30 Nisan 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

30 Nisan 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 4 © AKŞAM 30 Nisar a © Ankarada m çocuklar müsabakası ri ki > t — Ankarada gürbüz çocuk müsabakasında kazananlar: Soldan sağa doğru birinci grupun birincisi 9 aylık Gün Kut, ikinci grupun birincisi 1 aylık Hasan Kaya, üçüncü grupun birincisi 3 yaşında Erdoğan Ankara 29 (Akşam) — Çocuk esir- geme kurumu merkezinde yapılan Gürbüz Türk çocuğu müsabakasına 50-80 gürbüz Türk yavrusu iştirak et- miştir, Doktor bayan Hamdi Osman, Fah- riye ve Saim İsmailden mürekkep jü- ri heyeti çocukları Üç grupa ayırd. Birinci grupta 5 yaşından bir yaşına kadar çocuklar vardı. Bü çocuklardan sekizi seçildi. birinciliği dokuz aylık Günkut, ikinciliği on bir aylık Budak, üçüncülüğü altı aylık Saffet kazan- âılar. 1-3 yaşındaki çocuklardan mürek- kep ikinci grupa seçilen 14 çocuktan birinciliği 11 aylık Hasan Kaya, ikin- ciliği iki buçuk yaşında Turan, üçün- cülüğü bir buçuk yaşında Eymür ka- zandılar, Üçüncü grup üç yaşından yukarı olan çocuklardan mürekkepti. Bu gru- pa 14 çocuk seçiimiş ve birinciliği üç yaşında Erdoğan Serpil, ikinciliği üç buçuk yaşında Uğur, üçüncülüğü se- kz yaşında Şerife kazanmıştır. Çocuk esirgeme kurumu müsaba- kada kazanan gürbüz yavrularıımza güzel hediyeler dağıtmıştır Mühendis mektebi talebesinin seyahati İzmirde bir çok müesseseleri gezdikten sonra Eskişehire hareket ettiler Yukarıda Mühendis mektebi talebeleri şerefine Ankara Palasta verilen giyafetten bir görünüş, aşağıda mektebin profesörleri İzmirin mimar ve mühendislerile bir arada İzmir 28 (Akşam) — İstanbul Mü- hendis mektebi son sınıf talebelerin- den bir grup Ankara, Kayseri, Nazilli, Adana vilâyetlerile memleketimizin diğer bazı yerlerini ziyeretten sonra İzmire gelmiş, mesleki tedkiklerde bu- Yunmuştur. Talebelerin başında pro- fesörleri B. Bğrhaneddin, Rifki ve Düsyü vardır, İzmir elektrik fabrikası ile santral tesisatını, su şirketi tesisa- tını, Kültürparkı, Cellât gölünün ku- Tutma kanallarını, müzeleri, eski İz- mir haferiyatını gezerek tedkikler ya- - pan talebeler, Eskişehire hareket et- mişlerdir. Yarının mühendislerini, İzmir Mi- mar ve mühendisler birliği reisi B. Necmeddin Emre ile üyeleri karşıla- »slar ve şehirde görülmeğe değer yer- i gelinerek kendilerine faydalı ma- | lümat vermişlerdir. Profesörlerle tale- be şerefine Birlik tarafından Ankara. | palasta bir de ziyafet verilmiştir. . Son senelerde memleketin her tarafında ii bahçeleri yapılmıştır. Yu. karıdaki resim Akşehirde yapılan Çocuk bahçesini gösteriyor. | BORSA | İstanbul 29 Nisan 1937 KAKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) Esham ve Tahvilât t, dahli 99,—Jİş. B. Hamiline 9,90 aponsuz 1933 » Müessis 77,— rai 95—İT.C. Merkex İnitürk 1 20,10,—| Bankası | 93,75 » NU 1980,—| Anadolu his. 5 6,25 » İM 19,75,—İ Telefon Mümessil | 44,50) Terkos 11,2 » Ni 3990) Çimento 14,25 ». İltihat değir. 11,25 İş Bankası © 9,80) Şark O» 1— Para (Çek fiatleri Ticaret ve zahire borsası 29 Nisan flat ve muameleleri 1 — İthalât: Buğday 150 çavdar 30 tltik 8 beyaz peynir 6 1/4 un 20 1/2 kuşyemi 22 3/4 pamuk 2 1/2 musir 29 1/4 ton İhracat: Yoktur 2 — Satışlar; Buğday yumuşak mele olmamıştır. Buğday kuruş 7 1/2 paradan 6 kuruş 13 paraya kadar. Arpa Anadol kilosu 4 kuruş 10 İ paradan. Mısır beyaz kilosu 4 kuruş 35 paradan. Kuşyemi kilosu 9 kuruş 20 pa- radan 9 kuruş 37 1/2 paraya kadar, Ke- tentohumu / kilosu 9 kuruş 30 paradan 10 kuruşa kadar, Susam İmroz kilosu 15 kuruş 20 paradan. Susam Urfa kilo- su 14 kuruş. Afyon ince kilosu 300 ku Tuş. Peynir beyaz kilosu 25 kuruş 35 pa- tadan 31 kuruş 19 parayu kadar, Tiftik mal kilosu 127 kuruş 20 paradan 128 kuruşa kadar, Tiftik deri kilosu 100 ku- ruştan 106 kuruşa kadar. Yapak Kara yaka kilosu 51 kuruştan. Yün kilosu 84 kuruştan. Zeytinyağı sabunluk kilosu 47 kuruştan 48 kuruşü kadar, Pamuk yağı kilosu 44 kuruştan, 3 — Telgraflar Londra mısır Jâplata Nisan tahmil korteri 25 Şi, 3 Pe, Ki 3 Kr. 62 San. Londra keten tohumu lâplata Nisan tah mili tonu 13 Ster. Ki 7 Kr. 99 San. Anvers arpa Lehistan Eylül 1. Teş. tah- mili 100 kilosu 125 B. Frank Ki. 5 Kr. 34 San. Liverpul buğday Mayıs tahmili 100 libresi 8 Şi. 11 5/8 P, Ki, 6 Kr. 16 San, Şikago buğday Hertvinter Mep tahmili buşeli 129 sent Ki, 6 Kr. Vini- pek buğday Manitoba Mayıs tahmili bu geli 129 1/4 sent Ki. 6 Kr, 1 San. Ham burg iç fındık Giresun derhal tahmil 100 kilosu 173 R. Mark Ki, 88 Kr. Hamburg iç fındık Levan derhal tahmil 100 kilosu 173 R. Mark Ki. 88 Kr. su Üzerine mua sert kilosu 6 “1 Mayıs bayramı göni göğüsle Türkiye Ecnebi SENELİK > 1400 kuruş 2700 kuruş SAYLIK o750 » 1450 » SAYLIK 400 > 800 > IAYLIK 150 > — » Posta ittihadına dahli olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. Ares tebdili için 3 yirmi beş Kuruşluk pul göndermek lâzımdır Sefer 18 — Ruzu Kasım 74 & İmsek Güneş — İkindi Agam Yat İderehane: Babi civarı Acımusluk So. Ko. 13 r— PAR e Sergisine N A T T A 'nın seyahatleri Büyük broğram (23 Temmuz ) Bü Paris, Londra, Be: Piy Küçük prozftam Paris — Mi Bu grübun nıstı dolmuştur. — Belgrad 14 adan it Nis, Montekarlo, Hamburg, 7 boş yer (1 Temmuz ) Acele ar veriniz. Adres : Beyoğlu Natta Acentalığı, Telefon : 44914 Bugün matinelerden itibaren i PEK sinemasında ALTIN PROGRAM HAFTASI BAŞLIYOR 2-DANS İÇİN ELEANOR JAK LONDON'un meşhur romanın- dan iktibas edilen ve JEAN MURAT |! ANDRE: “BERLEY ve WİNNİE || WİNFRİED tarafından fevkalâde bir surette yaratılan DENİZDE iSYAN Emsalsiz film. Saat 4 1/2 ve 8 seanslarında Li Suvare 8 de her TÜRK SİNEMASI 1- HAYAT MÜCADELESİ || Fransizca Bütün dünyayı meşgul eden meraklı mevzulu ve Milletler cemiyetince takdir edilen ber tarafta alkışlanan büyük film. KAREN MORLEY-BARBARA PEPPE HARİKULÂDE BİR HADİSE İngiltere Tacının İncileri Akıllara hayret verecek bir zengi lik, fevkalâde heyecanlı bir me. S.M. Vinci JORJ'un taç giyme reni haftasında İstanbul ve dünya- nın bütün büyük şehirlerinde aynı zamanda gösterilecektir. Kâğıd buhranı hakkında Türk Basım Birliğinden: Son kuruluş toplantısında o arkadaşların izhar etmiş oldukları arzu ve idare heyetinin gördü- erine had bir şekil alan kâ- hd buhranı etrafında görüşülmek için İstiklâl caddesinde (Basın Birliği) mer- kezine bütün âzanm ve basım evleri sa- hiplerinin bugün (Cuma) saat 18 de | gelmeleri rica olunur. Eminönü Halkevinden: Evimiz Gösterit şubesi, Gülhane parkı içindeki Alayköşkü binasında 30/4/937 cuma günü gecesi saat (20,30) da (Zo- raki Tabip) piyesini temsil edecek! Arzu edenler davetiyelerimizi Cağaloğ- landaki merkez bürosundan alabilirler. Akba müesseseleri Ankarsda her dilden kitap, ga zetö, mecmun ve “kırtasiyeyi ucuz olarak AKBA müesseselerinde bu- labilirsiniz. Her dilde kitap, mec kabul edilir. İstanbul gazeteleri için ilin kakul, abone kaydedilir. Undervodd yazı ve he- sap makinelerinin Ankara acentesi, Parker dolma kalemlerinin Ankarada satış yeridir. Telefon: 3377. Bugün matinelerden itibaren SAKARYA SiNEMASINDA 2 büyük filmden mürekkep fevkalâde bir program : Bugün matinelerden itibaren Paris 17,66,50| Prağ 22,66,30 e Londra 626,—| Berlin 1,96,44 2 eek FİLM BİRDEN Nev York 78,92,50| Madrit © 13,81,75 mix. © 1-YENİ RİN-TİN-TİN e Sassy) Zloti 4,16,30 ai el ee SİLE GANGSTERLERE KARŞI EZDİ kreş 107 SAR2 Fransızca sözlü, ARKADAŞLIK, DOSTLUK ve İle filmi, Aststordam 1,44, Me Meşhur 100.000 liralık bir köpeğin akıllara hayret veren MÜDHİ Sola 639875) Moskova 23,87.50 lr” 1084 i peğin akıllara hayret veren İŞ maceraları. Baş rollerde: JAKİE KOOPER - JOSEF KALEYA-RİN TİN-TİN YARATILMIŞ k - Zenginlik - İhtişam - Musiki ve dans filmi, nefis ve çok güzel mevzulu büyük komedi. Baş rolde dünya dans kraliçesi POMLELİL İlâvelen umumi talep üzerine : FRED ASTAİRE — GİNGER ROGERS'in Büyük muvaffakiyetleri FiLOYU TAKiP EDELİM (Follow The Fleet ) Şarkılı, musikili film. Saat 2 1/2 ve 6 seanslarında iki film birden mamumumumuzı 2 FİLM BİRDEN 2-AŞK ŞARKISI Milâno Operası teporu, zamanımı- zn Karuzosu ALLESSANDRO Z'LİANİ Verdi « Puccini ve Giordano operaları. KAROLA HÖHN - PAUL HORBİGFR İlân Tarifemiz «Akşamıda neşrettirilecek tica- ri ilânlar için talbik edilen tarife aşağıya yazıln > 'Tek sütunda bir santimetrenin fiati Birinci sahifede : O 400 kuruş İkinci Bi ğa Üçüncü » FUM200! e Dördüncü » : 100 » İç sahifelerdö O: Oo 60 » Son ilân sahifeleri 0» Muayyen bir zaman içinde fa7- la miktarda ilân hneşrettirenler tenzilâtlı tarifeden istifade eder- ler. 'Tam, yarım ve çeyrek sahife ilânlar için de ayrıca tarife var- dır. «Akşam»ın ticari ilânlarına aid biltün işler için münhasıran şu adrese müracaat edilmelidir: İlâncılık Kollektif şirketi Aşir efendi caddesi, Kahraman- zade han. Telefon: 20095 Eminönü Halkevinden: Evimizin misai i bulunan dost Re- maryalı heyet tarafından bu akşam (30/4/937 cuma) saat (21,30) da Cağaloğlu merkez salonutnuzda bir kon- ser verilecektir, Bu konser için davetiye yoktur, Herkes gelebilir. Bu konser İs- tanbul radyosu ile de neşredilecektir. NORMA SHEA Dima &n gzel filmleri gösteren MiLLi SİNEMA “Yarınki Cumartesi matinelerden itibaren bütün ROMEO ve JÜLiETTE Garbin (LEYLÂ İLE MECNUNU) RER ve LESLIE H Aynca : İSMET İNÖNÜ'nün Belgrad seyahatleri ve İstanbula avdeti bütün teferruatile N.Z. Fiyatlerde zam yoktur: İzdihama mahal kalmamak için matine saatlerinde müşterilerimizin teşrilleri rica olunur. Matineler: 1- 3-5-7 » suvare 9 da İstanbul halkının sabırsızlıkla beklediği * OWARD tarafından

Bu sayıdan diğer sayfalar: