31 Temmuz 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

31 Temmuz 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AKŞAM 31 Temmuz 1934 SON TELGRAFLAR Avusturyada sükün avdet etti Herkes işile gücile meşgul oluyor Viyana 31 (Hususi) — Yeni kabinenin teşekkülünden sonra her tarafta sükün avdet etmiştir. Yalnız cenupta Charinthie vil yetinde 300 kişilik bir asi müfre- zesi sarp bir yerde hükümet kuv- vetlerine mukavemet gösteriyor” du. Dün akşam bunlar da Yugos- lavya hududunu geçmişlerdir. Yo- guslavya memurları bunların lâblarını almıştır. Viyanada tabii vaziyet vardır. Herkes işile meşguldür. Divanı minde eski bir asker olduğu anla- ılmıştır. Kanetta cürmünü itiraf etmiş, intikam hissile hareket et- öylemişti Kanetta eskiden askerdi, sonra ordudan çıkarılmıştır. 34 yaşında ir ticarethanede Asilerin reisi Franz Holzveber isminde 29 yaşında bir elektrikçi- dir. Maznunlar hakkında bu ak- şam bir karar verilmesi muhte- eldir. idam cezası Viyana 31 (Hususi) — Dün top- lanan kabine kanunu esaside de- Bişiklik yapmağa karar vermiştir. Bu değişiklik idam cezasının ka- bulü olacaktır. Son ha: faille- rinin bn cezaya mahküm edilme- leri ihtimali vardır. Yugoslavyanın vaziyeti Belgrat 31 (Hususi) — Yugot. ve memurdur. lavya, Avusturya vaziyetini büyük | dikkatle takip ediyor. Hükümet, yalnız Milletler cemiyetinin bir hareketi sükünu temin edebileceği kanaatındadır. Yugoslavyaya ge- çen 700 Avusturyalı Naz âhları alınmıştır. Italya hudutta asker topluyor Roma 30 (A.A.) — ihtiyati bir tedbir olmak üzere Avusturya hu- duduna sevkedilmiş olan dört fır- ka, Oeçya ve Brenner tepelerile San Candido geçi: ve Tarvisi işgal etmektedirler. Bu kuvvetler Bolzano ve M'Dine'e dayanmak- tadır, Londra 30 (A, Reuter ajansına bildiriliyor: Salâhiyettar İtalya mahafili, Avusturyadaki vaziyeti sükün bul- muş ve buhranı bitmiş telâkki et- mektedir. İtalyan kıtaatınin bir kaç gün içinde huduttan geri muhtemeldi Dil kurultayı Hazırlık heyeti iki toplantı yaptı 7 İstanbul 30 (A.A.) — Türk dili detkik cemiyeti umumi kâtipliğin. den: ikinci Türk dili kurultayı ha- zarlıkları bürosu umumi kâtibi Abrahim Necmi beyin reisliği al- tında, Çanakkale mebusu Ahmet Cevat, Ordu mebusu Ali Canip ve doktor Saim Ali beylerden mü- rekkep olarak dün öğleden evvel ye öğleden sonra miştir. , Bu iki toplantıda da kurultay İçin gelen tezlerin tetkiklerile uğ- yaşılmiş, bunlar hakkında karar verilmiştir. Merkez bürosu, 1 ağustos çarşamba gühiü saat 10 da yeniden toplanacaktır. .) — Romadan alınmaları i toplantı yap- f Bu Sabahki Feleraflar Avusturya hadisesi bir harbe sebep olacak mı? Ingiliz harbiye nazırı: “ Bugünkü Avrupa 1914 deki Avrupaya benzemez. ,, diyor Londra 30 (A.A.) — Harbiye nazırı lord Hailesham,söylemiş ol. duğu bir nutukta M. Dollfussün katline temas etmiş ve demiştir ki: «— Avusturya başvekili, cesur bir vatanperver ve temiz kapli bir hükümet adamı idi. ölümü, kendi memleketi için güçlükle doldüru- lur'bir boşluk bırakmıştırın: Harbiye nazırı, bazı kimseler tarafından, Saraybosna “ cinayeti ile tem 20 sene sonra yapılan bu len ye ğı ve buna benzer bir facianın te- cinayet arasında gör anlı kerrür etmesi korkularını hatırlat mştır. Lord Haileshama göre bu kor- kuların yeri yoktur. Çünkü bu- günkü şartlar 1914 dekinden bı kadır. O zaman Avrupa silâhlı iki tarafa ayrılmış bulunuyordu, hal- buki şimdi, bütün medeni dünya Nazilerin bu alçak cinayeti bih etmekte beraberdir ve hiçbi millet, medeni dünya efkârı umu- miyesi aleyhine harekete cesaret edemiyecektir. Bundan başka Avrupa 1914 fa- cialarının tekrarlanmasına müsa- ade etmiyecek milyonlarca muha- rip karşısında bulunmaktadır. M. Mussolininin makalesi Paris 30 — Romada çıkan Mes sagero gazetesi mühim bir mak: le neşretmiştir. Doğrudan doğru« ya M. Mussolininin ilham ettiği zannedilen bu makalede Alman- yaya karşı şiddetli bir lisan kulla- nılıyor. Makalede Almanyanın vaitlerini tutmadığından bahsedi- lerek deniliyor kit «italya diğer devletlerin Ber- yor. Çünkü Alman hükümeti şim- diye kadar ettiği vaitleri tutma- mıştır.» Von Papenin sefirliği 29 (Hususi) — Alman Be Hi kendisini etine tayn ettiğine dair gön dermiş olduğu mektupta ezcümle diyor kiz «Alman hükümeti Pape- sefa- başve Viyana 1, Avustur- ya başvekiline karşı yapılıp en bü- yük şiddetle müahaze ve teessüf ektiği suikast, Avrupanın zaten is- tikrarsız olan siyasi vaziyetini bi- zim hiç kabahatımız olmaksızm, Fenalaştırmıştır. Binaenaleyh im- kân dairesinde, bu umumi gergin- in hafiflemesini ve bilhassa Cermen - Avusturya devletile çok- #anberi bozulmuş olan münase- betlerin normal ve dostluk yoluna tekrar girdiğini görmek isterim.» Londra 30 — İtalya kıtaatının Avusturya toprağına girdiği ha- beri doğru değildir. İtalyanın von Papenin, Almanyanın Viyana s€- ine tayinini kabul etmediği de asılsızdır. Sporcularımız tezahüratla karşılandılar Moskova 30 (A.A.) — Türk sporcuları buraya gelmişler ve ha- riciye komiseri in bir mümes- sili ile, muhtelif spor teşekkülleri ve matbuat mümessilleri tarafın- bal edilmişlerdir. İstas- yonda binlerce sporcudan müte- şekkil bir heyet kulsnuyordu. Mi- safirler, Kiyef bedeni terbiye mec- lisi reisi M. Morosov tarafından selâmlamışlardır.. Mumaileyhe Cevdet Kerim bey cevap vererek il e den dolayı teşekkür etmişti Türk sporcularının muvasala- dından bahseden Moskova gazete- leri, Türk kadınının hayatındaki değişikliği yazmakta ve bilhassa bu defa gelen heyete yüzme mü- sabakaları şampiyonları olarak Leylâ ve Cavidan hanımların işti- | etle kaydetmekte | ve sporcu Türk hanımlarının ilk defa olarak Türkiye hudutlarını asarak Moskova yüzme müsaba- Kalarna iştirake gelmiş olduklar rını yazmaktadırlar. Aydında cinayet Kâzım, damından çıkmayan arkadaşını dürdü Aydın 28 — Erbeyli istasyo- nunda bir cinayet olmustur. Ziya adında 24-25 yaşında bir genç, Kâzım adında 25 yaşında 'bir arkadaşının damında oturu- yormuş. Kâzım, Ziyaya damdan çıkmasını söylemiş. iki arkadaş kahvede otururlarken Kâzım yaya tekrar damı boşaltmasını söy- lemiş, Ziya da: — Çıkarım, iki gün daha bekle demiş.. Bu mukabele üzerine Kâ- amı bıçağını çekerek Ziyaya bü- .cum etmis, kasığından ve karnın- 'dan yaralıyarak ölümüne sebebi- yet vermiştir. Zabıta kaçan katilin dan isi izi üzerindedir. Bir dolandırıcı Mahmut efendi dün mahkemeye verildi e Müteaddit matbuat dolandırı- cılıklarından mahkâmiyetleri bu- lunan Mahmut efendi son za- manlarda İstanbul ve Galata ci- betlerinde idarehaneler © açarak ötekine berikine iş bulmak baha- nesile ve «Yerli mallar sergisi broşürü» isimli bir takım mek- tupları (Anadoluda (tüccarlara göndererek abone kaydedeceğini söylemek suretile bir çok kimse- leri dolandırmak suçundan maz- nunen tevkif edilmis ve adliyeye verilmiştir. İstintak dairesi tarafından sor- gusu yapıldıktan sonra kendisi tevkifhaneye seykolunmuştur. 15 sene ne hapis Büyükdere cinayeti faili mahküm oldu iyükderede Bris- a hanımı iF efendinin ağır ceza mah- Geçen ser #ol otelinde Mehi dürmekten suçlu muhakemesi dü /kemesinde bi görüldüğünden on beş sene müd- detle hapsine, ölünciye kadar âmme hizmetlerinden mahrum bi- yakılmasına ve mahpusiyet müd- detini bitirinciye kadar da mah- cur kalmasına karar verilmiştir. Arif efendi af kanunundan is- tifade ettiği cihetle on sene hapis yatacaktır. Elâziz hattı Ankara 31 (Hususi) — Nafıa vekili Ali bey diğer işlerle meş- gul bulunduğu için Elâziz hattı- nın küşat merasimi on beş gün tehir edilmiştir. Saat kiraları Elektrik, havagazı, su saatleri- nin aylık kira bedelleri 12,5 ku- ruşa indirilmiştir. İzmirde park Belediye büyük bir park yapacak © zmir 30 — Belediyece:yangın yerlerinde 50,000 metre murab- bar sahayı kaplıyan büyük bir park vücuda getirilecektir. Yapı, önümüzdeki sene başlıyacaktır. Bu park; erkek ve kız liseleri arasındaki yangın yerinde ve iki ından otuzar metre geni Binde iki bulvar geçen yerde ola- caktır. Çirkin bir manzara göste- Ten saha, bu park yapıldıktan son- ra güzelleşecektir. Parka lâzım olan ağaçların der- hâl tedarikine imkân görüleme- Çünkü saha büyüktür. Park tedrici bir şekilde ağaçlan- dırılacaktır. Belediye reisi Behçet Salih bey ile belediye mühendisleri bu saha- da telkikat yapmışlardır. Otuz metre genişliğinde yapılacak olan bulvarlardan birisi Basmahane- den Alsancağa, ötekisi de itfaiye merkez binası önünden Alsanca- ğa gidecektir, Sonuncusunun tes- viyesi yarıya gelmiştir. Imtihanlar Eylül imtihanlarında sınıf muallimleri de bulunacak Ankara 31 — Maarif vekili Abidin bey imtihanlar hakkında mekteplere bir tamim (gönder. Yeni tamime nazaran lise ve or- ta mekteplerle muallim mektep- lerinde bu sene eylül imtihan- ları eylülün birinde başlıyacak ve yirmisinde bitecektir. Bu devrede lise ve orta mek: teplerinde tahriri yapılacak olan riyaziye, tabiiye, türleçe ve ede- biyat derilerinin sualleri vekâ- letten gönderilecektir. Her mek- tep imtihanlarını kendi mektep- lerinde yapacaklar ve her der miştir, gayallimleri imtihan komis- yonu âzası meyanında buluna cakir. Köprü cinayeti Dün Fedai beyin vekili müdafaada bulundu tünde Anadolu ajan İ sı daktilosu matmazel Suzani | katletmekle maznun Fedai “be yin muhakemesine dün ağır ce za mahkemesinde devam edil miştir. Muhakemeye saat üç bu- çukta başlanmı Fedai beyin vekili avukat Ethem Ruhi bey, uzun ve pek hararetli olan mi dafaasında, Fedai beyle matma- zel Suzan arasındaki münasez beteri izah ettikten sonra dedi ki — Ruhu ihtilâle düşmüş, inhi-' tatı ruhi ile malül uykusuz kalma yüzünden düşe- vaziyeti düşünmek lâzımdır. iki. gece uykusuzluktan son: ra isticvap edilen bir adamdaki tahavvülü ruhi . nazarı itibara alınırsa bu ikrarın kıymeti olma- dığı anlaşılır. Ethem Ruhi bey Fedai beyin bir girdabı içine düştüğünü, bir katil olmadığını izah ve tarif etmi ki | Köprü bir adamın son söz olarak demiştir. «0, bir mücrim deiğildir. Tesa düfün kaza ve kaderin kurbanı dir». Muhakeme karar tebliği 5 ağustos. Ali beyin yin seyahati (Baş tarafı 1 inci tahifede) mire gelirken İzmire ve diğer vi- güzergâhta buluna- rak kendilerinden bazı şeyler rica etmişlerdir. Vekil bey, vatandaşı ları tatmin ile müsbet cevap vere- - Yakında bu hat üzerinden Ankaraya meyva, ceklerini bildirmişt karpuz, kavun nakliyatı başlıya: caktır. l Şehrimizdeki elekrik tarifesi de gene vekâletçe 19 kuruşa indi- rilmiştir. Bugünlerde su tarifesi- nin de tenzili beklenmektedir. | Umumi bakımdan, nafla işlerin. de bariz bir salâh ve halk menfaa- tine müsbet bir inkişaf gözüküyor. Bu yeni hareket, İzmirde ve mül- hakatta gerek cumhuriyet hükü- metine ve gerekse vekil beyin şah- sına karşı derin bir sevgi uyandır. Istanbul - Ankara ekspresi — istan. in yelda makinesi buçuk se ” Avusturyada (Baş tarafı 1 nci sahifede) Steyrde, Heimwehrlerle nazi- ler arasında çıkan bir mücadele- de bir nazi öldürülmüştür Imparatorluğa avdet mi? Londra 30 Avusturyada nazi hareketine karşı gelmek içini Belçikada bulunan sabık impa- rator Karlın oğlu Arşidük Otto- nun Avusturya tahtına çıkmağa davet edildiği söylenmiştir.Bu şa yiaların doğru olmadığı anlaşıl- maştır. Viyana 30 (A.A.) — Yeni kas bine, şu seretle teşekkül etmiştir. Başvekil ve mili müdafan, maarif ve adliye nazım: M. Sehusehnle, Basvekil muavini: (Ayni, zamanda emniyeti umumiye işlerini idare ede Sekir) prene Stamhembene i e Dahiliye nazırı: (Devlet umumi e İ mizesi vazifesini muhafaza, edecektir) | Mere 'Malye mezirit M. Bareek Ticaret nazın: M. Stnebinger İçtimai basiret nazır: M. Neuatağ deler Sivermer, Ziraat nazın: (Bu makama benii kimse tayin edilmemiştir.)

Bu sayıdan diğer sayfalar: