5 Mayıs 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

5 Mayıs 1937 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a KA çe gr m Bilbao civarındaki ileri hareketi duruyor mu? Hükümet kuvvetlerinin mevzilerini ıslah ettikleri haber veriliyor Bilbao 4 (A.A.) — Havas ajansının muhabiri bildiriyor: Sahil boyunca Merliyen asi yürüyüş kolu, birçok güç- Hee karşılaşacaktır. cephesinin diğer mınlaka- e Bask milisleri bilhassa, “Du- rango mmtakasında mevzilerini mü- him surette islâh etmişlerdir. Bu mın- takada esilerin taarruzları akim kal- maktadır. Milisler, dün vukubulan muharebelerde ölen 400 asinin cese- dini gömmüşlerdir. Bir köprü uçuruldu Bilbao 4 (AA.) — Rewter ajansı muhabirinden: Basklar, dün Bermeo ilc Mundaca arasındaki yol üzerinde bir köprüyü dinamitle berhava ederek bu suretle İtalyanlara İspanyolların kumanda etmekte oldukları cenup | alayını biribirinden ayırmağa muvaf- fak olmuşlardır. Bermeo'yu işgal etmekte olan 2,000 asi, Garrna adındaki silâhla techiz edilmiş balıkçı gemisinin getirdiği malzemeyi almışlardır. Bu gemi, bir top bataryası ile, birçok omitralyöz ve mühimmat karaya çıkarmıştır. Armorbieta ve Rigoila ımıntakala- rındaki Bask hatları, alti tankile takviye edilen ve Rigoita mıntakasın- da asilerin havadan yaptıkları bom- bardıman ile birlikte icra edilen şid- detli bir taarruza rağmen bugün fey- kalâde bir metanet ve mukavemet göstermiştir. İspanya, İngiltereye bir liman teklif etmiş Londra 4 (A.A.) — Cebelüttarıktan bildiriliyor: General Çucipo de Ulano, dün ak- şam Seville radyosunda Londradaki İspanyol sefirinin B, Edeni ziyaret ederek İngilterenin Valencia ohükü- metine yapmış olduğu yardıma mu- kabil İngiltereye Bermeo limanını teklif etmiş olduğundan malümat al- mış bulunduğunu beyan etmektedir. Paristeki İspanya sefiri de Fransa hariciye nezraeti nezdinde buna mü- masil bir teşebbüste bulunmuştur. Hatırlardadır ki, bu işler olup bi- terken general Frankonun Kıtaatı Bermeo limanını işgal etmiştir. Londrada otobüs grevi devam ediyor Sokaklarda bisiklet çoğaldı, birçok kimseler işlerine yaya gidiyorlar Londra 4 (A.A.) — Otobüs grevi- nin üç günden beri devam etmesi, Londralıların neşesini bozmamıştır. Halk, işlerine metro, tramvay ve tak- şilerle gitmektedir. Bazı kimseler de havanın güzelliğinden istifade ederek yaya olarak İşlerinin başına gitmeği tercih etmektedirler. Sokaklar kalabalıktır. Kaldırım- da yürüyenler çoktur. taksiler sürat- le gidip gelmektedir. Bisikletle giden- ler 1926 senesindeki grev esnasında görüldüğü kadar çoktur. Bisiklet ta- cirlerinin kârı yerindedir. Bisiklet ki- raları da yüzde yüz yükselmiştir. Grev merkez komitesinin mümes- sili grevcilerin, tahkik komisyonunun mesaisi devam ettiği müddetçe tram- vay işçilerini kandırmağa teşebbüs et- miyeceklerini söylemişlerdir. Bununla beraber hususi otokar firmaları tara- fından yapılan teklif mücibince mu- vakkat servisler ihdas edildiği takdir- de bu halin tahrik mahiyetinde te- lâkki edilerek kargaşalıklara © sebeb olabileceğini de ilâve etmiştir. Nakliyat ofisi grevcilere karşı cep- he almış görünmemek için şimdi iş- lemekte olan İramvay ve metro va- gonlarının adedini arttırmıyacaktır. ingiliz kral hanedanı Senelik tahsisat listesi neşredildi Londra 4 (A.A) — Hazinei hassa hususi komitesinin dün öğleden son- ra neşrolunan vesayasına. göre kra- hm tahsisatı 410,000 İngiliz lirası olar rak ibka edilmektedir. Prenses Rlisa- beiii'in senelik tahsisatı 21 yaşma ka- dar 6,009 ve sinni rüşdden sonra bir Düc de Cormnonallles'in dünyaya gel- mesi takdirinde icab eden tadilât ya- pimak kaydı ihtirazisi ile 13,000 ve ptenses Margaret Rose'un sinni rüşd- den sonraki tahsisatı 6,000 İngiliz li- rası olarak tesbit edilmiştir. Valide kraliçenin tahsisatı 70,000 İngiliz lirası olarak ibka edilmiştir. Duc de Gleucester'in tahsisalı, 25 bin İngiliz lirasından 30,000 İngiliz difasına çıkarılmıştır. Duc de Windsor'dan bahis yoktur. Roma radyosunda Hâmld gecesi Dün akşam Roma radyosunda bü- yük Türk şairi Abdülhak Hâmidin ölümü münasebelile profesör Rosi ta» rafından bir konferans verilmiş ve büyük Türk sanat üstadının eserle- rinden ve Türk romantizmini vücu- de getirmek hususundaki büyük te &irlerinden sitayeşkârane bir lisanla bahsedilmiştir. Radyonun verdiği malümata göre Abdülhak Hâmidin eserlerinden bâzi- Espana zırhlısı nasıl battı? Ispanya bahriye nezareti atılan bombaların zırhlıyı batırdığı kanaatinde Valencia 4 (A.A.) — Espana zurh- İ lasının hükümet tayyarelerinin bom» balarile değil, bir mayna çarparak battığı hakkındaki $i hava ve deniz nezareti, bir tebliğ neş- rederek ezcümle şöyle demekledir: #Atilan sekiz bombadan dördü zirh- lıya isabet etmiştir. Bunlardan üçü, | geminin güvertesinde patlamıştir. Bu | bombalardan bir tanesi barut anba- rının infilâk etmesine sebeb olmuş ve Espana, 32 dakikada batmıştır. Bom- bardıman esnasında zırhlı sahile 6 kilometrelik bir mesafede bulunmak- ta idi. Hiç bir su sütununun yüksel- miş olmaması, Zırhlının bir mayne çarpmadığını isbat etmektedir. İngiliz bahriye nezaretinin bir tebliği Londra £ (AA.) — Amirallık Es- pana zırhlısının havai bir torpli ile değil, bir mayne çarpmak suretile battığını bildirmiştir. Graf Zeplin bir rekor yaptı Frankfurt 4 (A.A) — Graf Zeplin balonu ikindi cenub Amevikası uçus şunda sürat rekoru tesis etmiştir, Ba- lon Frankfurt - Pernambuc mesafe- sini 62 saat 55 dakikada ve Frank- lara cevaben | 700 kişi boğuldu Müthiş bir fırtına, Bul le büyük asarât sarât yaptı Sofya 4 — Dün gece, müthiş fırtı- malar kopmuş ve büyük hasarlar yap mıştır. Sellerin o basması yüzünden Bu Sabahki Teleraflar Başvekil bu sabah hususi trenle İstanbula geldi Ismet Inönü yarın akşam semplon ekspresile Londraya hareket edecek Sofya-Burgaz şimendifer hattı inkıtaa | uğramıştır. Bilhassa Sofya mıntakası | bu sellerden çok müteessir olmuş, bir çok köyler su altında kalmış ve mü- teaddid evler yıkılmıştır. Vidin hak kından 700 kişi boğulmuştur, Hasar ve ziyan yüzlerce milyon leva tahmin ediliyor. Soy adı almıyanlar İki milyon 'kişi cezaya çarptırılacaklar Ankara 4 (Telefon) — Dahiliye ve- kâleti, memlekette henüz soy adı ai mamış olanların sayısını tesbit ettir. miş ve bunların 2 milyonu bulduğu anlaşılmıştır. Vekâlet alâkadarlara gönderdiği bir tamimde meselenin ehemmiyetle takip edilmesini ve soy adı almıyanların cezaya çarptırılma- larını bildirmiştir. , ; : istiklâl harbi malülleri Milli mudafaa vekâleti malüllerin terfihi için bir lâyıha hazırladı Ankara 4 (Telefon) — Milli müda- faa vekâletinin, İstiklâl harbine işti- rak eden harp malüllerinin terfihi hakkında tedkikatta bulunduğu ya- zümuştı. Bu hususta malümat almak üzere bugün Milli müdafaa vekili ge- neral Kâzım Özalp ile görüştüm bana dedi ki; — Bunun için bir kanun projesi hazırlıyarak başvökâlete verdik: Öğrendiğime göre, bu kanun lâyi- hası yakinda Büyük Millet Meclisin- de müzekere edile edilecektir. Denizyolları Yeni yolcu tarifesi acen- teliklere bildirildi Denizyoilarının yeni yolcu ve eşya tarifesi acenteliklere tebliğ edilmiş- tir, Yeni tarife bilhassa yolculara ye- *ni bir takim Kolaylıklar temin etmek- tedir. Vapuru kaçıran veya herhangi bir sebeple o sefer iştirak elmiyen yol- cuların biletleri yanrmyacak, diğer sefer için muteber Olacaklar. Bilet aldığı halde yolculuktan vaz geçenler, seferden T gün evvel mü- racant etmek şartile verdikleri bilet nı geri alabileceklerdir. Kömür amelesile havuzlarda ae yahat ücretlerinden yüzde 40 aile biz letlerinde yüzde 30 tenzilât yapı tır, Bundan başk& Mülekaidlere < te olanların seyahatleri için dahâ baz zı kolaylıklar * temin edilmiştir. Siyasi - müzakereler Bugünlerde Londra ve Pariste mühim konuşmalar olacak Paris 4 (A.A.) — Tour gazetesi, pu. günlerde Londra ve Pariste birçok si- yasi görüşmeler vuku bulacağını bil- diriyor. Birçok Tunz devleti dış ba- kanlarımın kral altıncı George'un taç giyme merasimi münasebetile saya- hatleri, İngiliz ve Fransız devlet adam- larına Kendilerile temas imkânını verecektir. Pariste bu görüşmeler hararetle ha- zırlanmaktadır. Romanya dış bakanı B. Antonesko ile yapilacak görüşme- ler, fevkalâde ehemmiyeti haiz olacak. tır, Bununla beraber, Fransa dış ba- kanlığırın hazırlanmakta olan İtal. ya - Romany& muahedesinin imzasına mani olacak ikna kuvvetine malik olacağı şüpbelidir. Başlıca gayretler Roma - Berlin mihverinin tesirlerini izaleye matuf olacaktır. İngiliz hükü- metinin elinde kuvvetli bir koz vardır? Pare. Siti bankerleri, ne doktor Şahtın ne de kont Cianonun malik olmadığı bir ikna kuvveline malik bulunma! Londrada İngiliz kralının tac giy: me merasiminde Türkiyeyi temsil edecek olan Başvekil İsmet İnönü, bu sabah hususi trenle Haydarpaşa- ya gelmiş, vilâyet ve parti erkânile bir çok zevat tarafından karşılanmış- tır. Başvekil, İstanbuldan kendisine iltihak edecek olan ordu müfettişi General Kâzım Orbay ve amiral Şük- TÜ Okan ile birlikte yarın akşam Sem- plon ekspresile İstanbuldan hareket edecek ve Paristen geçerek Pas-de-Ca- Jaisden Londrsya gidecektir. Başvekilin temasları Bâşvekilimizin Londra seyahatin- den uyın yirmi ikisine doğru Anka- Taya döneceği anlaşılmaktadır. Tac giyme merasiminden sonra Başvekili- mizin Londrada kalacağı bir kaç gün zarfında iktisadi sahada bize yapılmış bazı teklifler üzerinde mali müzake- reler cereyan edeceği söylenmektedir. ismet İnönü Londra dönüşünde Pariste de bir iki gün Kalacaktır. Firka grupunda Ankara 4 (AA.y — Cumhuriyet Halk partisi Kamulay grupu bugün 4/5/9371 öğleden sonra reis vekili 'Trabzon saylavı Hasan Sakanın reis- liğinde toplandı. Başbakan İnönü, taç giyme merasiminde bulunmak ü- zere Türkiye cümhuriyetini temsil için mukarrer seyahatine bu-#kşam başlıyacağını grup- heyeti umumiye- sine bildirdi. Parti grupu muhterem Başvekili- ne seyahatinde tam muvaffakıyet ve Afiyet temennisile çoşkun tezahürat gösterdi. Ruznamede başka bir mevzu olmadığından celse bununla kapandı. Iki firari katil ifade değiştiriyorlar Abdullaha göre firar hadisesi nasıl oldu? Adana 4 — Burada yakalanan fira- ri katil Abdullah ile Tevfiğin müddel- umumilkte sorgularına devam edil- miştir, İki katil, her gün ifade değiş- tiriyorlar. Ezcünle Tevfik, hapisha- neden Kaçmalarına sebep olarak: «Düşmanlar bizi öldüreceklerdi. Onun için: Kaçtıks dediği halde, Abdullah, aksini iddin etmekledir. Abdullaha göre firar hâdisesi şöyle olmuş: — Bir gün hapishane kapısını açık görünce içeriye daldık, on metrelik su borusuna tutunarak aşağıya İn- dik. Benim hapishanede biriktirdiğim 58, Abdullahın da 30 lirasi vardı, Bir taksiye binerek Kabataşa, oradan da 40 kuruşa sandalla Üsküdara geçtik, yürüyerek Pendiğe vardık. Pendikten üçüncü mevki bilet alarak Eskişehire geldik, Eskişehirde bir kanda iki gece kaldıktan sonra otobüsle Akşehire gittik. Orada yıkandığımız hamamın rafında bulduğumuz iki nüfus tezke- resini alarak üzerine fotograflarımı- gı yapışlırdık. Sonra Karaman, Po- zantı tarikile Adanaya geldik ve ya- kalandık» İki katilin İstanbula hangi gün gön- derilecekleri belli değildir. Bir tramvay az kaldı kahveye giriyordu Şişli kavisini süratle dönmek isteyen bir tramvay yoldan çıktı Dün akşam saa 19 buçukta Şişli deposundan hareket eredek 'Tünele İ gitmekete olan birinci mevki 211 nu- Bi maralı tramvay arabası, Şişli tram- vay istasyonuna yaklaşacağı sırada kaviste yoldan çıkmıştır. Vatman derhal arabanın süratini kesmiş ise de, esasen kavisi süratle geçmek istediğinden, aröba bir kaç | metre ilerlemiş ve bir ağaça çarparak kalmıştır. Şayed bu ağaç olmasa idi tramvayın ayni istikamette bulunan Frederikin kahvesine kadar gitmesi ihtimal dahilinde idi. Derhal depodan başka bir tramvay arabası getirtilmiş ve yoldan çıkan tramvay bu arabanın yardimile yola konulmu$tur. Tramvay henüz depo- dan çıktığı için içinde yolcu yoktu. Polis vatman hakkında tahkikata tekrar Londra 4 (A.A.) — Ciyde bahriye tezgâhlarının dört haftadanberi grev halinde bulunan amelesi, çarşamba rünü tekrar işe dı Hariciye vekili Genevreye gidiyor Hatayın kati anayasası tesbit edilmek üzeredir Ankara 4 — Hariciye vekili B. Tev- fik Rüştü Arasın iki üç güne kadar Cenevreye hareket edeceği söyleniyor, Cenevre 4 (A.A) — Anadolu ajan- nın hususi muhabiri bildiriyor: Eksperler komitesinde Sancaktaki akaliyetler meselesinin o müzakeresi bitmiştir. Bu müzakere esnasında bar zı fikir mübayenetleri çıkiniştir. Bü ihtilâflı noklalar gelecek hafta konus şulacaktır.. Yarın İngiliz murahhasının riyase- tindeki tâli komitenin hazırladığı anayasa projesinin konuşulmasına başlanacak ve yarından itibaren &na- yasanın kati ve son Şekli tesbit edile. cektir. Ankara 4 (Telefon) — Mili küme maçlarını takip etmek üsere İzmire giden futbol fedraseyonu tesi ” Se- dad Riza İzmirde yapılan maçta Do- ğansporun nizanısız oyun oynattığı hakkında Gençlerbirliği tarafından yapılan itirazı tedkik etmiştir. Futbol federasyonu bu mesele hakkında bir« kaç güne kadar bir karar verecektir. RA Ri Mısırın maliyesi Hükümet istikraz akdini düşünmüyor Puris 4 (A A.) — Mısır. Maliye na- et Finahciere'in-Montreuxmühabiri- ne Kapitüleyonların ilgasından son» ra Mısır için yeni bir devre açacağı. z nı söylemiş ve demiştir ki: Ni Mısır beynelmilel teşriki mesai 5i9- ita teminden ilham alacaktır. Mısırın çe ihtiyatları şimdi 35 milyon Iiraya ball& olmaktadır. Bu miktar, bir ses nelik bütgeye muadildir, Bu ihtiyat ları büyük mikyasta nafıa işlerile tü- ketmemek için hükümet bir kaydiye ve kazanç vergisi ihdaş etmiştir. Bu vergiler ağır olmaktan uzaktır. Çün- kü şimdiye kadar Mısırda verginin ng olduğu hemen hiç. malüm değil dir, Mısır hükümeti, sermağe tedarik eğe mek üzere istikraz akdetmek ister memektedir. ——— Japonyaya 430 sandık afyon | ihraç edeceğiz ) Ankara 4 (Telefon) — Vekiller hex yeti uyuşturucu roaddeler inhisari- nın Japonyaya 430 sandık afyon ihrag etmesine ve mukabilinde İktisad ve- kâletince tayin edilecek maddelerin 5 Mayıs 1937 a

Bu sayıdan diğer sayfalar: