29 Şubat 1932 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

29 Şubat 1932 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

lüzum kalmamıştır. o Çünkü: MEL KADINLAR HOLIİIVUT'un şaheserinde film diyarı size kadar gelecek. Bunda büyük studyolarda geçirilen hayatı, mucizeleri, esrarı ve maceralarını göreceksiniz. Perşembe akşamından itibaren EK SiNEMASI Mart Çarşamba akşamı “TAMAMİLE ŞEN VE NEŞE, filmini takdim edecektir. LOUİSE LAGRANGE ve JEANNE BOiTEL tarafından Bütün İstanbul Musikisile dans ve taganni edecektir. Sinema yıldızı olmağı arzu eden genç kızlar ve genç erkekler. Artık Hollyvod'a kadar gitmeğe Ss VER N U 7 IKI YILDIZI: halkı AVUKATI Ahıretten gelen balıkçılar (Baş tarafı birinci sahifede ) — Balıkçılık bu beyim.. Belli olmaz ki.. Hani kıyak bir türk şayiri varmış,. Kıyak bir lâf etmiş.. “Deniz madamalar gibidir, ne lâf edoorsa inanma,, demiş.. Hece.. Pırlantadan lâftir işte bu.. Çar- şamba günü baktık o kadar deniz yoktu.. Samatya iskelesinden atla- dık kayığa... Ben, Şefik, Hristo, Remzi... Efendim açıldık... Gece oldu, karanlık bastırdı, biraz sonra da hava birden de- ği bir kar, bir fırtına... ne haltedersin şimdi.. Sular bizi alıyorlar alıyorlar, Boz buruna doğru. Az daha gidiyorduk. ; pıştık, döner gibi olduk, bu sefer de Aa dei erim etmeyelim. Gece saat larla uğraştıktan sonra ERK “küt!, diye bir yere Burası Jkara idi.. Fakat tek bir işik yoktu. Nereye düş- müştük?. Bu in cin olmayan yer neresi idi.? y kestiremedik, sandalı kıyıya çektik. Büyük bir ateş yaktık.. Sonra etrafı bir kolaçan ettik. Ortalıkta bir tek ışık arama. Sabaha kadar ateşin etrafında bekledik. Sabah olunca baktık: Meğer Yassı adaya düşmüşüz! O günü akşama kadar deniz kudurdukça kudurdu... Sahilden me De açılmanın im- 1 yol günü adayı dolaş- tık. Görünürde ne in, nede cin..Ş Biz avare avare dolaşırken bir- denbire baktık, uzakta büyük bir sarayl. Gözlerimize inanamayor- duk. Bu tenha adada bu saray ne arayordu?. yaklaştık. Bu eski bir saray harabesi idi.. Arkadaş- lardan biri dedesinden işitmiş, oda balıkcı imiş. Bu saray Cene- Ve bizden evvelki balıkçılar ara- sında menşurmuş.. Hemen içeriye girdik... Sarayın öst kısımları tamamile yikilmiş olduğu için barınmanın imkânı yoktu... Biz de en alta, mağara- ların, mahzenlerin bulunduğu yere indik.. Burası oldukça mazbuttu.. Burada da büyük bir ateş yaktık.. Fakat yiyecek? Içecek?. Yanımız- da ne ekmek, nede su vardı. i Hemen dışarıya fırladık.. Top- gımız otları yemeğe başladık... sem evvelâ İm acı, fena geldi.. Fakat zaman geçtikçe, karnımız büsbütün acıktıkça otlar biraz daha lezzetlendi. Biraz daha kıyak kaçmağa başladı. Hele Cuma ü artık otlar ot değildide va börekti... Su yerine sandaldaki bir konserva kutusuna kar doldurduk. Ateşte eritip öyle içtik. Sonradan farkına vardık.. Sarayda bir sarniç varmış amma. Neden sonral. Yassı Adada hiç bir gürültü işitmemiştik.. İkinci gece acayip acayip hayvan sesleri işittik. Bu sesler rabatımızı büsbütün kaçırdı. Geceleri meğe karar verdik. nöbet bekle- Cuma gecesi nöbet bendeydi... Ateşin önüne diz çöktüm... Arka- daşlar uyudu.. Benim de yavaş yavaş gözlerim kapandı, ha uyu- dum ha uyuyacağım derken dal mışım.. Birdenbire belimde müthiş bir yanıklıkla uyandım, gözlerimi açtım, alev ve dumandan etrafımı göremiyordum. Baktım; benim paltom yanıyor... Heman dışarıya ofırladım.. O Sırtımdan paltoyu çıkarıp karların üstüne attım.. Deniz kenanna koştum, paltoyu da sürükledim. Suya batı- rıp çıkardım. güç belâ söndü... Mağaraya döndüğüm zaman arkadaşlarda (mahzenin içinde yanan otları söndürüyorlardı. Nihayet bu işde bitti... Anla- dık ki ben uyuduktan sonra paltomun arkasına büyük bir ateş fırlamış.. Evvelâ palto sonra da mağaranın içindeki otlar alev almış... Hani biraz daha uyuya imişiz eski ceneviz sarayında cızır cızır kebap olup gidecek- mişiz... Taksirat işte... Kapik efendi böyle söyliyerek arkasını döndü.. Paltosunun arka kısmı hemen yarı yarıya yanmıştı. Cessur balıkçı : — Hatıra!., diye gülümsedi ve ilâve etti: Ne ise başınızı ağnt- mayayım Cumartesi sabaha karşı sular biraz düzeldi.. Heman san- dala atladık.. Yelkeni açtık.. Ve müthiş bir süratle yola koyulduk.. Güç hal ile Büyük adaya vardık.. Kayıkları oradaki balıkçılara teslin ettik.. Onlardan birer vapur parası aldık.. Vapura atlayınca allahını seven bizi tutmasın.. Doğru bura- ya.. Artık Samatyaya gelince çolu- Zun çocuğun sevincini görmeyin. Ya böyle beyim işte... Deniz ma- damalara benzer. O şayir kıyak lâf etmiş... Cessur balıkçı sustu, biz de kalktık.. Bizi dışarıya kadar ge- çirdiler.. Dışarıda 30 balıkçı bu tehlikeli omaceranın (atlatılması şerefine Kapik efendiyi dehşetli bir kar topuna tuttular.. Kapik Adeta Samatyanın gülü, bülbülü Hikmet Feridun 00 Vefat ve teşekkür Mülga beşinci menzil Asya mınta- kası reisi birinci kısım amirliğinden mötekait ve Demirkapı askeri imalâthanesinde bulunan pederi- miz Halil beyin cenaze merasimine ve teessürlerimize bizzat ve bil- vasta iştirak buyurmak lütfunda bulunan zevatı kirama ve bil- bassa cenazeyi metfeni ebedi- sine kadar takip etmek lütuf ve zahmetinde bulunan Şirketi bayriye fen müdürü M. Dilke arzı teşekkürat Ove minnettarı eyleriz efendim. Merhumun ailesi ve evlâtları imiş. Zekiye, Afife, Tahsin, Hasan Akşam tarafından temsil edilen YUZU o MAJiK sinemasında. 5 “Yi ZENCİ RUHU Yarın akşam İstanbul Belediyesi 21,30 da (o ŞehirTiyatrosu Müşkül itiraf Ul Facia 5 perde Yazan: M. A, ve İl Otto E, Husse m Tercüme eden: Nabi Zeki ll! Şehzadebaşı Raşit Riza tiyatrosu Bu KR saat 21,30 da NU BABA Vodvli 3 peree Beyanı itizar Ankarada gördüğü rağbete binaen ÇANAKKALE FİLMİ bir hafta daha temdit edildiğinden gelecek hafta pazar- tesi gününden İtibaren MİLLİ ve HİLÂL sinemalarında gösterileceğini muliterem müşterilerimize arz ederiz. Müdiriyet Davet Pek yakında Almanyanın Lâip- zik şebrinden avdet eden doktor Nurittin beyin klişehanemiz müdiri Kenan beye müracaatı rica olunur. Radyo 29 Şubat Pazartesi akşamı Istanbul”( 1200 m.) — !8 Grdmo- fon, 19,30 Bedia Rıza hanım iştirakile alaturka saz, 20,30 gramofonla (Karmen) operası, 21 Belkis hanımın iştirakile ikinci kısım saz, 22 Istanbul radyosu orkestrası . Belgrat (429.8 m.) — 19 Fran sızca ders, 19,30 jimnastik, 20 radyo orkestrası 21 madam Beter Flay operası. Bükreş (3942 m.) — 1940 gra mofon, 20 konferans, 29,45 ermeni halk şarkıları konseri, 21,15 iki piyano konseri.» Budapeşte (650,önı)— 19 konfe- rans, 19,40 opera orkestrasının konseri, 21,50 çingene muzikası. Roma (441,2 m.) — 21 Milan rad- yosu neşriyatı, 22 musahabe, 22,10 orkestra ve italyan şarkilar, 22,65 radyo jurnal. Viyana — (617,2) — 18,20 musa habe 18,50 haberler, 19 şövalye dolar Roz operası, 22,45 hafif imusiki havaları, Varşova (1411 m.) — 19,56 radyo Jurnal, 19,50 opera, 23,40 gramofon. 1 Mart Salı akşamı Belgrat (4298 m.) — 19 Çek lisan dersleri, 19,30 konferans, 20 milli şarkılar, 20,30 Zagrepten nakil, 22,50 radyo orkestrası, Bükreş (394,2 m.) — 19,40 muzik, 20 radyo orkestrası, 20,30 konferans, 20,45 taganni konseri, 21,05 radyo orkestrası. Budapeşte ( 5505 m.) — 18,0 muzik, 19,10 Fransızsa ders, 19,40 Macar şarlaları, 21 konfelans ve konser. Roma (m. 441,2) — 19,10 havadis, 20 Macar muzikası hakkında musahabe, plâklar, 22,45 muhtelif muzik, 22,55 radyo jurnal. Varşova (m. 1411) — 19,35 mazik, 19,45 radyo jurnal, 20 tefrika, 20,16 hali konseri, 22,10: operadan şarkı, 22,40 radyo gazetesi, 22,50 'dans muzikası, Viyana (5172 m.) — 1910 jimnastik, 19,30 havadis, 20,05 şarkı, 21,10 konser, 22,10 havadis, 22,25 askeri muzika, Nişan merasimi İzmir kereste tüccarlarından İnce Alemdar Zade Ali Riza Beyle Zonguldak ( eşrafından (OAhmet Ali Efendi Zade Ali Beyfendinin kerimeleri Sabiha Hanımın Nişan merasimleri Beşiktaşta Yeni ma- halledeki hanelerinde icra edilmiş- tir. Tarafeyne saadetler temenni ederiz. 29 Şubat 1932 Rus asılzadeleri saraylarında... Harpte St, Petresburg'un lüks ve ihtişamı içinde... BRiGİTTE HELM WILLY FRITSCH GiZLi VAZİFE filminde: ÇARŞAMBA AKŞAMINDAN itibaren ELHAMRA SiNEMASINDA Bir Rusla evlenmiş bir Alman kadınının romanını yaşatacaklardır. Bugünden itibaren Şehzadebaşında MiLLI SiNEMADA ZENGİN PROGRAM. Bu senenin en cok beğenilen filmlerinden ANNYZ ŞOFÖR Sevimli artist ANNY ONDRA tarafınden temsil edilen şen, şuh, eğlenceli, sözlü ve şarkılı büyük operet. Bin bir gece masalların dan iktibasen yapılan tekmili RENKLİ büyük Şark filmi. Tesisatı elektrikiye Türk anonim şirketi 30 mart 1932 çarşamba günü heyeti umumiyenin sureti adiyede içtimaı Tesisatı elektrikiye martının 30 uncu çarşamba günü saat 16 da şirketin merkezi idaresi olan beyoğlunda, Tünel meydanında, Metro hanında sureti adiyede içtima edecek olan heyeti umumiyeye davet olunurlar. Türk anonim şirketi bisssedaranı, 1932 En az on hisse senedinin hâmili olup mezkür içtimaa iştirak arzusunda bulunan bissedarların ticaret kanununun 371 inci madde- sine tevfikan, içtimadan lâekal bir hafta evvel vadesi bulül etmemiş kponlarile beraber hisse senetlerini : İstanbulda Şirketin m:rzezi idaresine ve yahut selânik bankasına tevdi eylemeleri icab eder. Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damğa ve sair rüsum te di edenlere aittir. Ruznamei müzakerat 1 — Meclisi idarenin, murakıp ve hesap komiserlerinin raporla- rının kıraati. 2 — Mevcudat hesabının, bilânçonun ve kâr ve zarar hesabının tasdiki. 3 — Meclisi idare âzasının tayini. 4 — Murakıplarla hesap komiserlerinin intihabı ve ücretlerinin tesbiti. 5 — Meclisi idare âzasına ya bizzat veya bilvasıta alâkadar olabilecekleri şirket veya ticarethaneler ile hini hacette şirket namına muamelei ticariye yapabilmeleri için ticaret kanununun 323 üncü maddesi mucibince mezuniyet verilmesi. İstanbul 26 kânunusani 1932 Meclisi idare İstanbul gümrükleri mu- ... 0.0. hafaza müdürlüğünden: 1 — Gümrük muhafaza memurları için (bir kasketle bir caket ve pantolondan müteşekkil) 718 takım elbise pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 2 — Pazarlık 3 mart 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te İstanbul'da Gümrük muhafaza müdürlüğünde yapılacaktır. 3 — Mühürlü lâzime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nümu- neleri her zaman için Müdüriyete muracaatla görülebilir. 4 — Şartname nüshaları Ankarada Gümrükler umum muhafaza kumandanlığı kaleminden ve Istanbul'da gömrük muhafaza müdüri- yetinden alınacaktır. 5 — Taliplerin şartnamesini alarak ve nümunelerini görerek ve şerik iseler vesikalarile birlikte “7,5 teminatlarile beraber belli gün ve saatte pazarlıkta bulunmaları. İstanbul Evkaf Müdiriyetinden: Bedeli müzayedesi | Kıymeti muhammenesi | L K L | 234-4 130 | Tamamı 156 arşın 4 parmak terbiinde bulunan Kocamustafapaşa İ mahallesinde Leblebiciler sokağında 22 atik 26 cedit No.lı arsanın | tamamı satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş ise de zuhur eden tal bin verdiği bedel haddi lâyıkında görülmediğinden temditle | müzayedesi icra kılınacaktır. Talip olanlar martın Z üncü pazartesi günü saat 15de kıymetin “/, 7,5 nisbetinde pey akçelerile birlikte İstanbul evkaf müdiriyeti binasınd mahlülât kalemine müracaatları ilân olunur. senilknli

Bu sayıdan diğer sayfalar: