30 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

30 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahife 12 .. AEŞAM Yağlı ve yağsız acı “badem, yağsız kar ve yarım vağlı gece Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. İhtiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. Hasan ismine ve markasına dikkat HASAN DEPOSU: e ANKARA, ESKİŞEHİR, BEYOĞLU, BEŞİKTAŞ. 30 Nisan 1937 — — salla Tesirsiz taklit mayilerle sinekleri / eğlendirmeyiniz : FLİT/ bütün haşarat”öldürücü mayilerin fevkindedir. 90 'muhtelif millet"onu tercihen kullanmaktadır... Bu *sabit 'olmuştur” Flit'in formülü hiçbir'vakit taklit edil- memiştir. FLİT; kendisinden beklenen iki şartı mükem- melen ;ifa-ederiainsana zarar vermez; fakat haşaratı kat'i iyyenli wöldürür: Şüpheli mayileri reddediniz'Tiakiki ve "yegâne Fit aldığınıza &minYolmak için; > siyah | ku Yarıklara've köşelere ;öiraz FLİT,TOZU Serpiniz: 1Haşarat derhal telef olur.» öm depo”. Kreyn, İstanbul, Galata; Yayına Mas Her cins Her boy ve kalınlıkta SOVYET Kontrplâkları Beynelmilel Kömür Sergisi 23 Yegâne satış yeri : Nisan Cuma günü Ankarada DAVID BAVER halefi iVOR BAYER) gAcıldı. Sergiyi görmek hem İstanbul, Kürkçü Han No. 18, Tel. 22030 senin hem yurdun için faidelidir (2263 ) VATANDAŞ... TL ge Ela KEİ # rükler,asabi zayıflıK,uyKu- # suzluK, baş ve yarım baş ağ- İN lee TL © carpintı, ve sinirden ileri EE bülun TahalsılıKları fel ele DAMON Fenerleri Meraklılarına Müjde : 200 ilâ 600 metre ışık veren DAİ N Fenerleri gelmiştir. İyi ışık almak için yalnız DAİ Alle vik Pilleri DAIMON “ Arıpullarını . . » Kullanınız, ve her yerde MON Şirketi Hayriyeden: marn dt siz DIKKAT: Pazar sabahlarına mahsus olan gidip gelme */, 50 ten- zilâtlı. tarifemizin. Bahar bayramına müsadif yarınki Cu- martesi günü 6-14 ve 32'numaralı postalarda da sayın Mk ki bir kolaylık olmak üzere tatbik olunacağı ilân olunur. Boğaziçi vapurlarına mahsus ilk bahar tarifesi 1 Mayıs Cumartesi sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler gişelerde satılmaktadır. mu KREP SEMPSON ipekli san'at harikası Bütün yeni renklerile Yalnız ARSEBÜK te bulunur. Beyoğlu, İstiklâl caddesi No. 282. Tel. 49341 19 MAYIS ATATURK günü açılacak Samsun 4 üncü Yerli Mallar Sergisine iştirak “ediniz. Preventrorium Direktörlüğünden: 30/Nisan/937 tarihine müsadif cuma günü saat on beşte Yüksek Mektep- ler muhasipliğindeki eksiltme komisyonu odasında «19993 lira bedeli keşfi bu- lunan Haydarpaşa Valdebağında Preyentorium binalarında yapılacak tami- rat ve tadilât pazarlıkla - eksiltmeye konulmuştur. Mukâvele, eksiltme ve bayındırlık işleri genel ve özel ve fenni şartnameleri proje ve keşif hülâsasile buna müteferri evrak Nafıa müdürlüğünde görüle. | cektir, Muvakkat teminatı. yüz elli liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık “bu işe | benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine Nafia müdürlüğünden alacakları müteahhitlik ve Ticâret odası vesikalarile gelmeleri ilân olunur, (2313) | DOROSALINA EVHAM Bazan musallat olan bu müz'ic hali, uyku ve raha- tınızı kaçıran kuruntuyu : 15-20 damla alarak tedavi ediniz. Havalar ısınmağa başladı El, ayak, koltuk terlerini kesen nahoş kokuyu gideren yegâne sıhhi pudradır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU: — İSTANBUL SEKSÜLİN Ademi iktidar, -Y9 gevşekliği, lr TATE İTİ Vücut « Dimağın yorgunluğunda ak Lİ EE MERİT * bir ilâçtır. Kutusu 20O kuruş AYN (İT TAY Eczanesi - Sirkeci istanbul Tramvay Şirketinden: İLÂN İstanbul Tramvay Şirketi üze- rinde «Tekmil şebekede muteber. dir» kaydı bulunan ve tenzilâtlı tarifeden istifade etmek hakkıni veren kartların mer'iyeti yeni ted- ris senesi başlangıcına kadar uze- tıldığını, bu kartları hâmil bulu- nan Yüksek Mektep Talebesine bildirir. Direktörlük EUN ka ETİN La LR ON ARIN ANL ey al LU Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü: Eniş Tü Akşam matbaası Sahife 10 Ş - |

Bu sayıdan diğer sayfalar: