29 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

29 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

No, 142 — ŞIŞLI — Yedi daireli güzel bir arpartıman satılıktır. Her dairede 6 oda vardır. . Su, gaz, elektirik, banyo, bahçe METIN INŞAAT İradı : T..L. 4850 No, 140 — Satılık BAKIRKOYDE Güzel bir HANE — 4 katta 10 oda, bahçe ve kuyu vardır. Bütün ev yağlı boya ile boyanmıştır. FIYATI PEK EHVENDIR No. 141 — NIŞBNTAŞ Betondan yeni bir APARTIMAN —3-4 va 8 odalı beş diresi vardır. Döşe- meleri ksilolit'tendir. Su, elektrik, banyo bahçe her dairede tarasa yardır. Fiyatı: T. L. 25000 G — FIRSAT! KADIKUYDE — Yeldeğirmende dört odalı güzel bir apartıman KIRALIKTIR. Gaz, elektrik, su ve bahçesi vardır. KIRA UCUZDUR! miş olursunuz. Dalma Türkiye Umumi Acental, İSTANBUL Parla Ruwusu kan İstanbul Takip Mü G. & A. BAKER L(d Satılık Umum Emlâk Acentesi Emlâk idaresi - Alım Satım - Icar ve Isticar - Ipotek Bahçekapı, Taş Han No. 20 - 21 - 22, Telefon: 20307 Posta kutusu: Ist, 558 A — KIRALIK veya SATILIK Fabrika veya Depo için kullanmak üzere denize 50 metroluk bir mesa- fede 1800 metroluk MAHAL. Artık Hanımlarımız İçin Modayı şkülâtı Kalmıyacaktır Pek Yakında Göreceksiniz! Akşam ve Kiralık Emlâ No. | — YAZICI SOKAĞINDA Mükömmel bir TENİS -arsası kira lıkır. Her türlü salât ve edevat aydır. Duş ve her konforu havi. 5-6 odalı ve 9 - 10 odalı MERKTZ “BİR MEVKİDE İKİ KATLI ve BAHÇELİ I&I HANE ARANIYOR UMUM EMLAK ACENTESİNDEN EMLAK İDARESİ ŞERAİTİNİ İSTEYİNİZ! T — SATILIK ARSA — Kurtluş tramvay caddesinde 700 argın arsa. Uzerinde Iki apartıman inşa edilebilir. No, 143 — Satlık HAYDARPAŞA KADIKOY caddesinde deniz kena- rında 14 odalı otel. ELYEVM KIRADADIR İpekiş Bu mes'eleyi Kökünden halletti “ © “İPEK İŞ , “kurulurken şu mühim noktayı. 'esaslı . surette nazarı dikkate aldı: Dünya moda cereyanlarını günü gününe takip etmek... ÜPERİZ Bu maksatla yüksek mütehas- sısların idare ettiği hususi bir büro lesis “etmiştir. Bu büronun bütün meşgalesi, cereyanlarını adım adım takip ve PARİS'te çıkan her yeni modayı burada derhal tatbik etmektir. İPEKİŞ moda bürosu Dünyanın en büyük ipek fab- rikaları ve Parisin en büyük moda müesseseleri ile çok yakin- dan temas hasıl etmiştir. Yüzlerce tecrübeden > “Sonra.. İPEKİŞ Avrupa kumaşları derecesinde, hattâ onlardan daha iyi cins kumaş yapmaya muvaf- fak olmuştur. KIT SANCI GEÇTİ | BİR ALKOK OH, HER ŞEY ALA SANCIYI İZALE EDER ——— — kiralıktır. Şişli caddesinde üç kat su, gaz, * No, 53 — Bakırköyde gayet güzel bir mev- kide, denize manzarası ve bahçesi vardır. 11 oda hamam ve sarnıç. dünya moda agi 29 Şubat 1932 ÜSKÜDAR - KADIKÖY Türk Anonim Su Şirketi Hissedarana ilân Şirketin alelâde umnmi içtimaı Kadi- köy'de Moda cadesinde kâin, merkezi idaresinde 31 Mart 19382 perşembe günü saat 15 1/4 de vukubulacağı hissedarana ilân ve ihbar olunur. RUZNAMEİ MÜZAKERAT 1 — 1931 senesine ait Meclisi idare ve murakıp raporu, 2 — Bilânçoile kar ve zarar hesa- bınla tetkik ve tasdiki, 3 — Tahvilât: meselesinin halli hak- kında Meclis . tarafından ittihaz olunan tedabirin tasdiki, 4 —Müddeti hitam bulan-idare mec- lisi azasının tecdidi, — FIYATI UYĞUNDUR FINCANCILARDA KIRALIK 5 —'Meelisi idare azalarının aldatı YAZIHANE ile murakıplerin tahsisatınin tayini, DEPO 6 — 1932 senesi için bir murakıp BODRUM ile bin murakıp. mülâzımının tayini. Hisse senedatı sahipleri rey haklarını heyeti: umumiyede. istimal “edebilmek için ya hamil oldukları hisse senedatını Hepsi birden ve her kat ayrıca FIYATI EHVENDİR veya bunlara mutasarrıf (olduklarını müspet vesaiki yemü içtimadan bir KIRALIK Şi hafta evvel yani nihayet 24 mart MUKEMMEL HANE 1632 tarihins kadar © şirkete © tevdi eylemeleri lâzım geldiği ilân olunur. elektrik, banyo, KALORİFER, Meclisi. idare ACELE! Gülhane hastanesi üroloji muallimi Dr. Fuat Kâmil Avrupa tetkik seyahatinden avdet etmiştir. Telefon: 20902 Adres: Babıâli - Türk Ocağı sırası Süreyya bey apartımanı, SATILIK HANE — UYĞUN ŞERAIT Büyükada Sanatoryomu Adanın en muvafık ve sıhhi yerinde kâin ve asri konforu havidir. Gida maddeleri teminatlıdır. Fiyatlar Tenzil Edilmiştir: Tek yataklı oda 6 ve 7, çift yataklılar 3 1/2 ve 4 liradır. Fazla tafsilât talep vukuunda hemen verilir, Adres : Büyükada, Musa Kâzım bey Sanatoryomu Telefon : Büyükada 75 Heyeti umumiye daveti Türkiye iş Bankası Meclisi idaresinden: Nizamnamei esasimizin 45 inci (maddesine tevfikan . alelâde hissedaran heyeti umümiyesi 27 Mart 1932 Pazar günü saat onbeşte Ankarada bankanın merkezinde içtima edeceğinden bissedaranı kiramın muayyen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica olunur. Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesi mucihince gerek asaleten gerek vekâleten 50 hisseye malik olan hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. n Ancak vekillerin de şabsafi -Gissedaz- va sahibi rey olmaları lâzımdır. Hissedaran hamil oldukları hisse senetlerinin mikir-12 — numaralarını mübeyyin bir cetveli ve mezkür nizamnamenin 50 inci maddesi hükmüne tebaan hissedarandan birini tevekil suretile heyeti umumiyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzüubahis cetvelden başka Merkezi idare ve; şubelerimizden alkbilecekleri vekâletnameyi yevmi içtimadan bir hafta evvel şubelerimize tevdi eyliyeceklerdir. Ruznamei müzakerat berveçhi atidir 1 — Meclisi idar ve mürakipler raporunun okunması 2 —1931 senesi bilânçosunun tasdiki ve meclisi idarenin ibrası 3 — Temettüün sureti taksimi ve tarihi tevziinin tesbiti 4 — 1932 senesinde Meclisi idare azalarına verilecek ücretintayini 5 — 1932 senesi mürakiplerinin intihabı 6 — 1931 senesi mürakiplerine verilecek ücretin tayini Pertevniyal Vakfından Şişli'de İzzetpaşa s0. Valde apartmanının 5 No. dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille, Şişli'de İzzetpaşa s0. Valde apartmanının 7 No. dairesi (1) sene müddet ve (47) lira ecri misille. Köprübaşında Valde hanı tahtında 2 No. maa oda mağaza (2) sene müddet ve (170) lira ecri misille, Kadirga'da Şehsuvar bey mahallesinde 53 No. arsa. (2) sene müddet ve (10) lira ecri misille, Balâda muharrer emlâk kiraya verilmek üzere yirmi gün müddetle ve şeraiti mesrude dairesinde müzayedeye konulmuştur. Talip olan- lar yevmi müzayede olan MART'ın 17 ci perşembe günü saat on altıya kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Pertevniyal vakfı idare- sine veya encümene müracaat etmeleri. İstanbul üçüncü icra memurlu- Zayi — Ders karnemi zayi gundan: Yazıhane. dolap, masa | ettim. Yenisini alacağımdan hük- ve sair yazıhane eşyası 932/3/1 | mü yektur. Darülfunun tarih şubesinden 1193 saat ondan itibaren | bilmüzayede sultan hamamında havuzlu han dahilinde satılacaktır. taliplerin hazir bulunacak memura müraca- |, Umumi neşriyat müdürü: Enis Tahsin atları ilân olunur. Akşam matbaas'

Bu sayıdan diğer sayfalar: