29 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11

29 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A P Taklitlerden sakınınız Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar, Verem hastalıklarına, yürümeyen, SEYRİSEFAİN Merkez acenta: Galata Köprübaşı B. 2302. Şube A. Sirkeci Mühürdar zade han 2. 2740. TRABZON POSTASI ( KARADENİZ ) 2 Mart Çarşamba 18 de Galata rıhti- mından kalkar. Satılık Dükkân hisseleri Şehzadebaşinda ve caddesinde 113 ilâ 163 No.lı 26 bap dükkânın dörtte bir hisseleri satılıktır. İhalesi 3 mart 932 saat 17. Depozito yüzde 10 dur. LASTER SILBERMANN ve Şi. DOYÇE LEVANT Linye Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul ve Bahrisiyah arasinda azimet ve avdet muntazam postaları Hamburg, Brem, Stetin, Anvers ve Roterdam'dan limanımıza muvasalatı beklenen vapurlar Akka vapuru 1 Marta doğru Apolonia vapıru 5 Marta » Galli, vapıru 7 >» » Tinos vapuru ey Amsel vapuru 20 Marta doğrn Alimnla vapuru 28 Marta doğru — Burgaz, Varna, Köstence, Kalas ve İbreil. için limanımızdan hareket edecek vapurlar Akka vapnru 1-38 Marita tahinilde 'Tinos vapuru 16-17 şubatta tahrilde, Alimnia vapuru 23-25 Martta tahmilde. il Yakında Hamburg, Brem, Anvers ve Roterdam limanları için hareket edecek vapurlar. Galilea vapuru 7-8 martta tahmilde Grenis vapuru 12-18: Martta tah- milde, Albanla vapürn milde, Amsel milde. Fazla tafsilât için Galata'da Ovakim- yan hannda Laster Silbermann ve Şürekâsı vapur acentalığına müracaat. Telefon : Beyoğlu 641 - 674 ENRiCO SPERCO ve MAHTUMLARı Galata Arapyan Han 1 inci kat, Tel. B. 0. 4792-1 “. e sez ER GİB: AGYALİ NPERLANDAİSE o | * © Yapir şirketi - Amsterdam Anvers Roterdam, Amsterdam ve Hamburg için yakında hareket edecek vapurlar : Triton vapuru 2 marta doğru Ceres vapuru 10 marta doğru Ganymedes 156 vapyru doğru. Compagine Royale Neerlandaise vapur şirketi vasıtasile ve bilumum Neerlandaises vapur acantaları arasın- daki muhaberat sayesinde DÜNYANIN BÜTÜN LİMANLARI için emtia kabul öâlir ve DOĞRU KONŞİMENTO verile- bilir, Yakında Burgaz, Varna ve Köstenceye hareket edecek vapurlar Ceres vapuru 3 marta doğru. Ganymedes vapuru 9 marta doğru. Amsterdamdan beklenen vapurlar : İ Ceres vapuru 2 marta doğru eşya | alacaktır. Ganymedes vapuru 9 marta doğru Amsterdaımdan I edecek vapurlar; Stella vapuru ? Marta doğru NIPPON YUSEN KAISHA (Japon vapur kump: ası ) 16-16 Martta tah- yapuru 20-22 Martta tah- Marta Yokohama, Kobe, , Tsingtad, Shanghai, Honkong, Singapor, Colombo, Suez, Port Sait, İzmir, İstanbul, Pire, Cenevre, Valencia Liver Glasgow limanları ıda doğru pos | ( Aktarmasız ve doğru) Delagoa Maru vapuru 18 Marta doğru eşya alacaktır. Uyonsmarü vapuru 17 nisana doğru. Tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında ENRİCO SPERCO ve MAHTULARI vapur diş çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara KOMANYA FÜKÜMETİ scentalığna müracsat. Tel, B. O. 4792-1 Süt veren annelere mm Aktif Hasa Türkiye Cumhuriyet Merkez 25 - Şubat 1932 vaziyeti (Külçe safi kilogram (İlâveten tedavüle çıkarılan banknotlar karşılığı ) Külçe safi kilogram Altın Banknot. Ufaklık Dahildeki muhabirler Hariçteki Muhabirler; Altın Külçe safi kilogr. mevcudu Serbest dövizler Hazine tahvilleri : Deruhte edilen evrakı naktiye karşılığı banknotlar karşılığı Döviz e en mevcudu kabil Cüzdan: Benedat Esham ve tahvilât Altın üzerine avans: Hissedarlar Muhtelif Nâzım hesaplar: Kanunun 6 ncı Tmaddesi- ne tevfikan tevdi edilen kıymetler, Muhtelif depo hesapları 500 000 Türk atım 6,191,487 Meskük Türk altını safi kilogr. 2 916,996) İlâveten tedayhle çıkarılan İâveten tedavüle çıkaılan banknot, lar karşılığı. Kanunun 6 ve 8 inei maddelerine tevfikan vaki tediyat Deruhte edilen evraln nakdiye karşılığı (itibari İnymetle ) Darülfünun hukuk fakültesi Ura Er. 8.609:278,65 4644B4,26 B.00D1163,1 9.870:RB2, — 50.478,80 98,245) 21.191.222,02 419.692,91 761.440 1.056.960,89 3.810,976,87 762.428,56 168.748.563 — 1,550,000 — 5.080,865.82 167.198.563, — 24,104,887,60 | 24,704,887,80 veli 7.11 4.811.946,08 4.628,00, 2,246.80 riyasetinden Hukuk fakültesi mezunlarından olup şimdiye kadar diplomasını almamış olanların evvelce verilen meğuniyöt tâsdikiianteğile Ve 4/2-6 eb'adında iki fofğrafları ve bir liralık damga pulu İle Fakül- teye müracaatları. Sçandinavlan Near Eas Snevska Orlent Linlent Gothenburg Gothenourg, Stokholm, Oslo Danzig, Copenhag ve bütün pallik imamlarile ark Vö Karadeniz başlıca limanları arasında 15 günde bir azimet ve avdet için muntazam postalar. Erland vapuru 5 marta doğru Hamburg, Gotemburg, Stokolm, Oslo, Gdynia ve Dantzigten muvasaletle 6 mart akşamı Hamburg, Gotenberg. Oslo, Ko- penhag, Stokolum, Dantzıg, Baltık ve Iskandnavya ve limanlarına hareket edecekler. Smoland vapuru 4 Marta dogru Getemburg, o Stokolm : Oslo ogdynia ve Danzigten muvaseletle 5 Mart günün akşamı Hamburg, Gotemburg, Oslo, Dantzig ve İskandinavya ve Baltık limanlarına hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galata'da Arapyan Hanında 4 üncü katta kâin acentalığına müracaat, Tel, B.O. 4957 923. İDAREİ BAHRİYESİ Limanımızdan hareket edecek vapurlar: ( Romania ) vapuru 1 mart salı saat 13 de (Köstence) ye. (Romania) vapuru 5 Mart Cümartesi sâat 11,30 da ( Pire, İskenderiye ) ye Pire yolcuları ve aile biletleri için hususi tenz Romanyânın . başlıca merkezleri ve merkezi ve Cenubi Av- rupa için doğru bilet verilir. Oryaa Ekspros ile aktarma yapılır. İstanbul-Berlin soyahati 62 ve İstanbul devam eder. nati 44 saat bir gece vapur. it G merkez rıhtım Hanında racaat, Telefon Beyoğlu 4828 âin umumi acenteliğine mü- ISTANBUL UMUM SİGORTA şirketi hissedaranı 1932 senesi Martiâii 81 inci Perşembe günü saat 10da giketim Galatada Sigorta hanında kâin idare merkezinde adi surette içtima edecek olan umumi heyetine davet olunurlar. RUZNAME: 1 — İdare meclisi raporu, 2 — Muvakıplerin raporu, 8 —a- 1981 senesi hesaplarının kabul ve tasdiki ve idare meclisi heye- tinin ibrası, b - Temettülerin taksimi, 4 — Memuriyetleri biten âzanın ye- rine yeni âza intihabı, 5 — Ticaret kanununun 483 üncü maddesi mucibince şirketle muamele icrası için İdare meclisi âzasına mezu- niyet itası, 6 — 1932 senesi mukıplerinin intihabı ve tahssatlarının tayini. Gerek asaleten ve gerek vekâleten girketin en az otuz hisse senedine malik olan ve hisse senetlerini ticaret kanunu- nun $71 inci maddesı mucibince içtima gününden nihayet bir hafta evvel girke- tin idare merkezine ydhut Osmahlı ban- kası idaresine tevdi eden hissedaran işbu umumi heyete iştirak hakkını haizdirler, idare meclisi Dr. Ekrem Emin Dahili hastalıklar mütahassısı Dr. Mükerrem Emin Kulak, Boğaz, Burun mütahassısı — Kadıköy, Yoğurtçu parkı karşısı 32 hergün ikiden dörde kadar helefon: Kadıköy 164 Fosfatlı Şark Malt Hulâsası Kuvvet Ş —r Sermaye Tedavüideki banknotlar: Deruhte edilen evraki maktiye Kanunun 6 ve 8 inci maddtlerine tevfikan vaki tediyat Deruhte edilen evraki naktiye bakıyesi Karşılığı tamamen altan olarak tedavüle vazedileni Karşılığı tamamen altına tahvili kabil döviz olarak tedavüle Vâzedilen 107.198.663, — 9.666.299,54 3.810.976,37 | 170,675.778,91 Madesiz tevdiat: Hazine hesabı carisi Diğer mevduat Döviz mevdüatı Muhtelif Nazım hes: 716.564,57 4-810.067,41 | 6.526.631,98 | 485.207,67 | 4.627.246,80 MARTEL konyağı" üç yıldızlı ve yahut 2 ve 3 numaralarda : Muhasebe müildiri sabıkı AHMET HAMDi ve MEHMET CEMAL 1 — Ankara, İstanbul mahakiminde adli ve hukuki ve icra işlerini 2 — Şurayı devlet deavii idariye ve muamelâtı sairesini 8 — Umur ve muamelâtı maliyeye ait musakkafat, kazanç, veraset ve bilümum devlet vergilerine müteallik itirazat ve müdafâat vesaireyi 4 — Müdafaai milliyedeki taahhüdat ve istimlâk muamelâtını 5 — Tapuya ait münazaalı hususatın Ankara ve İstanbulca halini 6 — Naflaya ait yol vemebani inşaatına müteallik işleri 7 — Evkafa müteallik bilcümle münazaatın merkez ve İstanbulda hal ve faslını 8 — İktisada taalluk eden gümrük muamelâtı ve korffenjan mesailini 9 — Merkez ve İstanbul vilâyetlerindeki tabiiyet, nüfus işleri 10 — Usulü muhasebeye tevfikan defatiri ticariyenin tanzim ve imlâsını ve bu hususa müteallik istişareleri 11 — İkraz, istikraz, ipotek, emlâk alım satımı, tapu ve kadasiro işleri ve terhinata ait muamelâtı 12 — Yugoslavya, Romanya, Bulgaristandan gelecek olâh ve gelmek arzusunda bulunan muhacırların hicret ve iskânları ve gayrimübadil mua- melâtını teshile matuf muamele ve muhaberelerini kemali ciddiyet ve süratle takip veintacı velhasıl takibe müteallik bilümum işlerini deruhte ve kabul eder, D 932 KOMİKLER RESMİ GEÇiTi Buakşan PANGALTI sinemasında san'atkâr FAHRİ Bey gecesi NAŞIT - FAHRi - iSMAiL - ŞEVKİ - HÜSEYİN - CEVDET - RIFKI Beylerin iştirakile istanbulda emsali görül memiş müsamere temsil edilecek komediler: ( HAÇIK - SURPIK ), ( BURSA KAPLICALARI ), (IZDiVAÇ ACENTASI) (AKiDE ŞEKERİ). Ayrıca 10 kişilik büyük rkestra, Kullanınız. sütünüzü arttırır. Çocrkların kemiklerini kuvvetlendirir. 29.446.119,54 Â 1 N i 1 İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: