı bir vatan- daşları tarafından tabanca kur- şunile öldürülmüştür. - Katil yakalanmış olmakla bera- ber bu cinayeti örten esrar per- desi tamamile kaldırılamamıştır. Hattâ zabıta, maktullerin: hakiki hüviyetteri bile anlamamıştır. Maktullerin sahte nawlar taşıdık- larından şüphe ediliyor. * Maktullerden birinin üzerinde bulunan hüviyet cüzdanından ken- disinin Pedro Piternamında bir Arjantinli olduğu zannedilmiş iken, Pedro Piterin Londrada hayatta bulunduğu ve yalnız maktulün, kendi karısını ayartmış ve onun vasıtasile de ( hüviyet cüzdanını çalmış olduğu meydana çıkmıştır. Bu esrarengiz cinayet hakkında biraz tafsilât verelim: Monmartrda bir gazino. © Monmartrdaki barlardan biri, © gecelin, müşteriler ile dopdolu © bulunduğu ve orkestrada hafif bir hava çaldığı sırada bir kadı- nin çığlığı işitilmiş ve bu çığlık ile beraber, . beş tabanca sesi “ortalığı velveleye vermiştir. © Gazinonun müşterileri, silâh seslerinin geldiği tarafa korku ile başlarını çevirdiklerit bir adamın bir rimel iayanıza biraz öte- deki bir masada oturan üç şahsa tabancasile nişan aldığını ve on- © Odarın üzerine mütemadiyen kur- — Oşun sıktığını, üç erkeğin bir biri - arkasından yere yıkıldığ ö- renlerdir. silâh söileri zerine gazinoda dehşetli bir yanık baş- lamış, bir çok kadınlar bayılmış, herkes kapılara üşüşmüş masalar, sandalyalar devrilmiş, bir an içinde gazinonun içi başalmıştır. Katil kaçmak isterken .. Katil, üç hasmını yere yıktıktan sonra, tabancasını yere atarak kapıdan kaçacağı sırada, silâh seslerine koşan bir polisle kar- şılaşmış ve aralarında cereyan eden kısa fakat şiddetli bir mü- cadeleden sonra bileklerine kelep- çeler geçirilerek karakola götü- , orülmüştür. Cinayet yıldırun sürati ile yapıl- mış olduğu cihetle, bunun önüne geçmek mümkün olamamıştır. Zabıta memurları, katili yaka- ladıktan sonra, içeriye girdikleri zaman yerde kan pıbtıları içinde yatan biruh üç cesedden başka birsey bulamamışlardır. Maktülle- rin üçüde kalplerinden vurulmuş olduklarına göre katilin (o müthiş bir nişancı olduğu anlaşılmaktadır. Katil kim? Ktil Luiz Fernandez namında on beş yaşlarında bir cenubi Amerikalıdır. Mesleği meçhuldür. Kendisi polise verdiği ifadede “Buanos Ayreste ticaretle meşgul olduğunu Fransaya bazı hususi “işleri için geldiğini söylemiştir. Paris otellerinden birinde otu- ruyor. Cinayet esnasında katilin yanında bulunan metresi Fran- ceska Tores namında genç ve güzel bir Ispanyol da, dostunun höviyeti hakkında, zabıtayı tenvir edebilecek derecede kâfi izahat verememiştir. o Katilin (metresi, demiştir ki: — Fernandezi ben Madritte terzilik ederken tanıdım ve sev- dim. Beraberce biraz eğlenmek için Parise geldik. Fernandez çok sakin ve iyi kalpli bir gençtir, ondan hiçbir şikâyetim yoktur. Dostları pek az ve hep onun gibi cömert ve iyi kalpli idiler. Bundan başka birşey bilmiyofum. Zabıtanın (o katilin © oturduğu otelde yaptığı tahkikat metresinin bu ifadesini teyit etmiştir. Filha- kika Fernandey gayet sakin bir adamdır. Otel kirasını müntaza- men veriyordu. Arkadaşları pek az-idi; Gecelerini metresile bera- ber, eğlence yerlerinde geçiriyor, ve ancak sabahları yatmak için otele geliyordu. , Katil ne diyor? Katil de bu cinayetin sebeple- rini zabıtaya şöylece izah etmiştir: — Öldürdüğüm bu üç arkada- daşım, bundan iki sene evvel Arjantinde kumarda 4000 pezumi (yani bizim paralarla sekiz bin lirayı) hile ile çaldılar. Bir çok defalar, benden çaldıkları bu parayı iade etmelerini ken- dilerinden istedim, fakat daima beni atlatıyorlardı. En niba- yet bir gün ortadan kayboldu- lar. Ben eylenmek için bir kaç ay evel Ispanyaya, sonra da Parise geldim ve onlara tesadüf federek tekrar paralarımı istedim. Bu ta- lebimi ret edince, ben de tabanca ile ödürdüm. Bu cinayetten asla peşiman değilim bundan başka birşey söy- liyecek değilim. Katil üç maktulün de hüviyetini söylemiştir. Fakat zabıta, yukarıda yazdığı mız gibi, bu büviyetlerin sahte olmasından şüpheleniyor. Çünkü ne katilin ve nede üç maktulün polis ecanip şubesinde kayıtları yoktur. Bunlar, Monmarterde, ko- kain ve kadın ticareti yapan şüp- beli adamlarla düşüp kalkıyor- lardı. Bu itibarla Paris zabıtası, bu cinayetin kokain ve kadın ticareti yüzünden ika edildiğine kanidir. Memel hadisatı Litvanya hariciye nazırının beyanatı Kono, 28 (A.A.) — Litvanya hariciye nazırı M. Jaunius, Memel hadiselerinden bahsederek Alman matbuatının Litvanyaya karşi al dıkları vaziyetin manevi terki teslihat o prensiplerine (| külliyen mugayir olduğuna işaret eyle- miştir. Mumaileyh Litvanyanın diyet meclisi (o ekseriyetinin | itimadını haiz bir derektuar tesisi için sarfı mesai edeceğini söylemiş ve Me- in aslen Cermen ol- duğuna dair ileri sürülen Alman müddeiyatını tenkit etmiştir. Hamburgta çekirdeksiz üzüm piyasası Almanya ticaret odasından şehrimiz ticaret odasına çekir- deksiz üzüm vaziyetini bildiren bir rapor gelmiştir. Bu rapora göre İzmir bir numaralı çekir- deksiz üzüm tipi 44 filorin, 8 nu- maralı tip 44 filorin, 9 numaralı tip 45 filorin, 10 numaralı tip 50 filorin, 11 numaralı tip 52 filorin üzerinden satış görmektedir. İl Akşam Bir resim serğisi Ledi (Clerk)in resim serğisi çok beğenildi Ingiltrenin Türkiye büyük elçi- sinin refikası Ledi Janet Klark resim ve musiki sahasında şayanı dikkat bir faaliyetle temayüz et- miş bir simadır. Ledi klark son zamanlarda yapmış olduğu tablo lari Brüksel de, Prağda ve Ber- linde birer sergi halinde teşhir etmiş ve eserleri büyük bir alâka ile karşılanmıştır. Brüxelle de intişar. eden (Le- Soir) gazetesi diyor ki: “Küçük galeride eserlerini teş- hir eden Janet Clerk sanatinin o kadar mütenakız üç veçhesini arzediyor ki insan yekdiğerini takip eden üç ruha. malik bir kadın karşısında bulunduğu his- sine kapılıyor. Bu eserler ingiliz mektebine mahsus itinalı bir şef- fafiyete malik ve mahirane ve çalâk bir kalemle tersim edilmiş akuvarellerdir. Kurşun kaleminin ucu ile sıhhatine itina edilerek çizilmiş bir müslüman başını tas- vir eden bir tablo ananevi ve itibari bir sanat hissini kuvvet- lendiriyor. Bundan sonra derhal, geniş bir düşünce ile ve serbest bir surette hazırlanmış olan portrelere, büyük siyah gözlü bir genç kızın veya ruhi ifadesi son derece nazarı dik- kati calip olan doktor Skordeos'- un portresine geçiliyor. Ve bun- ları metafisizik tahayyülleri ve ipnegojik tasvirleri - ihtiva eden endişe ve merak uyandırıcı eserler takip ediyor. Bunların arasında bu- lutlara karışmış canavarlar, insan- ları göğe çıkaran kırmızı bir halı ve çebreleri panayır tiyatrolarını hatırlatan tenis oyuncuları görü- lüyor. Böyle muhtelif ve mütena- kız bir mahiyette olan eserler karşısında biraz hayret ve taac- cüp duymamak imkânsız olmasına rağmen, sanatkâr (seyredenleri ekseriya teshir etmeğe muvaffak oluyor.,, Prağda çıkan (Prager presse)de bu sergiden şu suretle bahsedil- mektedir: Berlinde Thannhaüser galeri- sinde Ledi Clerk'in teşhir etmiş olduğu eserleri temaşa edenler meyanında kibar alemine mensup bir çok zevat ve bilhassa diplo- matlar görülüyor. loğiltrenin sadık prağ ve el- yem Türkiye sefirinin zevcesi olan Ledi Clerk Çekoslovakyada (hiç bir zaman unutulmayacaktır. Kendisini yakından tanıynlar onu gerek resim, gerek musiki noktasından yüksek kabiliyetli bir sanatkâr olarak çoktanberi fev- kalâde takdir ediyorlar. Ledi Clerk alman efkâr.umu- miyesine arzeylediği tablolarda itibari kayıtlardan azade olarak ifadesini arayan, muhtelif ve mü- teaddit kabiliyetler sahibi, asri bir şahsiyetolduğunu isbat ediyor. Sergisinde en ziyade hayret veren ve hattâ ilk (bakışta taac- cübü mucip olan kısımlar ruhi hissiyatı biraz sun'i bir surette tecessüm ettiren hayalperest tab- lolarıdır; bunlar (Çavey)ve (Kubin) gibi ressamların tersim ettikleri hayali şekilleri ve (Ensor) un in- sanların en derin ve en gizli his- lerini tecessüm ettiren eserlerini andırıyor. Hayalden uzak ve hayata daha yakın eserler arasında “Natare morte,, lar, Ledi Clerkin yüksek bir kültürün bahşettiği hüsnü tabiatla fırçasını kullandığını gös- teriyor. Gayet güzel boyanmış, şahsiyet- lerini tamamen muhafaza eden yağlı boya müteaddit portreler sanatkârın muhtelif kabiliyetlerini tesbit ediyor Küçük Umumi malümat 1 — “Küçük ilânlar, tarifesi: 1 defa 40 kuruş 2 » 60 > $ş » 76 > Her fazla defa için 15 > 2 — Küçük ilânlar 4 satırdan fazla olmaz; bir satır tahminen 5 kelimedir. Fazla satır için ayrıca ücret alınır. 3 — Bu sütundaki ilânlar yalnız “ Akşam ,, idarehanesinde kabul ve Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri sıra ile neşrolunur. 4 — Ticari mahiyeti haiz ilânlarla nişan, velime merasimi, irtihal ilânları bu sütuna dercedilmez. ann nn 1 — İş arıyanlar EREM EKEN ZYE EZ Her nevi Benzin, Gaz, Mazot — Motörlerinde ve elektrik ( işlerinde ilitisası olan bir.makinist iş aramaktadır. İcap ederse anadoluyada gider. Aksâray Karaman sokak No. 11 Mehmet. — 3 Muhasip arayanlara — defter usülüne ve umuru ticariyeye aşina tecrübekâr bir muhasip müsait şeraitle seyyar veya devamlı muhasiplik vazifesi aramaktadır. Sirğeci, Ankara caddesi 58 numarada matbaacı Ahmet Hilmi bey. vasıtasile müracaat oluna. — 2 Almanca, fransızca, ingilizce ve italyanca — Jisanlarına hakkıle vakıf bir kâtip günde bir kaç saat meş- gul olmak üzere iş aramaktadır. Adres: A. Lang. P. K. 593 İstanbul. |o—8 2 — İşçi arıyanlar GM ZE A A NERE OR Doktor aranıyor — Balya kay- makamlığından: Kâzanın maa zam 84 dört lira maaşlı hükümet tababeti münhaldir.. Ayni zamanda kendisine belediye tababeti vekâleti verilecektir. Belediye oşimdilik şehri Otuz lira maktuan vermekte ise de atiyen fazla- laştırılacaktır. Talip olanlatın alâkadar makamata müracaatları ilân olunur. —4 3 — Satluk eşya GREN) A) EE KE EE) Az kullanılmış — Ufak Alman piyanosu azimet dolayısile acele satılık- tır, fevkalâde ucuz fiatle bir radyo'da satılıktır. Tarlabaşı doğramacı sokak 4 numara. 74 Az kullanılmış— Büyük (Undervood) marka bir yazı makinesi acele satılıktır. Sirkecide yenipostahane sırasında kâin (Bolu ) oteli müdürü Ziya beye müra- caatları, —3 Satılık piyano — Alman marka çapraz ve yeni bir piyano acele satı lıktır. Beyoğlu Bekâr sokak No. 9 kapıcı yervant ef.ye müracaat. — 6 24 — Kiralık-Satılık Emlâk alıyoruz — Tramvaya, şimendüfere, otobüse yakın olanlar mü- reccahtır. Saat 9 - 12 arasında İstanbul Bahçekapı dördüncü Vakıf han asma kat 29 numaraya müracaat. —4 Gedikpaşada — Hamam cadde- sinde biri 8, ikisi 5 er odalı yeni ve kârgir 3 hane satılıktır. Gedikpaşada Mühendis mektebi inşaatında Şükrü beye müracaat, —2 4 oda — Elektirik terkos Divanyolu âz aile için kiralanacak. Akşam vasıta sile 77 P. adresine yazılması Devren kiralık atelye — Apar. tıman olarak kullanılmağa elverişlidir. Görmek için cumadan mada hergün 11 den 13 e kadar müracaat Beyoğlu istik- lâl caddesi Boduvi han No. 11 — 7 — ——— — —— Veznecilerde — Büyük caddeye çıkan dörtyol ağzında Mahmut bey apar- tımanı ittisalinde 5 oda, terkos, elektrik ve müştemilâtı havi yeni bir ev ve 9 metre cepheli bir arsa satılıktır, Müra- caat mahalli Beyazit Cumhuriyet caddesi No, 71 Pideci'Emin. Saat-9-12 ve 8-5 arası, —5 29 Şubat 1932 ilanlar Ali bey köyünde — 150 dönüm bostan, ortasında akar su (dere) kiralık ve satılıktır. Köyde bahçıvan Kerim ağa vasıtasile Hayri beye müracaat. —10 Devren kiralık otel — Mobilesile 600 liradır, kirası 50 lira Sirkecide Hü- davendigâr caddesinde No. 63 kolağı Kemal efendiye müracaat. —2 Yazıhaneye elverişli kiralık apartıman istiyoruz Galata, Şişhane civarında 6-6odalı nisana kadar teslim edilmelidir. Saat 10 - 12 arasında müracaat. Fincancılar Yusufyan Han '27 - 28 Tel, 21835 — Kiralık dükkân — Şehzadebaşında Tramvay durak mahallinde 95 numaralı kârgir her işe elverişli mükemmel dük- kân kiralıktır. Mahalli mezkürda 91 numaraya müracaat, —4 Pangaltıda — Tramvay caddesinde 20, 22 No.lı dükkânlar ile üstlerindeki 11, 13 No.lı haneler 2 mart 932 çarşamba günü saat 15-16 da Beyoğlu 3 üncü sulh hukuk mahkemesince izalei şuyu suretile satılacaktır. —2 Şehremini — İskenderağa Camii- şerif sokak No. 23 hane acele satılıktır. İçindekilere müracaat. —2 Bakkaliye, kıraathane, ma- hallebici, fırın, lokanta — devret- mek istiyenler Sirkecide paris. oteli müdürü İbrahim beye müracaat etsin, —1 Bir hahım tarafından — İngilizce dersler. veriliyor... Nişantaşında Ihlamur caddesinde Bakkal Niko “Ef, vasıtasile müracaat. —2 Satılık — Lâlelide çukur çeşme yanında dört kat ve daireli, teçhizatı saireyi havi apartman satılıktır. Talip- lerin her gün 9 - 11 e kadar Lâlelide Tramvay caddesinde “merkez kıraatha- nesinde Ali Beye mürcaat, al 5 — Müteferrik Izmir civarında — 4000 zeytin 130 dönüm bağ müteaddit meyva ağaç- ları sebze bahçesile sair mezruata mü- sait çiftliğe şerik arıyorum, kiraya da verilebilir. Eminönü Reşadiye caddesi No. 29 İlimat vapur acentesi Rıfat beye müracaat. —2 Gayri mübadillere — salinak arzu edenlerin bonoları piyasadan daha yüksek fiyatle alınır. .İstihkak sahipleri bulunduklarını temin &dene İstanbulda irat getirecek mülk temin edilir, Adres: İstanbulda: (Bahçekapı Anadolu han No. 26 İsmet ve Avni. —ı1 Para yahut hernevi eşya — hükümet memurlarına kefaletle yahut ipotekle verilir. 9- 12 arasında müra- caat. İstanbul, dördüncü (o Vâkıfhan asma kat (29) Union Kol , —3 Mektuplarınızı aldırınız adres olarak göstermiş olan kari'lerimizden MH-SO-VDZ-SM- KA-YH-MG-SC- MSP-PTT-SZ- namlarına gelen mektupları idareha- nemizden aldırmaları mercudur, Gazetemiz £ idarebanesini BANKA KOMERÇİYALE İTALYANA Sermayesi Liret 700,000,000 İhtiyat akçesi Liret 580,000,000 Merkezi İdare MİLANO İtalyanın başlıca şehirlerinde ŞUBELER İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca- ristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Lehistan, Romanya, Bulgaristan, Mı- sır, Amerika Cemahiri Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay, Arjantin, Peru, Ekvatör ve Kolumbiyada Afilyasyonlar İSTANBUL ŞUBE MERKEZİ Galata Voyvoda caddesi Karaköy Palas (Telef. 2641 /2/8/4/5) Şehir dahilindeki acenteler : İstânbulda: Alalemciyan hanında Telef. 2821. Beyoğlunda: İstiklâl caddesi Telef. 1046. Kambiyo dairesi Borsada Telef. 1718. İZMİRDE ŞUBE

Bu sayıdan diğer sayfalar: